رشته حسابداری

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : M.A

عنوان : عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد  علوم و تحقیقات گیلان

 

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)

 

عنوان :

عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

 

استاد راهنما

دكتر اسماعیل رمضانپور

  

سال تحصیلی 93-1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده                                                                                                                1 

فصل اول – کلیات تحقیق  2

1-1 مقدمه    3

1-2 بیان مسئله                                                                                                     4

1-3 اهمیت وضرورت تحقیق                                                                                       6

1-4 اهداف تحقیق                                                                                                 7

1- 5سئوالات تحقیق                                                                                               8

1-6متغیرهای تحقیق                                                                                               8                                                   1-7فرضیه های تحقیق                                                                                            9

1-7  فرضیه های تحقیق وش تحقیق                                                                            8                                                                                                 

1-8 روش تحقیق                                                                                                          9

1-9جامعه وروش نمونه آماری                                                                                  9

1-10قلمروتحقیق  9

1-11روش گردآوری اطلاعات                                                                               10

1-12چارچوب کلی تحقیق                                                                                     10

فصل دوم – ادبیات،مبانی نظری وپیشینه تحقیق                                                              11

2-1- مقدمه                                                                                                       12

2-2- مفهوم تقلب                                                                                               12

2-2-1تقلب در مفهوم عام                                                                                     12

2-2-2تعریف کلی و جامع تقلب                                                                              12

2-3انواع تقلب تحصیلی                                                                                        13

2-4روش های پیشگیری و کشف تقلب                                                                          13

2-4-1ساختار                                                                                                    14     

2-4-2پیش بینی پذیری                                                                                         14 

2-5-تحلیل آسیب شناسی تقلب و سرقت علمی                                                            14  

2-6 علل موثر در شکل گیری تقلب و سرقت علمی در جامعه دانشگاهی                                15

2-6-1عوامل فرهنگی                                                                                                   15                                                                                                      

2-6-1-1ضعف ارزشهای اخلاقی  15

2-6-1-2راحت طلبی                                                                                          15  

2-6-1-3فقدان علاقه و انگیزه                                                                                 16 

2-6-1-4روابط به جای اصول و ضوابط                                                                      16

2-6-1- 5ضعف ایمان                                                                                         16

2-6-2عوامل پژوهشی                                                                                          16

2-6-2-1عدم تخصص کافی                                                                                   16

2-6-2-2ناآگاهی از قوانین مربوطه                                                                            17

2-6-2-3ضعف نگارش                                                                                         17

2-6-2-4ضعف ترجمه                                                                                                 17

2-6-3عوامل آموزشی                                                                                           17

2-6-3-1آموزش محور بودن مدارس و دانشگاه ها                                                                17                                                          7

2-6-3-2کمیت بجای کیفیت                                                                                          17

2-6-3-3  آموزش و اطلاع رسانی ناکافی                                                                    18

2-6-3-4اجباردرپژوهش                                                                                               18               2-6-3-5 زمان                                                                                                         18

2-6-4 عوامل اجتماعی                                                                                                 18

2-6-4-1عدم کنترل و نظارت کافی                                                                              18     2-6-4-2 به روز نبودن قوانین                                                                                         18

2-6-4-3 عدم تناسب نظام جرم و جزا                                                                      19

2-6-4-4- شکل گیری الگوهای غلط                                                                        19

2-6-5 عوامل اقتصادی                                                                                          19

2-6-5-1کمبود بودجه و امکانات                                                                             19    

2-6-5-2پیشرفت ابزار و تکنولوژی                                                                                  19

2-7عوامل موثر بر ارتکاب تقلب و سرقت علمی                                                             19

2-7-1 عوامل درونی                                                                                            19

2-7-2  عوامل بیرونی                                                                                            20

2-8مسائل مربوط به تقلب تحصیلی                                                                            21

2-9 انواع تقلب در آزمون                                                                                       22

2-10دلایل تقلب                                                                                                 22

2-11چالش های ارزشیابی عملکرد تحصیلی                                                                 23

2-11-1 چالش های فنی                                                                                       23

2-11-2 چالش های مهارتی                                                                                    23

2 -11-3 چالش های اخلاقی                                                                                  23

2-12بررسی  عوامل تاثیر گذار بر تقلب تحصیلی                                                            24

2-13  بررسی رابطه تقلب با جنسیت (دختر و پسر)                                                        24

2-14 تقلب در میان دانشجویان حسابداری                                                                   25

2-15 تقلب از دیدگاه زیست شناسی و روان شناسی و جامعه شناختی                                    26

