رشته مدیریت

پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی: بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

گرایش : بازرگانی

عنوان : بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی

دانشگاه آزاد واحد زنجان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ((M.A.

گرایش بازرگانی

عنوان:

بررسی علل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی در استان زنجان

استادراهنما:

خانم دکتردرودی

استادمشاور:

آقای دکترخداوردی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول کلیات تحقیق

1-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 3

2-1- بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………..5

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………….6

4-1- هدف اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………7

1-4-1-اهداف فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………7

5-1- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………..8

6-1-فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………8

7-1-روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………9

7-1-1-روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………….9

فصل دوم ادبیات تحقیق

1-1-2-مقدمه………………………………………………………………………………………………….12

2-1-2-تاریخچه ……………………………………………………………………………………………..13

3-1-2-تاریخچه بیمه درایران……………………………………………………………………………….13

1-3-1-2-جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران………………………………………………..15

4-1-2-تعریف واژه بیمه……………………………………………………………………………………..18

5-1-2-عناصر تشكیل دهنده بیمه……………………………………………………………………………18

6-1-2-انواع بیمه…………………………………………………………………………………………….19

7-1-2-بیمه مسئولیت…………………………………………………………………………………………20

8-1-2-بیمه تجاری…………………………………………………………………………………………..20

بخش دوم:سازمان تامین اجتماعی

2-2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………….21

2-2-2-تاریخچه تامین اجتماعی……………………………………………………………………………..21

3-2-2-پیدایش بیمه خصوصی……………………………………………………………………………….22

4-2-2-زمینه های اقتصادی واجتماعی پیدایش بیمه های اجتماعی ………………………………….23

5-2-2-وضع قوانین بینوایان درانگلستان …………………………………………………………………..23

6-2-2-طرح تامین اجتماعی بیسمارک……………………………………………………………………..26

7-2-2-عوامل توسعه تامین اجتماعی ………………………………………………………………………26

8-2-2-استراتژیهای تامین اجتماعی درجهان……………………………………………………………….28

بخش سوم : تامین اجتماعی در ایران

1-3-2-تعریف تامین اجتماعی ………………………………………………………………………………30

2-3-2-تاثیرتامین اجتماعی درجامعه   ………………………………………………………………30

3-3-2-تاریخچه تامین اجتماعی در ایران…………………………………………………………………..31

4-3-2-تاریخچه سازمان تأمین اجتماعی در استان زنجان ………………………………………………..34

5-3-2-فعالیت ………………………………………………………………………………………………..35

6-3-2-وظایف………………………………………………………………………………………………..36

7-3-2- نظام تامین اجتماعی در ایران………………………………………………………………………36

 8-3-2-پیدایش و تکامل بیمه ی اجتماعی در ایران ……………………………………………………….43

9-3-2-مقایسه ی نرخ حق بیمه تامین اجتماعی در چند کشور……………………………………………45

10-3-2-مشمولان قانون تامین اجتماعی …………………………………………………………………..46

11-3-2-خدمات وحمایتهای سازمان تامین اجتماعی ایران………………………………………………..48

12-3-2-مقایسه حمایتهای بلند مدت سازمان تامین اجتماعی در ایران باسایرکشورهای جهان کشورهای درحال توسعه………………………………………………………………………………………………….50

13-3-2-کشورهای پیشرفته صنعتی جهان………………………………………………………………….59

14-3-2-حمایتها وکمک های قانونی کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی ایران………………………….63

15-3-2-مقایسه حمایتهاوکمکهای کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی ایران باسایرکشورها…………….67

