مهندسی شیمی

پایان نامه ارشد مهندسی شیمی: بررسی امکان بکارگیری فرایندهای جداسازی غشایی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

با عنوان : بررسی امکان بکارگیری فرایندهای جداسازی غشایی به منظور کاهش اسیدیته نفت خام نوروز

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
تكمیلی دانشكده تحصیلات
“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد
مهندسی شیمی- فرایند
عنوان :
بررسی امكان بكارگیری فرایندهای جداسازی غشایی به منظور كاهش اسیدیته نفت خام نوروز

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:
نفت ها با توجه به مضرات ی سنگ ین واس یدی مانندارزش اقتصاد ی پ ایین وخورندگ ی بالا درخطوط
لوله، تجه یزات فرایندی سرچاهی وپالایشگاه ها، اختلال درفرایند جداسا زی آب از نفت درنمك زداها
وسیستم دفع آب صنعت ی، در این سمینار روش های كاهش اسیدیته و منشاء آن در نفت خا م در میدانهای
نفتی مختلف بررسی شده است.
اسید نفتانیک یک تركیب اسیدی می باشد كه منجر به اثرات خورندگی در پالایشگاه های نفت می
گردد. از اینرو دو روش جهت كاهش خورندگی پیشنهاد گردیده است مانند استفاده از آلیاژهای خاص .
اما روش هایی جهت كاهش اسیدیته وجود دارند كه تركیبات اسیدی را در نفت خام كاهش می دهند.
نگارنده فرایندهای غشایی و استخراج را به عنوان یک فرایند تركیبی برای مطالعات بعدی در پایان
نامه معرفی می كند.
مقدمه:
ساله ا در ی اخ یر م یزان برداشت از م یادین نفت ی اس یدی در سراسر جهان رو به افزا یش است .این در
حالی است كه با توجه به ارزش اقتصاد ی پ ایین نفت ها ی اس یدی تكاپو ی بس یاری در ب ین كشوره ای نفت
خیز جهت یافتن روشی جهت كاهش اسیدیته نفت خام صورت گرفته است.
از طرف دیگر كشورهای دارای تكنولوژی ساخت پالایشگاه ها از نفتهای اس یدی ب ه دلی ل ارزش
اقتصادی پ ایین استقبال ب ه عمل م ی آورند كه البته آنها ن یز در ج ستجوی پی دا كردن روشه ا یی جهت
خطوط لوله  م خازن  پیشگیری از خوردگ ی ناش ی از اس یدیته در تجه یزات فر آیندی همانند سپراتورها
و بو یلرها و نمك زداها م ی باشند.هر كدام از ا ی ن روشها اعم از روشها ی كاهش اس  یدیته نفت خام
(مستقیم عم لیاتی) و روشه ای پیشگیرانه (غیر مستق یم كنتر لی ) نی از به بررس  ی مجزا و كامل جهت
رسیدن به هدف مطلوب دارند.
از این رو در ا ین پ ایان نامه سع ی شده است با توجه به ا ینكه كشورمان از جمله كشوره ا ی نفت خ ی ز
جهان می باشد و اقتصاد نفت ی بر رو ی اقتصاد كشور تا ث یر مستق یم م ی گذارد در ابتدا مشكلات مربو ط ه به
طور بن یادی مورد تحق یق قرار گرفته و سپس راهكاره ا ی مختلف با توجه به شرا یط بررس ی و راهكاره ا یی
جهت كاهش اسیدیته نفت خام پیشنهاد شود. پیشنهاد جهت بك ارگیری فرایند استخراج با حلال و
بررسی امكان بكار گ یری روشه ای جداساز ی غش ایی جهت باز یابی حلال در ا ین پ ایان نامه مورد بحث قرار
گرفته است كه البته برر س ی امكان بكارگ یری فر آیندهای جداساز ی غش ایی به عنوان فر ا یند تكم یلی جهت
كاهش اسیدیته نفت خام به عنوان موضوع پایان نامه مورد تاكید قرار گرفته است.

فصل اول
كلیات

هدف
نفت ها با توجه به مضرات ی سنگ ین و اس یدی اعم از ارزش اقتصاد ی پ ایین-خورندگی بالا ( در
خطوط لوله –تجهیزات فر آ یندی سر چاه ی- تجهیزات فر آ یندی در پالا یشگاه ها)-ایجاد اشكال در فر
آیند جداساز ی آب از نفت در نمكزداها و س یستم دفع آب ز ا ید صنعت ی به دل یل اس یدی بودن آن لزوم
تحقیق در این مقوله در حال حاضر احساس می شود.
با ملاحظه م دارك موجود مشخص شده است كه نفت استحصال ی از م ی دان نوروز اس  یدی م ی
باشد و متاسفانه باعث به وجودآمدن مشكلات ی در فرآ یند ه ای جداساز ی ونمك زدا یی گرد یده است .
با جستجودر مقالات تحق یقاتی و مطالعات صورت گرفته بر رو ی روشها ی به كار برده شده جهت
امكان استفاده از فرآ یندهای استخراج با حلال وجداسا ز ی غشا یی(  كاهش م یزان اس یدیته نفت خ ام
KMS ROPRO در مرحله اول وهمچن ین 7.0 Hysys بازیابی حلال) به كمك نرم افزار 3.2
در مرحله دوم بررس ی گرد یده است . لازم به ذكر است در شب یه سازی صورت گرفته هدف اصلی به
طوركلی بررس ی امكان استخراج ت ركیب اس ید آ لی محلول در نفت توسط حلال انتخاب ی و همچن ین
بازیابی آن به كمك فر آ یندهای جداساز ی غش ایی (اسمز معكوس ) می باشد . از ای ن رو مسلما نتا یج
بدست آمده به طور مست ق یم قابل به كارگ یری در مورد نفت خام نوروز نم ی باشد و با لحاظ كردن
نتایج آزمایشگاهی دقیق با اصلاحاتی قابل تامل خواهد بود.

تعداد صفحه : 64

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.

دیدگاهتان را بنویسید