معماری و شهرسازی

پایان نامه مطالعه و کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه‌های سنتی گیلان

دانلود متن کامل پایان نامه مطالعه و کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه‌های سنتی گیلان

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیر دولتی ساریان

       گروه معماری

 

پایان‌نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ‌ارشد

رشته مهندسی معماری

 

عنوان:

مطالعه و کاوشی در معماری همساز با اقلیم خانه‌های سنتی گیلان

 

استاد راهنما:

دکتر سید مصطفی مختاباد مرئی

 

استاد مشاور:

دکتر عبدالله ابراهیمی

شهریور 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

تنوع و کثرت‌گرایی در انواع پدیده‌ها یکی از مهمترین ارکان قوت هر جامعه می‌باشد. این تنوع از نژاد گرفته تا فرهنگ و قوم، می‌تواند متضمن سعادت یک جامعه گردد. بطوری‌که در یک جامعه یکنواخت، آفت‌های هر پدیده‌ای بنیان آن پدیده را با خطری جدی مواجهه خواهد کرد. به عنوان مثال یک مریضی‌ صعب العلاج، آفت نژادی که دارای ریخته ژنتیکی یکسانی است باعث می‌گردد که کل آن جامعه را با خطر انقراض روبرو کند. در جامعه علمی و هنری امروز نیز تنوع یکی از مهم‌ترین مقوله‌هایی است که بایستی همیشه مدنظر قرار بگیرد. یکی از مهمترین کارها ایجاد بستر مناسب برای ظهور افکار نو و مدرن و ترکیب آن با فرهنگ و هنر سنتی ناب جامعه می‌باشد. پذیرا بودن افکار و مبانی فکری و نظری پدیده‌های نو و تطبیق و ترویج آن در جامعه نیازمند درک مبانی نظری و فکری افکار مختلف است.

در این تحقیق سعی بر آن شده است که یک مروری کلی بر مبانی نظری در افکار و نظریه‌های مختلف در عرصه هنر و معماری انجام بگیرد و همچنین روند تحولات تاریخی و فرهنگی ایران نیز در دوران معاصر مورد تحلیل قرار گرفت. آنچه که از این تحقیق می‌توان یافت این است که در دوران معاصر سه دیدگاه مختلف چالش‌های فرهنگی و هنری را در جامعه ایران بوجود آورد، ظهور افکار مدرن از ناحیه اروپا و غرب، استقامت فرهنگ باستانی، مذهبی و تاریخی در مقابل این پدیده و همچنین حضور نخبگانی از این دو دیدگاه، باعث بوجود آمدن نسل‌های مختلفی از معماران مدرن بومی‌گرای ایرانی بود. تقابل دیدگاه سنت و مدرنیته باعث بروز آثاری نو و بدیع گردید که با دارا بودن عقبه فرهنگی و تاریخی، نشانه‌هایی از تفکرات مدرن غربی را هم در برداشتند. از جمله این آثار می‌توان به چند اثر پسامدرن، بالاخص موزه‌ی هنرها معاصر تهران اشاره کرد که توسط کامران دیبا و سایرین طراحی شد و در این پژوهش تنها این موزه مورد نقد و بررسی قرار گرفت و به‌عنوان اثری با نشانه‌های ترکیبی معماری مدرن غرب و سنتی ایران در قالب اثری پست‌مدرن تعریف شده است. وجود این اثر و آثار دیگر از این دست بیانگر این امر است که حضور سبک‌های سنتی و مدرن در کنار هم می‌تواند موجب تایید مطلوبیت دیدگاه تکثرگرایی گردد. دیدگاه تکثرگرایی در زمینه هنر و معماری می‌تواند جوابگوی نسل امروز ما که دیدگاه‌های متنوعی دارد و با آن روبرو است، گردد. با توجه به موفقیت بنایی چون موزه هنرهای معاصر که نمود مناسبی از اندیشه‌ی کثرت‌گرا در فرهنگ ایرانی می‌باشد و محبوبیت آن در جامعه، می‌توان اظهار داشت جامعه‌ی ایران علاوه‌ بر این‌که پذیرای اندیشه‌ی پلورالیسم است بلکه این تفکر می‌تواند توازن مناسبی میان دیدگاه‌های مدرن و سنتی را برقرار سازد.

