روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی: بررسی رابطه بین سبک های تفکر و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان در سال تحصیلی 1392- 1391

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش : مدیریت آموزشی

عنوان : بررسی رابطه بین سبک های تفکر و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان در سال تحصیلی 1392- 1391

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی (M.A)

گرایش مدیریت آموزشی

عنوان:

بررسی رابطه بین سبک های تفکر و پذیرش تغییر سازمانی مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان در سال تحصیلی 1392- 1391

استاد راهنما:

دکتر مهدی لسانی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4- اهداف پژوهش… 7

1-4-1 هدف کلی.. 7

1-4-2 اهداف فرعی.. 7

1-5- فرضیه های پژوهش… 8

1-5-1 فرضیه اصلی.. 8

1-5-2 فرضیه های فرعی.. 8

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات… 9

1-6-1 تعاریف نظری.. 9

1-6-2 تعاریف عملیاتی.. 9

1-7- قلمرو پژوهش… 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 11

2-2- تغییر و نظریه های مرتبط.. 11

2-2-1 مفهوم تغییر. 11

2-2-2 اهمیت و ضرورت تغییر در سازمان. 12

2-2-3 الگوی تغییر لوین.. 15

2-2-4 الگوی هشت مرحلهای کاتر. 16

2-2-5 مدل تغییر کوبلر- راس… 17

2-2-6 مدل تغییر آدکار. 17

2-2-7 مدل تغییر بکهارد. 18

2-2-8 نقش مدیران در فرایند تغییر. 20

2-2-9 دیدگاه مدرن تغییر سازمانی.. 26

2-2-10 دیدگاه نمادین- تفسیری تغییر سازمانی.. 27

2-2-11 الگوی تغییر گالیاردی.. 27

2-2-12 دیدگاه پست مدرن تغییر سازمانی.. 29

2-2-13 پارادایم نیوتنی.. 31

2-2-14 پارادایم آشوب… 33

2-2-15 مدیریت درآشوب و پیچیدگی.. 36

2-2-16 پنج ایده کلیدی برای مدیریت تغییر. 37

2-3- سبک های تفکر. 40

2-3-1 مفهوم تفکر. 40

2-3-2 جنبه های مختلف مسئله تفکر. 40

2-3-3 فرایندهای تفکر. 41

2-3-4 انواع تفکر. 42

2-3-5 نظریه خود- مدیریتی ذهنی استرنبرگ… 43

2-4- پیشینه تحقیقات… 45

2-4-1 پیشینه پژوهش در داخل کشور. 45

2-4-2 پیشینه پژوهش در خارج از کشور. 49

2-5- جمع بندی و ارائه چارچوب نظری.. 50

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 53

3-2- روش تحقیق.. 53

3-3- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. 53

3-4- ابزار تحقیق و روایی و پایایی.. 54

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 57

4-2- یافته‌های جمعیت شناختی.. 57

4-2-1 توصیف گروه نمونه بر حسب جنسیت… 57

4-2-2 توصیف گروه نمونه بر حسب سطح تحصیلات… 58

4-2-3 توصیف گروه نمونه بر حسب سن.. 59

4-3- تحلیل داده ها 60

4-3-1 تعیین نرمال بودن داده ها 60

4-3-2 سوال ویژه 1. 60

4-3-3 سوال ویژه 2. 61

4-3-4 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به فرضیه اول تحقیق.. 62

4-3-5 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به فرضیه دوم تحقیق.. 62

4-3-6 تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به فرضیه سوم تحقیق.. 63

4-4- فرضیه های تکمیلی.. 63

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه. 67

5-2- نتایج.. 67

5-3- بحث و نتیجه گیری.. 68

5-4- پیشنهادات… 69

5-4-1 پیشنهادات مبتنی بر یافته های پژوهش… 69

5-4-2 پیشنهادات برای محققان دیگر. 70

5-5- محدودیت های تحقیق.. 70

منابع و مآخذ. 71

فهرست منابع فارسی.. 71

فهرست منابع انگلیسی.. 75

پیوست ها 78

پیوست الف) پرسشنامه. 78

پیوست ب) روایی و پایایی.. 83

چکیده انگلیسی … 84
فهرست جداول

جدول 4-1: فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسیت… 57

جدول 4-2: فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه اماری بر حسب تحصیلات… 58

