رشته مدیریت

پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی: بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش مالی

عنوان:

بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو

استاد راهنما :

دکتر ایرج نوری

استاد مشاور:

دکتر رضا آقاخانی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده …………………………1

فصل اول:كلیات تحقیق

1-1 مقدمه……………………….. 3

1-2 بیان مسئله……………………….. 4

1-3 اهمیت تحقیق………………………… 5

1-4 چارچوب نظری تحقیق………………………… 6

1-5 اهداف تحقیق………………………… 8

1-6 فرضیه های تحقیق………………………… 8

1-7 حدود مطالعاتی………………………… 8

1-8 تعریف واژه گان و اصطلاحات کلیدی تحقیق…………….. 9

فصل دوم: ی بر ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه……………………….. 12

2-2- بخش اول : لجستیک…………………………. 13

2-2-1- تاریخچه لجستیک…………………………. 13

2-2-2- مفهوم لجستیک…………………………. 15

2-2-3- عوامل و اجزای لجستیک…………………………. 19

2-2-4- رابطه بین اجزای لجستیک…………………………. 21

2-2-5- ضرورت مدیریت یکپارچه لجستیک…………………………. 22

2-2-6- اهمیت اقتصادی لجستیک…………………………. 24

2-2-7- امور لجستیک…………………………. 26

2-2-7-1- اطلاعات…………………………. 26

2-2-7-2- پیش بینی………………………… 27

2-2-7-3- موجودی………………………… 28

2-2-7-4- حمل و نقل………………………… 29

2-2-7-5- جابجایی مواد……………………….. 31

2-2-7-6- انبارداری و مدیریت انبار……………………….. 31

2-2-7-7- بسته بندی………………………… 33

2-2-8- شناسایی تصمیمات مورد توجه در لجستیک…………… 35

2-2-9- طراحی ساختار لجستیك…………………………. 36

2-2-10- ضرورت مدیریت یکپارچه لجستیک…………………………. 37

2-2-11- چرخه های عملکرد لجستیک…………………………. 39

2-2-12- لجستیک و مدیریت زنجیره عرضه……………………….. 40

2-2-13- لجستیک به عنوان یک عامل ایجاد مزیت رقابتی در زنجیره تأمین………. 47

2-3- بخش دوم: برون سپاری………………………… 48

2-3-1- تعریف برون سپاری………………………… 48

2-3-2- تاریخچه برون سپاری………………………… 52

2-3-3- دلایل برون سپاری………………………… 54

2-3-3-1- دلایل سازمانی………………………… 54

2-3-3-2- دلایل مرتبط با امور مالی و هزینه ها ……………………….56

2-3-3-3- دلایل مرتبط با نیروی انسانی………………………… 57

2-3-4- مزایای برون سپاری………………………… 57

2-3-5- معایب برون سپاری………………………… 61

2-3-6- مراحل برون سپاری………………………… 64

2-3-7- برای برون سپاری چه اقداماتی لازم است ؟…………….. 64

2-3-8- سطوح برون سپاری………………………… 66

2-3-9- فرایند اجرایی برون سپاری………………………… 67

2-3-9-1- اقدامات اولیه و پیش نیازی………………………… 68

2-3-9-2- تحلیل ساخت /خرید و استراتژی های برون سپاری……… 69

2-3-10- مسئولیت برون سپاری با کدام بخش است؟……………………….. 69

2-4- بخش سوم:عملکردمالی شرکت…………………………. 71

2-4-1- عملکرد……………………….. 71

2-4-2-عملکردملموس و ناملموس (مشهود ونا مشهود)…………….. 71

2-4-3- عملکرد مالی………………………… 72

2-4-4- معیارهای عملکرد……………………….. 78

2-4-5- شاخص های عملکرد مالی………………………… 80

2-4-6- روش های تجزیه و تحلیل مالی……………………….. 84

2-5-بخش چهارم:تجارت الکترونیک…………………………. 85

2-5-1- تعریف تجارت الکترونیکی………………………… 85

2-5-1-1- تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه اتحادیه اروپا…………. 86

2-5-1-2- تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه ارتباطات……………. 86

2-5-1-3- تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه فناوری اطلاعات……… 86

