مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه مقایسۀ روش های کاشت روی پشته و مرسوم در عملکرد گندم فلات و بازدۀ آبی در منطقۀ مشهد

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: مکانیزاسیون کشاورزی

عنوان : مقایسۀ روش های کاشت روی پشته و مرسوم در عملکرد گندم فلات و بازدۀ آبی در منطقۀ مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شوشتر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

گرایش مکانیزاسیون کشاورزی

عنوان:

مقایسۀ روش های کاشت روی پشته و مرسوم در عملکرد گندم فلات و بازدۀ آبی در منطقۀ مشهد

اساتید راهنما:

        دکتر محمد امین آسودار

 دکتر سلیمان زارعیان

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………3

فصل اول: وضعیت گندم در جهان و ایران

1-1- وضعیت گندم در جهان ……………………………………………………………………………………….5

2-1- وضعیت گندم در ایران ………………………………………………………………………………………..6

3-1- فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………………..9

فصل دوم: مروری بر پژوهشهای انجام شده

1-2- روش کاشت ………………………………………………………………………………………………………11

2-2- آبیاری ……………………………………………………………………………………………………………….18

فصل سوم: مواد و روشها

مواد و روشها ………………………………………………………………………………………………………………21

فصل چهارم: نتایج و بحث

1-4- تراکم علف هرز در متر مربع ………………………………………………………………………………..26

2-4- تعداد بوتۀ سبز شده در واحد سطح ………………………………………………………………………28

3-4- تعداد سنبله در متر مربع ……………………………………………………………………………………..31

4-4- تعداد دانه در سنبله …………………………………………………………………………………………….33

5-4- وزن هزار دانه ……………………………………………………………………………………………………36

6-4- عملکرد دانۀ گندم ………………………………………………………………………………………………37

7-4- شاخص برداشت ……………………………………………………………………………………………….40

8-4- راندمان آبیاری …………………………………………………………………………………………………..42

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

1-5- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………46

2-5- پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………….47

منابع و مؤاخذ ……………………………………………………………………………………………………………49

ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………57

چکیدۀ انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………67

 

فهرست نمودارها

نمودار 1- اثر شرایط كشت بر تراكم علف هرز ………………………………………………………………..

نمودار 2- اثر روش های كشت بر تراكم علف هرز ……………………………………………………………..

نمودار 3- اثر شرایط كشت بر تعداد بوته سبز شده در متر مربع …………………………………………

نمودار 4- اثر روش های كشت بر تعداد بوته سبز شده در متر مربع ………………………………………

نمودار 5- اثر شرایط كشت بر تعداد سنبله در متر مربع …………………………………………………….

نمودار 6- اثر روش های كشت بر تعداد سنبله در متر مربع ………………………………………………….

نمودر 7- اثر شرایط كشت بر تعداد دانه در سنبله …………………………………………………………….

نمودار 8- اثر روش های كشت بر تعداد دانه در سنبله …………………………………………………………

نمودار 9- اثر روش های كشت بر وزن هزار دانه ………………………………………………………………..

نمودار 10– اثر شرایط كشت بر عملكرد دانۀ گندم …………………………………………………………..

نمودار 11- اثر روش های كشت بر عملكرد دانۀ گندم …………………………………………………………

نمودار 12- اثر روش های كشت بر شاخص برداشت ………………………………………………………….

نمودار 13- اثر شرایط كشت بر راندمان آبیاری ………………………………………………………………..

نمودار 14- اثر روش های كشت بر راندمان آبیاری ……………………………………………………………..

فهرست جداول

شكل 1- سمبل سازمان خوار و بار جهانی و توسعۀ سازمان ملل …………………………………………..

جدول 1- سطح زیر كشت گندم كشور طی سالهای 1380-1361 …………………………………………

جدول 2- مقایسۀ راندمان آبی روش های متداول كشت ……………………………………………………….

جدول 3- تجزیۀ واریانس تأثیر روش های کاشت در علف هرز ……………………………………………

جدول 4- اثر متقابل شرایط و روش های كشت بر تعداد بوتۀ سبز شده …………………………………

جدول 5- اثر متقابل شرایط و روش های كشت بر تعداد سنبله در متر مربع ……………………………

جدول 6- اثر متقابل شرایط و روش های كشت بر تعداد دانه در سنبله ………………………………….

جدول 9- اثر متقابل شرایط و روش های كشت بر وزن هزار دانه …………………………………………

جدول 8- اثر متقابل شرایط و روش های كشت بر عملكرد دانۀ گندم ……………………………………

جدول 9- تجزیۀ واریانس شاخص برداشت …………………………………………………………………….

