مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه رشته مدیریت آموزشی: رابطه مدیریت کیفیت فراگیر و خلاقیت با توانمند سازی دبیران زن مقطع متوسطه شهرداراب

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت                                                                        

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته

مدیریت آموزشی

 

عنوان:

 

رابطه مدیریت کیفیت فراگیر و خلاقیت با توانمند سازی دبیران زن مقطع متوسطه شهرداراب

 

استاد راهنما :

دکتر نادر شهامت

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. 3

بیان مساله. 4

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

فرضیه های تحقیق.. 8

هدفهای تحقیق.. 9

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9

فصل دوم:مروری برادبیات وپیشینه تحقیق

مبانی نظری.. 9

توانمندسازی.. 13

تاریخچه ومبانی توانمندسازی.. 14

تعاریف توانمندسازی.. .16

  ضرورت توانمدسازی کارکنان در سازمان. 16

راهکارهای عملی توانمندسازی.. 16

اهداف توانمندسازی کارکنان. 19

نتایج حاصل ازاجرای توانمندسازی.. 20

پیش نیازهای توانمندسازی.. 21

برنامه های توانمندسازی.. 23

دیدگاه های تونمندسازی.. 25

مدل های توانمندسازی.. 25

خلاقیت… 29

مفهوم خلاقیت… 30

پیشینه خلاقیت… 30

تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی. .. 31

نظریه های علمی خلاقیت… 32

مفاهیم مرتبط با خلاقیت… 35

فرایند خلاقیت ونوآوری.. 38

ارتباط خلاقیت،نوآوری،اختراع. 38

اهمیت خلاقیت ونوآوری.. 39

دلایل خلاقیت برای مدیران ازدیدگاه پروا 41

ویژگی های یک تفکر خلاق.. 41

تسهیل وپدیدآیی خلاقیت… 41

محرک های فرایندخلاقیت… 43

موانع خلاقیت… 44

ضرورت خلاقیت ونوآوری درسازمان. 46

نقش مدیردرپرورش خلاقیت… 49

مدیریت کیفت فراگیر. 46

مفهوم کیفیت… 46

جایگاه کیفیت ودلایل اهمیت آن. 47

عوامل موثردرکیفیت… 48

تعاریف مدیریت کیفیت فراگیر. 50

تاریخچه مدیریت کیفیت فراگیر. 49

مدیریت کیفیت فراگیردرجهان امروز 53

نظریه پردازان مدیریت کیفیت فراگیر 51

اصول مدیریت كیفیت فراگیر. 57

اهداف مدیریت كیفیت فراگیر. 57

فواید مدیریت كیفیت فراگیر. 57

برنامه ریزی راهبردی درچارچوب مدیریت کیفیت جامع. 58

تعریف برنامه ریزی راهبردی.. 58

ننقش برنامه ریزی های راهبردی دررشدسازمان. 69

فوایدبکارگیری برنامه ریزی راهبردی.. 69

تفاوت مدیریت کیفیت فراگیربامدیریت سنتی.. 62

تحقیقات انجام شده درخارج ازکشور…………………………………………………………………………………..62

تحقیقات انجام شده درداخل کشور………………………………………………………………………………………….70

جمع بندی.. 71

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

روش پژوهش… 73

جامعه پژوهش… 73

روش نمونه گیری و حجم نمونه. 73

روش گردآوری اطلاعات… 73

ابزار گردآوری اطلاعات… 73

روایی و پایایی ابزار. 74

روش اجرای تحقیق.. 76

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 76

ملاحظات اخلاقی.. 76

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها(یافته ها)

الف) داده های توصیفی.. 78

ب) آمار استنباطی.. 81

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری

خلاصه تحقیق.. 87

بحث و نتیجه گیری.. 87

محدودیت های تحقیق.. 93

پیشنهادات كاربردی.. 94

پیشنهاد پژوهشی.. 95

فهرست منابع: 96

منابع فارسی.. 96

منابع لاتین.. 98

پیوست ها

پرسش نامه مدیریت کیفیت فراگیر 104

پرسش نامه خلاقیت… 109

پرسش نامه توانمند سازی.. 114

چکیده انگلیسی 116

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                       صفحه

جدول1-2:تفاوت مدیریت کیفیت جامع ومدیریت سنتی…………………………………………………….. 62

جدول1-4: توزیع حجم  نمونه آماری بر اساس سن………………………………………………………….. 78

جدول2-4: توزیع حجم  نمونه آماری بر اساس وضعیت تأهل……………………………………………… 78

جدول3-4: توزیع حجم  نمونه آماری بر اساس جنسیت…………………………………………………….. 79

جدول4-4: توزیع حجم  نمونه آماری بر اساس سابقه کار…………………………………………………… 79

جدول 5-4: شاخصهای آماری مدیرت کیفیت فراگیر،خلاقیت وتوانمندسازی و ابعاد آن……………… 84