2-5-1-4- تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری………………………… 87

2-5-2- تاریخچه تجارت الکترونیکی………………………… 87

2-5-3- اجزای تجارت الکترونیکی………………………… 90

2-5-3-1- سیستم ارتباطی………………………… 91

2-5-3-2- سخت افزار……………………….. 91

2-5-3-3- نرم افزار……………………….. 91

2-5-4- مدلهای تجارت الکترونیک…………………………. 92

2-5-4-1- مدل شرکت با شرکت…………………………. 92

2-5-4-2- مدل شرکت با مصرف کننده ……………………….93

2-5-4-3- مدل مصرف کننده با مصرف کننده………………………. 94

2-5-4-4- مدل مصرف کننده با شرکت…………………………. 94

2-5-5- مزایای تجارت الكترونیك…………………………. 94

2-5-6- موانع و محدودیتهای تجارت الکترونیکی…………….. 96

2-5-7- عوامل كلیدی موفقیت در تجارت الكترونیك………….. 98

2-5-7-1- عامل نیروی انسانی………………………… 99

2-5-7-2- زیر ساخت های فنی………………………… 99

2-5-7-3- تعامل با مشتریان……………………….. 99

2-5-7-4-زیرساخت های تجاری………………………… 99

2-6- بخش پنجم:پیشینه تحقیق………………………… 100

2-6-1- مطالعات داخلی………………………… 100

2-6-2- مطالعات خارجی………………………… 102

فصل سوم:روش تحقیق

1-3 مقدمه……………………….. 112

2-3 روش تحقیق………………………… 113

3-3 روش های گردآوری اطلاعات…………………………. 113

4-3 ابزار گردآوری داده ها………………………. 114

5-3 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری داده ها………………………. 115

1-5-3 روایی………………………… 115

2-5-3 پایایی………………………… 116

6-3 جامعه آماری………………………… 117

7-3 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری……………… 117

8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………. 118

1-8-3 مدل اندازه گیری……………………….120

2-8-3 مدل ساختاری………………………… 120

9-3 آزمون های برازندگی مدل کلی……………………….. 121

1-9-3 شاخص مجذور کای دو……………………….. 122

3-9-3 شاخص بنتلر- بونت یا شاخص نرم شده برازندگی……… 123

4-9-3 شاخص تاکر- لویز یا شاخص نرم نشده برازندگی……….. 123

5-9-3 شاخص نکویی برازش…………………………. 123

6-9-3 شاخص نکویی برازش…………………………. 123

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه……………………….. 125

2-4 بررسی آمار توصیفی تحقیق………………………… 125

1-2-4 بررسی وضعیت سنی در نمونه آماری مورد بررسی………………… 126

2-2-4 بررسی وضعیت جنسی در نمونه آماری مورد بررسی……………… 127

3-2-4 بررسی سطح تحصیلات در نمونه آماری مورد بررسی……………… 128

4-2 بررسی وضعیت تاهل در نمونه آماری مورد بررسی……………….. 129

3-4 برازندگی مدل تحقیق………………………… 130

4-4 تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه‌ها………………………. 132

1-6-4 آزمون فرضیه اول………………………. 136

2-6-4 آزمون فرضیه دوم……………………….. 137

3-6-4 آزمون فرضیه سوم……………………….. 138

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه……………………….. 140

2-5 بررسی خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق…………. 140

1-2-5 نتیجه فرضیه اول……………………….. 141

2-2-5 نتیجه فرضیه دوم……………………….. 142

3-2-5 نتیجه فرضیه سوم……………………….. 142

3-5 پیشنهادات تحقیق………………………… 142

4-5 پیشنهادات برای تحقیقات آینده………………………. 144

5-5 محدودیت های تحقیق………………………… 144

6-5 موانع انجام تحقیق………………………… 144

پیوست…………………………. 146

منابع ماخذ……………………….. 170

چکیده:

در عصر حاضر که محیط کسب و کار جهانی سریعاً در حال دگرگونی و تحول است، شرکت ها به دنبال شیوه هایی هستند که خود را نسبت به سایر رقبا در سطح ملی و بین المللی متمایز سازند در این راستا شرکت ها استراتژی های گوناگونی را اتخاذ می کنند. می توان اذعان داشت یکی از این استراتژی ها کوچک سازی بدنه سازمان ها می باشد. با عنایت به این موضوع، شرکت ها و سازمان های ایرانی نیز ناگزیر هستند برای کسب مزیت رقابتی، باقی ماندن در بازارهای ملی و یا حرکت به سمت بازارهای جهانی به کوچک کردن بدنه خود بپردازند که در این راستا یکی از ابزارهایی که توسط کشورهای پیشرفته به کار برده شده “برون سپاری ” می باشد.

