پایان نامه فراز و فرود های جایگاه عاشق و معشوق در هر دوره، تغییر ماهیّت معشوق به زمینی یا آسمانی وتغییر دیدگاه شعرای معاصر در عشق ورزی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : زبان و ادبیات فارسی

عنوان : فراز و فرود های جایگاه عاشق و معشوق در هر دوره، تغییر ماهیّت معشوق به زمینی یا آسمانی وتغییر دیدگاه شعرای معاصر در عشق ورزی

فراز و فرود های جایگاه عاشق و معشوق در هر دوره، تغییر ماهیّت معشوق به زمینی یا آسمانی وتغییر دیدگاه شعرای معاصر در عشق ورزی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………   1

فصل اوّل: کلیّات تحقیق

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….….. 1

1-2 بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………..4

1ـ3 سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..5

1ـ4 ضرورت و اهمیّت تحقیق. 5

1ـ5 پیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………6

1ـ 6 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..7

1ـ 7 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 8

1ـ 8 تعاریف واژه های تحقیق. 8

1ـ 9 حدود و قلمرو تحقیق. 9

فصل دوّم :موضوع تحقیق

2-1 عشق در لغت………………………………………………………………………………………………………………….11

2ـ2وجه تسمیه عشق……………………………………………………………………………………………………………….11

2ـ 3 عشق و عرفان…………………………………………………………………………………………………………………12

2ـ 3ـ 1 تعریف عشق در عرفان. 12

2ـ 3ـ 2 عرفا و عشق. 14

2ـ 3ـ 2ـ 1 عشق از دیدگاه عین القضاة همدانی.. 15

2ـ 3ـ 2ـ 2 عشق از دیدگاه روزبهان بقلی.. 16

2ـ 3ـ 2ـ 3 عشق از دیدگاه امام احمد غزّالی.. 17

2ـ 3ـ 3 انواع عشق در عرفان. 18

2ـ 3ـ 4 تجلّی عشق در عرفان. 21

2ـ 3ـ 4ـ 1 عشق انگیزه ی آفرینش… 22

2ـ 3ـ 4ـ 2 عشق در بازگشت.. 23

2ـ 3ـ 4ـ 3 عشق در پرستش… 23

2ـ 3ـ 4ـ 4 عشق در ارتباط با دیگران. 24

2ـ 3ـ 5 ویژگیهای عشق در عرفان. 25

2ـ 3ـ 5ـ 1 عشق ازلی و ابدی است.. 25

2ـ 3ـ 5ـ 2 عشق دشوار است.. 27

2ـ 3ـ 5ـ 3 عشق فنّ شریف و فضیلتی بزرگ است.. 28

2ـ 3ـ 5ـ 4 عشق حیات بخش است.. 29

2ـ 3ـ 5ـ 5 عشق کیمیاگر است.. 30

2ـ 3ـ 5ـ 6 عشق شادی آفرین است.. 31

2ـ 4 عشق و دین………………………………………………………………………………………………………………….. 31

2-4-1 عشق از منظر آیات و روایات اسلامی.. 32

2-4-1-1 عشق در قرآن. 32

2-4-1-2 عشق در احادیث و روایات.. 34

2-4-2 عشق در مسیحیت.. 35

2ـ 5 عشق و فلسفه…………………………………………………………………………………………………………………37

2-5-1 عشق از منظر افلاطون. 37

2-5-2 عشق از منظر فلوطین.. 39

2-5-3عشق از دیدگاه ابن سینا 40

2-5-4عشق از دیدگاه خواجه نصیرالدّین طوسی.. 42

2-5-5 عشق ازدیدگاه سهروردی.. 42

2-5-6 عشق ازدیدگاه شیخ بهایی.. 43

2-6 عشق و روانشناسی…………………………………………………………………………………………………………….. 44

2-6-1عشق از دیدگاه اریک فروم. 44

2-6-2 عشق از دیدگاه زیگموند فروید. 46

2-6-3 عشق از دیدگاه ویکتور فرانکل. 46

2-6-4 عشق مثلثی اشترنبرگ.. 47

2-6-5 عشق از دیدگاه اریک اریکسون. 49

2-6-6 عشق از دیدگاه آبراهام مزلو. 49

2-6-7 عشق از دیدگاه رنه آلندی.. 51

فصل سوم :عشق در ادوار شعر فارسی