جدول6-4: آزمون همبستگی بررسی رابطه میان مدیریت کیفیت فراگیروخلاقیت با توانمندسازی………88

جدول7-4: آزمون همبستگی بین مدیریت کیفیت فراگیر با توانمندسازی………………………………….. 92

جدول8-4:آزمون همبستگی بین ابعاد خلاقیت باتوانمندسازی……………………………………………….. 87

جدول9-4: جدول تحلیل رگرسیون همزمان ابعاد مدیریت کیفیت جامع با توانمندسازی……………… 88

جدول10-4: جدول تحلیل واریانس گام به گام  ابعاد مدیریت کیفیت جامع با توانمندسازی………… 88

جدول11-4: نتایج تحلیل رگرسیون خلاقیت وتوانمندسازی…………………………………………………. 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                         صفحه

نمودار 1-2متغیرهای خلاقیت ومحرک های ابتکاردرسازمان………………………………………………… 42

نمودار 2-2:مدیریت عملیات وسوداوری…………………………………………………………………………. 47

فهرست شكل ها

عنوان                                                                                                         صفحه

شكل 1-2 مدل رهبری توانمندسازی لاوراک……………………………………………………………………. 26

شكل 2-2 مدل رهبری توانمندسازی هارلی……………………………………………………………………… 27

شكل 3-2 مدل رهبری توانمندسازی والام واستورم……………………………………………………………. 28

شكل شماره 4-2: مدل سیستمی توانمندسازی…………………………………………………………………… 29

شكل شماره5-2: مدل توانمندسازی رابطه هوش وخلاقیت واختراع……………………………………….. 39

شكل 6-2 چرخه دمینگ…………………………………………………………………………………………….. 56

شكل 7-2 سلسله مراتب نیازهای سازمانی………………………………………………………………………. 59

 

چكیده

هدف ازتحقیق حاضر،بررسی رابطه مدیریت کیفیت فراگیروخلاقیت باتوانمندسازی دبیران زن مقطع متوسطه شهرداراب بوده است.روش تحقیق همبستگی بوده وجامعه آماری پژوهش 320نفرازدبیران زن مقطع متوسطه شهرداراب بوده است که 175نفربه روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای انتخاب گردید.جهت جمع آوری اطلاعات ازسه پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیرمقیمی وهمکاران(1388)،خلاقیت رندسیپ(1979)وتوانمندسازی اسپریتزر(1995)استفاده گردید.درتجزیه وتحلیل داده هاازروش آماری ضریب همبستگی پیرسون،رگرسیون چندگانه وتحلیل واریانس استفاده شده است.نتایج تحلیل آماری به دست آمده نشان دادکه بین ابعادمدیریت کیفیت فراگیروتوانمندسازی رابطه معناداری وجود دارد.همچنین بین خلاقیت باتوانمندسازی رابطه معنادار وجود دارد.که ازبین ابعادمدیریت کیفیت فراگیرباتوانمندسازی بعدهای قدرتمندسازی،تجزیه وتحلیل،شناسایی،آموزش کارکنان قدرت پیش بینی قوی تری برای توانمندسازی دارند.

کلید واژه : مدیریت کیفیت فراگیر، خلاقیت ، توانمندسازی .