در پژوهش حاضر تلاش شد تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو بررسی شود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت روش علی انجام شد . جامعه مورد مطالعه در این پ‍ژوهش را مدیران شرکت ایران خودرو در بر می­گرفت .برای جمع ­آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد که به صورت تصادفی بین 170 نفر ازمدیران پخش شد و تعداد 147 پرسش نامه جمع اوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی و روایی پرسشنامه با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرانباخ و نظر اساتید و محققان رشته مدیریت مورد تایید قرار گرفت . برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از تکنیک معادلات ساختاری استفاده شد.

ظرفیت لجستیک داخلی شرکت تاثیر مثبتی بر عملکرد آن در بازار تجارت الکترونیک و استفاده از برون سپاری فعالیت های لجستیکی دارد .برون سپاری فعالیت های لجستیک تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

آنچه كه امروزه به عنوان لجستیک در سازمانها مطرح می شود و در واقع فرایند یكپارچه شبكه تأمین است؛ به عبارتی، پیش بینی، برنامه ریزی، هماهنگی و اجرای فعالیتهایی چون: حمل و نقل، انبار داری، جابجایی و توزیع و بسته بندی در جریان حركت مواد، قطعات و محصولات در شبكه تأمین به همراه جریان اطلاعاتی در طول شبكه تأمین توسط مدیریت لجستیک انجام می گیرد و چنانكه مشخص است اجرای موفقیت آمیز آن موجب بهره وری عملیات تولید و ارائه خدمت افزایش توان رقابتی سازمانها در عصر حاضر است. بنابراین مدیران و مسئولان لجستیک با اجرای مدیریت لجستیک اثر خود را بر موفقیت سازمانشان به اثبات خواهند رساند. و از آنجایی كه مفهوم كسب و كار واحد تجاری (شركت،مؤسسه) هم در حال تغییر است . سازمانها فعالیت های فرعی و جنبی كار را كنار گذاشته اند تا تمركز خود را بر فعالیت های اصلی قرار دهند كه تعهد بیشتری را نسبت به ارزش منحصر به فرد به ارمغان می آورد.و بنابراین وابستگی بیشتر خارجی، توجه به ارتباطات بین سازمانی برای هماهنگ كردن فعالیت ها و فرایند ها را الزامی می كند، همچنین با توجه به اینكه بسیاری از مقررات اقتصادی حمل و نقل و ارتباطات از راه دور در حال زوال هستند و جای خود را به به بازارهای مبتنی بر تركیبی از انواع خدمت مانند تأمین كنندگان خدمات لجستیكی پیمانكاری می دهند كه شامل حمل و نقل همراه با انبار داری، ارتیاطات از راه دور، جمع آوری محصول و خدمات وابسته به آن است.نواحی مختلفی از خدمات لجستیكی وجود دارد كه یک شركت می تواند به شركت دیگری برون سپاری كند تا اینكه آن فعالیت ها را انجام دهد.تحقیقات اخیر نشان داده كه در فعالیتهای لجستیک سنتی همچون حمل و نقل (انتقال) خارج از شركت، تهیه صورت حساب های كرایه و ممیزی در حمل بار، انبارداری، حمل و نقل داخل محدوده شركت و توزیع محموله ها اغلب اوقات به صورت برون سپاری انجام می شوند. از دیگر فعالیتهای مهم برون سپاری شده می توان به ایجاد هماهنگی در باراندازها، فعالیتهای تولیدی كوچك، بازاریابی/ طبقه بندی و بسته بندی محصول، بازپس گیری محصول، عملیات های پرترافیک مدیریتی و حمل و نقل و فناوری اطلاعات اشاره كرد(چو و دیگران،2008،ص 338). همچنین امروزه محموله های تجارت الكترونیكی به یک شیوه توزیع زیربنایی جدید برای اداره كردن برخط (آنلاین) تجارت الكترونیكی نیاز دارند و اغلب این احتیاجات جدید برون سپاری شده و فرصت هایی را برای لجستیک پیمانكاری فراهم می كند و به این ترتیب و با احتمال زیاد با ادامه رشد تجارت الكترونیك، اهمیت قابلیت لجستیک داخلی و برون سپاری آن افزایش می یابد(همان منبع،ص337).