16-3-2- تامین اجتماعی وحمایت سازمان درکشورچین…………………………………………………..70

17-3-2- پرداخت برای سلامت در فیلیپین…………………………………………………………………71

18-3-2- کشورهای صنعتی وپیشرفته………………………………………………………………………71

19-3-2-سیستمهای معمول تامین مالی مزایای تامین اجتماعی درجهان………………………………….73

20-3-2-مزایای کوتاه مدت………………………………………………………………………………….74

21-3-2-مزایای بلند مدت……………………………………………………………………………………74

22-3-2-مزایای حوادث ناشی ازکار………………………………………………………………………..78

23-3-2-منابع تامین مالی وهزینه های سازمان تامین اجتماعی ایران…………………………………….79

24-3–2تاثیررشداقتصادی برسازمان تامین اجتماعی……………………………………………………..84

25-3–2تاثیرمستقیم بیکاری برسازمان…………………………………………………………………….84

26-3–2اقدامات دولت برای مقابله بابیکاری واثرات آن بر سازمان تامین اجتماعی……………………75

27-3–2مصوبات ولوایح مجلس شورای اسلامی وهیات دولت…………………………………………..86

28-3–2تاثیرسازمان تامین اجتماعی بررشداقتصادی……………………………………………………..86

بخش چهار:تاریخچه وسابقه موضوع تحقیق

1-4-2-پیشینه تحقیق داخلی…………………………………………………………………………………. 89

2-4-2-پیشینه تحقیق خارجی ………………………………………………………………………………..90

فصل سوم روش تحقیق

1-3-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………93

2-3-متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………..93

3-3-روش تحقیق …………………………………………………………………………………………….94

4-3-روش های گردآوری داده های تحقیق………………………………………………………………….94

5-3-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………….95

6-3-نمونه آماری……………………………………………………………………………………………..95

7-3-تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………96

8-3-روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………….96

9-3-ابزاراندازه گیری تحقیق(پرسشنامه) …………………………………………………………………..97

فصل چهارم تحلیل آماری

1-4-مقدمه…………………………………………………………………………………………………..104

2-4-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات………………………………………………………………………..104

2-2-4-آماراستنباطی……………………………………………………………………………………….105

3-4-تحلیل توصیفی…………………………………………………………………………………………105

4-4-تحلیل استنباطی………………………………………………………………………………………..118

فصل پنجم نتیجه گیری وارائه پیشنهادات

1-5-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….129

2-5- یافته های اطلاعات جمعیت شناختی…………………………………………………………………130

-5-3 یافته های پژوهش ازفرضیه ها……………………………………………………………………..130

4-5-پیشنهادات مبتنی برتحقیق……………………………………………………………………………..132

5-5-محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………….133

6-5-توصیه های به پژوهشگران آینده……………………………………………………………………133

منابع …………………………………………………………………………………………………………135

پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………138

چکیده لاتین …………………………………………………………………………………………………142

چکیده:

سازمان تامین اجتماعی متولی تامین پوشش بیمه ای كارگرانی است كه مشمول قوانین خاص بیمه ای نیستند و لذا دارای تنوع و ناهمگونی بسیاری هستند؛ دستمزدهای متنوع، پراكندگی در دو بخش خصوصی و دولتی، اشتغال در كارگاه های یک نفره تا كارخانه های بسیار بزرگ و نهایتاً قوانین ناهماهنگی كه هر یک به نوعی درصدد گسترش حمایت قشری از بیمه شدگان هستند.                          
این ناهمگونی ها اجرای نظارت جامع را دشوار و بلكه ناممكن می نماید و امكان اجتناب از پرداخت حق بیمه را دو چندان نموده و ضرورت شناسایی دقیق ظرفیت فعلی و بررسی علل عدم پرداخت حق بیمه و اصلاح آنها را موجب می شود بحث تقلیل حق بیمه سهم كارگر و كارفرما به ویژه در ماه های اخیر به صورتی جدی مطرح است. از این رو هدف از تحقیق حاضر بررسی علل عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان می باشد.روش تحقیق در این بررسی از لحاظ هدف کاربردی می باشد واز لحاظ روش توصیفی – پیمایشی است برای آنالیز اطلاعات ازروش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده ابزار پژوهش برای جمع آوری داده ها در رابطه با فرضیه های مطرح شده تنظیم شده پرسشنامه ای بوده که پایایی و روایی آن مورد تایید قرارگرفته که این پرسشنامه بین نمونه ها توزیع وجمع آوری شده است.

