مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه مطالعه تاثیر عصاره دانه انگور سیاه و عصاره زالزالک بر روی تغییرات هیستوشیمی بیضه و توان باروری آزمایشگاهی (IVF) در موش رت نر بالغ درمان شده با داروی سیکلوسپورین (سانتیمون)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی

گرایش: بافت شناسی و جنین شناسی

عنوان : مطالعه تاثیر عصاره دانه انگور سیاه و عصاره زالزالک بر روی تغییرات هیستوشیمی بیضه و توان باروری آزمایشگاهی (IVF) در موش رت نر بالغ درمان شده با داروی سیکلوسپورین (سانتیمون)

دانشگاه ارومیه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

گرایش بافت شناسی و جنین شناسی

عنوان:

مطالعه تاثیر عصاره دانه انگور سیاه و عصاره زالزالک بر روی تغییرات هیستوشیمی بیضه و توان باروری آزمایشگاهی (IVF) در موش رت نر بالغ درمان شده با داروی سیکلوسپورین (سانتیمون)

اساتید راهنما:

دکتر فرح فرخی

دکتر غلامرضا نجفی تازه کند

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: مقدمه وکلیات

1-1) ناباروری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

2-1) دستگاه تولید مثل نر در پستانداران……………………………………………………………………………………………………………..5

3-1) آناتومی بیضه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

.4-1) اجزای تشکیل دهنده بیضه………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-4-1) سلول های سری اسپرماتوژنز………………………………………………………………………………………………………………….7

2-4-1) سلول های پشتیبان یا سرتولی………………………………………………………………………………………………………………..7

5-1) بافت بینابینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

6-1) مجاری تناسلی داخل بیضه…………………………………………………………………………………………………………………………9

1-6-1)لوله های مستقیم……………………………………………………………………………………………………………………………………9

2-6-1) شبکه بیضه یا شبکه هالر………………………………………………………………………………………………………………………9

3-6-1)مجاری آوران………………………………………………………………………………………………………………………………………10

4-6-1) مجرای اپی دیدیم………………………………………………………………………………………………………………………………..10

5-6-1) مجرای وابران……………………………………………………………………………………………………………………………………..10

6-6-1)مجرای انزالی……………………………………………………………………………………………………………………………………….11

7-1) غدد ضمیمه دستگاه تناسلی……………………………………………………………………………………………………………………..11

1-7-1)کیسه منی……………………………………………………………………………………………………………………………………………10

2-7-1) پروستات……………………………………………………………………………………………………………………………………………11

3-7-1) -غدد پیازی پیشابراهی………………………………………………………………………………………………………………………..12

 8-1) اسپرماتوژنز……………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..12

اسپرماتوسیتوژنز…………………………………………………………………………………………………………………………………12 1-8-1)

2-8-1) میوز………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

3-8-1)اسپرمیوژنز…………………………………………………………………………………………………………………………………………..13

9-1)مورفولوژی اسپرم……………………………………………………………………………………………………………………………………14

1-9-1)سر اسپرم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-9-1) دم اسپرم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

10-1)ارزیابی مورفولوزی اسپرم………………………………………………………………………………………………………………………16

11-1)تنظیم هورمونی اسپرماتوژنز…………………………………………………………………………………………………………………….16

12-1)ظرفیت یابی و واکنش آکروزومی اسپرماتوزوئیدها……………………………………………………………………………………..17

13-1)تستوسترون و سایر هورمون های جنسی نر……………………………………………………………………………………………….18

14-1) تنظیم ترشح تستوسترون………………………………………………………………………………………………………………………..19

15-1)  آثار مختلف آندروژن ها……………………………………………………………………………………………………………………….19

16-1)تجزیه و دفع تستسترون………………………………………………………………………………………………………………………….20

17-1) -فعالیت های  بیولوژیکی در تولید مثل……………………………………………………………………………………………………21

