مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه رشته مدیریت آموزشی: بررسی رابطه بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی شهرستان ورامین

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده علوم تربیت  و روانشناسی ، گروه مدیریت آموزشی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A))

رشته مدیریت ، گرایش آموزشی

عنوان

بررسی رابطه بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی شهرستان ورامین

استاد راهنما

جناب آقای دکتر نادر سلیمانی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر ناصر عباس زاده

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه  
چکیده 1  
فصل اول  
کلیات پژوهش 10-2  
مقدمه 3  
بیان مسئله 4  
اهمیّت وضرورت مسئله 6  
اهداف تحقیق 7  
هدف کلّی 7  
اهداف جزئی 7  
فرضیه ها یا سوال ها 8 – 7  
سوال اصلی 7  
به صورت سوالات ویژه 8  
به صورت فرضیه های ویژه 8  
تعاریف نظری وعملیاتی متغیرها 10 – 9  
تعاریف نظری 9  
تعاریف عملیاتی 9  
فصل دوم
ادبیات وپیشینه تحقیق 47 – 11
مقدمه 12
بخش اول : اعتیاد اینترنتی 18 – 12
گونه شناسی اعتیاد اینترنتی وشاخصه های آن 18 – 16
استفاده مرضی ویژه از اینترنت 16
استفاده مرضی کلّی (فراگیر) از اینترنت 16
اعتیاد به سایبرسکس 16
اعتیاد از نوع روابط سایبر 17
اعتیاد به خرید ،تجارت ومزایده 17
اعتیاد به جستجو و ذخیره بیش از اندازه اطلاعات 17
اعتیاد به کامپیوتر 18
بخش دوم : هوش هیجانی 40 – 18
تاریخچه هوش هیجانی 18
هوش چیست؟ 20
هوشبهر وموفّقیّت 21
هیجان 21
پیشینه مطالعه هوش غیرشناختی 23
تعریف وپیشینه هوش هیجانی 25
الگوهای هوش هیجانی 35 – 27
الگوی سالوی – مایر 28
ارزیابی و ابراز هیجان 28
تنظیم هیجان در خود و دیگران 28
استفاده از هیجان 28
الگوی گلمن 29
خودآگاهی 29
خودنظم دهی 30
انگیزه 31
همدلی 31
مهارت اجتماعی 33
الگوی بار – ان 33
مهارت درون فردی 33
مهارت میان فردی 34
سازگاری 34
کنترل استرس 35
خلق عمومی 35
هوش هیجانی از دیدگاه اسلام 35
کاربرد هوش هیجانی 36
آموزش 37
مدیریت منابع انسانی 37
سیاست 38
بازار یابی 38
پویایی خانواده 39
بخش سوم : پیشینه پژوهش 47 – 41
پیشینه تجربی پژوهش 41
پیشینه خارج از کشور 41
پیشینه داخل کشور 43
جمع بندی وارائه چارچوب نظری تحقیق 46
فصل سوم
روش اجرای پژوهش 52 – 47
مقدمه 49
روش پژوهش 49
جامعه آماری ، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری 49
ابزارهای جمع آوری داده ها 49
اعتمادعلمی واعتبار ابزار 51
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها 70 – 53
مقدمه 54
بخش اول : توصیف ویژگی های جمعیّت شناختی نمونه پژوهش 55 – 54
بخش دوم : توصیف آماری متغیر های اصلی تحقیق 59 – 56
بخش سوم : پاسخگویی به سوالات پژوهش 70 – 60
فصل پنجم
خلاصه پژوهش 72
خلاصه یافته های پژوهش 73
بحث ونتیجه گیری 77
محدودیّت ها و پیشنهاد ها 82 – 80
محدودیّت ها 80
پیشنهاد ها 81
منابع مورد استفاده 88 – 83
منابع فارسی 83
منابع لاتین 86
ضمائم وپیوست ها 95 – 89
چکیده انگلیسی 97 – 96
       

 

 

فهرست جداول

 