3-1 عشق در ادبیات حماسی.. 54

3-1-1 عشق در شاهنامه فردوسی.. 55

3-1-1-1 مختصات عشق در شاهنامه. 55

الف ـ عشق در خدمت مصالح ملّی.. 56

ب ـ عشق زمینی است.. 57

ج ـ عشق طربناک و خالی از سوز و گداز است.. 57

د ـ اظهار عشق اغلب از طرف زنان صورت میگیرد. 59

ه ـ بهار، موسم عشق ورزی است.. 59

3-1-1-2 آغاز عشق در شاهنامه. 59

الف ـ شنیدن وصف معشوق. 60

ب ـ عاشق شدن با نخستین نگاه 62

3-1-1-3 جایگاه زن در شاهنامه فردوسی.. 63

3ـ 1ـ 2 عشق در سایر آثار حماسی.. 66

3-2 عشق در ادبیات غنایی.. 67

3ـ 2ـ 1 عشق در ویس و رامین.. 68

3ـ 2ـ 1ـ 1 برخی از ویژگی های عشق در «ویس و رامین» 70

الف ـ عشق جسمانی است.. 70

ب ـ معشوق وفادار و در عشق ثابت قدم است.. 71

ج ـ معشوق جسور و بی پرواست.. 72

د ـ موانع برطرف شده و وصال صورت میگیرد. 74

3-2-2  عشق درمنظومه های نظامی.. 75

3-2-2-1 انواع عشق در خمسه نظامی.. 76

الف-عشق جسمانی.. 76

ب – عشق عرفانی.. 79

ج- عشق عذری.. 81

3ـ 2ـ 2ـ 2 آغاز عشق در خمسه نظامی.. 84

الف) دل باختن از راه شنیدن. 84

ب-دلباختن از راه دیدن معشوق. 86

3-3 عشق در ادبیات عرفانی.. 88

3-3-1 عشق در مثنوی مولانا 94

الف- عشق قابل شرح وتوصیف نیست.. 94

ب- عشق دریایی بی کران است.. 95

ج- عشق سوزاننده است.. 96

د- عشق طبیب و نجات بخش است.. 97

ه- عشق جاودانه است.. 97

و- عشق حقیقی و عشق مجازی.. 98

3-4 عشق در غزل………………………………………………………………………………………………………………. 99

3-4-1 عشق در غزلیات سعدی.. 100

3-4-1-1 ویژگی های عشق. 101

الف- درک عشق در عاشقی است.. 101

ب- عشق آدمیّت است.. 102

ج- عشق آتشین است.. 102

د- عشق قرین جدایی است.. 103

3-4-1-2 ویژگی های عاشق. 103

الف- عاشق زردگون و گریان است.. 103

ب- عاشق انگشت نمای مردم است.. 104

ج- عاشق تلوّن کلام دارد. 105

د- عاشق صبور نیست.. 107

ه- عاشق وفاداراست.. 108

و- عاشق نصیحت پذیر نیست.. 109

ز- عاشق درنخستین دیدار اسیر عشق میگردد. 110

3-4-1-3 ویژگی های معشوق. 111

الف- معشوق دست نیافتنی و گاه ملکوتی است.. 111

ب- معشوق خود بین و بی اعتنا به عاشق است.. 112

ج- معشوق عهد شکن است.. 114

3-5 مکتب وقوع…………………………………………………………………………………………………………………   114

3-5-1 ویژگی های شعر عاشقانه در مکتب وقوع. 115

الف- اظهار عشق معشوق به عاشق. 116

ب- اعراض عاشق از معشوق. 117

ج-  معشوق مذکّر. 118

3-5-2 واسوخت………………………………………………………………………………………………………….. 118

3-6 شعر مشروطه و عشق  119

فصل چهارم : عشق در ادبیات معاصر

4-1 نیما یوشیج………………………………………………………………………………………………………………….. 127

4ـ 1ـ 1 شرح زندگی وآثار. 127

4ـ 1ـ 3 عشق در سروده های نیما 133

4ـ 1ـ 3ـ 1 ویژگی های عشق در دوره­ نخست.. 134

الف ـ عشق مادّی و زمینی است. 134

ب ـ عشق فریبنده است.. 136

ج ـ عشق با غم همراه است. 137

4-1-3-4 مناظره عاشق و معشوق. 138

4ـ 1ـ 3ـ 5 سنّت شکنی در شاخصه های شعر عاشقانه کلاسیک… 140

4ـ 1ـ 3ـ 2ویژگی های عشق در دورهی دوّم. 143

الف ـ عشق درمسیر کمال. 143

ب ـ عشق به مفاهیم انسانی.. 144

4-1-3 معشوق در شعر نیما………………………………………………………………………………….

