رشته مدیریت

پایان نامه رشته مدیریت: بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وری نیروی انسانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

گرایش : مدیریت نیروی انسانی

عنوان : بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وری نیروی انسانی

دانشگاه شاهد

دانشكده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت‌دولتی

گرایش مدیریت نیروی انسانی

عنوان:

بررسی ارتباط نظام جبران خدمات کل با بهره‌وری نیروی انسانی

(مورد مطالعه: شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان)

استاد راهنما:

دکتر محمدوزین کریمیان

استاد مشاور:

دكتر عبدالرضا بیگی‌نیا

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1    فصل اول: كلیات پژوهش…………………….. 1

1‌.1‌  مقدمه………………….. 2

1‌.2‌  تشریح و بیان مساله…………………… 2

1‌.3‌  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………. 3

1‌.3‌.1‌  اهمیت و ضرورت نظری……………………. 5

1‌.3‌.2‌  اهمیت و ضرورت عملی(کاربردی)………………….. 5

1‌.4‌  اهداف تحقیق……………………. 5

1‌.4‌.1‌  هدف اصلی……………………. 5

1‌.4‌.2‌  اهداف فرعی……………………. 6

1‌.5‌  فرضیات تحقیق……………………. 6

1‌.5‌.1‌  فرضیه اصلی تحقیق……………………. 6

1‌.5‌.2‌  فرضیات فرعی تحقیق……………………. 6

1‌.6‌  متغیرهای تحقیق……………………. 7

1‌.6‌.1‌  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………….. 7

1‌.7‌  نوآوری تحقیق……………………. 9

1‌.8‌  روش شناسی تحقیق……………………. 9

1‌.8‌.1‌  از منظر هدف…………………….. 9

1‌.8‌.2‌  ازمنظر روش…………………….. 9

1‌.9  جامعه آماری……………………. 9

1‌.10‌ چگونگی تخمین/ برآورد نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری……. 10

