مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه مقایسه فعالیت پاداکسایشی عصاره‌های اتانولی و متانولی ترکیبات فنولی در بخش‌های خوراکی انگور (Vitis vinifera L .) واریته کشمشی قرمز

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: علوم گیاهی

گرایش: فیزیولوژی گیاهی

عنوان : مقایسه فعالیت پاداکسایشی عصاره‌های اتانولی و متانولی ترکیبات فنولی در بخش‌های خوراکی انگور (Vitis vinifera L .) واریته کشمشی قرمز

دانشگاه ارومیه

گروه زیست­شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم گیاهی

گرایش فیزیولوژی گیاهی

موضوع:

مقایسه فعالیت پاداکسایشی عصاره‌های اتانولی و متانولی ترکیبات فنولی در بخش‌های خوراکی انگور (Vitis vinifera L .) واریته کشمشی قرمز

استاد راهنما:

دکتر لطیفه پوراکبر

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1فصل اول: کلیات

1-1- مطالعات بیوشیمیایی (آشنایی باپاداکساینده‌ها)………………………………………………………………………………………… 2

1-2- رادیکالهای آزاد …………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2-1- انواع رادیکال‌های آزاد……………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2-1-1- هیدروژن پراکسید ………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2-1-2- رادیکال هیدروکسیل …………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2-1-3- رادیکال نیتریک اکسید ………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-2-1-4- اکسیژن منفرد …………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-2-1-5- رادیکال سوپراکسید ……………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-3- پاداکساینده‌ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-3-1- پاداکساینده‌های طبیعی …………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-3-1-1- ترکیبات دهنده هیدروژن(Hydrogen donating compounds) ……………………………………………… 7

1-3-1-2- شلاته کننده‌های فلزات ……………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-3-1-3- فرونشاننده‌های اکسیژن ……………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-3-1-4- آنزیم‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-3-1-4-1- آنزیم گلوکز اکسیداز ………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-3-1-4-2- آنزیم سوپراکسید دیسموتاز ……………………………………………………………………………………………………… 8

1-3-1-4-3- آنزیم کاتالاز …………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-3-1-4-4- آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز ………………………………………………………………………………………………………. 9

1-3-1-4-5- گیرنده‌های اکسیژن………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-4- ترکیبات فنولی در گیاهان…………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-4-1- اسیدهای فنولیک…………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-4-2- فلاونوئیدها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-4-3- تانن‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-4-4- بیوسنتز ترکیبات فنولی و عملکرد آن‌ ها…………………………………………………………………………………………….. 12

1-5- کلیات گیاه شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………… 12

1-5-1- منشاء وتاریخچه انگور…………………………………………………………………………………………………………………….. 12

1-5-2- سطح زیرکشت و میزان تولید انگور در جهان……………………………………………………………………………………. 13

1-5-3- سطح زیرکشت انگور در ایران…………………………………………………………………………………………………………. 13

1-5-4- گیاه شناسی انگور…………………………………………………………………………………………………………………………… 14

1-5-5- موارد مصرف انگور………………………………………………………………………………………………………………………… 14

1-5-6- ترکیبات شیمیایی……………………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-5-7- خواص دارویی میوه انگور………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-6- سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

1-7- هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-فصل دوم: مواد و روش ها

2-1 جمع ­آوری نمونه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-2 عصاره گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-3-تعیین محتوای فنل کل …………………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-4-تعیین محتوای فلاونوئیدی …………………………………………………………………………………………………………………… 22

2-5-ظرفیت جمع آوری رادیکال های نیتریک اکسید …………………………………………………………………………………….. 22

2-6-تعیین درصد جمع آوری رادیکال سوپراکسید ………………………………………………………………………………………… 22

2-7- ظرفیت جاروب کنندگی رادیکال های DPPH ……………………………………………………………………………………. 23

2-8-قدرت احیای آهن با بهره گرفتن از سنجش FRAP …………………………………………………………………………………… 24

2-9- تعیین فعالیت شکستگی زنجیر ……………………………………………………………………………………………………………. 24

2-10-سنجش ظرفیت مهار پراکسیداسیون چربی با روش تیوباربیوتیک اسید(TBA) ……………………………………… 24

2-11-آنالیز آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

3-فصل سوم: نتایج و بحث

3-1-انتخاب حلال مناسب ………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

3-2-نتایج حاصل از سنجش میزان کل ترکیبات فنلی در عصاره های مختلف انگور………………………………………….. 26

3-3-نتایج حاصل از سنجش میزان کل فلاونوئیدها در عصاره های مختلف انگور…………………………………………….. 29