1-2 بیان مسئله

ویژگی بارز دنیای کسب و کار امروزی با شتاب تغییرات آن شناخته می‌شود که فرصت هرگونه سکون را از همه بخشهای فعال اقتصادی گرفته است. سازمانها به شکلی بنیادین تغییر کرده و دیگر شباهتی به سازمان‏های دیروز ندارند. از جمله تغییرات اساسی در ساختارها و رفتارهای سازمانها، شبکه‏ای شدن فعالیتهای آنهاست. از این‌ رو، کسب‌ و کارهای مختلف اقتصادی در سراسر جهان به دنبال روش‌هایی برای حفظ و توسعه‌ی مزایای رقابتی خود هستند. در سال‌های اخیر، روش برون‌سپاری به‌عنوان یکی از رویکردهای موفق و مؤثر در توسعه‌ی مزایای رقابتی به‌ خصوص در سازمان های بزرگ به‌کار گرفته شده است.

توسعه سریع و سازگاری اینترنت و یا وب به عنوان یک ابزار بازاریابی، مفهوم تجارت الکترونیکی را برای معاملات بازار به ارمغان آورده است. اینترنت به عنوان یک رسانه پویا برای هدایت معاملات بین مشتریان و شرکت ها در یک بازار مجازی پدیدار شده است. رشد و توسعه روز افزون اینترنت به صورت یک پدیده شده است و رشد مرتبطی هم در تجارت الکترونیک در این حوزه شده است. علاوه بر این، ارتباطات با بهره گرفتن از شبکه های بی سیم که با عنوان Wi-Fi شناخته شده اند به نظر می رسد پتانسیل بیشتری برای تجارت الکترونیک ایجاد کرده اند بطوریکه امروزه در هر نقطه ای با بهره گرفتن از یک نوت بوک می توان براحتی وارد شبکه اینترنت شد. بنابراین، تجارت الکترونیک و کانال های بازاریابی جدیدی که توسط اینترنت ایجاد شده اند تاثیر عمیقی در مورد چگونگی انجام کسب و کار و ارائه خدمات لجستیک را تحت پوشش خود قرار داده است.

ظرفیت های لجستیکی که بخشی از منابع یک شرکت هستند شامل تمام سرمایه ها،‌ توانایی ها، ‌فرایندهای سازمانی،‌ویژگی های شرکت،‌ اطلاعات،‌ دانش و غیره است که امکان اجرای استراتژی هایی را مهیا می سازد که باعث بهبود در کارایی و اثربخشی می شوند (بارنی، 1991). در بسیاری از تحقیقات ظرفیت های لجستیکی بطور نسبتا عظیمی مورد بررسی قرار گرفته اند و مقیاس های اندازه گیری مهمی برای ارتباط این ظرفیت با مزایای رقابتی و ارتقا عملکرد سازمان توسعه یافته است. این تحقیقات دریافته اند که فعالیت های لجستیکی عملکرد شرکت را با افزایش درآمد و کاهش هزینه ها تحت تاثیر قرار می دهند. ولی در خصوص ارتباط بین ظرفیت های لجستیکی و عملکرد شرکت در محیط تجارت الکترونیک به صورت تجربی مطالعه و تحقیق زیادی انجام نشده است.

لذا با توجه به اینکه مدیریت زنجیره تامین موثر و کارآمد برای موفقیت ها سازمان های درگیر در تجارت الکترونیک بسیار حیاتی است بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر ظرفیت لجستیکی و برون سپاری فعالیت های لجیستک شرکت بر عملکرد شرکت در تجارت الکترونیک است و محقق می کوشد تا پاسخ های مناسبی برای سوال اصلی تحقیق ارائه دهد:

آیا موقیعت برون سپاری فعالیت های لجستیکی شرکت فقط به ظرفیت های لجستیکی داخلی مربوط است؟

1-3 اهمیت تحقیق

ظهور پدیده جهانی شدن و افزایش رقابت و انگیزه بقاء در بازارها بسیاری از كشورها و سازمانها را بر آن داشته است كه فعالیتهای خود را بر تولیدات اساسی و قابلیت‌های محوری متمركز كنند. از تغییراتی كه در این روند میتوان مشاهده كرد افزایش سهم برون سپاری است. سازمانها با مدیریت زنجیره تامین برای افزایش مزیت رقابتی خود روی مراحل ویژه و اختصاصی تمركز می كنند كه دارای ارزش افزوده بیشتری برای مشتری و سازمان فراهم سازد. بدین ترتیب جهت حصول موفقیت در این زمینه و رسیدن به مزیت رقابتی ضرورت انجام تحقیقات علمی در این حوزه محسوس است.