عنوان صفحه
جدول شماره 4-1: جدول توزیع فراوانی نمونه پژوهش به تفکیک جنسیت 54
جدول شماره4- 2: جدول توزیع فراوانی نمونه پژوهش به تفکیک سن 55
جدول شماره4- 2: جدول توزیع فراوانی نمونه پژوهش به تفکیک سن 55
جدول شماره 4- 4 : توصیف آماری متغیر اعتیاد اینترنتی به تفکیک جنسیت 56
جدول شماره4 – 5 : توصیف آماری متغیر اعتیاد اینترنتی به تفکیک سن 56
جدول شماره4 – 6 : توصیف آماری متغیر اعتیاد اینترنتی به تفکیک پایه تحصیلی 57
جدول شماره4 – 7 : توصیف آماری متغیر هوش هیجانی به تفکیک جنسیت 57
جدول شماره4- 8 : توصیف آماری متغیر هوش هیجانی به تفکیک سن 58
جدول شماره4- 9 : توصیف آماری متغیر هوش هیجانی به تفکیک پایه تحصیلی 58
جدول شماره 4-10 : آزمون کولموگروف اسمیرنوف 59
جدول شماره 4-11 :  تحلیل آماری متغییر های اعتیاد به اینترنت و هوش هیجانی 60
جدول شماره 4- 12 : نتایج تحلیل آماری مولفه های هوش هیجانی 62
جدول شماره 4- 13 :نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین اعتیاد به اینترنت و هوش هیجانی در سطح اطمینان 99٪ 66
جدول شماره 4- 14 : نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین اعتیاد به اینترنت و مولفه های هوش هیجانی در سطح اطمینان 99٪  

67

جدول شماره 4 – 15 : نتایج تحلیل واریانس بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت 68
جدول شماره 4 – 16: نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون برای بررسی توان پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه هوش هیجانی  

68

جدول شماره 4 – 17 : خلاصه نتایج محاسبات آزمون رتبه ای فریدمن برای مقایسه تاثیرگذاری مولفه های اصلی هوش هیجانی  براعتیاد به اینترنت 69
جدول شماره 4 – 18 : نتایج آزمون رتبه ای فریدمن 69
       

 

 

 

 

فهرست نمودار ها

 

عنوان صفحه
نمودار شماره 4-1 : نمودار پراکنش نمرات پرسشنامه هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت 65

 

 فهرست اشکال

 

عنوان صفحه
شکل(2-1) چارچوب مفهومی پژوهش 47

 

چکیده :

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت انجام شد . پژوهش با روش: توصیفی – همبستگی ، انجام شد وجامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان سال سوم متوسطه وپیش دانشگاهی شهرستان ورامین در سال 1392 بودند . تعداد 359 نفردانش آموز به روش تصادفی – طبقه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی شرینگ (EQI) وپرسشنامه اعتیاد اینترنتی (IAT) کیمبرلی یانگ استفاده گردید .اطلاعات گردآوری شده جهت بررسی رابطه بین متغییرها با روش آماری همبستگی پیرسون تجزیه وتحلیل شد . همچنین به منظور بررسی میزان پیش بینی اعتیاد به اینترنت از روی متغیر هوش هیجانی كلی، ازرگرسیون استفاده شد.

یافته ها نشان دادند که بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت رابطه منفی معناداری (387/0-) وجود دارد وهوش هیجانی 45 درصد اعتیاد به اینترنت را پیش بینی می كند.همچنین بین هریک ازمولفه های اصلی هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت رابطه منفی معناداری دیده شد . یکی از روش های ایجاد مقاومت دربین دانش آموزان وجوانان در مقابل سوء مصرف استفاده از تکنولوژی و بویژه اینترنت ، تقویت مولفه های هوش هیجانی است.

واژه های کلیدی : هوش هیجانی ، خودانگیزی ،خودآگاهی ،خودکنترلی ،هوشیاری اجتماعی ،مهارت اجتماعی ، اعتیاداینترنتی .

