تربیت بدنی

پایان نامه مقایسه ساختاری و محتوایی وب سایت های دولتی مروج ورزش و تفریحات درکشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

گرایش :مدیریت ورزشی

عنوان : مقایسه ساختاری و محتوایی وب سایت های دولتی مروج ورزش و تفریحات درکشور های منتخب و ارائه الگو برای ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. A)

 گرایش: مدیریت ورزشی

 

عنوان:

مقایسه ساختاری و محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات درکشور­های منتخب و ارائه الگو برای ایران

 

استاد راهنما:

دکتر علی زارعی

استاد مشاور:

دکتر فرشاد تجاری

 

تابستان 1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1.1. مقدمه 3

2.1. بیان مساله 3

3.1. ضرورت و اهمیت تحقیق. 5

4.1. اهداف تحقیق. 6

1.4.1. هدف کلی. 6

2.4.1. اهداف اختصاصی. 6

5.1. فرضیه پژوهش.. 6

6.1. پیش فرض تحقیق. 7

7.1. محدودیت­های تحقیق. 7

8.1. تعریف مفهومی واژه ­ها و اصطلاحات.. 7

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1.2. مقدمه 10

2.2. فناوری اطلاعات.. 10

1.2.2. ماهیت فناوری اطلاعات.. 12

2.2.2. تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات.. 14

3.2.2. اینترنت.. 18

4.2.2. تاریخچه فناوری اطلاعات در ایران. 20

1.4.2.2. تاریخچه رایانه 20

2.4.2.2. تاریخچه اینترنت در ایران. 21

5.2.2. زیرساخت­های فناوری اطلاعات.. 21

6.2.2. کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان. 22

7.2.2. ابعاد به کارگیری فناوری اطلاعات.. 23

3.2. ورزش و فناوری اطلاعات.. 24

4.2. وب سایت.. 25

1.4.2. مراحل راه اندازی وب سایت.. 25

2.4.2. طراحی و محتوای وب سایت­ها 26

3.4.2. زمینه­ های جاری در وب سایت­های مربوط به ورزش در محدوده ­های اصلی زیر می­باشد 26

4.4.2. کاربردهای وب سایت در ورزش.. 26

5.4.2. تحلیل وب سایت.. 29

1.5.4.2. ویژگی­های محتوایی. 30

2.5.4.2. ویژگی­های ساختاری. 30

3.5.4.2. ویژگی­های محتوایی ویژگی­های ساختاری. 30

4.5.4.2. استانداردهای رتبه بندی شده 32

5.2. پیشینه­ پژوهش.. 35

1.5.2. تحقیقات انجام شده در کشور. 35

2.5.2. تحقیقات در خارج از کشور. 39

3.5.2. نتیجه گیری ادبیات پیشینه تحقیق. 44

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

1.3. مقدمه 46

2.3. روش تحقیق. 46

3.3. روش جمع آوری داده ­ها 46

4.3. جامعه پژوهش.. 46

5.3. نمونه آماری. 47

6.3. روش نمونه گیری. 47

7.3. ابزار اندازه گیری. 47

7.3. تعریف عملیاتی متغیرها 48

8.3. روش­های آماری. 48

 

فصل چهارم: یافته­ های پژوهش

1.4. مقدمه 50

2.4. یافته­ های توصیفی. 50

3.4. یافته­ های استنباطی. 60

1.3.4. آزمون نرمال بودن توزیع داده ­ها 60

2.3.4. آزمون فرضیه ­های پژوهش.. 61

4.4. ارائه الگو پیشنهادی. 66

1.4.4. ویژگی­های ساختاری. 67

2.4.4. ویژگی­های محتوایی. 68

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1.5. مقدمه 71

2.5. خلاصه تحقیق. 71

3.5. یافته­ های تحقیق. 72

4.5.  بحث و نتیجه گیری. 72

5.5. الگوی پیشنهادی. 77

1.5.5. ویژگی­های ساختاری. 77

2.4.5. ویژگی­های محتوایی. 78

5.5. پیشنهادهای تحقیق. 80

 

پیوست­ها 82

 

منابع. 88

 

 