2-15-1 تبیین های زیست شناسی                                                                             26

2-15-2 تبیین های  روان شناسی                                                                                    27      

2-15-3تبیین های جامعه شناختی                                                                                     27

2-15-3-1 رویکرد کارکردی و ساختی                                                                              27               

2-15-3-2نظریه آنومی                                                                                                 28

2-15-3-3 بی هنجاری تالکوت پارسونز                                                                                        33

2-16مدل نظری پژوهش                                                                                        34

 بخش دوم                                                                                                         35

4- 1تحقیقات داخلی                                                                                             36

4-2 تحقیقات خارجی                                                                                           38

 خلاصه                                                                                                            39   

3-1مقدمه                                                                                                                 41

3-2 روش تحقیق                                                                                                41

3-3 جامعه آماری                                                                                                 42

3-4 حجم نمونه                                                                                                  42 

3-5روش های نمونه گیری                                                                                      42

3-6 اعتبار (روایی)                                                                                              43

3- 7 قابلیت اعتماد (پایایی)                                                                                    43

3-8  آماره های لازم جهت تجزیه و تحلیل داده ها                                                          44

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                             45

3-9-1 پردازش داده ها                                                                                         45

3-9-2 تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                 45

3  -10   تحلیل رگرسیون                                                                                      45

3-10-1 ضریب همبستگی                                                                                     46

3-10-2 ضریب همبستگی اسپر من                                                                           47

خلاصه                                                                                                                  47                  

فصل چهارم                                                                                                               48

4-1 مقدمه                                                                                                        49

4-2- یافته های توصیفی                                                                                        50

4-2-1- جنس                                                                                                   50

4-2-2 وضعیت تاهل                                                                                           51

4-2-3سن                                                                                                                52

4-2- 4تفکیک نمونه برحسب متغییر تقلب                                                                         53

-42-5تفکیک نمونه بر حسب متغییر عدم کنترل و نظارت                                                  56

4-2-6 تفکیک نمونه بر حسب متغییر فقدان انگیزه و علاقه                                                57

4-2-7 تفکیک نمونه برحسب متغییر شکل گیری                                                            58

4-2-8 تفکیک نمونه بر حسب متغییر راحت طلبی                                                          59

4-2-9 تفکیک نمونه بر حسب متغییر ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی                                 60

4-2-10 تفکیک نمونه بر حسب  سایر عوامل تقلب                                                        62

4-3 یافته های استنباطی                                                                                         63

4-3-1فرضیه اول                                                                                                        63

4-3-2 فرضیه دوم                                                                                              64

4-3-3 فرضیه سوم                                                                                              64

4-3-4 فرضیه چهارم                                                                                           65

4-3-5 فرضیه پنجم                                                                                             66

4-3-6 فرضیه ششم                                                                                             67

خلاصه فصل                                                                                                      67

فصل پنجم                                                                                                         69

5-1مقدمه                                                                                                          70

5-2 یافته های پژوهشی                                                                                         70

5-2-1 یافته های توصیفی                                                                                      70

5-2-2 یافته های استنباطی                                                                                     71

5-3 نتایج حاصل از همبستگی اسپرمن                                                                        73

5-4 بحث و نتیجه گیری                                                                                        73

5-5 پیشنهادات ناشی از تحقیق                                                                                74

5-6  پیشنهادات برای تحقیق آتی                                                                              74

5-7 محدودیت های تحقیق                                                                                    74

خلاصه                                                                                                             75

منابع و مآخذ                                                                                                      76

الف)منابع فارسی                                                                                                         76

ب )منابع انگلیسی                                                                                                76

پیوست یک                                                                                                        79

چکیده                                                                                                              82

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                            صفحه

2-1جدول عوامل درونی تاثیر گذار بر تقلب و سرقت علمی                                             20

2-2 جدول عوامل بیرونی تاثیر گذار بر تقلب و سرقت علمی                                            21

2-3 جدول مدل نظری پژوهش                                                                              34

3-1 جدول متغییر ها و مقدار الفا                                                                            44

4-1 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب جنس                                                             50

4-2 جدول توزیع پاسخگویان بر حسب تاهل                                                              51

4-3جدول توزیع پاسخگویان بر حسب جنس                                                              53
4-4جدول توزیع پاسخگویان بر حسب متغییر تقلب                                                       55

4-5 جدول آماره های توصیفی                                                                               55

4-6 جدول بررسی توزیع متغییر عدم کنترل و نظارت کافی                                               56