18-1)  سیکل استروس……………………………………………………………………………………………………………………………………21

19-1) اوولاسیون……………………………………………………………………………………………………………………………………………21

20-1)حاملگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….22

21-1) دوره حاملگی……………………………………………………………………………………………………………………………………….22

22-1) سیکلوسپورین………………………………………………………………………………………………………………………………………22

23-1)تاریخچه وساختمان شیمیایی سیکلوسپورین- آ………………………………………………………………………………………….22

24-1) مکانیسم عمل سیکلوسپورین­آ در بدن………………………………………………………………………………………………………24

25-1)کاربرد های بالینی و عوارض…………………………………………………………………………………………………………………..25

26-1) استرس اکسیداتیو و پیامدهای آن در دستگاه تولید مثلی نر…………………………………………………………………………25

آنتی اکسیدانت ها و نقش حفاظتی آنها در برابر استرس اکسیداتیو………………………………………………………………28 27-1)

28-1) آنزیم سوپراکسید دیسموتاز(SOD…………………………………………………………………………………………………………30

29-1)آنزیم کاتالاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………31

30-1) آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز…………………………………………………………………………………………………………………….31

31-1) آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز……………………………………………………………………………………………………………………….31

32-1) مکانیسم­های پاسخ سلولی به استرس……………………………………………………………………………………………………..31

1-32-1) ترمیم و باز سازی DNA………………………………………………………………………………………………………………..32

33-1) مسیرهای ترمیم DNA………………………………………………………………………………………………………………………..32

34-1) مکانیسم های دفاع آنتی اکسیدانتی………………………………………………………………………………………………………….33

35-1)زالزالک………………………………………………………………………………………………………………………………………………34

1-35-1) خصوصیات فیتوشیمیایی ………………………………………………………………………………………………………………..34

2-35-1) ویژگی­های داروشناختی………………………………………………………………………………………………………………….34

1-2-36-1) اثرات حفاظتی بر روی سیستم قلبی و عروقی………………………………………………………………………………. 33

2-2-35-1) خاصیت کاهندگی چربی خون……………………………………………………………………………………………………..35

3-2-35-1) اثرات آنتی اکسیدانتی………………………………………………………………………………………………………………….35

36-1)عصاره هسته انگور……………………………………………………………………………………………………………………………..36

37-1) تولیدمثل در موش­های صحرایی…………………………………………………………………………………………………………..38

1-37-1) بلوغ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

2-37-1) رفتار تولیدمثلی…………………………………………………………………………………………………………………………….38

3-37-1) دستگاه تولیدمثلی موش­های صحرایی نر………………………………………………………………………………………….39

38-1) تولید جنین در شرایط In vitro………………………………………………………………………………………………………..41

39-1) ظرفیت پذیری اسپرم………………………………………………………………………………………………………………………. 41

40-1) لقاح آزمایشگاهی(IVF)…………………………………………………………………………………………………………………..42

41-1) مروری بر مطالعات انجام گرفته بر­روی داروی سیکلوپورین، عصاره زالزالک و عصاره هسته انگور…………44

فصل دوم : مواد و روش­ها

1-2) مواد………………………………………………………………………………………………………………………………………………….46

2-2) وسایل و دستگاه ها…………………………………………………………………………………………………………………………….46

3-2) آماده سازی عصاره های آبی…………………………………………………………………………………………………………………47

1-3-2) تهیه عصاره هسته انگور……………………………………………………………………………………………………………………47

2-3-2) طرز تهیه عصاره زالزالک………………………………………………………………………………………………………………….48

4-2) گروه بندی حیوانات……………………………………………………………………………………………………………………………48

5-2) تعیین حیوانات و دوز موثر دارو……………………………………………………………………………………………………………48

6-2) گروه بندی حیوانات…………………………………………………………………………………………………………………………….49

7-2) برریس های بافت شناسی…………………………………………………………………………………………………………………….49

8-2) روش تهیه محلول ثبوتی فرمالین……………………………………………………………………………………………………………50

9-2) پاساژ بافتی………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

1-9-2) آبگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..50

2-9-2) شفاف سازی……………………………………………………………………………………………………………………………………50

3-9-2) نفوذ و آغشتگی……………………………………………………………………………………………………………………………….51

4-9-2) قالب گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………..51

5-9-2) برش بافت و ثابت کردن مقاطع بافتی بر روی لام……………………………………………………………………………….. 52