4ـ 2 احمد شاملو…………………………………………………………………………………………………………………   150

4ـ 2ـ 1ـ شرح زندگی و آثار شاملو. 150

4ـ 2ـ 2 عشق در سروده های شاملو. 153

4ـ 2ـ 2ـ 1ـ فقدان عشق. 153

4ـ 2ـ 2ـ 2 انتظار تجلّی عشق. 155

4ـ 2ـ 2ـ 3 طلوع عشق. 158

4ـ 2ـ 2ـ 4 آیدا و عشق. 163

4ـ 2ـ 3ـ ویژگی های عشق در شعر شاملو. 167

الف -جاودانگی عشق. 167

ب-  معشوق بی نیازی عاشق است از همه خلق. 170

ج- عاشق و معشوق: یکی دهان: یکی دیدگان: یکی شور. 171

د- عشق و حسرت.. 173

ه-  عشق در فراسوی پیکرها 178

و-  عشق کمال یافته. 179

ز-  تقدّس عشق. 180

4ـ 2ـ 3ـ معشوق………………………………………………………………………………………………………….. 183

4ـ 2ـ 3ـ 1 معشوق در دوره ی اوّل. 183

الف ـ معشوق شعر کلاسیک… 183

ب ـ معشوق در خدمت قهرمان مرد. 186

4ـ 2ـ 3ـ 2 معشوق در دوره ی دوّم. 189

الف-عشق دو سویه. 189

ب ـ ستایش معشوق. 190

4ـ 3 فروغ فرخزاد……………………………………………………………………………………………………………….. 194

4ـ 3ـ 1 شرح زندگی و آثار. 194

4ـ 3ـ 2 جایگاه فروغ در شعر معاصر. 197

4ـ 3ـ 3 ویژگیهای عشق در شعر فروغ. 202

4ـ 3ـ 3ـ 1 دوره ی نخست شاعری فروغ. 203

الف ـ بُعد جسمانی عشق پر رنگ است.. 205

ب ـ معشوق زمینی با هویّت معیّن.. 208

ج ـ معشوق جفاکار. 210

4ـ 3ـ 3ـ 2 دوره ی دوّم شاعری فروغ. 213

الف ـ عشق تقدّس می­یابد. 214

ب ـ عشق با اندوه و تنهایی همراه است.. 216

ج ـ عشق با فنا و نیستی همراه است.. 219

4ـ 4 سهراب سپهری……………………………………………………………………………………………………………. 222

4ـ 4ـ 1 شرح زندگی و آثار. 222

4ـ 4ـ 2 جلوه های عرفان و عشق در شعر سهراب.. 225

4-4-3 ویژگی های عشق در شعر سهراب.. 237

4-4-3-1 عشق وسیع است.. 237

4-4-3-3 دچار یعنی عاشق. 237

4-4-3-4 معشوق زمینی.. 238

4-4-3-5 معشوق؛ چراغ لذّت.. 242

4ـ 5 مهدی اخوان ثالث…………………………………………………………………………………………………………. 243

4ـ 5ـ 1 شرح زندگی و آثار. 243

4ـ 5ـ 2 عشق در سروده های اخوان. 245

4-5-2-1 ویژگی های عشق در سروده های اخوان. 246

الف- عشق، جذبه ای ناب.. 246

ب- عشق، آفتابی بی زوال. 247

ج- عشق جسمانی.. 248

4-5-2-2 ویژگی های معشوق در شعر اخوان. 249

الف- معشوق؛  لحظه ی شاد هستی.. 249

ب- معشوق مریم سرشت و اثیری.. 252

ج- معشوق؛ اژدها عفریته ای منحوس… 252

د- معشوق؛ زنی با صفات مردانه. 253

ه- وصف معشوق به شیوه ی قدما 255

4-5-2-3عشق به میهن.. 256