کلید واژه: معماری، سنت، مدرن، پست‌مدرن، تکثرگرایی، موزه‌ هنرهای معاصر.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

فصل 1 1

مقدمه و کلیات 1

1-1- مقدمه 2

1-2- مسأله اساسی تحقیق 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6

1-4- مرور ادبیات و سوابق تحقیق 6

1-5- اهداف تحقیق 9

1-6- سوال اصلی تحقیق 9

1-7- فرضیه‏ی تحقیق 9

فصل 2 11

بررسی منابع و تعریف مفاهیم 11

2-1- مقدمه 12

2-2- فلسفه و هنر 12

2-3- هنر و زیبایی در آراء ارسطو 16

2-4- هنر و زیبایی در آراء فلوطین 16

2-5- معماری؛ علم، هنر و فلسفه 18

2-6- تاملی در مبانی و مبادی فلسفه هنر در عصر روشنگری 23

2-7- تحولات اقتصادی و صنعتی قرن هجدهم (انقلاب صنعتی) 24

2-8- مفهوم مدرن و جهانبینی‌های مدرنیسم 26

2-8-1- بنیاد‌های جهان‌بینی مدرن 28

2-8-1-1- خردگرایی 29

2-8-1-2- انسان‌باوری 31

2-8-2- جهان‌بینی مدرن به مثابه ایدئولوژی بورژوازی 32

2-8-3- تغییرات اجتماعی متأثر از مدرنیسم 33

2-8-4- هنر و فلسفه مدرن 37

2-8-5- نگاره‌های زیبایی‌شناسانه و هنر مدرن 40

2-9- مفهوم پست‌مدرن و مقوله‌های آن 43

2-9-1- مقایسه مدرن و پست مدرن 49

2-9-1-1- مدرن 49

2-9-1-2- پسامدرن 50

2-9-2- هنر پست‌مدرن 53

2-10- معماری مدرن و مقوله‌های آن 65

2-11- مرگ معماری مدرن 67

2-12- تقابل سنت و مدرنیته معماری در دوران پس از مدرن 70

2-13- جنبش های پسامدرن در معماری 74

2-13-1- دیکانستراکشن 74

2-13-2- گرایش به فن‌آوری برتر (های‌تک) 76

2-13-3- معماری عصر رایانه و سایبرنتیک 77

2-13-4- معماری روبوتیک 79

2-13-5- فولدینگ 80

2-13-6- فراکتال 81

2-13-7- معماری پیوندی 82

2-13-8- فضاهای بیش از سه بعدی (پیدایش کیهانی) 83

2-13-9- معماری بیونیک 84

2-13-10- ابرمعماری 85

2-13-11- هرمنوتیک 85

2-14- مفهوم پلورالیسم و مقوله‌های آن 87

2-14-1- تکثرگرایی(پلورالیسم) 87

2-14-2- تکثرگرایی دینی 93

2-14-3- تکثرگرایی فرهنگی و اخلاقی 95

2-14-4- تکثرگرایی سیاسی 96

2-14-5- پلورالیسم در معماری 98

2-14-5-1- تکثرگرایی در مفهوم شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری پست‌مدرن 98

