مهندسی فناوری اطلاعات

پایان نامه ارشد مهندسی فناوری اطلاعات: شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی سیستم­های برنامه ­ریزی منابع سازمان با بهره گرفتن از تکنیک­های تصمیم­ گیری چند­معیاره فازی

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع كارشناسی ارشد

رشته :مهندسی فناوری اطلاعات(گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی)

موضوع:

شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی سیستم­های برنامه ­ریزی منابع سازمان با بهره گرفتن از تکنیک­های تصمیم­ گیری چند­معیاره فازی مطالعه موردی شرکت پلیمر آریاساسول

اساتید راهنما:

دکتر بابک شیرازی، دکتر جواد رضائیان

استاد مشاور:

پروفسور ایرج مهدوی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق…………… 1

1-1-مقدمه…………… 2

1-2- بیان مسأله…………… 3

1-3- اهمیت تحقیق……………. 4

1-4- سؤالات تحقیق……………. 5

1-5- اهداف تحقیق……………. 5

1-6- روش تحقیق……………. 6

1-7- قلمرو تحقیق……………. 6

1-8- ساختار تحقیق……………. 6

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق……………. 8

2-1- مقدمه…………… 9

2-2- تعریف سیستم برنامه ریزی منابع سازمان…………… 9

2-3- تاریخچه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان…………… 13

2-3-1- دوره اول: قبل از سال 1960 میلادی…………..13

2-3-2-دوره دوم: بین سالهای 1960 و 1970 میلادی …………..  14

2-3-3-دوره سوم: بین سالهای 1970 و 1980 میلادی………….. 15

2-3-4-دوره چهارم: بین سالهای 1980 و 1990 میلادی………….. 15

2-3-5-دوره پنجم: بین سالهای 1990 و 2000 میلادی و پس از آن………….. 16

2-4- ارتباط ERP  و سیستم های اطلاعاتی……………. 17

2-4-1- سطح عملیاتی………….. 18

2-4-1-1- سیستم های پردازش تراکنش……………… 18

2-4-2- سطح دانش………….. 18

2-4-2-1- سیستم های مدیریت دانش……………… 18

2-4-3- سطح مدیریت ………….. 18

2-4-3-1- سیستم های اطلاعات مدیریت…………….. 19

2-4-3-2- سیستم های پشتیبان تصمیم…………… 19

2-4-4- سطح استراتژیک…………..19

2-4-4-1-سیستم های اطلاعات اجرایی……………. 19

2-5- معماریERP……………

2-5-1- کاربر ………….. 21

2-5-2- مرورگر وب …………..  21

2-5-3- سرویس دهنده …………..21

2-5-4- لایه پرس و جو / گزارشگیری …………..  22

2-5-5- لایه برنامه های کاربردی …………..  22

2-5-6- لایه دسترسی به پایگاه داده………….. 22

2-6- چارچوب چرخه حیات سیستم ERP……………

2-6-1- مراحل چرخه حیات سیستم ERP…………..

2-6-1-1- مرحله اول- تصمیم گیری……………. 23

2-6-1-2- مرحله دوم- انتخاب (فراگیری)………….. 23

2-6-1-3- مرحله سوم -پیاده سازی……………. 24

2-6-1-4- مرحله چهارم – كاربرد و نگهداری……………. 24

2-6-1-5- مرحله پنجم- تكامل……………. 24

2-6-1-6- مرحله ششم – بازنشستگی……………. 24

2-6-2- ابعاد چرخه حیات سیستم ERP…………..