6-9-2)طرز تهیه چسب آلبومین……………………………………………………………………………………………………………………..52

10-2) رنگ امیزی مقاطع بافتی……………………………………………………………………………………………………………………… 52

11-2) رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین……………………………………………………………………………………………………….53

1-11-2) طرز تهیه اسید الکل…………………………………………………………………………………………………………………………54

2-11-2) طرز تهیه رنگ ائوزین…………………………………………………………………………………………………………………….. 54

3-11-2) طرز تهیه رنگ هماتوکسیلین هاریس…………………………………………………………………………………………………..54

12-2) ارزیابی هیستو مورفومتریک بیضه…………………………………………………………………………………………………………..55

13-2) آماده سازی موش برای IVF ………………………………………………………………………………………………………………55

2-20-2) آماده سازی محیط کشت برای IVF …………………………………………………………………………………………..56

2-13-2) طرز تهیه محیط کشت  mR1ECM……………………………………………………………………………………………56

3-13-2) تهیه اسپرم…………………………………………………………………………………………………………………………………57

4-13-2) روش گرفتن تخمک بالغ و لقاح داخل آزمایشگاهی(IVF)…………………………………………………………….57

14-2) ارزیابی رشد جنین ها……………………………………………………………………………………………………………………..58

15-2) ارزیابی اسپرماتوژنز در بافت بیضه…………………………………………………………………………………………………….59

16-2) ارزیابی خصوصیات اسپرم ها……………………………………………………………………………………………………………59

1-16-2) نحوه استحصال اسپرم از اپیدیدم…………………………………………………………………………………………………..59

2-16-2) بررسی تحرک در اسپرماتوزوئیدها……………………………………………………………………………………………….60

3-16-2)شمارش اسپرم­ها………………………………………………………………………………………………………………………..60

17-2) ارزیابی قابلیت زنده ماندن و مورفولوژی اسپرم­ها ……………………………………………………………………………..60

۱8-2 ) بررسی وضعیت بلوغ هسته اسپرم: رنگ آمیزی آنیلین بلو (AB)………………………………………………………. 61

19-2) بررسی DNA شکسته و یا تک رشته ای: رنگ آمیزی آکریدین اورانژ (AO)…………………………………… 61

20-2) مطالعات هیستوشیمیایی بیضه………………………………………………………………………………………………………..62

1-20-2) رنگ  آمیزی پریودیک  اسید شیف (PAS)……………………………………………………………………………….62

2-20-2)رنگ آمیزی سودان بلک…………………………………………………………………………………………………………….62

3-20-2) بررسی هیستوشیمیایی فعالیت آنزیم الکالین فسفاتاز ……………………………………………………………………62

21-2) آنالیز و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………….63

 

فصل سوم نتایج ویافته ها

1-3) نتایج حاصل از پارامترهای مختلف اسپرم……………………………………………………………………………………………64

1-1-3) نتایج حاصل از شمارش اسپرم در اپی دیدیم………………………………………………………………………………….64

2-1-3) نتایج حاصل از مطالعه میزان اسپرم زنده………………………………………………………………………………………..65

3-1-3) نتایج حاصل از شمارش اسپرم های نابالغ………………………………………………………………………………………66

4-1-3) نتایج حاصل از مطالعه کروماتین اسپرم………………………………………………………………………………………….67

2-3) نتایج حاصل از مطالعه پارامترهای مختلف لقاح (IVF)………………………………………………………………………70

1-2-3) نتایج حاصل از تعداد اووسیت های لقاح یافته در گروه های مختلف آزمایش…………………………………….70