2-14-5-2- تکثر گرایی در معماری 101

فصل 3 111

هنر و معماری ایران در گذر زمان: از سنت تا پست مدرن 111

3-1- مقدمه 112

3-2- بررسی اجمالی تاریخ از صفویه تا پهلوی 112

3-3- معماری سنتی، مدرن و پست مدرن و بررسی تحول آنها در ایران 113

3-3-1- معماری سنتی 113

3-3-2- اصول معماری سنتی ایرانی 115

3-3-2-1- مردم واری 116

3-3-2-2- پرهیز از بیهودگی 116

3-3-2-3- نیارش 116

3-3-2-4- خود بسندگی 116

3-3-2-5- درونگرایی 117

3-3-3- اقلیم ایران و ویژگی معماری آن 118

3-3-4- اقلیم گرم و مرطوب 118

3-3-5- اقلیم گرم و خشک 119

3-3-6- اقلیم معتدل و مرطوب 121

3-3-7- اقلیم سرد و کوهستانی 122

3-3-8- مدرنیته در ایران 123

3-3-8-1- بررسی شهرسازی ایران در دوران معاصر 127

3-3-9- شهرسازی ایران در دوره‌ی معاصر 132

3-3-10- مدرنیسم پهلوی دوم 139

3-3-11- تفکر پست‌مدرن در معماری ایران 141

3-3-12- نسل‌های مختلف معماران ایران 143

3-3-12-1- نسل اول معماری 143

3-3-12-2- نسل دوم معماری 145

3-3-12-3- نسل سوم معماری 147

3-4- سیاست‌های تولید فضا پس از انقلاب اسلامی 148

3-5- مشکلات و مسیرهای فراروی معماری امروزی ایران 151

فصل 4 158

مواد و روش‌ها 158

4-1- مقدمه 159

4-2- روش تحقیق 159

4-3- اثر هنری مورد مطالعه (معماری موزه‌ی‌ هنرهای معاصر تهران) 159

4-4- منطقه مورد مطالعه (تهران) 161

4-4-1- موقعیت تهران 161

4-4-2- پیدایش و تحول شهرسازی و معماری تهران 163

4-4-3- بناها و عمارت‌های مهم شهر تهران 171

فصل 5 173

تحلیل موزه‌ی هنرهای معاصر ایران 173

5-1- مقدمه 174

5-2- تعریف موزه 175

5-3- اهداف موزه‌ی هنرهای معاصر 176

5-3-1- اهداف اولیه موزه در مقایسه با اهداف کنونی 176

5-4- فعالیت‌های موزه 177

5-5- بیرون، درون موزه و قرارگیری بنا در سایت 178

5-6- فرم بنا 180

5-7- فضاهای موزه 184

5-8- گالری 184

5-9- فروشگاه کتاب 185

5-10- رستوران 185

5-11- کتابخانه 186

5-12- بخش اداری عمومی 186

5-13- آمفی‌تئاتر 187

5-14- بخش اداری خصوصی 188

5-15- گنجینه یا مخزن (مجموعه‌ی دائمی موزه) 188

5-16- تحلیل پلان 189

5-17- سیرکلاسیون 191

5-18- عناصر برجسته در موزه 193

5-18-1- ورودی 193

5-18-2- اصول نظام‌دهنده ورودی 194

5-18-3- فضای ورودی 194

5-18-4- عملکرد ورودی 195

5-18-5- چهارسو 195

5-18-6- هشتی 196

5-18-7- حوض 197

5-18-8- بادگیر 198

5-18-9- اسپیرال 200

5-19- سبک معماری موزه 200

5-19-1- مردم واری 201

5-19-2- پرهیز از بیهودگی 201

5-19-3- نیارش 201

5-19-4- خود بسندگی 202

5-19-5- درون‌گرایی 202

5-20- نتیجه گیری و بحث 202

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………..209

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………….219

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                  صفحه

جدول ‏2–1- اندیشه‌های مورد تأمل در مدرنیسم و پست مدرنیسم مأخذ: دباغ و مختاباد امرئى، 1389 71

جدول ‏2–2- قیاس فرم معماری مدرن و پسامدرن مأخذ: دباغ و مختاباد امرئى، 1389 72

جدول ‏2–3- نوع نگاه مدرن و پسامدرن به طرح و محصول ماخذ: دباغ و مختاباد امرئى، 1389 73
فهرست شکل‌ها و تصاویر

عنوان                                                  صفحه

شکل ‏2–1-موزه‌ی سلطنتی جنگ منچستر 76

شکل ‏2–2- طراحی (City of Arts and Sciences) توسط کالاتراوا 76

شکل ‏2–3- معماری اکوتک، بازسازی رایشتاگ (پارلمان جدید آلمان) در برلین توسط نورمن فاستر 77

شکل ‏2–4- طراحی سایبری 79

شکل ‏2–5- کلبه‌ی روبوتیک‌ـ خانه‌های دانشجویی‌ 79

شکل ‏2–6- طراحی نمایش‌گاه اقیانوس‌شناسی در کره‌ی جنوبی به سبک فولدینگ 81

شکل ‏2–7- طراحی هایبری پکن 83

شکل ‏2–8- معماری پرش کیهانی، موزه‌ی گوگنهایم 84

شکل ‏2–9- معماری بیونیک، موزه‌ی هنر امریکا 85

شکل ‏2–10- سانفرانسیسکو (Kas Oosterhuis, lecture as part of Seeing Orange) 85

شکل ‏2–11- سقف نمایشگاه مونترال 86

شکل ‏3–1- معماری سنتی قشم 119

شکل ‏3–2- معماری میبد 121

شکل ‏3–3- معماری یزد 121

شکل ‏3–4- خانه‌ی تاریخی کاشان 121

شکل ‏3–5- معماری گیلان 122

شکل ‏3–6- معماری ماسوله 123

شکل ‏4–1-موقعیت استان تهران 161

شکل ‏4–2- مقطع شمالی- جنوبی منطقه تهران از دامنه‌های جنوبی توچال البرز تا مسیله و دریاچه‌ی نمک 162