جدول 4-3: فراوانی و درصد فراوانی اعضای نمونه اماری بر حسب سن.. 59

جدول 4-4: بررسی نرمال بودن داده ها 60

جدول 4-5: میانگین و انحراف استاندارد سبک های تفکر. 60

جدول 4-6: جدول آزمونt سبک های تفکر. 61

جدول 4-7: میانگین و انحراف استاندارد پذیرش تغییر سازمانی.. 61

جدول 4-8: جدول آزمون t پذیرش تغییر سازمانی.. 61

جدول 4-9: بررسی رابطه  سبک تفکر قانونگذار و پذیرش تغییر سازمانی.. 62

جدول 4-10: بررسی رابطه سبک تفکر قضاوتی و پذیرش تغییر سازمانی.. 62

جدول 4-11: بررسی رابطه  سبک تفکر اجرایی و پذیرش تغییر سازمانی.. 63

جدول 4-12: آزمونt  در مورد سبک های تفکر مدیران زن و مرد. 63

جدول 4-13: آزمونt  در مورد سبک های تفکر مدیران با توجه به تحصیلات… 64

جدول 4-14: آزمونt  در مورد سبک های تفکر با توجه به سن.. 64

جدول 4-15: پیش بینی عملکرد بر اساس سبک های تفکر مدیران. 65
فهرست نمودارها

نمودار 4-1: فراوانی و درصد جنسیت آزمودنی ها 57

نمودار 4-2: فراوانی و درصد تحصیلات آزمودنی ها 58

نمودار 4-3: فراوانی و درصد سن آزمودنی ها 59
فهرست شکل ها

شکل 2-1: مدل مفهومی تحقیق.. 51

چکیده
پژوهش حاضر با هدف رابطه سبک های تفکر و میزان پذیرش تغییر سازمانی مدیران انجام شد. محیطی که سازمان­ها در آن مشغول به فعالیت هستند، در عصر رقابتهای تجاری منطقه­ای، ملی و جهانی قرار دارد. تکنولوژی تولید و ارتباطات با سرعتی خارق العاده در حال تغییر است. بعلاوه جابجا شدن افراد از طریق کاهش سطوح مدیریتی و تجدید ساختار امری معمول و رایج است. همزمان انبوهی از کسب و کارهای تازه تاسیس وجود دارد. کسب و کارها و مدیران، امروزه با محیط­های بسیار پیچیده و پویا روبرو هستند. ائتلاف­های استراتژیک، افزایش ارزش افزوده از طریق زنجیره تامین در عین کاهش هزینه­ های تامین، به طور شتابنده­ای اسلحه رقابتی سازمان­ها در آینده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری آن جامعه آماری کلیه مدیران مدارس مقطع متوسطه شهرستان سیرجان در سال 1392 -1391           می باشند که تعداد81 نفر این جامعه به روش تمام شماری به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ- واگنر (1991) و پرسشنامه نگرش به تغییر رابرت هلر (1986) برای جمع ­آوری  داده ­ها مورد استفاده قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با نظرخواهی از متخصصان تامین شد و پایایی آنها با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/87،0/85 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل           داده ها از آزمون تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. براساس یافته ها یافته ها میانگین نمره سبک تفکر اجرایی بیش از سبک تفکر قانون­گذار و سبک تفکر قانون­گذار بیش از سبک تفکر قضاوتی است؛ پذیرش تغییر سازمانی در بین مدیران از وضعیت مطلوبی برخوردار است؛ بین سبک تفکر قانون­گذار و پذیرش تغییر سازمانی رابطه وجود دارد؛ بین سبک تفکر قضاوتی و پذیرش تغییر سازمانی رابطه وجود دارد؛ بین سبک تفکر اجرایی و پذیرش تغییر سازمانی رابطه وجود دارد. همچنین سبک­های تفکر پیش بینی کننده میزان پذیرش تغییر مدیران می باشند.

1-1- مقدمه
در پژوهش­های سازمانی و نظریه­پردازی درباره سازمان، پدیده تغییر نقش محوری پیدا كرده است. تغییر سازمانی[1] مستلزم حركت از شناخته­ها به­سوی ناشناخته­هاست و از آنجایی كه آینده نامطمئن است و ممكن است بر قابلیت­ها، ارزش­ها و توانایی­ های افراد تأثیر منفی بگذارد، به­ طور کلی اعضای یک سازمان از انجام تغییر حمایت نمی­كنند مگر اینكه دلایل قانع­كننده­ای برای مجاب­كردن آنها بر اقدام مورد نظر وجود داشته باشد. به­همین منوال سازمان­ها نیز گرایش شدیدی دارند كه در وضعیت موجود سرمایه­ گذاری كنند و در مقابل تغییر برای منافع نامطمئن آینده مقاومت می­كنند (نصیری 1382، 15).