2-2-3) نتایج حاصل از تعداد جنین های دو سلولی…………………………………………………………………………………….71

3-2-3) نتایج حاصل از تعداد بلاستوسیست……………………………………………………………………………………………….72

4-2-3)نتایج حاصل از تعداد جنین های ارست شده…………………………………………………………………………………….73

5-2-3) نتایج حاصل از تعداد جنین های تیپ 1………………………………………………………………………………………… 74

6-2-3)نتایج حاصل از جنین های تیپ 2……………………………………………………………………………………………………75

6-2-3) تنایج حاصل از تعداد جنین های تیپ 3………………………………………………………………………………………….76

4-3)نتایج بخش هیستوشیمیایی………………………………………………………………………………………………………………….80

1-4-3) نتایج مربوط به رنگ آمیزی PAS ……………………………………………………………………………………………….. 81

2-4-3)نتایج مربوط به رنگ آمیزی  Sudan Black …………………………………………………………………………………..82

3-4-3) بررسی آلکالین فسفاتاز بافتی……………………………………………………………………………………………………………83

5-3) نتایج حاصل از هیستومورفومتری بیضه………………………………………………………………………………………………….84

1-5-3)نتایج حاصل از اندازه گیری قطرلوله های سمینیفر و ضخامت اپی تلیوم لوله های ………………………………….84

2-5-3) نتایج حاصل از اندازه گیری تعداد سلول های لیدیگ بیضه………………………………………………………..86

3-5-3)  نتایج حاصل از اندازه گیری تعداد سلول­های لنفاوی تک هسته­ای………………………………………………87

6-3) نتایج حاصل ازاندازه گیری ارزیابی­های اسپرماتوژنز……………………………………………………………………..87

1-6-3) نتایج حاصل ازاندازه گیری ضریب میوزی و ضریب بازسازی ……………………………………………………88

2-6-3) نتایج حاصل از اندازه گیری ضریب تمایز لوله­ای………………………………………………………………………89

3-6-3) نتایج حاصل از اندازه گیری ضریب سلول سرتولی…………………………………………………………………..90

فصل چهارم : بحث ونتیجه گیری

بحث ونتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..92

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………….102

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………..103

 