فصل پنجم : مقایسه مفهوم عشق در ادبیات کلاسیک و معاصر

5- 1 مقایسه ی ویژگی های عشق در شعر کلاسیک معاصر. 263

5-1-1 تعریف عشق در ادبیات کلاسیک و معاصر. 263

5-1-2 تجّلی عشق در هستی در شعر کلاسیک و معاصر. 265

5-1-3  آسان نمایی عشق در شعر کلاسیک و معاصر. 266

5-1-4 عشق دوسویه در شعر کلاسیک و معاصر. 267

5-1-5  عشق فراسوی مرزهای تن در شعر کلاسیک و معاصر. 269

5-1-6 جاودانگی عشق در شعر کلاسیک و معاصر. 270

5-1-7  عشق و تنهایی و اندوه در شعر کلاسیک و معاصر. 271

5-1-8  حضور دغدغه های اجتماعی در شعر امروز. 274

5-1-9  نقش پر رنگ تقدیر در شعر کلاسیک… 275

5-2 مقایسه ی ویژگی های معشوق در شعر گذشته و امروز. 276

5-2-1  بیان ویژگی های فیزیکی معشوق در شعر کلاسیک و امروز. 276

5-2-2 معشوق پناهگاه آرامش بخش عاشق در شعر معاصر. 277

5-2-3  نقش فعّال معشوق در شعر امروز. 279

5-2-4  معشوق فردیّت یافته در شعر امروز. 282

5-2 نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهاد. 283

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….. 285

چکیده

چکیده

عشق یکی از عالی ترین و مهم ترین موضوعات شعر فارسی است. هرچند شکل پرداختن به آن در ادوار گوناگون شعر فارسی، بنا به شرایط خاص اجتماعی، متفاوت بوده، اماادبای زبان فارسی هیچ گاه از شرح و توصیف آن غافل نبوده ­اند.

دراین پژوهش، نخست مفهوم عشق در لغت، عرفان، رواشناسی و فلسفه تبیین شده است؛ سپس نمود عشق در ادوار مختلف شعر فارسی مورد مطالعه قرار گرفته و ویژگی ها و جایگاه عاشق و معشوق در هر یک از­این دوره ها بررسی شده است. در این راستا از شعرکلاسیک، آثاربرجسته ی هر دوره و از شعر معاصر ، آثار پنج شاعر نامی:   نیما یوشیج، احمد شاملو، فروغ فرخزاد،سهراب سپهری و مهدی اخوان ثالث، مورد تحقیق قرار گرفته است.

پاره­ای از مهم­ترین نتایج پژوهش، چنین است : ادوار شعر فارسی، هیچ گاه از حضور عشق خالی نبوده است؛ مقوله ی عشق در هر دوره، ویژگی ها و خصایص متفاوتی داشته است؛ شرایط خاصّ اجتماعی، به همراه دیدگاه شخصی شعرا، در ایجاد این تفاوت ها تاثیر گذار بوده است؛ از جمله این تفاوت ها، می توان به فراز و فرود های جایگاه عاشق و معشوق در هر دوره، تغییر ماهیّت معشوق به زمینی یا آسمانی وتغییر دیدگاه شعرای معاصر در عشق ورزی، از عشق به فردی خاص، به مفاهیمی چون انسانیت و عشق به وطن اشاره کرد.