4-7 جدول آماره های توصیفی                                                                               56

4-8جدول بررسی توزیع متغییر فقدان انگیزه و علاقه                                                      57

4-9 جدول آماره های توصیفی   فقدان انگیزه و علاقه                                                    57

4-10 جدول توزیع متغییر شکل گیری روابط                                                              58                                              4-11 جدول  آماره های توصیفی شکل گیری روابط                                                      58

4-12 جدول  بررسی توزیع متغییر راحت طلبی                                                           59
4-13 جدول  آماره های توصیفی متغییر راحت طلبی                                                     59

4- 14 جدول توزیع متغییر ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی                                           60

4-15جدول  آماره ای توصیفی  ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی                                     61

4-16 جدول  توزیع سایر عوامل تقلب                                                                     62

4-17جدول  آمارهای توصیفی سایر عوامل تقلب                                                               62  4-18جدول آزمون همبستگی اسپرمن  عدم کنترل و نظارت کافی مراقبین                    63                               4-19 جدول آزمون همبستگی اسپرمن فقدان انگیزه و علاقه                                                                      64

4-20 جدول آزمون همبستگی اسپرمن شکل گیری روابط و میزان تقلب                                65

4-21 جدول آزمون همبستگی اسپرمن راحت طلبی و میزان تقلب                                       65

4-22 جدول ازمون همبستگی اسپرمن ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی                              66

4-23جدول ازمون همبستگی اسپرمن  سایر عوامل تقلب                                        67                            5-1   جدول نتایج آزمون همبستگی اسپرمن                                                                        73

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار شماره 4-1، توزیع پاسخگویان بر حسب جنس                                                     51

نمودار 4-2 ، توزیع پاسخگویان بر حسب تأهل                                                            52

نمودار 4-3  ، توزیع پاسخگویان بر حسب سن                                                            54

چکیده

همه ما با معنا و مفهوم تقلب آشنا هستیم گرچه تقلب می تواند به مصداق های زیادی تعمیم داده شود اما منظور ما تقلب در امتحانات درسی می باشد. تقلب رفتاری است غیر صادقانه طی طریقی است به غیر از شیوه شرافتمندانه و رسیدن به واقعیت و حقیقتی است غیر از طریق مشروع و نشان دادن خود با چهره ای وارونه و غیر صحیح. تقلب نوعی دزدی ادبی تعریف شده است که به تقلب در تکالیف اشاره دارد و با توجه به شرایط تکنولوزیکی این دسته از تقلب ها رو به افزایش است وسهم بیشتری از تقلب ها را تشکیل دهند.تقلب یا فریبکاری پدیده ای فراگیراست که نظام های آموزشی از سالیان دور باآن روبرو بوده و هدف از این پژوهش تعیین نظرات دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان در مورد تقلب امتحانی و فراوانی نسبی آن صورت گرفت . نمونه پژوهش شامل 103 نفر دانشجوی حسابداری بودند که در زمستان 92و بهار93 در مطالعه شرکت کرده اند. پرسشنامه در انتهای امتحان بین دانشجویان توزیع شد و نظرات خود را در مورد میزان تقلب بیان کردند این پژوهش شامل 5 فرضیه می باشد که هریک رابطه معنادار با تقلب تحصیلی دارند.ونتایج بدست  آمده از این تحقیق بیانگراین است که تقلب و فریبکاری تحصیلی پدیده ای است که رواج و شیوع آن در محیط های آموزشی انکار ناپذیر است .

واژگان کلیدی : تقلب تحصیلی ، فریبکاری، دزدی ادبی ، دانشجویان حسابداری

1ـ مقدمه

تقلب تحصیلی یک مشکل شایع و هشداردهنده در محیط های آموزشی است. پژوهش مک کاب و بوورس (1994) نیز نشان داده است 70 درصد دانشجویان دانشگاه حداقل یک بار تقلب کرده اند. به نظر می رسد این مشکل در سالهای اخیر و با ورود فناوری های جدید بیشتر شده است. (مک کاب و بوورس، 1994)تقلب یا فریبکاری پدیده ای فراگیر است که نظامهای آموزشی از سالیان دور با آن روبرو بوده و از بابت آن هزینه های زیادی را متحمل شده اند. این پدیده به عنوان یکی از عوامل مهم تهدید کننده یادگیری فراگیران مطرح و اغلب میان دانشجویان به اندازه ای فراگیر است که اکثر آنها نوعی بی صداقتی تحصیلی را در طول دوران تحصیل خود گزارش نموده اند. اگر چه در مورد میزان شیوع تقلب نمی توان درصد مشخصی را تعیین کرد. پژوهش های متعدد در کشورهای مختلف نشان داده اند تقلب خاص یک دوره تحصیلی، یک دانشگاه و یک کشور نبوده و در تمامی دنیا دیده می شود. از سوی دیگر نرخ تقلب درسی سال گذشته به طور منظم در حال افزایش بوده و با پیشرفت فناوریهای جدید به حدی شایع شده که                می توان آن را معضلی همه گیر دانست.