چکیده

سیکلوسپورین A از یک مولکول پپید حلقوی خنثی دارای یازده اسید آمینه باوزن مولکولی 1201دالتون با خاصیت هیدروفوبی تشکیل شده است که به عنوان یک عامل سرکوب کننده سیستم ایمنی در پیوند عضو مورد استفاده قرار می گیرد. عصاره آبی زالزالک و هسته انگور از گیاهان دارویی می باشند که به سبب دارا بودن ویژگی های دارویی متعدد از جمله خواص آنتی اکسیدانتی مورد توجه بسیار قرار گرفته اند.این مطالعه به منظور ارزیابی کارایی عصاره  آبی زالزالک و هسته انگورکه دارای فعالیت آنتی اکسیدانتی می باشند، به عنوان ترکیبات محافظ در برابر مسمومیت بیضه ناشی از داروی سیکلوسپورین ­آ بر روی سیستم تولید مثلی رت نر صورت پذیرفت. برای انجام  این این مطالعه تعداد 32 رت نر نژاد ویستار با میانگین وزنی 20± 200 گرم متعاقب یک هفته سازگاری با شرایط محیطی جدید به صورت تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند (کنترل، سیکلوسپورین­آ، سیکلوسپورین و عصاره آبی زالزالک، سیکلوسپورین و عصاره آبی هسته انگور). سه گروه از موش ها داروی سیکلوسپورین را با دوز mg/kg/day40 به صورت محلول در نیم میلی لیتر روغن کنجد روزانه  دریافت می­نمود. دو گروه از گروه­ های فوق عصاره آبی زالزالک  و روغن هسته انگور را با دوز mg/kg/day150دریافت کردند. بعد از روزهای 25 و 45 در تمام گروه­ ها رت ها  آسان­کشی و کالبد گشایی شدند ، بیضه ها واپی دیدیم ها جداسازی شدند. به دنبال ارزیابی خصوصیات اسپرم، میزان باروری آزمایشگاهی(IVF) ، تغییرات مورفولوژیک و مورفومتریک، شاخص اسپرماتوژنز، میزان کربوهیدرات ها و چربی ها و نیز فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز  مورد ارزیابی قرار گرفت. گروهی از رت ها که داروی سیکلوسپورین­آ را دریافت کرده بودند (بمدت 25 و 45 روز) کاهش معنی داری (P<0.05) در شاخص های اسپرماتوژنز (ضریب سلول سرتولی و ضریب میوزی)، پارامترهای استریولوژیک (قطر و ارتفاع اپی تلیوم، تعداد سلول های لیدیگ) به همراه تغییرات مورفولوژیک در بافت بیضه شامل آتروفی لوله های منی ساز، کاهش تعداد سلول های زایا، افزایش تعداد ماست سل هاو افزایش فضای بینابینی در بافت همبند بینابینی را نشان دادند. سلول های اسپرماتوژنیک در موش­های تحت درمان با سیکلوسپورین آ واکنش ضعیفی نسبت به رنگ آمیزی PAS، واکنش بالایی نسبت به رنگ آمیزی با سودان بلک و آلکالین فسفاتاز نشان دادند. علاوه بر این تجویز داروی سیکلوسپورین کاهش معنی­دار درتعداد اسپرم ها (P<0.05)  و افزایش معنی­دار اسپرم های مرده و غیرطبیعی و اسپرم های با کروماتین آسیب دیده  را موجب گردید. حال آنکه درمان همزمان با عصاره  آبی گیاه زالزالک و هسته انگور بهبود قابل ملاحظه ای را در پارامترهای مذکور سبب گردید. یافته های بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که داروی سیکلوسپورین آ به واسطه اعمال استرس اکسیداتیو می تواند موجبات آسیب بافت بیضه را فراهم آورد، درحالی که عصاره ابی گیاه زالزالک و روغن هسته انگور به سبب دارا بودن قابلیت مهار رادیکال های آزاد و فرایند های اکسیداتیو می توانند به گونه ای موثر در برابر واکنش های ناخواسته ناشی از این دارو نقش ایفا کند. آنها همچنین باعث بهبود روند رشد جنینی، کیفیت جنین ها و سبب افزایش درصد اووسیت های لقاح یافته، جنین های دو سلولی، بلاستوسیست­ها و کاهش توقف جنینی و افزایش میزان شکافتگی و بهبود مورفولوژی جنین های کشت داده شده گردید (P<0.05).

 مقدمه

1-1) ناباروری

ناباروری مشکلی است که هم­اکنون بسیاری از زوج­ها را درگیر می­ کند و موجب از هم پاشیدگی بسیاری از خانواده ­ها می­ شود و به عنوان یک بحران روانی، استرس زیادی را بر زوج­­های نابارور وارد نموده  و به طرق گوناگون سلامت روانی آنها را تهدید می­ کند.Freeman et al., 1985)). در ۱۰ درصد موارد ناباروری مردان، عدم وجود اسپرم در مایع انزال علت اصلی ناباروری می­باشد (Matzuk and Lamb, 2007) .

اولین گام جهت بررسی و ارزیابی باروری و یا میزان سلامت تولیدمثلی مردان، تخمین پارامترهای اسپرمی توسط آنالیز مایع منی می­باشد. آنالیز اسپرم شامل محاسبه تراکم، درصد تحرک و بررسی مورفولوژی اسپرم می­باشد. حداقل میزان این پارامترها در باروری­های طبیعی، از طریق بررسی پارامترهای اسپرمی در زوج­های بارور، توسط سازمان بهداشت جهانی به صورت دوره­ای اعلام می­ شود. با توجه به اینکه مقادیر طبیعی اعلام شده توسط سازمان بهداشت جهانی از طریق بررسی جمعیت­های بارور تعیین می­ شود، در مواردی که پارامترهای اسپرمی در دامنه مقادیر طبیعی قرار نگیرند، فرد نابارور محسوب می­ شود و متعاقب آن مشکلات اجتماعی و فشارهای روحی بسیاری برای زوجین بوجود می­آید.