کلید واژه: عشق، شعر کلاسیک، شعر معاصر، تحلیل، مقایسه

-1 مقدمه

عشق از قدیم­ترین دوره تا کنون، همواره از مضامین پر کاربرد شعر فارسی بوده است و درون مایه ی بخش گسترده ای از شعر شاعران پارسی زبان را به خود اختصاص داده است؛ البته، شکل پرداختن به آن   در دوره های مختلف تفاوت داشته است.

با بررسی تاریخ ادبیات ایران، در می­یابیم که شعر سبک خراسانی اساساً بر محور عشق نمی­گردیده است؛ زیرا شعرا عموماً مدیحه­سرا و قصیده­گو بوده ­اند. در حقیقت، عشق به عنوان یک عنصر فرعی مورد توجه قرار گرفته، و زمینه را برای مدح فراهم می­کرده است. عشق این دوره جسمانی است. در این دوره رابعه­ی قُزداری، تنها شاعری است که عشق را اصلی­ترین درون­مایه ی ­سروده­هایش قرار می­دهد؛ امّا اغلب شعرای این دو قرن، چنین نیستند و عشق را در حاشیه قرار می­ دهند. فردوسی که شرایط اجتماعی- سیاسی دوره، او را به حفظ اسطوره­ها، تاریخ ایران باستان و حماسه­سرایی ترغیب می­کرد، از عشق در متن حماسه استفاده کرده است.فردوسی عشق و حماسه را ترکیب کرده و نقشی فعال برای عاشق و معشوق در متن روایات و داستان­ها قائل شده است. نقشی که در ویس و رامین گرگانی و با تفاوت هایی درمنظومه های نظامی نیز شاهد آن هستیم.

به طور کلی عشق در سبک خراسانی چند ویژگی عمده دارد: عشق کاملا زمینی، مادی و انسانی است؛ وصال میّسر است، عشق با لذّت همراه است و به همین جهت سوز و گدازی در شعر این دوره دیده نمی­ شود.  همین امر به شعر این دوره، شادی و نشاط بخشیده است. و نکته­ی قابل ذکر دیگر به جهت زمینی و انسانی بودن و در دسترس بودن معشوقه ها، تسلّط عاشق بر معشوق است و نکته­ی آخر، وجود معشوق مذکّر است.

در قرن ششم، با ورود عرفان و تصّوف در سبک عراقی، چهره­ی عشق دگرگون می­گردد. عوامل گوناگونی چون شکست­ها و سرخوردگی­ها و ناامنی­های پیش آمده در ایران، نگرش عمومی به عشق و معشوق را دگرگون کرد. عاشق از زمین مأیوس شده؛ بنابراین به آسمان پناه می­برد. از قرن شش به بعد، به­ ویژه از قرن هفت، عشق به آسمان می­رود و معشوق که پیش از این به نوعی پست بوده، متعالی می­گردد و آسمانی می­ شود و دیگر دست یافتنی نیست. عشق بر خلاف دو قرن گذشته، از دسترس انسان دور می­ شود و این­بار معشوق بر عاشق تسلّط پیدا می­ کند. این معشوق است که برای عاشق شرط       می­ گذارد و از او فاصله می­گیرد. عاشق همواره در هجر معشوق می­گدازد.

معشوق این دوره، فردی خون ریز، بی­رحم و بی وفاست. البته گاهی گوشه چشمی به عاشق دارد؛ ولی هیچ تعهّدی نسبت به او احساس نمی­ کند. عاشق برای وصال معشوق دست به هرکاری می­زند. از خود بی خود شده و همه چیز را در راه معشوق فدا می­ کند.

عشق در این دوره به جهت مسائلی که ذکر شد، با لذّت جسمانی همراه نیست. زیرا وصالی صورت نمی­گیرد. البته عاشق موظّف است در راه وصال معشوق تلاش داشته باشد؛ امّا در نهایت آن­چه اهمیّت دارد، عنایت معشوق است.