1‌.11‌ ابزارهای گردآوری(داده ها) اطلاعات…………………….. 10

1‌.12‌ روش تحلیل داده ها………………….. 10

1‌.13‌ قلمرو تحقیق (موضوع ،زمان، مكان)………………….. 11

1‌.14‌ فرایند انجام کار…………………… 11

2    فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق……………………. 12

2‌.1‌  مقدمه …………………..13

2.2  بخش اول : نظام جبران خدمات کل…………………… 14

2‌.2‌.1‌  جبران خدمات کل- کلیات…………………….. 14

2‌.2‌.1‌.1  مقدمه…………………… 14

2‌.2‌.1‌.2  مفاهیم و تعاریف نظام جبران خدمات کل……………………. 14

2‌.2‌.1‌.3  اهمیت جبران خدمات کل……………………. 17

2‌.2‌.1‌.4 مدلی از جبران خدمات کل……………………. 18

2‌.2‌.1‌.5 مزایای جبران خدمات کل……………………. 19

2‌.2‌.2‌  جبران خدمات کل- جبران خدمات مالی……………………. 20

2‌.2‌.2‌.1  مقدمه…………………… 20

2‌.2‌.2‌.2  جبران خدمات مالی مستقیم…………………… 21

2‌.2‌.2‌.3  جبران خدمات مالی غیرمستقیم (مزایا)………………….. 22

2‌.2‌.3‌  جبران خدمات کل- جبران خدمات غیر مالی……………………. 25

2‌.2‌.3‌.1  مقدمه…………………… 25

2‌.2‌.3.2  جبران خدمات غیر مالی حاصل از شغل……………………. 25

2‌.2‌.3.3  جبران خدمات غیر مالی حاصل از محیط کار…………………… 28

2‌.3‌  بخش دوم: بهره وری منابع انسانی…………………… 31

2‌.3‌.1  مقدمه…………………… 31

2‌.2‌.3‌  مفهوم و تعریف بهره وری……………………. 32

2‌.3‌.3‌  اهمیت بهره وری……………………. 34

2‌.3‌.4  بهره وری منابع انسانی……………………. 35

2‌.3‌.4.1‌  مدل آچیو…………………… 37

2‌.3‌.4.2 مراحل تدوین مدل اچیو…………………… 37

2‌.4‌  بخش سوم: ارتباط نظام جبران خدمات کل و بهره وری منابع انسانی……. 40

2‌.5‌  پیشینه تحقیق……………………. 41

2‌.5‌.1‌  پیشینه خارجی……………………. 41

2‌.5‌.2‌  پیشینه داخلی……………………. 42

2‌.6‌  جمع بندی و نتیجه گیری……………………. 43

3    فصل سوم: روش تحقیق……………………. 45

3‌.1‌  مقدمه………………….. 46

3‌.2‌  بانک ملی……………………. 46

3‌.2‌.1‌  تاریخچه و معرفی بانک ملی……………………. 46

3‌.2‌.2‌  وضعیت فعلی نظام جبران خدمات بانک ملی……………………. 48

3‌.3‌  روش شناسی تحقیق……………………. 50

3‌.3‌.1‌  جامعه آماری……………………. 51

3‌.3‌.2‌  نمونه آماری……………………. 52

3‌.3‌.2‌.1  روش نمونه گیری……………………. 52

3‌.3‌.2‌.2  حجم نمونه…………………… 51

3‌.3‌.3‌  داده ‏های تحقیق……………………. 53

3‌.3‌.3‌.1  روش های گردآوری داده ها …………………..53

3‌.3‌.3‌.2  روش سنجش روایی ابزار…………………… 54

3‌.3‌.3‌.3  روش سنجش پایایی ابزار…………………… 54

3‌.3‌.4‌  روش تجزیه و تحلیل داده‏ ها………………….. 55

4    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها………………….. 57

4‌.1‌  مقدمه………………….. 58

4‌.2‌  تحلیل توصیفی یافته ‏های تحقیق……………………. 58

4‌.2‌.1‌  جنسیت پاسخ‏ دهندگان…………………… 59

4‌.2‌.2‌  وضعیت تأهل پاسخ ‏دهندگان…………………… 59

4‌.2‌.3‌  سن پاسخ ‏دهندگان………………….. 60

4‌.2‌.4‌  وضعیت تحصیلی پاسخ ‏دهندگان…………………… 61

4‌.2‌.5‌  سابقه کاری و پست سازمانی پاسخ ‏دهندگان…………………… 62

4‌.3‌  فراوانی (پارامترهای آماری) سوالات پرسشنامه…………………… 63

4‌.3‌.1‌ فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران مالی مستقیم………… 63

4‌.3‌.2 فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران مالی غیرمستقیم……… 64

4‌.3‌.3 ‌فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران غیرمالی شغلی……….. 65

4‌.3‌.4 فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران غیرمالی محیط کار……. 65

4‌.3‌.5‌ فراوانی سوالات مربوط به متغیر بهره‏وری کارکنان…………….. 66

4‌.4‌  تحلیل استنباطی یافته‏ های تحقیق……………………. 67

4‌.4‌.1‌  نرمال بودن توزیع متغیرها …………………..67

4‌.4‌.2‌  بررسی فرضیات تحقیق (رابطه علی بین متغیرها) …………………..68

4‌.4‌.2.1‌  بررسی فرضیه فرعی اول تحقیق……………………. 69

4‌.4‌.2.2‌  بررسی فرضیه فرعی دوم تحقیق……………………. 70

4‌.4‌.2.3‌  بررسی فرضیه فرعی سوم تحقیق……………………. 71

4‌.4‌.2.4 بررسی فرضیه فرعی چهارم تحقیق……………………. 72

4‌.4‌.2.5‌  بررسی فرضیه اصلی تحقیق……………………. 73

5    فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و پیشنهادها………………….. 76

5‌.1‌  مقدمه………………….. 77

5‌.2‌  نتایج حاصل از یافته های تحقیق……………………. 77

5‌.3‌  ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق……………………. 79

5‌.4‌  بحث………………….. 79

5‌.5‌  پیشنهادهای تحقیق……………………. 82

5‌.5‌.1‌  پیشنهادهای کاربردی……………………. 82

5‌.5‌.2‌  پیشنهادهایی جهت پژوهش های آتی……………………. 83

5‌.6‌  محدودیت های تحقیق……………………. 84

منابع و مراجع…………………… 85

منابع فارسی ………………….. 85

منابع انگلیسی……………………. 88

پیوست‌ها………………….. 91

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه نظام جبران خدمات کل با بهره‏وری نیروی انسانی صورت گرفته است. این تحقیق بر مبنای اهداف و ماهیت تحقیق از نوع تحقیق توصیفی برمبنای روش جمع‏آوری داده ‏ها از نوع پیمایشی و به لحاظ روش تحلیل داده از نوع مطالعات همبستگی می‏باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان شاغل در شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان می‏باشند که با بهره گرفتن از روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای 79 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. جهت جمع‏آوری داده ‏های مورد نیاز از پرسشنامه‏ استاندارد بهره‏وری (پرسشنامه هرسی و گلداسمیت، 1980) و پرسشنامه محقق ‏ساخته نظام جبران خدمات و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش آماری همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین ابعاد جبران خدمات (مالی مستقیم با ضریب همبستگی 694/0، مالی غیرمستقیم با ضریب همبستگی 780/0، غیرمالی شغلی با ضریب همبستگی 590/0، غیرمالی محیط کار با ضریب همبستگی 742/0) و بهره‏وری نیروی انسانی در شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان همبستگی مستقیم وجود دارد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