استفاده از برخی داروها در درمان بیماری­ها باعث اختلال تولید اسپرم و در نهایت منجر به عقیمی در مردان می­ شود (Dollery, 1999). پیدایش تکنیک جراحی پیوند اعضاء در پزشکی دریچه وسیعی برای نجات بعضی بیماران گشوده است که بدون شک افزایش طول عمر، بقا و سلامت این بیماران بعداز عمل پیوند متضمن استفاده از داروهای مهارکننده سیستم ایمنی[1] می باشد. امروزه مشکل اساسی در پیوند اعضا پیچیدگی محافظت سیستم ایمنی گیرنده عضو در مقابل واکنش­های ایمنی – تخریبی عضو بیگانه در بدن می­باشد. در حال حاضر عوامل و داروهای سرکوب­گر مختلفی نظیرکورتیکواستروئیدها، سیکلوسپورین، میکوفنولات موفتیل و اسپراگولین و یا عوامل سیتوتوکسیک نظیر آزاتیوپرین، سیکلوفسفامید حتی آنتی بادی ایمونوساپرسیو به منظور سرکوب سیستم دفاعی بدن گیرنده عضو مورد استفاده قرار می­ گیرند. از میان داروهای ذکر شده سیكلوسپورین از داروهای ایمونوساپرسور اصلی است كه در بیماران پیوند كلیه استفاده می­ شود.

سیكلوسپورین آ با افزایش سطح ترومبوكسانB2 ، فعالیت سیتوكرومP- 450 ، مالونیل دی آلدئید، لاكتات دهیدروژناز، گلیكولیک اكسیداز ، گزانتین اكسیداز و به دنبال آن تولید انواع رادیكال­های آزاد باعث ایجاد حالت نفروتوكسی و هپاتوتوكسی و غیره می­ شود. این اختلالات ممكن است به طور ثانوی منجر به تغییرات تخریبی و اختلال عمل كرد بیضه شوند (Adhirai and Selvam, 1998; Durak et al., 1998 ). عصاره­های حاصل از قسمت ­های مختلف گیاه زالزالک دارای اثرات آنتی­اکسیدانی بوده و قادر به مهار آنیون سوپراکسید، رادیکال هیدروکسیل، پراکسیدهای هیدروژن و نیز پراکسیداسیون لیپیدی می­باشند (Bahorun et al., 1996). فعالیت­های آنتی اکسیدانی و مهار رادیکال های آزاد نتیجه عملکرد ترکیبات فنلی و فلاونوئید­های موجود در این گیاه می­باشد (Zhang et al., 2001). عصاره هسته انگور دارای خاصیت آنتی اکسیدانتی و مهار فعالیت رادیکال های آزاد می باشد (Jayaprakasha et al., 2003). بسیاری از اثرات بهداشتی مفید عصاره هسته انگور به مهار خواص آنتی اکسیدانی و رادیکال های آزاد نسبت داده شده است (Faria et al., 2006). به دلیل اینکه عصاره زالزالک و عصاره هسته انگور دارای خواص آنتی­اکسیدانتی بوده و باعث  مهار رادیکال­های آزاد و کم کردن تخریب سلولی می­شوند در این تحقیق از آنها استفاده شده است.

هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره هسته انگور سیاه و عصاره زالزالک بر روی تغییرات هیستوشیمی بیضه وتوان باروری (IVF) رت­های نر (Rat) تیمار شده با داروی سیکلوسپورین است.

تعداد صفحه : 134

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.