شکل ‏4–3- ساختار شهر تهران در دوره‌ی صفویه 165

شکل ‏4–4- ساختار شهر تهران از آغاز دوره‌ی قاجار تا زمان ناصرالدین‌شاه 166

شکل ‏4–5- ساختار شهر تهران در دوره‌ی سلطنت ناصرالدین شاه 167

شکل ‏4–6- ساختار شهر تهران در دوره‌ی سلطنت پهلوی اول 169

شکل ‏4–7- ساختار شهر تهران در دوره‌ی پهلوی دوم 170

شکل ‏5–1- جایابی بنای موزه در سایت 178

شکل ‏5–2- تندیس‌های اطراف وحیات موزه 179

شکل ‏5–3- بنای موزه هنرهای معاصر تهران و بغ تندیس 179

شکل ‏5–4- بنای کلی موزه هنرهای معاصر تهران 180

شکل ‏5–5- حیاط مرکزی یادآور معماری سنتی کویری 180

شکل ‏5–6- حجم موزه 181

شکل ‏5–7- نمایی از چهار بادگیر اصلی موزه و استفاده از سنگ و بتن 182

شکل ‏5–8- جهت‌گیری نورگیرها به‌سمت شمال شرقی 182

شکل ‏5–9- تغییر ابعاد در عناصر تکراری برای ایجاد تناسب 182

شکل ‏5–10- نحوه شکل‌گیری حجم گالری‌ها 183

شکل ‏5–11- نحوه استفاده از فرم تکراری 183

شکل ‏5–12- عناصر تکراری بنا 183

شکل ‏5–13- تعادل بصری موزه در برخی نماها 184

شکل ‏5–14- سلسله مراتب عملکردی موزه 184

شکل ‏5–15- بازشو‌هایی در مسیر گالری‌ها 185

شکل ‏5–16- رستوران موزه 186

شکل ‏5–17- پلان موزه 189

شکل ‏5–18- فرم گالری‌ها و نحوه قرارگیری در پلان 190

شکل ‏5–19- نمایی از حیاط مرکزی 190

شکل ‏5–20- حیاط مرکزی و محورهای آن 191

شکل ‏5–21- نحوه سازمان‌یافتگی اجزاء بنا بر اساس حیاط مرکزی 191

شکل ‏5–22- سیرکلاسیو پلان موزه 192

شکل ‏5–23- دسته‌بندی عرصه‌های موزه 192

شکل ‏5–24- تقارن اجزای عملکردی بنا 193

شکل ‏5–25- موازنه‌ی متعادل بخش‌های عملکردی بنا 193

شکل ‏5–26- ورودی موزه 194

شکل ‏5–27- اصول نظام‌دهنده ورودی 194

شکل ‏5–28- فضای ورودی 195

شکل ‏5–29- عملکرد ورودی 195

شکل ‏5–30- نمایی از شیبراهه‌ی داخلی 197

شکل ‏5–31- نحوه نورگیری غیر مستقیم موزه 199

شکل ‏5–32- اسپیرال موزه 200 

فصل 1

 