جدول 10- اثر متقابل شرایط و روش های كشت بر راندمان آبیاری ………………………………………

چکیده

افزایش راندمان تولید گندم در واحد سطح، با کاربرد تکنیک های خاک ورزی و کاشت مورد توجه خاص کشاورزان قرار گرفته است. کاشت جوی و پشته ای یکی از روش های نوین در تولید گندم است که باعث افزایش در عملکرد زراعی و بازدۀ آبی می شود. به منظور بررسی تأثیر شرایط و روش های مختلف کشت بر عملکرد گندم رقم فلات و راندمان آبی در منطقۀ مشهد، در سال زراعی 85-1384 در مزرعۀ تحقیقاتی سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان مشهد آزمایشی اجرا شد. تیمارها شامل چهار روش کشت  در دو سطح خشکه کاری و هیرم کاری بودند. روش های کشت شامل سه خط کشت جوی و پشته ای با فاصلۀ 60 سانتیمتر، چهار خط کشت جوی و پشته ای با فاصلۀ 75 سانتیمتر، کشت مسطح و کشت به طریق سانتریفوژ (شاهد) بودند. میزان بذر 250 کیلوگرم در هکتار و فاصلۀ خطوط کشت در تیمارهای کشت با بذرکار، 15 سانتیمتر تنظیم گردید. شرایط کشت (هیرم کاری و خشکه کاری) به عنوان فاکتور اصلی (کرت اصلی) و روش های کشت به عنوان فاکتور فرعی (کرت فرعی) در طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح پایۀ بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار، اجرا شد. نتایج حاصله نشان دادند که هیرم کاری نسبت به خشکه کاری، تأثیر معنی داری بر عملکرد و اجزاء عملکرد و نیز بر بازدۀ آبی گذاشته است (0/05). شرایط هیرم کاری نسبت به خشکه کاری 3/9% افزایش در عملکرد داشته است اما در شاخص برداشت تفاوت معنی داری نداشتند. اجزاء عملکرد نیز در روش هیرم کاری در رتبۀ بالاتری قرار گرفتند و اختلاف بین آنها  معنی دار بود. هیرم کاری در کنترل علف هرز نیز اثر معنی داری نسبت به خشکه کاری داشت و علفهای هرز هیرم کاری 23% کمتر از علفهای هرز خشکه کاری بود. تفاوت بازدۀ آبی در شرایط هیرم کاری و خشکه کاری معنی دار بود، بطوریکه هیرم کاری در حدود 10% راندمان آبی بالاتری نسبت به خشکه کاری داشت. در بین روش های کشت، جوی و پشته های 60 سانتیمتری در عملکرد و اجزاء عملکرد و راندمان آبی، در رتبۀ بالاتری قرار گرفت. افزایش عملکرد در روش کشت سه خط در جوی و پشته های 60 سانتیمتری نسبت به کشت چهار خط در جوی و پشته های 75 سانتیمتری، کشت مسطح و کشت سانتریفوژ به ترتیب 3%، 7% و 21% بود. شاخص برداشت نیز در این روش با روش های کشت چهار خط روی پشته های 75 سانتیمتری، کشت مسطح و کشت سانتریفوژ به ترتیب 8%، 16% و 8/23% تفاوت داشت (0/05). هرچند این تیمار با تیمار کشت چهار خط روی پشته های 75 سانتیمتری در بازدۀ آبی تفاوت معنی داری نداشت اما با سایر تیمارها تفاوت معنی داری نشان داد و در رتبۀ اول قرار گرفت. تفاوت بازدۀ آبی این تیمار با کشت چهار خط روی پشته های 75 سانتیمتری، کشت مسطح و کشت سانتریفوژ به ترتیب 2%، 10% و 28% بود. با توجه به نتایج بدست آمده روش هیرم کاری و سه خط کشت با جوی و پشته های 60 سانتیمتری، مناسب ترین تیمار در افزایش عملکرد زراعی، کنترل علف هرز و بازدۀ آبی شناخته شده و معرفی می گردد.

مقدمه

گندم یکی از محصولات استراتژیک است که از نظر ارزش غذایی اهمیت زیادی دارد و یکی از پرمصرف ترین گیاهان زراعی جهان محسوب می شود (15). گندم در مناطق وسیعی از جهان در محدودۀ عرض جغرافیایی 67 درجۀ شمالی در نروژ، فنلاند و روسیه تا 45 درجۀ عرض جغرافیایی جنوبی در آرژانتین کشت می شود و این قدرت تطابق، موجب گسترش سطح زیر کشت و فراگیر شدن آن در جهان شده است (20). در سطح کرۀ زمین از کل گونه های گیاهی موجود، 80 هزار گونۀ آن خاصیت خوراکی دارند و در حال حاضر تنها 200 گونۀ آن به مصرف تهیۀ غذا می رسند و امروزه 15 گونۀ آن، بیش از 90% غذای مردم جهان را تأمین می کنند و تنها 3 گونۀ آن (برنج، ذرت، گندم) حدود  این مقدار را به خود اختصاص داده اند (4). گندم به دلیل اینکه ریشه های افشان دارد و در سطح خاک پراکنده است، به خوبی خاک را نگهداری می کند و مانع فرسایش خاک می شود. گندم حاوی آب، پروتئین، مواد قندی، سلولز، سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، اسید فسفریک و ویتامین است (7). اهمیت گسترش جهانی گندم باعث شده است که سنبلۀ گندم را به عنوان سمبل غذا در جهان بشناسند. به عنوان مثال سمبل سازمان خواروبار جهانی[1] یک سنبلۀ ریشکدار گندم با شعار «بگذارید نان وجود داشته باشد» است. برنامۀ توسعۀ سازمان ملل[2] جهان را در احاطۀ دو سنبلۀ گندم نشان می دهد

 

تعداد صفحه : 69

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.