فصل اول هر گزارش تحقیقی، به کلیات تحقیق اختصاص دارد. در این فصل تصویری کلان از مسئله و دغدغه ذهنی محقق، ضرورت و اهمیت پژوهش، فرضیات پژوهش و نوع‌شناسی و روش‌شناسی تحقیق، معرفی جامعه آماری و نمونه آماری و روش گرد‌آوری داده‌ها و تعریف واژگان تحقیق صورت می‌پذیرد. این فصل به خواننده کمک می‌کند تا درک بهتری از تحقیق به دست آورد و به محقق کمک می‌کند تا چارچوب تحقیق خود را روشن‌تر نماید.

2-1- تشریح و بیان مسئله

سالها است که بهره‏وری بر‏ای همه دولت ها و سازمان ها موضوعی کلیدی به شمار می‏رود. این امر به دلیل تأثیر بهره‏وری در توسعه اقتصادی و اجتماعی و اهمیت آن به عنوان یک منبع افزاینده درآمد و یک هدف پیونددهنده بین نیروی کار و مدیریت بوده است و مشارکت کارکنان را در محیط کار موجب می‏شود. در عین حال بهره‏وری بهترین معیار برای متوازن نمودن تلاش ها بین اهداف اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی گوناگون است (فقیهی و یعقوبی، 1383: 30-31).

   امروزه مدیران متوجه شده اند که جبران خدمت می تواند عامل بهبود کیفیت و عملکرد و افزایش بهره وری باشد(شریفیان،127:1386). در این راستا یكى از وظایف مدیریت منابع انسانى، اداره نظام جبران خدمات مى باشد. مدیران مى توانند به منظور نظارت و تأثیرگذارى بر رفتار افراد سازمان و افزایش بهره ورى فردى و سازمانى، از طراحى مناسب نظام جبران خدمات استفاده كنند. نظام جبران خدمات مناسب مى تواند به جذب و حفظ و پرورش نیروى انسانى منجرگردد (زارعی متین،1391). بنابراین سیستم جبران خدمات باید کارکردی فراتر از اداره حقوق و دستمزد داشته باشد و به صورت جامع و کل نگرانه تر طراحی و پیاده سازی شود. بنا به تعریف مؤسسه ی جهان کار[1] (2012)، جبران خدمات کل “همه ی ابزارهای در دسترس کار فرماست که از آن برای جذب، حفظ، ترغیب وراضی کردن کارمندان استفاده می شود.”(ورلد ات ورک،2012).

تقسیم بندیهای گوناگونی از نظام جبران خدمات صورت گرفته، اما در این پژوهش به طور کلی جبران خدمات کارکنان در دو قسمت:جبران خدمات مالى( مستقیم و غیر مستقیم) و غیرمالی(حاصل از شغل و حاصل از محیط کار) (ماندی،[2] 2008: 277 و ابیلی و موفقی،1389: 329) مورد بررسی قرار می گیرد.

در این راستا سعی شده است که در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مولفه های جبران خدمات مالی و غیر مالی با جامعیت و کیفیت بیشتری مورد توجه قرار گیرند. اما با عدم اجرای قانون فوق الذکر در بانک‌های دولتی از یک سو و عدم به روز شدن آیین‌نامه خاص نظام بانکی دولتی از سوی دیگر، کارکنان بانکهای دولتی به رغم مشکلات متعددی که طی انجام وظایف خود با آنها مواجه اند (پیچیدگی و حجم بالای وظایف و مسئولیتها، سطوح گسترده فعالیتهای بانک، ریسک بالای عملیاتی به لحاظ سروکار داشتن با امور مالی و منابع پولی کشور، تبعات حقوقی ناشی از اشتباهات احتمالی، مواجهه با احتمال انواع کلاهبرداری‌ها و جعل اسناد و اوراق و سرقت) در سالهای اخیر از افزایش‌های موردنظر در قانون مدیریت خدمات کشوری محروم شوند؛ و این امر می تواند با انگیزش و بهره وری کارکنان شاغل در بانک های دولتی ارتباط مستقیمی داشته باشد.

طی بررسی های بعمل آمده درمیان بانک های دولتی، یکی از اولویت های پژوهشی بانک ملی در سالهای اخیر بررسی راهکارهای افزایش کیفیت نظام جبران خدمات در راستای افزایش بهره وری نیروی انسانی می باشد.(پایگاه اینترنتی: بانک ملی،1391) با در نظر گرفتن این موضوع و با توجه به مطالب فوق الذکر، این تحقیق در نظر دارد به این پرسش پاسخ دهد که: ارتباط بین نظام جبران خدمات کل با بهره‌وری نیروی انسانی چگونه است؟ و در این راستا شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان (به دلیل موافقت مدیران بانک در شهرستان فوق الذکر به جهت جمع آوری اطلاعات میدانی تحقیق) مورد مطالعه واقع شده است.