مقدمه و کلیات


1-1-  مقدمه

ایران کشوری است که دارای تمدن و فرهنگی غنی می‌باشد، این فرهنگ و تمدن چنان قوی است که در طول تاریخ پرفراز و نشیب آن، توسط فرهنگ‌ها و اقوام دیگر مورد تاخت و تاز قرار گرفته ولی بدلیل ریشه‌دار بودن و عمیق بودن باورهای فکری و غنای فرهنگی مردم آن، کمتر تحت تاثیر قرار گرفته است و همواره رذالت‌های فرهنگ مهاجم را در خود هضم نموده و نقاط قوت فرهنگ مهاجم را برای هر چه بهتر زندگی کردن خود به خود جذب نموده است. جلوه و نمود این پیشینه تاریخی در فرهنگ و تمدن امروزه، بر پیشانی ایران و ایرانیان به صورت رفتارهای متمدنانه در داخل و خارج کشور به وضوح دیده می‌شود و این رفتار و برخورد انسانی ناشی از تعلیمات و تاثیرات دنیای پست‌مدرن امروزی نمی‌تواند باشد، بلکه ناشی از یک بنیه و فطرتی پاک است که درازای آن به طول تاریخ می‌ انجامد. شناساندن این فرهنگ و این تاریخ کهن به جهانیان یک امری واجب بر هر ایرانی می‌باشد و هرگونه سهل‌انگاری در این راستا دردی بر پیکره فرهنگی این جامعه می‌افزاید و بغضی بر گلوی انسان می‌آورد که جز با عطش جلوه پیدا کردن این فرهنگ ناب و اصیل در فرهنگ جهانیان فروکش نمی‌کند. امروزه برخی از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته با بوق و کرنا کردن فرهنگ‌های ساختگی توسط کارگردانان و نویسندگان و دور از ریشه تاریخی در دستگاه‌های تبلیغاتی خود چنان گوی سبقت را از کشورهای صاحب تمدن ربوده‌اند که گویی فرهنگ ایرانی به عنوان یک کشوری با دیرینه بسیار غنی نقشی در متمدن‌سازی دنیای غرب و شرق داشته ‌است. این جسارت فرهنگی تا به‌جایی است که برخی از مشاهیر فرهنگی ما به‌نام کشورهای تازه به‌دوران رسیده مصادره می‌شوند و این کشورها با تبلیغات گسترده در قبولاندن آن‌ ها به دهکده جهانی از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

هنر معماری ایران نیز یک هنری برخاسته از فطرت پاک و ناب انسانی می‌باشد که از نقش دل ایرانیان برخاسته و در نقش و نگار معماری ایرانی نشسته است. این دل‌ربایی و زیبایی در معماری ایرانیان برخاسته از دل و فرهنگی غنی است که آثار به جا مانده از تاریخ پرافتخار ایرانیان گواه آن می‌باشد. امروزه بر کسی پوشیده نیست که نقش معماری بر روان و افکار و اندیشه انسان امری قابل قبول و تجربه شده است. از طرفی فلسفه، اندیشه و جهان‌بینی نیز بر معماری تاثیر بسزایی دارد. حال اگر به این نکته اشاره کنیم که ارتباط دوطرفه بین معماری و فلسفه می‌تواند راه سعادت بشر را تامین کند سخنی به گزاف نگفته‌ایم. معماری، جلوه تجسم عقل است نه عقلی که محدود به گفتن کلمات می‌باشد بلکه فراتر از محدودیت‌های زبان است و چه بسا اگر معماری نبود انسان در به نمایش گذاشتن زیبایی درون خود ناتوان می‌گشت.

امروزه در دنیای مدرن با گسترش فناوری‌ها و تکنولوژی‌های نو هرکسی قادر به ارائه تجسمات و تخیلات خود در دهکده کوچک جهانی است و بروز همه این تنوعات و تجسمات در این دنیا، انسان امروزی را مات و مبهوت می‌کند. آنچه که مهم است نمی‌توان خود را در این گردباد جهانی معلق گذاشت، و نظاره‌گر جهت‌یافتن ذهنیات و افکار خود بر اساس هرج‌ومرج فضای ذهنی دیگران شد. امروزه از پس هر رنگ، رنگی دگر می‌آید و در قالب و لعابی خاص، بخشی از ذهن خام ما را پرورش می‌دهد. اگرچه این تنوع کثرت اندیشه و فکر امری پسندیده است و مکمل این ضرب المثل ایرانی که همه چیز را همگان دانند است، اما نداشتن سهم در این دانستن برای ما ایرانیان که دارای فرهنگی غنی و تاثیر‌گذار بوده‌ایم قدری آزار دهنده است. لذا بایستی در این دهکده هم به نحوی روزگار گذراند، که ایرانیان با فرهنگ اصیل بدان شهرت داشتند. یعنی با پذیرفتن و انتخاب آگاهانه محاسن فرهنگ‌های دیگر و افزودن آن به محاسن خود و با طرحی نو در انداختن، نقش خود را در این تنوع ایفا کرد.