پس از قرن دهم و با شکل گرفتن مکتب وقوع، تحّولی در شعر فارسی از نظر روابط عاشق و معشوق روی داد؛ مقوله اعراض معشوق از عاشق، جای خودش را به اعراض عاشق از معشوق داده و از مقام معشوق کاسته شد. در مکتب وقوع، شعر سری به زمین می­زند و در نهایت با توجه به شرایط اجتماعی، به معشوق مذکّر ختم می­ شود و در سبک هندی، مضمون سازی شعرا عشق را درگیر الفاظ می­ کند و البته شرایط اجتماعی- سیاسی بازهم عشق را از زمین جدا کرده و به آسمان می­برد. این سبک را می توان دنباله ی سبک عراقی دانست.

مفهوم عشق با همین دو شکل تا زمان مشروطه ادامه پیدا کرد. در دوره­ مشروطه وطن جایگزین معشوق گردید. در حقیقت در این دوران شاهد یک نوع انقلاب ادبی در ادبیات فارسی هستیم. شعر مجدداً از آسمان به زمین برمی­گردد، و این­بار عشق به وطن، مضمون اصلی محسوب می­ شود. دوره­ مشروطه، دوره­ خودآگاهی و بیداری است. می­توان شعر معاصر را میراث­دار دوره مشروطه دانست. در عاشقانه های معاصر انسان، نقش اساسی ایفا می کند؛ بنابراین نمی توان او را از مناسبات بین عاشق و معشوق حذف کرد. عشق زمینی شده است؛ عاشق و معشوق دو انسان با هویّت فردی و مشخص هستند؛ عاشق دیگر خودباخته نیست. مشخصه­ی اصلی شعر عاشقانه دراین دوره، دو سویه بودن عشق است. عاشق و معشوق هر یک تلاش در جلب رضایت طرف مقابل دارند. عشق در شعر معاصر عموماً به سلطه عاشق و یا معشوق نمی­انجامد.

و نکته ی قابل ذکر درباره عشق در شعر معاصر، توجه شعرا به اجتماع و مردم است. در شعر معاصر، شاعر حتی در عاشقانه­هایش دغدغه های اجتماعی و دردهای مردم را بیان می کندو در این مسیر از عشق به انسانیّت سخن می گوید.

در این رساله به بررسی تطبیقی مفهوم عشق در شعر کلاسیک و معاصر و دگرگونی این مضمون، در ادوار شعر فارسی پرداخته شده است. در این راستا، مضمون عشق و حالات عاشق و معشوق و دگرگونی های آن در ادبیّات حماسی، غنایی و عرفانی مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش اصلی رساله ، بررسی این مضمون در شعر معاصر با تکیه بر پنج شاعر بزرگ این دوره ؛نیما یوشیج، احمد شاملو، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری و مهدی اخوان ثالث است.

با  بیان ویژگی های عشق ، در شعر این شاعران وجوه تشابه و تمایز این مفهوم در شعر معاصر و کلاسیک نشان داده شده است.

تدوین رساله در پنج فصل ، به شرح زیر می باشد:

فصل اول: با عنوان کلیات تحقیق، شامل: مقدمه، بیان مساله، سوالات تحقیق، اهمیّت و ضرورت تحقیق، پیشینه، اهداف و … است.

فصل دوم : در این فصل با عنوان موضوع تحقیق، مفهوم عشق در لغت بررسی شده و همچنین به بیان تعریف عرفانی ازاین واژه پرداخته شده و دیدگاه عرفای بزرگ دراین زمینه مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین انواع عشق و چگونگی تجلّی عشق در ادبیات عرفانی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه جایگاه این مفهوم در دین، فلسفه و روانشناسی مورد مطالعه بوده است.

فصل سوم: به بررسی مفهوم عشق در ادوار شعر فارسی اختصاص داده شده است. در این راستا ابتدا ویژگی های عشق در ادبیات حماسی، ادبیات غنایی و ادبیات عرفانی بررسی شده و در گام بعدی، به جایگاه این مقوله در مکتب وقوع و دوره مشروطه پرداخته شده است.