2-6-2-1- بعد محصول…………… 25

2-6-2-2- بعد فرایند…………… 25

2-6-2-3- بعد افراد…………… 25

2-6-2-4- بعد مدیریت تغییر…………… 25

2-7- مرحله پیاده سازی ERP……………

2-8- رویکردهای پیاده سازی ERP……………

2-8-1- رویکردهای پیاده سازی ERP از منظر وسعت عملیات………….. 26

2-8-1-1- رویکرد انفجاری……………. 26

2-8-1-2- رویکرد پایلوت…………….. 27

2-8-1-3- رویکرد فازی(مرحله ای)………….. 27

2-8-2- رویکردهای پیاده سازی ERP از منظر حجم منابع و ماژول ها….. 28

2-8-2-1- رویکرد جامع……………. 28

2-8-2-2- رویکرد میانه…………… 28

2-8-2-3- رویکرد وانیلا……………. 28

2-9- مزایای پیاده‌سازی ERP……………

2-10- معایب سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان…………… 29

2-11- چالش های پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان………….. 30

2-12- مطالعات خارجی و داخلی……………. 34

فصل سوم: روش تحقیق……………. 48

3-1- مقدمه…………… 49

3-2- روش تحقیق……………. 49

3-3- الگوریتم اجرای تحقیق……………. 49

گام اول: شناسایی معیارها و شاخص‌های مدل…………..  50

گام دوم: پالایش و غربال شاخص‌ها با تکنیک دلفی فازی …………..  51

گام سوم: دسته بندی و تعیین الگوی ارجحیت و اولویت متغیرها………….. 53

گام چهارم: شناسایی الگوی روابط درونی متغیرها با تکنیک DEMATEL فازی ….. 54

گام پنجم: رتبه بندی نهایی متغیرها با تکنیک ANP فازی………….. 58

3-4- جامعه و نمونه مورد بررسی……………. 59

3-5- روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………….. 59

3-6- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده‌ها………….. 60

3-7- محاسبه نرخ ناسازگاری……………. 60

3-8- نرم افزارهای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها………….. 62

فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق……………. 63

4-1- مقدمه…………… 64

4-2- معرفی شرکت پلیمر آریاساسول…………… 64

4-3- شناسایی، پالایش و غربال شاخص‌ها با تکنیک دلفی فازی…………… 65

4-4- دسته بندی و تعیین الگوی ارجحیت و اولویت معیارها و شاخص ها……. 70

4-4-1- تعیین ارجحیت و اولویت معیارهای اصلی موفقیت پیاده سازی ERP براساس هدف….. 72

4-4-2- تعیین ارجحیت و اولویت شاخصهای موفقیت پیاده سازی ERP براساس معیار مربوطه…. 75

4-5- شناسایی و تعیین الگوی روابط درونی معیارهای اصلی موفقیت پیاده سازی ERP……………

گام اول: محاسبه ماتریس ارتباط مستقیم…………..  79

گام دوم: قطعی سازی ماتریس ارتباط مستقیم ………….. 81

گام سوم: محاسبه ماتریس ارتباط مستقیم نرمال………….. 81

گام چهارم: محاسبه ماتریس ارتباط کامل …………..  82

گام پنجم: رسم نقشه روابط شبکه ………….. 82

4-6- رتبه بندی نهایی شاخص های موفقیت ERP با تکنیک ANP فازی……. 85

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………….. 90

5-1- مقدمه………….. 91

5-2- تحلیل یافته های تحقیق و پیشنهادات…………….. 91

5-3- پاسخ سوالات تحقیق……………. 102

5-4- محدودیت های تحقیق……………. 103

5-5- اقدامات آتی……………. 104

پیوست…………….. 105

پرسشنامه 1…………… 106

پرسشنامه 2…………… 107

پرسشنامه 3…………… 111

منابع و مآخذ…………… 112

چکیده:

در سال­های اخیر با توجه به پیاده ­سازی نمونه­ های موفق و ناموفق از پروژه­ های سیستم­های برنامه­ ریزی منابع سازمان در شرکت­های پتروشیمی ایرانی، مسأله شناخت عوامل موفقیت این پروژه­ ها مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با ارائه مدلی جامع از کلیه معیارها و شاخص ­های موفقیت پیاده ­سازی سیستم­های برنامه­ ریزی سازمان از بعد استراتژیک-عملیاتی و فنی- انسانی و لحاظ روابط ارجحیت و علی و معلولی بین آن­ها، اقدام به رتبه ­بندی نهایی شاخص ­های موفقیت پیاده ­سازی سیستم­های برنامه­ ریزی منابع سازمان در شرکت پلیمر آریاساسول نموده­ایم. بدین منظور در گام نخست به شناسایی و غربال شاخص ­ها از دیدگاه خبرگان حوزه برنامه­ ریزی منابع سازمان در شرکت پلیمر آریاساسول با بهره گرفتن از تکنیک دلفی فازی پرداخته­ایم. در گام بعدی الگوی روابط ارجحیت متغیرها و روابط علّی و معلولی میان متغیرهای اصلی با بهره گرفتن از تکنیک دیمتل فازی بررسی شده است. در نهایت اولویت‌بندی نهایی شاخص‌های موفقیت پیاده ­سازی سیستم برنامه­ ریزی منابع سازمان با لحاظ نتایج گام­های اولیه و با بهره گرفتن از فرایند تحلیل شبکه فازی صورت گرفته است. نتایج نشان می­دهد که وجود چشم­انداز، اهداف روشن، طرح و مدل کسب­وکار در سازمان، آموزش فرایندهای جدید، عملکرد و نحوه به کارگیری سیستم ERP به اعضای سازمان، حداقل سفارشی­سازی سیستم ERP، تیم پروژه مرکب از کارشناسان فرایندهای کسب­وکار، کارشناسان فناوری اطلاعات، فروشنده ERP و مشاوران، حمایت و تعهد مدیریت سازمان در تخصیص منابع به پروژه، تعریف چشم­انداز، ماموریت، اهداف و محدوده پروژه ERP، وضعیت سیستم­های موجود کسب و کار و فناوری اطلاعات سازمان و انتخاب دقیق و سیستماتیک بسته نرم­افزاری ERP از بالاترین اولویت برخوردارند.

