مهندسی معدن

پایان نامه ارشد معدن با موضوع بررسی اولیه ژئوشیمیایی كانسارهای معدنی در منطقه چادگان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان :بررسی اولیه ژئوشیمیایی كانسارهای معدنی در منطقه چادگان

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی معدن – اكتشاف
عنوان :
بررسی اولیه ژئوشیمیایی كانسارهای معدنی در منطقه اكتشافی ناحیه چادگان در
استان اصفهان

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده :
ارائه گزارش مطالعات ژئوشیمیایی سیستماتیک چادگان به مقیاس 1:100000 كمك می كند تـا بـا بكـارگیری
استاندارد های موجود در مطالعات ژئو شیمیایی با دقت هر چه تمامتر این مطالعات را بـه انجـام برسـانیم . در
جهت نیل به اهداف فوق طی یک برنامه ریز ی مدون و با بهره گیری از اطلاعـات موجـود شـامل نقـشه ژئـو
فیزیک هوایی و نقشه زمین شناسی ، ابتدا بر روی نقشه های توپوگرافی به مقیاس 1:50000 طراحی نقاط نمونه
برداری پی ریزی و سپس در گام بعدی عملیات میدانی كه شامل برداشت نمونـه هـای آبراهـه ای بـه تعـداد
800 نمونه ( همراه با 30 نمونه تكراری ) بر روی نقشه 1:100000 با دانه بندی 80 – مش است انجام گردید ، كه
در ادامه كلیه نمونه ها به جهت انجام آزمایش به آزمایشگاه ارسال گردید . بعد از دریافت نتایج و پردازش
داده ها محدوده های مربوط به آنومالی مقد ماتی مشخص گردید . مرحله دوم شـامل عزیمـت بـه صـحرا و
كنترل آنومالی مقدماتی با بر داشت نمونه های سنگی و كانی سنگین از شاخه های اصلی بوده كـه ایـن مهـم
بطور همزمان صورت پذیرفت. بعد از آماده شدن نتـایج نمونـه هـای سـنگی و مطالعـات نمونـه هـای سـنگی و
مطالعات كانی سنگین و تلفیق آنها با یكدیگر آنومالی های قطعی مـشخص و منـاطق امیـد بخـش مـشخص
گردید.

مقدمه:
اساس و زیربنای هر عملیات اكتشافی ، با هدف كشف نواحی با پتانسیل معدنی ، اكتشافات ناحیـه ای در
مقیاس 1 : 100000 می باشد، البته برای رسیدن به این مقصود از تمامی روش های ژئوشـیمیایی و اطلاعـات
ماهواره ای بهره گرفته می شود. نقشه برداری ژئوشیمیایی در مقیاس ناحیـه ای كـه در ایـن سـمینار بـه آن
پرداخته می شود یكی از همین روشها است كه با نمونه برداری از رسوبات آبراهه ای به عنوان بخشی از طرح
اكتشافات سیستماتیک ژئوشیمیایی در محدودة برگة 1:100000 چادگان می باشد. این عملیات در دو بخش
طراحی و انجام شده است، بخش اول رسم نقشه های آنومالی ژئوشیمیایی و مشخص نمودن مناطق پتانـسیل
و بخش دوم آن شامل كنترل این آنومالیها است كه از طریق مطالعات كـانی سـنگین ، آلتراسـیون ، منـاطق
كانی سازی احتمالی و شكستگیهای پر شده تعقیب خواهد شد . در نهایت پس از كنترل، محدوده های آنومال
هر یک جداگانه سلول سازی و سپس مناطق امید بخش معرفی خواهد شد.

فصل اول : كلیات
1-1) اهداف اكتشافات ژئوشیمیایی در مقیاس ناحیه ای
تجربه ثابت كرده است كه بررسی رسوبات آبراهه ای (عمدتاً جزء 80 ـ مش) می تواند در اكتشافات كوچك
مقیاس ناحیه ای (1 : 100000 تا 1 : 250000 ) بسیار كارآمد باشد. نتـایج ایـن بررسـی هـا در تحلیـل ایـالات
ژئوشیمیایی و شناخت الگوهای ژئوشیمیایی ناحیـه ای و اكتـشافات نـواحی كـه ا حتمـال وجـود نقـشه هـای
كانساری در آن بالا است می تواند مؤثر باشد. به جز كاربردهای مستقیمی كه این بررسی ها دارا می باشد، مـی
توان به طور غیر مستقیم از نتایج آن در زمینه های كشاورزی و محیط زیست بهره برد، بدیهی است اهـداف ایـن
گونه بررسی ها با اهداف نوع اول متفاوت است.
در مورد اول كه هدف اكتشاف آنومالی در هاله های ثانوی است باید از روش های آماری استفاده نمـود كـه
اختلاف بین مقادیر آنومالی و روندهای ناحیه ای را افزایش داده و از طریق شدت بخشیدن به آنومالیها مـی توانـد
در شناسایی دقیقتر آنها مفید واقع شود، در حالت دوم كه ه دف دستیابی بـه رونـدهای ناحیـه ای اسـت بایـد از
تكنیكهای آماری كه میزان تأثیر آنومالیها را در روندهای ناحیه ای كاهش می دهد استفاده نمـود، چگـالی نمونـه
برداری در این حالت معادل یک نمونه برای چند كیلومتر مربع است، این مساحت بوسـیلة سـقف بودجـة تعیـین
شده برای پروژه كنترل می گردد.
2-1) جمع آوری اطلاعات
در این مرحله اسناد و مدارك مربوط به منطقه تحت پوشش به شرح زیر تهیه و مورد مطالعه قرار گرفت :
1ـ نقشه های توپوگرافی 1: 50000 منطقة مورد مطالعه شامل چهارگوش های عسگران كرون (شمال شرق)
، هوره (جنوب شرق) ، بن (جنوب غرب) و چادگان (شمال غرب)
2ـ نقشه زمین شناسی 1 : 250000 شهركرد
3ـ نقشه ژئوفیزیک هوایی (مغناطیسی هوایی) با مقیاس 1 : 250000 چهارگوش شهركرد.
با توجه به اطلاعات حاصل از مدارك فوق الذكر ، برنامة عملیات صحرایی جهت نمونـه بـرداری پـی ریـزی
گردید و در هر مورد نقش پارامترهای مؤثر در برنامه ریزی اكتشافی (بخصوص در نمونه برداری) مورد بررسی قرار
گرفت.

قیمت 4500 تومان

 

—-

*       serderehi@gmail.com

4,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.

دیدگاهتان را بنویسید