چکیده انگلیسی

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                  صفحه

جدول 1.4. توصیف محتوایی وب سایت­های ایرانی بر اساس فراوانی و درصد 50

جدول 2.4. مقادیر مرتبط با ویژگی­های محتوایی وب سایت­های ایرانی. 50

جدول 3.4. توصیف ساختاری وب سایت­های ایرانی بر اساس فراوانی و درصد 51

جدول 4.4. مقادیر مرتبط با ویژگی­های ساختاری وب سایت­های ایرانی. 51

جدول 5.4. توصیف محتوایی وب سایت­های کانادایی بر اساس فراوانی و درصد 52

جدول 6.4. مقادیر مرتبط با ویژگی­های محتوایی وب سایت­های کانادایی. 53

جدول 7.4. توصیف ساختاری وب سایت­های کانادایی بر اساس فراوانی و درصد 53

جدول 8.4. مقادیر مرتبط با ویژگی­های ساختاری وب سایت­های کانادایی. 54

جدول 9.4. توصیف محتوایی وب سایت­های استرالیایی بر اساس فراوانی و درصد 55

جدول 10.4. مقادیر مرتبط با ویژگی­های محتوایی وب سایت­های استرالیایی. 55

جدول 11.4. توصیف ساختاری وب سایت­های استرالیایی بر اساس فراوانی و درصد 56

جدول 12.4. مقادیر مرتبط با ویژگی­های ساختاری وب سایت­های استرالیایی. 56

جدول 13.4. توصیف محتوایی وب سایت­های انگلیسی بر اساس فراوانی و درصد 57

جدول 14.4. مقادیر مرتبط با ویژگی­های محتوایی وب سایت­های انگلیسی. 57

جدول 15.4. توصیف ساختاری وب سایت­های انگلیسی بر اساس فراوانی و درصد 58

جدول 16.4. مقادیر مرتبط با ویژگی­های ساختاری وب سایت­های انگلیسی. 58

جدول 17.4. مقادیر مرتبط با ویژگی­های متغیرهای مورد بررسی. 59

جدول 18.4. توصیف اولویت بندی گروه­ های هدف در جامعه پژوهش.. 59

جدول 19.4. آماره­ های آزمون شاپیرو جهت نرمال بودن توزیع داده ­ها 60

جدول 20.4. آماره­ های توصیفی حاصل از یافته­ های توصیفی ویژگی­های ساختاری وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های کانادایی. 61

جدول 21.4. نتایج آزمون t مستقل در اختلاف بین ویژگی­های ساختاری وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های کانادایی. 61

جدول 22.4. آماره­ های توصیفی حاصل از یافته­ های توصیفی ویژگی­های ساختاری وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های انگلیسی. 62

جدول 23.4. نتایج آزمون t مستقل در اختلاف بین ویژگی­های ساختاری وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های انگلیسی. 62

جدول 24.4. آماره­ های توصیفی حاصل از یافته­ های توصیفی ویژگی­های ساختاری وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های استرالیایی. 63

جدول 25.4. نتایج آزمون t مستقل در اختلاف بین ویژگی­های ساختاری وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های استرالیایی. 63

جدول 26.4. آماره­ های توصیفی حاصل از یافته های توصیفی ویژگی­های محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های کانادایی. 64

جدول 27.4. نتایج آزمون t مستقل در اختلاف بین ویژگی­های محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های کانادایی. 64

جدول 28.4. آماره­ های توصیفی حاصل از یافته­ های توصیفی ویژگی­های محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های انگلیسی. 65

جدول 29.4. نتایج آزمون t مستقل در اختلاف بین ویژگی­های محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های انگلیسی. 65

جدول 30.4. آماره­ های توصیفی حاصل از یافته­ های توصیفی ویژگی­های محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب سایت­های استرالیایی. 66

جدول 31.4. نتایج آزمون t مستقل در اختلاف بین ویژگی­های محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران با وب­سایت­های استرالیایی. 66

جدول 32.4. الگوی پیشنهادی ویژگی­های ساختاری برای وب سایت­های مروج ورزش­های تفریحی  67

جدول 33.4. الگوی پیشنهادی برای ویژگی­های محتوایی وب سایت­های مروج ورزش­های تفریحی  69

 

 

 

چکیده:

مقدمه: امروزه استفاده از اینترنت در هر زمینه­ای به ترویج بیشتر آن کمک کرده است. ورزش تفریحی نیز در سال­های اخیر با بهره گرفتن از امکانات آن توانسته با مخاطبین بیشتری ارتباط برقرار کند. یکی از راه ­های برقرای ارتباط در این بین وب سایت­هایی هستند که عموماً از طرف دولت برای گسترش ورزش­های فراغتی بین مردم ایجاد شده است. در این پژوهش سعی شده پس از بررسی ویژگی­های ساختاری و محتوایی وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در ایران، استرالیا، کانادا و انگلستان بین ویژگی­های مذکور وب سایت­های ایرانی با سه کشور دیگر مقایسه­ ای انجام شود و در نهایت برای ارتقا و یا ایجاد تعداد بیشتری از این وب سایت­ها در کشور الگویی ارائه گردد.