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

بخش صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور به عنوان بخشی كه بالاترین نرخ مشاركت را در تحقق رشد تولید و صادرات را داشته و نیز بیشترین سهم در نرخ رشد اقتصادی را بر عهده خواهد داشت، كانون مهمی برای توجه و برنامه‌ریزی در برنامه های توسعه ای، تلقی می‌شود. گستره فعالیت بنگاه های مرتبط با صنعت ذکر شده در پهنه سرزمین، درهم‌تنیدگی فعالیت­های این حوزه با فعالیت­های بازرگانی و اقتصاد مناطق، سهم فزاینده و مسلم در صادرات كشور، نقش كلیدی در بخش اشتغال­زایی برای جمعیت جویای كار بطور اعم و همچنین دانش‌آموختگان دانشگاهی بطور اخص و ده‌ها عامل مهم دیگر، موید نقش كلیدی صنعت نفت و صنایع وابسته به آن می باشد.

تمامی کشورها به دنبال بهره ­وری و کارایی حداکثری از منابع و امکانات مالی، فنی و نیروی انسانی خود می باشند. بی­شک سرمایه­ گذاری سرمایه ­های ملی و سازمانی در حوزه­ های مناسب صنعت، تاثیرات بسزایی در رشد و آبادانی یک کشور، ایفا خواهد نمود. با توجه به تغییر فضای کسب­و­کار در جهان و رقابتی شدن روز افزون توجه و تمرکز بر روش­های مبتنی بر دانش در عرصه مدیریت افزایش یافته است و بر همین اساس توجه به این مقوله در صنایع راهبردی نیز بیشتر شده است .یکی از این حوزه های راهبردی استفاده دقیق و به موقع از اطلاعات در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و به خصوص صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از حلقه های مهم ارزش افزوده صنعت نفت و حلقه اصلی جلوگیری از خام فروشی منابع کشور است. صنایع پتروشیمی ایران به عنوان یکی از صنایع راهبردی ایران همواره در صدر توجه برای به کارگیری فناوری ­های نوین بوده ­اند. در سال­های اخیر با توجه به پیاده ­سازی نمونه­ های موفق و ناموفق از پروژه­ های برنامه­ ریزی منابع سازمان[1] در شرکت­های پتروشیمی ایرانی مسأله شناخت عوامل موفقیت این پروژه ها در کانون توجه قرار گرفته است. نظر به اهمیت سیستم یکپارچه سازمانی برای موفقیت، بقا و رشد سازمان‌ها، هدف این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل بحرانی موفقیت پروژه پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت­ پلیمر آریاساسول است. در فصل حاضر، ابتدا به شرح و بیان مسأله پژوهشی پرداخته خواهد شد. سپس ضرورت و اهمیت تحقیق بیان می‌شود و اهداف پژوهش ارائه می‌گردد. براساس اهداف طرح شده، سوالات پژوهش بیان می‌گردد. در انتها نیز روش تحقیق، قلمرو تحقیق و ساختار تحقیق بیان می گردد.

1-2- بیان مسأله

سیستم­های اطلاعاتی کارا و یکپارچه که بتوانند همه فعالیت­ها و وظایف موجود در یک سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطلاعات لازم و ضروری را به­موقع در اختیار استفاده­کنندگان آن قرار دهند، از ابزارهای مفیدی هستند که سازمان­ها برای افزایش قابلیت ­های خود، بهبود عملکرد، تصمیم ­گیری بهتر و دستیابی به مزیت رقابتی از آن استفاده می­ کنند. شاید یکی از جامع­ترین سیستم­های اطلاعاتی[2] موجود که در سال­های اخیر به طور گسترده ­ای مورد استفاده قرار گرفته، سیستم برنامه­ ریزی منابع سازمان باشد. ظرفیت ERP در یکپارچه­سازی فرایندهای سازمان و اطلاعات حوزه­ های عملکردی مختلف از طریق یک پایگاه­داده متمرکز، باعث گردیده است که صاحب­نظران، این سیستم­ها را به عنوان پیش نیاز موفقیت در قرن بیست و یکم معرفی کنند [33].

سیستم ERP عبارت است از مجموعه منسجمی از برنامه­ هایی که برای پشتیبانی از فعالیت­های اصلی سازمان نظیر تولید، مالی و حسابداری، فروش و بازاریابی و منابع انسانی به کار گرفته می­ شود. سیستم ERP قسمت ­های مختلف سازمان را در توزیع و تسهیم اطلاعات و دانش، کاهش هزینه ها و بهبود مدیریت فرایندهای کسب­و­کار یاری می­دهد ‏[12].