3-4-نتایج حاصل از آزمون DPPH در عصاره های مختلف انگور…………………………………………………………………. 31

3-5-نتایج حاصل از سنجش قدرت احیا در عصاره های مختلف انگور……………………………………………………………. 33

3-6-نتایج فعالیت شکستگی زنجیر رادیکال در عصاره های مختلف انگور……………………………………………………….. 35

3-7-نتایج مهار رادیکال نیتریک اکسید در عصاره های مختلف انگور………………………………………………………………. 36

3-8-نتایج میزان پراکسیداسیون چربی در عصاره های مختلف انگور………………………………………………………………. 39

3-9-نتایج درصد جمع آوری رادیکال سوپراکسید در عصاره های مختلف انگور………………………………………………. 40

3-10-نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

4-پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

Abstract …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

فهرست شکل‌ها و نمودارها

شکل 1-1: ویتامین‌ها و مقابله با رادیکالهای آزاد …………………………………………………………………………………………….. 3

شکل 1-2: ساختار مولکولی 4 گروه مهم از فلاونوئیدها………………………………………………………………………………….. 11

 

نمودارها

نمودار 3-1: محتوای فنل کل (mgGAE/100GFW) بخش‌های مختلف……………………………………………………… 27

نمودار 3-2: محتوای فلاونوئیدی کل (mgQE/100GFW) بخش‌های مختلف ……………………………………………… 30

نمودار 3-3: درصد ظرفیت جاروب کنندگی رادیکال‌های آزاد DPPH بخش‌های مختلف ……………………………….. 31

نمودار 3-4: قدرت احیا (جذب در 595 نانومتر) بخش‌های مختلف ………………………………………………………………. 34

نمودار 3-5: فعالیت شکستگی زنجیر بخش‌های مختلف مختلف …………………………………………………………………….. 36

نمودار 3-6: درصد مهار رادیکال نیتریک اکسید بخش‌های مختلف مختلف ……………………………………………………… 37

نمودار 3-7: پراکسیداسیون چربی بخش‌های مختلف مختلف …………………………………………………………………………. 40

نمودار 3-8: درصد مهار رادیکال سوپراکسید بخش‌های مختلف مختلف …………………………………………………………. 41

نمودار 4-1: منحنی استاندارد گالیک اسید……………………………………………………………………………………………………… 45

نمودار 4-2: منحنی استاندارد کوئرستین………………………………………………………………………………………………………… 45

نمودار 4-3: منحنی استاندارد FESO4 برای آزمایش FRAP……………………………………………………………………….. 46

    چکیده

انگور (Vitis vinifera L.) به خانواده‌ی Vitaceae تعلق دارد که حاوی عناصر غذایی مختلف از جمله ویتامین‌ها، مواد معدنی، کربوهیدرات‌ها، فیبرها، اسیدهای آلی و اسیدهای فنولیک  می‌باشد که برای آن خواص درمانی فراوانی از جمله ضد سرطان، ضد التهاب و خواص ضد میکروبی ذکر کرده‌اند. رادیکال‌های آزاد به عنوان عامل اصلی انواع مختلف بیماری‌های مزمن و تخریب کننده شناخته شده‌اند. ترکیبات فنولی دارای فعالیت پاداکسایشی زیادی می‌باشند که اکسیداسیون ترکیبات زیستی ضروری را مهار می‌کنند. در این مطالعه انگور رقم کشمشی قرمز از روستای امامزاده شهر ارومیه جمع آوری شدند. استخراج ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی، از برگ، میوه نارس، میوه رسیده و میوه خشک شده توسط دو حلال اتانول و متانول انجام شدند. محتوای کل ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی با بهره گرفتن از روش اسپکتروفتومتری بررسی شد. میزان توانایی آنتی اکسیدانی عصاره‌ها با بهره گرفتن از روش‌های DPPH ، فعالیت شکستگی زنجیر، سوپراکسید و نیتریک اکسید تعیین شد. میزان قدرت احیاء عصاره‌ها توسط آزمون FRAP و توانایی مهار پراکسیداسیون لیپیدها با روش TBA اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که از بین اندام‌های مختلف انگور، کشمش در حلال اتانولی بیشترین ترکیبات فنولی و در حلال متانولی بیشترین ترکیبات فلاونوئید را دارا بود. بالاترین میزان درصد جمع آوری رادیکال DPPH و میزان پراکسیداسیون چربی مربوط به عصاره اتانولی برگ بود. بیشترین درصد مهار رادیکال نیتریک اکسید در عصاره متانولی برگ مشاهده شد. بیشترین فعالیت شکستگی زنجیر و درصد مهارکنندگی رادیکال سوپراکسید در عصاره متانولی غوره مشاهده شد. بیشترین قدرت احیاء در عصاره اتانولی غوره مشاهده شد. بررسی نتایج نشان داد که در فرایند استخراج و عصاره‌گیری، اتانول بهتر از متانول عمل کرده است. بنابراین بخش‌های مختلف میوه انگور، به عنوان یک منبع غنی از پاداکساینده‌های طبیعی است.