نتایج تحقیق نشان می دهد که از دلایل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی موارد ذیل می باشد که دراین میان نرخ حق بیمه بالا از اهمیت بالاتری برخوردار است و سپس عوامل بعدی یعنی بازرسی کارگاه ها،بالا بودن هزینه های پرسنلی نیروی کار،حق بیمه کمک دولت و عدم آگاهی وشناخت کارفرمایان از تاثیر پرداخت حق بیمه،عدم تمایل کارگران نسبت به واریز حق بیمه ازاهمیت برخوردار است و در انتها با توجه به نتایج تحقیق جهت کاهش این پدیده پیشنهاداتی به سازمان تامین اجتماعی توصیه می گردد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

تأمین اجتماعی در کلام امام علی علیه السلام

امام علی علیه السلام طلایه دار اندیشه تأمین اجتماعی است. اصول اساسی تأمین اجتماعی را می توان در سخنان متعددی از آن حضرت، مورد مطالعه و بررسی قرار داد. روایت شده است که ایشان پیر مرد مسیحی ای را دید که از مردم گدایی می کرد. آن حضرت از احوال او سؤال کرد، به ایشان گفتند: او پیری مسیحی است که چندی است از کار افتاده پس امام علیه السلام فرمودند:

از او کار کشیدید تا این که پیر و از کار افتاده شده بعد او را از بیت المال محروم کرده اید! اکنون از بیت المال به او انفاق کنید و نیز ایشان در نامه خود به مالک اشتر می فرماید: در مورد طبقه پایین جامعه، پس در این طبقه مردمی هستند فقیر که در عین نیاز، روی سؤال ندارند. خداوند حقی بر ایشان مقرر داشته و خواسته است که آن را رعایت کنی. پس در نگه داشت آن بکوش، برای اینان در بیت المال حقی مقرّر دار و نیز بخشی از درآمدهای خالص را در هر شهر به آنان اختصاص ده.(صندوق تامین اجتماعی ؛1390،95)

فخر رازی ،یکی ازعلمای معروف می گوید:یک ازبزرگان و وارستگان را دیدم ،می گفت:شخصی را دیدم یخ می فروخت و مکررمی گفت :به کسی که سرمایه اش آب می شود،رحم کنید پیش خود گفتم این است معنی سخن خداوند در سوره عصر که فرمود: “سوگند به عصر که انسان در خسارت است ” آری ،انسانی که ازعمرش بهره عاقلانه نمی برد،مانند یخی است که آب می شود (همان ماخذ،96).

بشر درجوامع سنتی، در شرایطی که نیاز ضروری اش تأمین می شد، نیاز چندانی به وجود تأمین اجتماعی یا پیمان های جمعی نمی دید؛ چرا که خانواده، به مفهوم گسترده، جایگاه ویژه ای داشت و بسیاری از مشکلات در درون آن حل می شد. از این رو، کسی در مورد آینده خانواده اش زیاد نگران نبود؛ زیرا یقین داشت که در صورت فوت او، فرزندانش مورد حمایت دیگران قرار خواهند گرفت و این شبکه حمایتی متقابل، به او و اعضای خانواده، نوعی تأمین اجتماعی اولیه را هدیه می کرد که رفع کننده بسیاری از نگرانی ها بود. به علاوه، نهادهای مختلفی نظیر خانواده و نهادهای مذهبی مانند آتشکده ها، معابد، کلیساها و سرانجام مساجد، به شیوه های مختلف و به صورت داوطلبانه و پراکنده، با ارائه ابعادی از خدمات اجتماعی، حمایت از محرومان و مستمندان و نگهداری از یتیمان و درماندگان را عهده دار می شدند. از سوی دیگر بعلت اختلاف شرایط ، امکانات ، ویژگی های طبیعی ، چگونگی نظام های حاکم بر اجتماعات و استعدادهای افراد ، ایجاب می کند که زندگی همه انسان ها، در یک سطح نباشد و همگی نتوانند از درآمد مساوی برخوردار باشند. از دیرباز، بشر شاهد محرومیت ها و کمبودهای فراوانی بوده است؛ بیکاری، بیماری، نقص عضو، سوانح و حوادث را بر پیکر برخی هم نوعان احساس می کرد و رنج می برد و برای درمان آن، راه های مستقل و محترمانه ای را جست و جو و ارائه می کرد که یکی از