پژوهش حاضر، در پنج فصل انجام می گیرد. فصل اول به طرح مقدمات و کلیات پژوهش می‌پردازد. در این فصل به بیان مسأله پژوهش، ضرورت و اهمیت پژوهش و اهداف پژوهش اشاره شده است. فصل دوم به بررسی منابع و تدوین چهارچوب نظری پژوهش اختصاص دارد. فصل سوم به مباحث روش‌شناختی و فنی پژوهش می‌پردازد. در این فصل به بیان روش پژوهش، فرضیات و متغیرهای مرتبط، تعریف نظری و عملیاتی آن‌ ها، طرح تحقیق، مباحث مرتبط با نمونه‌گیری، اعتبار و پایایی و . . . اشاره شده است. در واقع این فصل تمهیدات به‌کار گرفته شده برای ورود به میدان تحقیق را تشریح می کند. فصل چهارم از چند بخش تشکیل خواهد شد. توصیف و توزیع پاسخگویان، توصیف متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش و همچنین همبستگی بین شاخص‌های متغیر مستقل و وابسته مکمل این فصل هستند. فصل پایانی، حاصل بازبینی مجدد کلّ پژوهش و گره‌زدن بخش‌های مختلف آن با هم، به منظور نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها بر اساس یافته‌های پژوهش است.

 

 