 

1- مطالعات بیوشیمیایی (آشنایی با پاداکساینده‌ها)

1-1- مطالعات بیوشیمیایی

1-2- رادیکال‌های آزاد

هر گونه مولکولی دارای یک الکترون جفت نشده در اوربیتال اتمی باشد به عنوان رادیکال آزاد شناخته می‌شود. تولید رادیکال‌های آزاد در سیستم‌های، با آسیب متابولیکی و سلولی، پیر شدن سریع، سرطان، بیماری‌های قلبی-عروقی، بیماری‌های تخریب سیستم عصبی و التهاب همراه است. بسیاری از رادیکال‌های آزاد به شدت واکنش‌پذیر هستند و می‌توانند یک الکترون را از مولکول‌های دیگر بگیرند یا به مولکول‌های دیگر بدهند. بنابراین رفتار آنها به صورت اکساینده یا احیاکننده در نتیجه‌ی این واکنش‌پذیری بالا است. اگرچه در سیستم‌های بیولوژیکی بسیاری از رادیکال‌های آزاد دارای دوره‌ی عمر طولانی هستند، اما اکثر رادیکال‌های آزاد دوره‌ی عمر کوتاهی دارند (Young et al., 2001). رادیکال‌های آزاد در طول فرایند اکسیداسیون در سیستم‌های زیستی تشکیل می‌شوند و باعث پراکسیداسیون مواد از جمله لیپیدها و تشکیل موادی از جمله مالون دی آلدهید می‌شوند که در نتیجه‌ی آن ساختار غشایی آسیب‌پذیر می‌شود و باعث از بین رفتن سلول می‌شود که در این گونه موارد ضداکساینده‌ها نقش حفاظت‌ کننده دارند. ضداکساینده‌های مصنوعی سنتز شده نیز به هر حال می‌توانند منجر به ایجاد عوارض خاصی در سیستم‌های زیستی شوند، بنابراین تلاش محققان برای کشف و استفاده از ضداکساینده‌های طبیعی موجود در میوه‌ها و سبزی‌ها افزایش یافته است (Senevirathne et al., 2006). رادیکال‌های آزاد، مولکولهای ناپایدار و بسیار واکنش‌پذیری هستند که شامل گونه‌های فعال اکسیژن([1]ROS) و گونه‌های فعال نیتروژن (RNS[2]) هستند که شامل رادیکال‌های آزاد مثل آنیون سوپراکسید، هیدروکسیل و رادیکال اکسید نیتریک و نیز گونه‌های غیر رادیکال آزاد مثل پراکسیدهیدروژن و اسید نیتروز(HNO3) می‌باشند (Halliwel et al.,1995). زمانی که سازوکارهای ضداکسایشی طبیعی غیر موثر می‌شوند، دریافت ترکیبات ضداکساینده از طریق رژیم غذایی، داروهای مصنوعی یا داروهای گیاهی ضرورت پیدا می‌کند. بهترین راه مقابله در مقابل رادیکال‌های آزاد مصرف کافی مواد پاداکساینده مثل ویتامین E و ویتامین C است (شکل1-1). مطالعات اخیر نشان می‌دهد که مصرف میوه‌ها و سبزیجات با کاهش خطر بروز بیماری‌های مزمن مثل بیماری‌های قلبی، سرطان بیماری‌های سیستم عصبی از جمله پارکینسون و آلزایمر، التهاب و پیری پوست همراه می‌باشد (Nychas et al., 1995). بطور کلی، رادیکال‌های آزاد به وسیله شکستگی یک پیوند در یک مولکول پایدار و به وجود آمدن دو قطعه، که هر یک از آن‌ ها حاوی یک الکترون جفت نشده است تشکیل می‌شوند (Karlsson and Alexandria, 1997). این ترکیبات مولکول‌های فعال شده‌ای هستند که به طور طبیعی در سلول‌های بدن تولید می‌شوند، لیکن تولید آن‌ ها ممکن است تحت شرایط خاص مانند بیماری یا در پاسخ به صدمات خارجی افزایش یابد

 

تعداد صفحه : 71

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.