آن ها «تأمین اجتماعی» است. به طورکلی، وجود سه عامل، زمینه پیدایش«تأمین اجتماعی» را در دنیا فراهم آورده است: اول، نفع شخصی و اهمیتی که هر فرد برای منافع خود قائل است؛ دوم، احساس خیرخواهی و نوع دوستی؛ سوم، احساس سرنوشت مشترک که می توان از آن به احساس صنفی نیز تعبیر نمود. ‌( قشقایی ، 1390،7)

‌ مفهوم تأمین اجتماعی ، از دو نظر قابل توجه و بررسی است. یکی این که مفهوم تأمین اجتماعی ، عبارت است از کوشش های دولت در راه جبران خسارات و نتایج حاصله از پاره ای حوادث و اتفاقات اجتماعی، و دیگر این که در مفهوم دیگر تأمین اجتماعی، بحث از جبران عوارض خطرات نیست، بلکه هدف اساسی، جلوگیری از بروز حوادث و پیش بینی های لازم است. از آن جا که گفته می شود پیش گیری حادثه، بهتر از درمان و جبران عواقب آن است، در این مفهوم تأمین اجتماعی، سعی بر پیش بینی و پیش گیری است. در چنین شرایطی، محور سیاست تأمین اجتماعی، حمایت های چند جانبه از افراد در مقابل خطرهای مختلف است در مفهوم كلی، تأمین اجتماعی، حمایتی است كه جامعه در قبال پریشانی‌های اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به واسطه قطع یا كاهش درآمد بر اثر بیكاری، بیماری، بارداری، از كارافتادگی، سالمندی، فوت سرپرست خانواده و غیره برای افراد فراهم می ‌آورد. مبنای این حمایت نوعی قرارداد اجتماعی میان افراد جامعه است. در این میان، ایجاد یكپارچگی و همبستگی ملی، ارتقای ثبات و سطح امنیت جامعه، كاهش ناهنجاری‌ها و بزه‌های اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی از جمله نقش‌های اجتماعی نظام تأمین اجتماعی هستند. به موازات، ایجاد زمینه‌های رقابت ‌پذیری در بخش اقتصاد و ارتقای كارآمدی نظام توزیع و با توزیع جامعه در زمره وظایف اقتصادی نظام‌های تأمین اجتماعی به حساب می‌آیند‌( همان ماخذ،9)

2-1- بیان مسئله

سازمان تامین اجتماعی نهاد قانونی و منحصربه فردی است که براساس مسئولیت گسترش انواع بیمه های اجتماعی و تعمیم آن به کلیه اقشار جامعه شامل مزدبگیران،کشاورزان،و روستائیان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد که عمدتا از طبقه کم درآمد جامعه محسوب می شوند را در سطح کشورعهده ار
می باشد.هدف از تاسیس این سازمان اجراء و تعمیم گسترش انواع بیمه های اجتماعی ،استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تامین اجتماعی می باشد. در این راستا تامین مالی بخش عظیمی از هزینه های این هدف مهم به عهده مردم و بیمه شدگان که با پرداخت مبالغی به طورماهیانه تحت عنوان حق بیمه در تامین مالی طرح های تامین اجتماعی مشارکت دارند.حق بیمه های دریافتی از افراد که عمدتا کارفرمایان عهدار پرداخت آن می باشد از یک طرف به عنوان مهمترین منبع درآمدی و تامین مالی سازمان تامین اجتماعی و از طرف دیگر به عنوان مبنای ارائه خدمات و حمایتها (پرداخت مستمری بازنشستگی،ازکارافتادگی ،بازماندگا ن و غیره) برای هریک از بیمه شدگان محسوب می شود.(داودآبادی فراهانی؛1376، 5)