 

 

1-1- مقدمه

باپیشرفت علم وفناوری وانفجار اطلاعات در دنیای امروز ضرورت استفاده از اینترنت در نوجوانان به منظور کسب مهارت ، بیش از پیش احساس می شود. مطالعات جلالی ، آقابابایی و باقری (2008) میزان گرایش جوانان به اینترنت را 5/78 درصد گزارش کرده است. در همین راستا (کوه[1] و وسپار[2] ،2001) نیز در پژوهش خود دریافتند 83 درصد دانش آموزان سال آخر دبیرستان از اینترنت استفاده می کنند.اما این فن آوری با همه محاسنی که برای زندگی نسل امروز به همراه دارد،همچون تیغی دولبه زیان ها ومشکلات بسیاری را بخصوص برای نسل جوان کشورمی تواند بهمراه داشته باشد .

از اوایل دهه 90 میلادى، پژوهش‌ها و بررسى‌هاى بسیارى در زمینه روان‌شناسى اینترنت و تأثیر آن بر سلامت و رفتار انسان انجام پذیرفته است. امروزه موضوع اینترنت، مسئله مهمى براى بیشتر کشورها، به ویژه کشورهاى در حال توسعه و از جمله کشورهاى اسلامى است. آگاهى از پى‌آمدهاى اینترنت و در کنار آن، در نظر گرفتن راهبردهاى مناسب براى استفاده درست و پیش‌گیرى یا کاهش پى‌آمدهاى احتمالى منفى آن، اهمیت اساسى دارد.

پژوهشگران حوزه روانشناسی اینترنت همچون : تالبوت ، یانگ ، کندل[3] (1998) ، دیویس و اسمیت[4] (1999) ، ناکس ، زوسمن و اندرسون[5] (2001) ،لائو ها ، لی پینگ و زائولان[6] (2010) ، همگی بر ماهیّت اعتیاد آور اینترنت بخصوص در قشر جوان تاکید داشته اند. آمار ها حاکی از آن است که 5 تا 10 درصداستفاده کنندگان اینترنت،بصورت اعتیادگونه ای ازآن استفاده می کنند.

(علوی و همکاران، 1388).

عوارض ناشی از اعتیاد به اینترنت باعث شده تا آنرا سرآمد همه اعتیاد های رفتاری بدانند.    (حمیدیان، 1387).

این اختلال یک پدیده بین رشته ای است که علوم مختلف از جمله : پزشکی ، رایانه ای ، جامعه شناسی،حقوق،اخلاق وروانشناسی، هریک آنرا از یک بعد موردبررسی قرار داده اند.                   (معیدپور و همکاران، 1385 )

هوش هیجانی مجموعه ای از توانائیها ، کفایتها و مهارت های غیر شناختی است که فرد را برای کسب موفقیت در مقابله با شرایط و فشار های محیطی تحت تاثیر قرار می دهد( بار- آن، 2000)  هوش هیجانی دارای مولفه های متنوعی است که در آن میان می توان به ارزیابی عواطف خود، ارزیابی عواطف دیگران، تنظیم عواطف و هیجان و استفاده از هیجانا ت  در شرایط مختلف اشاره نمود.

امروزه پژوهشگران معتقدند که اگر فرد از لحاظ هیجانی توانمند باشد، بهتر می تواند با چالش های زندگی مواجه شود و در نتیجه از سلامت روانی بهتری برخوردار خواهد شد.(مارتینز ، رامالو و مورین[7]،2010)

و هچمنین پژوهشگران اذعان دارند که توانایی سازنده هوش هیجانی، درک هیجانات، تنظیم حالات عاطفی و استفاده از آگاهی هیجانی با بهداشت روانی و انطباق روانشناختی مرتبط است. (احمدی رق آبادی،1384)

1- kuh

2- vesper

3- Talbott , Young , Kandell

4- Davis , Smith

5- Knox , Zusman , Anderson

6- Lau-hua , Li-ping , Zhao-lan

1-Martinez , Ramallo , Morin

2-Orzak

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 112

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.