3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در دنیای پررقابت كنونی، بهره‏وری به عنوان یک فلسفه و دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود، مهمترین هدف هر سازمانی را تشكیل می دهد و می تواند همچون زنجیره ای فعالیت‏های كلیه بخش‏های جامعه را در برگیرد (طاهری، 1378: 18)، به طوری كه رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده موثر و بهینه از منابع و امكانات گوناگون چون نیروی كار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات می باشد (وزیری سرور و دیگران، 1388: 136). این امر سبب شده است كه دركلیه كشورها بهره‏وری و استفاده صحیح و هر چه بهتر و مناسبتر از مجموع عوامل تولید (اعم از كالا وخدمات) به اولویتی ملی تبدیل شود و همه جوامع به این باور برسند كه تدام حیات هر جامعه بدون توجه به موضوع بهره‏وری ممكن نیست (پویان و معصومی، 1388: 25).

متقی (1384: 12) اظهار می‏دارد که تا اوایل دهه 1950 اکثرا تصور می‏شد که عامل اساسی و عمده‏ای که در عدم پیشرفت کشورهای در حال توسعه نقش داشته و باعث عقب افتادگی می‏شده، کمبود سرمایه ‏های فیزیکی ومادی بوده است و در نتیجه به هر نحو که شده این کشورها بدنبال جذب و بدست آوردن سرمایه می‏روند که این باعث وابستگی بیشتر و تخریب بنیانهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی آنها می‏شود، اما امروزه مسلم شده است آنچه که توسعه پایدار را به دنبال دارد نهادهای اداری قوی و کارامد است. این نهادها از سرمایه انسانی کارامد ومتخصص و قوی برخوردارند. امروزه تاکید رشد و توسعه بر سرمایه ‏های انسانی است، اعتلای کیفیت نیروی کار یکی از راه های اساسی افزایش بهره‏وری وتسریع رشد اقتصادی است. یعنی نیروی انسانی مهم‏ترین عامل بهره‏وری است. توجه به نیروی انسانی در قالب آمورش و رشد کارکنان سازمان، کوشش در ایجاد روحیه و انگیزه و برانگیختن قوه خلاقیت و ابتکار آنان و بخصوص کسب مشارکت افراد به منظور دستیابی به اهداف و ماموریتهای سازمان، رشد کارایی و افزایش بهره‏وری را در سازمان تضمین می‏نماید. نکته حایز اهمیت در این مورد این است که بهره‏وری در سازمانها نیازمند توجه به خواسته ‏ها و نیازهای کارکنان و همسویی این نیازها با اهداف سازمانی است. داردن[3] و دیگران (2005 : 10) بیان می‏کند از جمله اقدامات مهم در بهبود بهره‏وری کارکنان که می‏تواند منجر به افزایش حقوق و درامد شود شامل موارد زیر است: تعلیم و تربیت، دولت و حکومت‏های محلی، مراقبت‏های بهداشتی و عوامل مالی.

بهرحال با توجه به نقش اساسی که بهره‏وری برای سازمان‎‏ها دارد شناسایی نوع تأثیری که نظام جبران خدمات در یک سازمان بر بهبود بهره‏وری کارکنان دارد اهمیت فراوانی دارد که این تحقیق در راستای انجام این مهم در بانک ملی (شعب حوزه شهرستان لاهیجان)، به عنوان یک سازمان عمومی مشغول به فعالیت در حوزه خدمات‏رسانی به شهروندان، می‏باشد. علاوه براین، اهمیت انجام تحقیق حاضر در دو حوزه نظری و کاربردی به شرح ذیل، نیز شایان توجه است.

1-3-1- اهمیت و ضرورت نظری

– کمک به توسعه دانش نظری در حوزه جبران خدمات کل در ایران.

– کمک به توسعه دانش نظری در حوزه بهره‏وری منابع انسانی در ایران.

– کمک به توسعه دانش نظری پیرامون ارتباط بین جبران خدمات کل و بهره‏وری نیروی انسانی در ایران.

2-3-1- اهمیت و ضرورت عملی(کاربردی)

– کمک به افزایش کیفیت نظام جبران خدمات در راستای ارتقاء سطح بهره ‏وری نیروی انسانی.

– ارائه راهکارهای عملی با پشتوانه نظری به جهت افزایش انگیزه، رضایت شغلی و بهره‏و ری نیروی انسانی.

– کمک به همسوسازی روش‏های جبران خدمات با اهداف سازمان (افزایش بهره‏ وری) و ارزش‏ها و نیازهای کارمندان.

[1] World at Work

[2] Mondy

[3] Dearden

تعداد صفحه :113

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.