1ـ2ـ بیان مساله

روش های غیر اخلاقی مانند تقلب به یکی از عادات معمول دانشجویان اکثر دانشگاه های جهان بدل شده که این امر بیش از پیش باعث ایجاد نگرانی در روند تحصیلی و شغلی شده است. به گزارش مهر، دانشجویان امروزه در جامعه‌ای رشد می‌کنند که ارزشهای اخلاقی کمرنگ و همین عامل باعث افزایش بروز رفتارهایی مانند تقلب شده است. تحقیقات نشان داده که رابطه مستقیمی میان تقلب دانشجویان در دانشگاهورفتارهای غیر اخلاقی در محیطهای کاری وجود دارد به طوری که بین 82 تا 93 درصد دانشجویان متقلب بعدها در محیط کار هیچ پیشرفت شغلی نداشته و یا حتی از کار اخراج می‌شوند.دانشجویان متقلب از جمله افرادی هستند که بعدها در محیط کاری مشغول بازی‌های کامپیوتری بوده،  برای انجام امور شخصی وبگردی کرده و مدت زمان طولانی از زمان کاری خود را مشغول صحبت با تلفن هستند. تفکر غلط تقلب در واقع بین سنین 12 تا 14 سالگی شکل می‌گیرد زمانی که دانش آموزان برای کسب نمره بهتر با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.بر اساس بررسی‌هایی که طی سه سال توسط محققان دانشگاه دوک انجام شد رفتارهای نادرستی مانند تقلب در میان دانشجویان دانشگاه های سراسر جهان به خصوص دانشجویان دختر بیش از پیش رو به افزایش بوده و به طور کلی طی 65 سال گذشته سه برابر شده است. به طور مثال در سال 2002 حدود 75 درصد از دانشجویان دختر دانشگاه های آمریکا، انگلیس، فرانسه و کانادا اعلام کردند که حداقل یک بار در طول تحصیل تقلب کرده‌اند. براساس گزارش CNN 75 درصد از دانشجویانی که در امتحانات به تقلب متوسل می‌شوند در دوره دبیرستان به طور حرفه‌ای تقلب کرده و این امر را رفتاری کاملا عادی می‌دانسته‌اند. این در حالیست که آمار تقلب در میان دانشجویان اکثر دانشگاه های جهان از  23 درصد در سال 1941 به 70 درصد در سال 2005 افزایش پیدا کرده است.طی سالهای 2002 تا 2005، 50 هزار دانشجو از 60 دانشگاه آمریکا مورد بررسی قرار گرفتند که مشخص شد حدود 70 درصد آنها چندین بار برای کسب نمرات بالا و گرفتن نمره قبولی تقلب کرده‌اند.در نظرسنجی که از دانشجویان دانشگاه های آمریکا انجام شد 24 درصد از دانشجویان رشته حسابداری، 25 درصد از دانشجویان رشته بازاریابی، 64 درصد از دانشجویان رشته مدیریت و 45 درصد از دانشجویان رشته بازرگانی برای حل تکالیف و گرفتن نمره قبولی به تقلب روی آورده‌اند.بر طبق یافته‌های محققان دانشگاه ایالتی اوهایو آمار نشان می‌دهد که تقلب در بین دانش آموزان و دانشجویان آمریکایی در 50 سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و به دلیل نبود برخوردهای جدی از سوی مقامات مسئول آمار دانشجویان متقلب روز به روز بالاتر می‌رود.یکی از اساتید دانشگاه کانزاس معتقد است افکار عمومی بر این باورند که دانشجویان بیشتر به دلیل نداشتن            مهارت های کافی تقلب می‌کنند اما تحقیقات نشان داده که بیش از 30 درصد این دانشجویان از معلومات کافی برخوردار بوده اما ترجیحا برای گرفتن نمرات بالاتر تقلب می‌کنند.دانشجویان رشته حسابداری،  ریاضی، علوم کاربردی، آمار و مهندسی بیشترین آمار تقلب را در بین دانشجویان آمریکایی دارند.بر اساس آماری که برای اولین بار از 1815 دانشجو در دانشگاه های فرانسه گرفته شد 70.5 درصد از دانشجویان اعتراف به تقلب در امتحانات کردند که از میان این تعداد 35.6 درصد بطور معمول در دوران مدرسه نیز تقلب می‌کردند.براساس یافته محققان فرانسوی، تقلب در بین دانشجویان این کشور متاسفانه تبدیل به یک عادت شده و شایعترین روش های تقلب این دانشجویان استفاده از موبایل و بردن برگه‌های کوچک تقلب سر جلسه امتحان است.اکثر دانشجویان دلیل تقلب خود را حجم بالای مباحث درسی و نداشتن انگیزه برای یادگیری این مطالب اعلام کردند. مقامات مسئول دانشگاه های فرانسه اجازه دارند برای دانشجویان متقلب یک ماه تا پنج سال محرومیت از تحصیل در نظر بگیرند.در کنفرانسی که سال گذشته با موضوع “افزایش تقلب در سیستم آموزش عالی انگلیس” برگزار شد مشخص شد که یک چهارم دانشجویان دانشگاه های انگلیس در امتحانات خود تقلب کرده و از این تعداد تنها سه درصد حین تقلب شناسایی شده و با آنها برخورد جدی و قانونی شده است.به گفته یکی از دانشجویان ممتاز دانشگاه منچستر: تقلب در دانشگاه های انگلیس امری عادی بوده و بیشتر دانشجویان به دلیل بالا بودن شهریه ها، فشار مالی و ترس از محرومیت تحصیلی اقدام به تقلب می‌کنند.بر اساس گزارش روزنامه ورسیتی، تقریبا نیمی از دانشجویان دانشگاه کمبریج نیز دست به تقلب زده و در بین رشته‌های مختلف، دانشجویان رشته حقوق با آماری حدود 62 درصد در رده بالاترین دانشجویان متقلب قرار گرفتند.فریب کاری و تقلب در سیستم آموزشی سابقه ی طولانی دارد و همواره از معضلات نظام آموزشی بوده است زیرا هزینه زیادی را برای برای نظام های آموزشی دارند و از عوامل مخل در یادگیری فراگیر است، همچنین بین دانش آموزان و دانشجویان فراگیر است و با رشد تکنولوژی وسائلی مانند دوربین های مداربسته برای جلوگیری از تقلب به کار می روند اما از طرف دیگر راه های جدیدتری برای تقلب به وجود می آورند.                                                                                                                       تقلب آموزشی انواع متفاوتی دارد در یک دسته بندی کلی، تقلب را می توان به تقلب در آزمون ها و تقلب در تکالیف طبقه بندی کرد. عوامل بسیار بر تقلب درسی تأثیر می گذارند و دسته بندی های متفاوتی انجام شده است، برای مثال جردن و رتیگر در اثری، ارتباط بین مذهب، انگیزه و تقلب دانشگاهی : مطالعه آزمایش طبیعی، عوامل تأثیر گذار بر تقلب را به عوامل فردی مانند سن ، جنسیت، معدل و…، و عوامل   زمینه ای مانند سیاست های آموزشی تقسیم کرده اند. البته تقلب در حوزه حسابداری و عوامل آن بسیار متفاوت است در جایی عوامل تأثیرگذار بر تقلب حسابداری را به عوامل، فشار و سختی کار، فرصت های بدست آمده و توجیه عقلی تقسیم کرده اند. ولی آنچه که ما در این جا در پی بررسی آن هستیم بررسی رابطه ی عوامل تأثیرگذار در ایجاد تقلب بین دانشجویان حسابداری است. تقسیم بندی دیگری که از آن استفاده خواهیم کرد عوامل موثر بر ایجاد تقلب را اینگونه می نویسد: ویژگی های دانشجویان، عوامل مربوط به استقرار آموزشی، هزینه کشف تقلب، احتمال کشف و … می باشد. در این جا می خو.اهیم تا رابطه ی بین آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.و نشان دهیم که بین این عوامل رابطه ای وجود دارد یا خیر؟آیا می توان به حذف یک عامل به کاهش بیشتر میزان تقلب کمک کرد؟