 

 مقدمه :

باتوجه به دگرگونی های سریع وپرشتاب دانش ومعلومات بشری،همه چیز به شدت درحال تغییروتحول است.سازمان هابه عنوان یک سیستم بازبا محیط درتعامل می باشندوبرای تداوم حیات نیازمند پاسخگوئی به تغییرات محیطی هستند.ازآنجاکه منابع انسانی مهمترین عامل ومحورسازمان ها محسوب می شوندوهیچ جامعه ای توسعه نیافته مگرانکه به توسعه منابع انسانی پرداخته باشد.تجهیزوآماده سازی منابع مذکوربرای مواجهه باتغیرات،ازاهمیت ویژه برخوردار است وکلیه سازمان هاباهرنوع ماموریتی بایدبیشترین سرمایه،وقت وبرنامه رابه پرورش انسان هادرابعادمختلف اختصاص دهندچراکه کارایی وتوسعه سازمانهادرگروکاربردصحیح نیروی انسانی می باشد.توانمندسازی به صورت عام ازآغازخلقت بشروجودداشته وامروزه به عنوان یکی ازابزارهای سودمندارتقای کیفی کارکنان وافزایش اثربخشی سازمانی تلقی می گردد.به منظورکسب موفقیت درمحیط درحال تغییرکسب وکارامروزی،سازمان هابه دانش، نظرات،انرژی وخلاقیت کلیه کارکنان مربوطه به منظورتشویق آنان به ابتکارعمل بدون اعمال فشار،ارج نهادن به منافع جمعی سازمان،باکمترین نظارت وانجام وظیفه به عنوان مالکان  سازمان اقدام نمایند.(جعفرزاده،1386)ازآنجاکه درمحیط های پیچده ومتحول امروزی دیگردانش های تکراری برای رویارویی بااین تغییرات کارانمی باشدلذادایم بایددرجستجوی راه های جدیدبرای واکنش دربرابرمحیط برآمد.به عبارتی آن دسته ازسازمان هاونظام هامی تواننددرمحیط پیچیده وپویابه بقای خودادامه دهندکه به طورمستمرقادربه خلق ایده هاوطرح های جدیدی جهت مقابله بافشارهاوتحولات محیطی باشد(فتحی زاده ودیگران)توسعه خلاقیت کارکنان درسازمان مستلزم شناخت ابعادوعوامل تاثیرگذار برخلاقیت کارکنان وتعیین سهم ومیزان هرکدام ازاین عوامل می باشد.گرچه مطالعات نشان می دهدکه عوامل متعددی بر خلاقیت کارکنان تاثیر می گذاردامایکی ازمولفه های کلیدی افزایش وتوسعه خلاقیت ونوآوری کارکنان انگیزه های درونی فردومهارت های مرتبط باخلاقیت ونوآوری می باشدکه درواقع همان توانمند سازی کارکنان است(صالحی صدقیانی، دهقان،1390 ).

یکی ازروش های مهم بهبودکیفیت،مدیریت کیفیت فراگیراست.مدیریت کیفیت فراگیرفرایندی است که باآن ،بامشارکت کارکنان،مشتریان واعتباردهندگان به بهبودمستمرکیفیت می پردازند.ورضایت مشتریان راجلب می کند.مدیریت کیفیت فراگیرمستلزم پذیرش نگرش هایی نظیراعتقادبه مدیریت مشارکتی،شناسایی نیازهای مشتریان،بهبودمستمرفرایندهاوعملکردهاوارتباط سازنده وخلاق بامشتریان است.درواقع مدیریت کیفیت فراگیر  بهبودی درروش های سنتی انجام کاروتجارت،وفنی اثبات شده برای تضمین بقادرجهان رقابتی کنونی به شمار می رود.(احمدی و دیگران،1391)وظیفه ورسالت سازمان آموزش وپرورش این است که باارائه و اجرای طرح های جدیدوروش های نو،زمینه بروزتوانمندی هاواستعدادهارادرکارکنانش فراهم آورندوفضای حاکم رابه فضایی بالنده،خلاق،نوآور،اثربخش وهماهنگ تبدیل کنند.مدیریت کیفیت فراگیرباداشتن ارکان فلسفی،اصول ساده و قابل درک وفراهم نمودن یک بسترطبیعی برای تلاش ها یکی ازگزینه های پیش روی مدیران است.این امرمستلزم برنامه ای است که بااجرای تدریجی آن تحول وتغییراتی نوین درواحد های آموزشی پدید آید.ازاین رو،پژوهش حاضرضمن بررسی مدیریت کیفیت فراگیروخلاقیت به بررسی رابطه آن باتوانمندسازی کارکنان آموزش و پرورش می پردازد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 129

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.