طبق مفاد قانون تامین اجتماعی کلیه کارفرمایان اعم از بخش خصوصی وغیر خصوصی که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند،موظفند ماهیانه معادل 30درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه کارگران و کارکنان خود را به عنوان حق بیمه در وجه سازمان پرداخت نمایند.مشمولین قانون تامین اجتماعی عمدتا در بخش خصوصی فعالیت داشته (قریب به 75 درصد ازمشمولین تحت پوشش این سازمان در بخش خصوصی فعالیت دارند) و با توجه به اینکه کارفرمایان موظفند حق بیمه کارگران خود را حداقل حقوق مصوب قانون کارهمان سال به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند.(ماده 28قانون تامین اجتماعی) در بررسیهای تجربی به عمل آمده ازشرکت ها و کارگاه های مشمول بیمه (شهرستان زنجان) و نیزمدارک مربوطه موجود در سازمان تامین اجتماعی مشاهده شده که تعداد کثیری از کارفرمایان مذکور برای پرداخت 30 درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه کارگران خود تحت عنوان حق بیمه (حق بیمه عادی وبیکاری ) به سازمان تامین اجتماعی،حقوق و مزایای کارگران را عمدتا معادل حداقل حقوق و مزایای مصوب قانون کار و یا مبلغی کمتر از حقوق و مزایای واقعی کارگران (حقوق ومزایایی که هر کارگر عملا دریافت می دارد) درلیست حقوق و مزایای ارسالی به سازمان اعلام نموده و حق بیمه را نیز بر مبنای لیست مزبور که از حقوق و مزایای واقعی کارگران پایین تراست در وجه سازمان واریز می نمایند.

این عدم پرداخت حق بیمه کارگران از طرف کارفرمایانشان می تواند علل و دلایل مختلفی داشته باشد و باید توجه داشت تعداد کثیری از افراد تحت پوشش این سازمان در بخش خصوصی اشتغال داشته و مهمترین منبع درآمدی سازمان مربوط به حق بیمه های دریافتی از بیمه شدگان (خصوصابیمه شدگان بخش خصوصی که قریب 75 درصد افراد تحت پوشش را در بر می گیرد)می باشد.از طرفی مبنای محاسبه و پرداخت مزایا (مستمری بازنشستگی ،ازکارافتادگی ،بازماندگان ،غرامت دستمزد و…..) به بیمه شدگان،عمدتا بر مبنای حقوق و مزایای اعلام شده آنها به سازمان است ،لذا عدم پرداخت حق بیمه کارگران از طرف کارفرمایان(که با فرایند خصوصی سازی صنایع با رشد فزاینده ای رو به گسترش می باشند) می تواند اثراتی مالی شدیدی هم برای سازمان تامین اجتماعی به عنوان پرداخت کننده حقوق و مستمری بازنشستگی، بازماندگان،ازکارافتادگی کلی و جزئی و سایرمزایا به کارگران که عمدتا مبنای محاسبه آن برحسب حقوق و مزایای مشمول بیمه در حداکثر دو سال آخرین سنوات خدمت کارگرمی باشد و هم برای خودکارگران به عنوان استفاده کنندگان از این مزایا داشته باشد و شاید تنها ذینفع آن کارفرمایان باشد.بدین جهت موضوع اصلی در این تحقیق بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می باشد تا با مشخص شدن این عوامل،بتوان راه کارهای مناسبی جهت کاهش اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی استان زنجان ارائه نمود.

تعداد صفحه : 154

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.