جورج و جونز[2] (1996؛ به نقل از رشید[3]، سامباسیوان و رحمان[4]، (2003) تغییر را حركت بی­­وقفه از وضع موجود به وضع آینده تعریف کرده ­اند. در این میان، كاركنان سازمان به­ دلیل داشتن ارزش­ها و         نگرش­های متفاوت، می­توانند از جمله موانع بالقوه­ای باشند كه بر سر راه تغییر قرار می­ گیرند. لینستون و میتروف[5] (1994؛ به نقل از رشید و همکاران 2003، 21-17) از افراد به­عنوان عاملی مهم در فرایند تغییر یاد می­كنند و معتقدند اداره­كردن بخش انسانی سازمان چالش اصلی در هدایت فرایند تغییر در سازمان است، زیرا كه انسان ارزش­ها، خواسته ­ها و نگر­ش­هایش را به سمت یک فعالیت خاص و ویژه در نظر می­گیرد. رابینز[6] (1384) سه عامل چشم­انداز شخصی[7] ، سازمانی[8] و تكنولوژی[9] را در اجرای فرایند تغییر در سازمان دخیل می­داند و معتقد است كه چشم­انداز شخصی ناظر به تغییرات در نیروی انسانی، تغییر در نگرش­ها، توقعات، ادراك یا رفتارهاًست، چشم­انداز سازمانی به تغییر­دادن ساختار كه در برگیرنده­ هر نوع تغییر در روابط قدرت، مكانیسم همكاری، درجه تمركز، طرح مشاغل و یا متغیرهای مشابه ساختار سازمانی و  چشم­انداز تكنولوژی به تغییر فن­آوری كه در برگیرنده­ تغییر در شیوه و فرایند كار یا روش­ها و تجهیزات مورد استفاده است، اشاره دارد. با توجه به تعریف، چشم­انداز شخصی را می­توان سخت­ترین و پیچیده­ترین مرحله در فرایند تغییر نام برد؛ چرا كه، تغییرات ساختاری و تكنولوژی نیز متأثر از تغییر در نگرش­ها و ادراك افراد انسانی است.

افراد عاملی مهم در هدایت فرایند تغییر سازمانی هستند و برای هر تغییر اثربخش ضروری است باورها، اعتقادات، فرضیات و نگرش­های افراد به چالش­كشیده و روشن شود. ایجاد تغییر مستمر درون سازمان­ها، مستلزم تغییر در افراد سازمانی که محور اساسی هر سیستم شغلی را تشکیل می­ دهند، می­باشد. رهبری در سازمان­ها نقش بسزایی در شكل­دهی نگرش كاركنان، پاسخ آنها به تغییرات سازمانی و پذیرش نوآوری­ها دارد. ر­هبری در مفهوم سازمان آن به­عنوان جزیی مستقل و مجزا از مدیریت مطرح نبوده و یكی از وظایف عمده و اصلی آن به­شمار می­آید. هر مدیری علاوه بر وظایفی چون برنامه­ ریزی[10]، سازمان­دهی[11] و كنترل[12]، باید انجام این وظیفه، یعنی هدایت[13] افراد سازمان را نیز بر­ عهده گیرد.

تغییر سازمانی پذیرفتن یک عقیده، ‌نظر یا رفتار جدید به­وسیله یک سازمان تعریف شده است (دفت[14] 1381، 102-95). تمایل و نگرش عمومی اعضای سازمان به این است كه با پذیرش وضعیت موجود، در برابر تغییراتی كه موجب بر هم­زدن این وضعیت باشد، از خود مقاومت نشان دهند. تغییر یک واقعیت سازمانی است و نگرش كاركنان به تغییر نقش مهمی در درجه پذیرش و یا واكنش آنها به تغییر ایفا           می­ نماید. اجزن و فیش­بن[15] (1980؛ به نقل از دونهام، گراب[16] ، گاردنر[17]، كامینگز و پیرس[18] ­1989، 33) بر این باورند که نگرش­ها اغلب پیش­بینی­كننده­های بهتری برای رفتارهای آینده هستند تا اینكه رفتارهای گذشته را ملاك پیش ­بینی رفتارهای آینده قرار دهیم. در همین راستا دونهام[19] و همکاران (1989) ابزار سنجش نگرش به تغییر را ابداع کردند. آنها نگرش به تغییر را به­ طور كلی شامل شناخت شخص از تغییر[20]، عكس­العمل عاطفی به تغییر[21] و تمایل رفتاری به تغییر[22] ­تعریف کردند.

نگرش فکری حاکم بر یک مجموعه،تحت تاثیر فلسفه فکری مدیران آن است. از آنجاییکه به طور طبیعی، مسئولیت ­ها و اختیارات در دست مدیران است، آنها با رفتار، عملکرد و سیاست­گذاری های خود، سازمان را به سمنی سوق می دهند که منطبق بررویکرد فکری خودشان باشد و این موضوع غیر قابل انکار است (هاتفی 1382، 21).

به اعتقاد استرنبرگ[23] (1994) سبک تفکر شیوه ای برای تفکر است. اصطلاح سبک مترادف با توانایی نیست بلکه شیوه ای برای به کار گیری توانایی فرد است. توانایی به این اشاره دارد که یک فرد چقدر خوب می تواند کاری را انجام دهد، اما سبک به این امر اشاره دارد که فرد دوست دارد کار را چگونه انجام دهد (استرنبرگ 1381، 23).

بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه سبک های تفکر و میزان پذیرش تغییر سازمانی مدیران می باشیم.

 

تعداد صفحه : 112

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.