قصد داریم این عوامل و رابطه بین آنها را بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات  گیلان مطالعه کنیم، دانشجویان رشته حسابداری را از آن رو انتخاب کردیم که فریب کاری و تقلب در دوران دانشجویی می تواند زمینه ای برای تخلف در آینده شغلی آنها باشد و از آنجا که به احتمال زیاد شغلی متناسب با رشته تحصیلی شان خواهند داشت، امور مالی و حساب های اقتصادی شرکت ها و سازمان ها و حتی مردم عادی در دست آنها خواهد بود، و میزان تقلب بین آنها می تواند به عنوان فاکتوری درخور توجه برای پیش بینی میزان تخلفات شان در آینده باشد، افرادی که در دوران تحصیل تقلب کرده اند احتمال بیشتری دارد که در شغلشان نیز تخلف کنند؟. مسئله اصلی ما در این تحقیق این است که چه عواملی بر میزان تقلب در بین دانشجویان رشته حسابداری تاثیر دارند؟

 

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت پژوهش

به صورت کلی تقلب کردن اثرات منفی بسیاری بر جامعه ای که در آن صورت می گیرد می گذارد اثراتی مانند کاهش اعتماد اجتماعی، افزایش فساد، ناکار آمدی و… در محیط آموزشی نیز اثرات منفی مانند اختلال در نظم، عدم یادگیری مناسب و با کیفیت، بی عدالتی، فراگیری و از بین رفتن قبح و زشتی عمل و … اما مشخصاً آنچه ما قصد مطالعه آن را داریم از آن رو اهمیت دارد که، تقلب در گذشته می تواند پیش بینی کننده قوی برای تقلب در آینده باشد. بنابراین، چنانچه دانش آموزان حسابداری که در آینده حسابداران مملکت خواهند بود به اعمال اخلاقی در دانشگاه متعهد نباشند مشکلات عدیده ای پیش خواهد آمد. بر اساس تأثیر تقلب بر کیفیت نظام تحصیلی، این امر می تواند بر ارزیابی سهام سرمایه بشر مؤثر باشد، زیرا این امر تنها وابسته به کیفیت و کمیت تحصیلات می باشد. افرادی که آزمون ها و تکالیف خود را با فریب کاری و تقلب انجام  داده اند مطمئناً به اندازه افرادی که تقلب نکرده اند مهارت و دانش کافی ندارد و از طرف دیگر تخلف در امتحانات و در محیط آموزشی می تواند زمینه ای برای تخلفات کاری باشد و از آنجا که دانشجویان حسابداری شغل آینده شان بسیار حساس است و با حساب های مالی شرکت ها و موسسات سر و کار دارند و بستر خوبی برای تخلفات مالی وجود دارد بررسی تقلب در بین دانشجویان رشته حساب داری ضرورت می یابد. حسابداران باید امین مردم باشند و نیاز دارند تا اعتماد اجتماعی و فردی را نسبت به خود جلب کنند و اگر این گونه نباشد اقتصاد هر بنگاه اقتصادی که زیر بنای آن نیز هست از بین خواهد رفت و به نابودی منجر خواهد شد. بنابراین ضروری و مهم است که به بررسی رابطه عوامل تأثیرگذار بر تقلب، به عنوان پیش بینی کننده ای برای تخلف درآینده، در بین دانشجویان رشته حسابداری بپردازیم.

تعداد صفحه : 100

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.