فصل چهارم: این فصل، با عنوان عشق در شعر معاصر، نام گداری شده است که به مطالعه و بررسی این مفهوم، در شعر پنج شاعر برجسته ی معاصر؛ نیما یوشیج، احمد شاملو، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری و مهدی اخوان ثالث  پرداخته است. دراین فصل، ضمن معرفی و شرح زندگی و آثار هر یک از این شعرا، جایگاه عشق در شعر آنان بررسی شده، ویژگی­ها و مختصات عشق در شعر هر یک از این شعرا، مورد مطالعه قرار گرفته است.

فصل پنجم: در این مفهوم عشق در شعر کلاسیک و معاصر مورد مقایسه قرار گرفته و وجوه تشابه و تمایز آن بیان گردیده است.

لازم به ذکر است، ارجاعات شعری شاعران کلاسیک، به صورت نام شاعر، سال انتشار کتاب و شماره صفحه بوده است در خصوص پنج شاعر معاصر بررسی شده در پژوهش به صورت نام شاعر، شماره صفحه ارائه گردیده است. در مواردی که امکان دسترسی به دیوان کامل نبوده، به دفترهای شعری آنان استناد گردیده، نام شاعر، نام دفتر شعر و شماره صفحه نگاشته شده است.

1-2 بیان مسأله

این رساله به بررسی تطبیقی مفهوم عشق در شعر کلاسیک و معاصر می ­پردازد. نخست رویکرد شاعران کلاسیک نسبت به مفهوم عشق تشریح می­ شود، سپس چرخش مفهومی عشق در شعر معاصر با تأکید بر سروده­های «نیما یوشیج، احمد شاملو، فروغ فرخـزاد، سهراب سپهری و اخـوان ثالث» مورد بررسی قرار می­گیرد.

لازم به ذکر است که اگرچه مفهوم عشق در شعر کلاسیک نسبت به دوره­ های تاریخی چرخش معنایی داشته است، امّا این دگرگونی معنایی در ریزگفتمان­ها بوده و در کلیّت این مفهوم تا قبل از مشروطه و پیدایش شعر نو معنای تقریباً یگانه­ای داشته است.

بی­گمان در توصیف چرخش ساختی و مفهومی این مقوله، عوامل تأثیرگذار گفتمانی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و فردی نیز مورد تدقیق و بررسی قرار می­گیرد.

1ـ3 سؤالات تحقیق

1ـ عشق در شعر کلاسیک فارسی از چه جایگاهی برخوردار است؟

2ـ رویکرد شاعران کلاسیک نسبت به مفهوم عشق چگونه است؟

3ـ آیا مفهوم عشق در شعر معاصر نسبت به گذشته دگرگونی معنایی یافته است؟

4ـ روند دگرگونی مفهوم عشق در شعر معاصر نسبت به شعر کلاسیک چگونه است؟

5ـ دگرگونی معنایی این مفهوم تحت تأثیر چه عواملی بوده است؟

6ـ ویژگی­های عشق در شعر معاصر فارسی چیست؟

1ـ4 ضرورت و اهمیّت تحقیق

تفاوت شعر معاصر، خصوصاً شعر نو با شعر کلاسیک تنها در ساختار، شکل بیرونی و فرمی نیست. بلکه فرم و ساختار شکلی اثر، ناشی از تغییر در گفتمان­های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی است.

در این پژوهش با استناد به اشعار شاعران نامی معاصر چون نیما یوشیج، فروغ فرخزاد، احمد شاملو، سهراب سپهری و مهدی اخوان ثالث، در حد توان تلاش شده است، ضمن تبیین، توصیف و تعریف عشق، ماهیت و مصادیق آن، به عنوان یکی از مهم­ترین و کاربردی­ترین مضامین شعری، به بررسی مقایسه­ ای تحوّلات معنایی این مقوله نسبت به شعر کلاسیک پرداخته شود.

تعداد صفحه : 303

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.