هنر معماری همواره ازجمله کارآمدترینِ ابزارها در ایجاد زمینه‌ای مناسب برای ارائه افکار و اندیشه محسوب می‌گردد. معماری ایران یکی از مهمترین ارکان فرهنگی جامعه ایران است که پیشینه قوی و ثابت شده‌ای دارد. این ابزار فرهنگی امروزه به دلیل مشکلات خاص خود تا حدودی به فراموشی سپرده شده است، لذا بایستی به احیای این ابزار بپردازیم و با تفکر و تعقل با آشنایی و مطالعه در مبانی نظری و فلسفی دنیا بنیان‌های نظری و فلسفی خود را محکم و از سر شناخته، به انتخاب و خلق آثار نو که مقبول جامعه‌ی امروزی است، بپردازیم. یکی از مشکلات اساسی جامعه‌ی معاصر ما فقر فلسفه است و بایستی تا حد امکان در زدودن این نقیصه در دانشگاه‌ها و نسل جدید معماران امروزی بکوشیم. شناخت آثار فرهنگی، معرفی و مطالعه آن‌ ها یکی از مهمترین الزامات توسعه‌ی فرهنگی است، لذا مطالعه در آثار معماری و شناخت دیدگاه‌ها، مبانی فلسفی و نظری در پس زمینه‌ی ‌آن‌ ها به‌ خصوص در دوران معاصر ایران می‌تواند نقش مهمی در بروز، شکل‌گیری و جهت‌دهی اندیشه‌ی نسل جدید معماران و هنرمندان ما باشد. باشد که معماران امروزی بتوانند از فلسفه‌های جاری بر افکار مطلع گشته و دست به خلق آثاری درخور جامعه‌ی مدرن و با فرهنگ غنی ایران فایق آیند.

1-2-  مسأله اساسی تحقیق

در این تحقیق سعی بر آن شده است که مبانی فلسفی و نظری در هنر و معماری مورد مطالعه و رصد قرار گیرد. همچنین دوره‌های تاریخی مهم تاثیرگذار که به دنیای امروزی یعنی دنیای پسامدرن رسیده است بررسی شود و همزمان معماری معاصر ایران نیز مورد مطالعه قرار بگیرد. موضوع اصلی بررسی ریشه‌های پست‌مدرن و اندیشه‌ی تکثرگرایی و نمود آن در معماری معاصر ایران می‌باشد. در نهایت با تفسیر و تحلیل موزه هنرهای معاصر که یکی از برجسته‌ترین بناهای [پست‌مدرن] معاصر است، جریان فکری حاکم بر آن مورد بحث واقع شده و نحوه تأثیر تفکر پسامدرن کثرت‌گرا در معماری معاصر ایرانی به‌نمایش گذارده شود.

در واقع این پژوهش تلاشی است تا بدانیم آیا تکثرگرایی بعنوان یکی از مولفه ­های پست‌مدرنیسم نمودی در معماری معاصر ایران پیدا کرده است یا خیر و با توجه به زمینه­ های مورد نیاز این نمود بررسی کنیم که آیا ایران معاصر نیازی به این مولفه در معماری خود دارد یا خیر. در واقع این پژوهش را می توان به دو مولفه تجزیه کرده و هر یک را بررسی و سپس نسبت آنها را با یکدیگر تحلیل کرد.

قسمت اولی که مورد بررسی قرار می‌گیرد مبحث تکثرگرایی در پست‌مدرنیسم بوده و دیگری معماری معاصر ایران می‌باشد. ما با روشن کردن این دو مولفه می‌خواهیم تناسب و لزوم بین آن‌ ها را بررسی کنیم.

در قسمت اول ابتدا باید پست‌مدرنیسم را که ریشه ایجاد تفکر تکثرگرایی است مورد بررسی قرار دهیم و برای شناخت پست‌مدرنیسم ابتدا باید دوران مدرن را بشناسیم چون این دوران راهی برای گذار از پست‌مدرنیسم بوده است. در پست‌مدرنیسم مبحث پلورالیسم را برجسته و ریشه­ آن را در مبنایی‌ترین معنا که در نظریه حقیقت و شناخت مطرح شده است، تعریف کرده؛ سپس این مبحث را در حوزه­ های گوناگونی چون سیاست، اجتماع، دین و هنر مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

در قسمت دوم بحث، مولفه‌ی دوم مطروحه تحت عنوان معماری معاصر ایران، را بررسی و تحلیل کرده و سعی می­کنیم تعریفی از معماری امروز ایران ارائه دهیم. در این قسمت سعی­خواهیم کرد که نمود معماری پست‌مدرن را در صورت وجود در معماری ایران یافته و به بررسی نمونه ­ای از بناهای پست­مدرن موجود بپردازیم. در نهایت به‌بررسی نسبت معماری معاصر و مبحث تکثرگرایی، زمینه­ ها و تمایلات ایجاد این مولفه در معماری معاصر پرداخته و با توجه به اطلاعات حاصل فرضیه مورد بررسی در این پژوهش را تایید و یا تکذیب خواهیم کرد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 157

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.