روش شناسی: پژوهش حاضر با بهره گرفتن از روش توصیفی به شکل میدانی انجام گرفت. بدین ترتیب که محتوا و ساختار وب سایت­های دولتی مروج ورزش­های تفریحی در ایران با وب سایت­های مشابه از کشورهای انگلستان، کانادا و استرالیا مقایسه شد. جامعه آماری تحقیق کلیه وب سایت­های دولتی مروج ورزش و تفریحات در این چهار کشور می­باشد. نمونه تحقیق 31 وب سایت می­باشد که به صورت منتخب مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری، چک لیست محقق ساخته ارزیابی وب سایت­های مروج ورزش های تفریحی 3 ارزشی لیکرت می­باشد که روایی ان توسط 13 تن از اساتید متخصص کامپیوتر و تربیت بدنی تایید شده است و دارای 16 مولفه ساختاری و 28 مولفه محتوایی می­باشد. در بخش آمار توصیفی فراوانی، میانگین و انحراف معیار ارائه شده است و فرضیه ­های پژوهش با بهره گرفتن از آزمون تی مستقل مورد آزمون قرار گرفتند.

یافته­ ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد بین ویژگی­های ساختاری وب سایت­های ایرانی با 3 کشور منتخب تفاوت معناداری وجود ندارد(05/0­<­p) ولی در ویژگی­های محتوایی بین وب سایت­های ایرانی با هر سه کشور دیگر تفاوت معناداری وجود دارد. ضعف ویژگی­های محتوایی در تمامی تحقیقات مشابه نیز دیده می شود. کمبود الگوی مربوط در پژوهش­های تخصصی در زمینه وب سایت­های فعال در ورزش همگانی و عدم بهره گیری از متخصصین مربوطه در طراحی وب سایت­ها از دلایل این مساله می­باشد. در این پژوهش با توجه به ابزار و موارد بررسی شده از وب سایت­های نمونه تحقیق الگویی برای وب سایت­های ایرانی نیز ارائه شده است.

واژگان کلیدی: مقایسه ساختار، محتوا، وب سایت­های دولتی، مروج، تفریحات، الگو

 

 

 

 

فصل اول

(كلیات پژوهش)

 

 

1.1. مقدمه

بی شک در عصر حاضر ورود فن آوری اطلاعات به زندگی افراد، دگرگونی­های بسیاری را پدید آورده است. در این بین اینترنت را یکی از بزرگترین دستاورد­های قرن بیستم می­دانند که تاثیر عمیقی روی جنبه­ های مختلف زندگی شخصی، کاری و … ملل مختلف داشته است. امروزه افراد سعی می­ کنند در زمینه­ های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و … از ظرفیت­های اینترنت برای تسهیل و افزایش کارایی خود استفاده کنند. البته ورزش هم از این قاعده مستثنی نیست. در طول سال­های اخیر اینترنت از طرق مختلف مانند ایمیل، وب سایت، شبکه­ های اجتماعی و … کمک شایانی به گسترش ورزش چه در سطح حرفه­ای و چه در سطح همگانی به این صنعت رو به رشد کرده است. بسیاری از کشور­ها با مشاهده تاثیرات و فواید زیاد استفاده از اینترنت اقدام به راه اندازی وب سایت­های مختلفی برای بخش­های مختلف سازمان­ های ورزشی به منظور ترویج ورزش خصوصا ورزش­های تفریحی برای اقشار مختلف نموده ­اند و هر ساله با گسترش امکانات آن به کارگیری اینترنت بیشتر و بیشتر می­ شود زیرا متخصصان به اثرگذاری (که توانایی نمایش فیلم و عکس آن را چند برابر می­ کند) و مقرون به صرفه بودن آن نسبت به سایر شیوه ­های سنتی پخش اخبار و اطلاعات مانند روزنامه و بروشور کاملا واقفند. (سیدعامری و كاشف، 1390)

در کشور­های در حال توسعه نیز با توجه به محدودیت­های عمدی و غیر عمدی موجود در استفاده از اینترنت زمینه را برای افراد، بیشتر فراهم می­ کنند تا از این فضا بهره مند شوند و دولت­ها نیز برای ترویج برنامه­ های خود از آن کمک می­ گیرند.

قطعا یکی از ویژگی­های داشتن جامعه­ای سالم این است که دولت­ها بتوانند برنامه­ های خود را خصوصا در عرصه ورزش و سلامتی اجرا کنند و کارایی و اثر بخشی فضای مجازی دلیل خوبی برای آن هاست که به منظور ترویج مبانی زندگی سالم و پر تحرک از آن استفاده کنند. و در این بین شناخت نیاز مخاطبین، اطلاعات و منابع مفیدی را فراهم می­ کند تا این امکانات بیشتر با مردم ارتباط برقرار کند.

تعداد صفحه : 108

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.