1-4 چارچوب نظری تحقیق

تئوری دارایی های مکمل (تیک، 1986) در تجارت الکترونیک می تواند استفاده وسیعی داشته باشد. این مفهوم را خواهد داشت که با توجه به ماهیت رقابتی یک کالا یا خدمات خاصی در بازار دارد، در صورتی که تحت حمایت آرایه ای از کالاها یا خدمات نباشد، در نهایت شکست خواهد خورد. موریلو (2001) نشان داده است که موفقیت در تجارت الکترونیک نیاز به استفاده بسیاری از دارایی های مکمل دارد که مهم ترین آنها می تواند کامپیوتر، اینترنت، تکنولوژی ماهواره، سرمایه ها و خدمات لجستیک هستند.

هاپرتز و فوستر (1999) بیان کرده اند که موفقیت شرکت ها در بازارهای الکترونیکی به کارآیی شبکه های توزیع بستگی دارد. حرکت موثر و کارآمد کالاها در زنجیره تامین لجستیک تجارت الکترونیکی بسیار حیاتی است.

این تحقیق با ظرفیت های اساسی و عملکرد شرکت های سر وکار دارد و شامل سه ساختار اندازه گیری است که عبارتند از ظرفیت لجستیکی، برون سپاری لجستیکی و عملکرد شرکت. فرضیه کلی که می توان برای این تحقیق در نظر گرفت بر مبنای این نظریه استوار است که اگر شرکت های فعال در تجارت الکترونیکی ظرفیت لجستیکی قدرتمندی داشته باشند احتمال اینکه مزیت رقابتی پایدار و بهبود عملکرد بیشتری داشته باشند بسیار بالا است.

استفاده از برون سپاری در فعالیت های لجستیک، ظرفیت لجستیکی شرکت و عملکرد را با نفوذ تخصص و مهارت طرف سوم در مدیریت و تحقق اهداف، بهبود می بخشد ( که و همکاران، 2008).

بارنی (1991) بیان می کند که ظرفیت لجستیکی بخشی از منایع شرکت هستند که شامل تمام دارایی ها، شایستگی، فرایندهای سازمانی، نگرش های شرکت، اطلاعات و دانش است که سازمان را برای اجرای استراتژی های که باعث کارآیی و اثربخشی سازمان می شود، متعاقد می کند.

سینک و لانگلی (1997) بیان کرده اند که در میان کسب و کار امروزی، تمایلی برای حرکت از طرف بسیاری از شرکت ها برای تجدید نظر در اولویت ها و تمرکز در منابع خود در حد محدودی از فعالیت های انتخاب شده و فرایندها است. در نتیجه تمایل رو به رشدی از طرف شرکت ها برای برون سپاری فرایندهای انتخاب شده از جمله فعالیت های لجستیک وجود دارد.

ریشه های اصلی برونسپاری از کلمات بیرون (اشاره به بیرون از سازمان) ۳ و منبع یابی۴ تشکیل شده که در اصطلاح کسب و کار، روشی است که فعالیت های مشخصی را از شرکت بیرونی خریداری می کند. این اصطلاح، اغلب به عنوان مترادفی برای تصمیم به منبع یابی بیرونی به کار رفته و با عباراتی نظیر ساخت یا خرید۵ ادغام/ تجزیه فعالیت ها۶ یا برونسپاری رایج شده است (بولات ویلماز، ۲۰۰۹). هدف عمده از توجه به برونسپاری هر فعالیت یا فرایند این است که با ارتقای عملیات بتوان به مزیت های رقابتی دست یافت (ایلیاز و سایرین، ۲۰۰8). به بیانی دیگر، برونسپاری به جای اینکه برای تهیه کالاها و خدمات به منابع داخلی متوسل شود، بر استفاده از ارائه کنندگان بیرونی کالاها و خدمات اشاره دارد. همچنین، برونسپاری تصمیمی مرتبط با مرزهای یک شرکت نیز به شمار می آید (فوگا راوی، ۲۰۰۸).

[1] – Cho et al

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 191

قیمت 70 هزار تومان

 

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.