پیاده سازی سیستم­هایERP زمان و منابع قابل توجهی را از سازمان می­گیرد [68]. نمونه های زیادی از شكست پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان با وجود سرمایه گذاری بالا گزارش شده است [42].

ارائه دهندگان سیستم­های برنامه ریزی منابع سازمان ادعا می­ کنند که محصول آنها بارها آزمایش شده و تحت تجربیات فراوان ایجاد گردیده است و این مهم آنها را قادر می­سازد که راه ­حل­های فوق­العاده­ای را برای بخش­های مختلف صنعت و خدمات ارائه کنند. این واقعیت در بسیاری از سازمانها ملموس است، اما تجارب نشان می­دهد این محصولات در بسیاری دیگر از سازمانها نتوانسته ­اند آن­گونه که باید مفید و کارگشا باشند، بنابراین پرداختن به عوامل موفقیت سیستم­هایERP در سازمان­ های مختلف از چالش­های مهم محققان از زمان پیدایش ERPبوده است [46].

در سال­های اخیر سیستم­های برنامه­ ریزی منابع سازمان مورد توجه سازمان­ های ایرانی قرار گرفته ­اند. به این منظور بسیاری از سازمان­ های بزرگ و متوسط کشور، پروژه­ هایی برای انتخاب و پیاده ­سازی ERP اجرا نموده ­اند. این پروژه­ ها در مسیر اجرا با مشکلات و چالش­هایی مواجه بوده و در برخی موارد نیز شکست خورده­اند ‏[19].

صنایع پتروشیمی ایران به عنوان یکی از صنایع راهبردی ایران همواره در صدر توجه برای به کارگیری فناوری ­های نوین بوده­ اند. در سال­های اخیر با توجه به پیاده ­سازی نمونه­ های موفق و ناموفق از پروژه­ های برنامه­ ریزی منابع سازمان در شرکت­های پتروشیمی ایرانی مسأله شناخت عوامل موفقیت این پروژه ها در کانون توجه قرار گرفته است. مسأله اصلی این تحقیق شناسایی، بررسی و رتبه ­بندی عوامل موثر در موفقیت پروژه­ های پیاده ­سازیERP در شرکت پلیمر آریاساسول است.

1-3- اهمیت تحقیق

پیاده ­سازی سیستم­های برنامه­ ریزی منابع سازمان به علت وسعت عملیات، تعدد اجزا و پیچیدگی پروژه اغلب فرایندی زمان­بر، پرهزینه و با ریسک بالاست. از سوی دیگر این سیستم­ها تنها با پیاده ­سازی صرف نرم­افزار نمی ­توانند اثربخشی مورد نیاز را داشته باشند و چه بسا در اثر مشکلات و چالش­های بوجود آمده در اثر پیاده ­سازی آنها با فاصله کوتاهی بعد از اجرا کنار گذاشته شوند و این مقوله منجر به خسارات سنگین مالی و زمانی برای سازمان­ها می شود. شرکت­های پتروشیمی ایرانی به دلیل حساسیت صنعت و رقابت بسیار شدید نیاز دارند تا از رویکرد مدیریت سنتی به رویکرد مدیریت سیستمی تغییر موضع دهند. در این راستا و برای به کارگیری سیستم­های برنامه­ ریزی منابع سازمان، نظر به این­که عوامل موفقیت پیاده ­سازی ERP در صنایع مختلف بر حسب مدل کسب وکار، اندازه و فرهنگ سازمان متفاوت است، هر پژوهشی که بتواند شاخص ­های موفقیت این سیستم­ها را به صورت بومی و موردکاوی در شرکت­های پتروشیمی ایرانی مورد بررسی قرار دهد دارای اهمیت است. از سوی دیگر خلاء اطلاعاتی موجود در این حوزه از صنعت به دلیل راهبردی بودن آن بسیار مشهود است و اهمیت این مطالعه را مضاعف می­ نماید.

همچنین در تحقیقات انجام شده، فرض بر این بوده است که عوامل موفقیت کاملا منفک و مجزا بوده و تاثیرگذاری و تاثیر پذیری عوامل از یکدیگر در نظر گرفته نشده است. در حالی که عوامل موفقیت می توانند روابط علی و معلولی و اثرپذیری نسبت به یکدیگر داشته باشند. بنابراین نیاز به رویکردی است که در اولویت بندی عوامل، روابط درونی و متقابل آن ها را نیز لحاظ کند و رتبه بندی واقعی تر و دقیق تری از شاخص های موفقیت ERP ارائه کند.

[1] Enterprise Resource Planning (ERP)

[2] Information System (IS)

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 127

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.