روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی: بررسی مقایسه ای انتظارات و ادراکات دانشجویان نسبت به کیفیت خدمات آموزشی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش : مدیریت آموزشی

عنوان : بررسی مقایسه ای انتظارات و ادراکات دانشجویان نسبت به کیفیت خدمات آموزشی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش مدیریت آموزشی

عنوان:

بررسی مقایسه ای انتظارات و ادراکات دانشجویان نسبت به کیفیت خدمات آموزشی

استاد راهنما:

دكتر عبد الوهاب پور قاز

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………….. 15
1-2-بیان مسئله…………………………………………………………………………. 15
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………… 20
1-4- هدف پژوهش………………………………………………………………………. 21
1-5- فرضیات پژوهش……………………………………………………………………. 22
1-6- تعاریف واژه ­ها و مفاهیم………………………………………………………………. 22
1-6-1- مدل­سرکوال یا مدل«تحلیل­شکاف»………………………………………………….. 23
1-6-2- انتظارات………………………………………………………………………… 23
1-6-3- ادراکات(تجارب واقعی)…………………………………………………………….. 24
1-6-4- شکاف­کیفیت…………………………………………………………………….. 25
1-6-5- کیفیت­خدمات…………………………………………………………………… 25
1-6-6- ملموسات………………………………………………………………………. 26
1-6-7- قابلیت اطمینان………………………………………………………………….. 26
1-6-8- پاسخگویی……………………………………………………………………… 26
1-6- 9- تضمین/امنیت…………………………………………………………………… 27
1-6-10- همدلی……………………………………………………………………….. 27
1-6-11- خدمت……………………………………………………………………………………….. 27
1-6-12- شکاف کیفیت………………………………………………………………….. 27
1-6-13- مفهوم سروکوال………………………………………………………………………………. 28

                                                                  

فصل دوم

پیشینه ی نظری و عملیاتی

-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31
2-2- آموزش عالی/دانشگاهی………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
2- 3 – تاریخچه آموزش عالی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

 

 
2-4- روند تحولات آموزش عالی در ایران …………………………………………………………………………………………………………… 34
2-5- آموزش­عالی در دوره اخیر…………………………………………………………………………………………………………………………….. 35
2-6- آموزش­عالی بعد از انقلاب­اسلامی…………………………………………………………………………………………………………………. 36
2-7- آموزش عالی در عصر حاضر…………………………………………………………………………………………………………………………… 37
2-8-اهداف آموزش عالی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38
2-9- اهداف آموزش­عالی در ایران …………………………………………………………………………………………………………. …………. 38
2-10- مفهوم کیفیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
2- 11- مفهوم کیفیت خدمات …………………………………………………………………………………………………………………………… 42
2- 11- 1- بی نهایت بزرگ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
2-11-2- محصول محور ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
2-11-3- فرایند یا عرضه محور ……………………………………………………………………………………………………………………………. 43
2-11-4- مشتری محور …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
2-11-5- ارزش محور ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
2-12- اهمیت کیفیت خدمات ………………………………………………………………………………………………………………………………. 45
2-13- ماهیت خدمات ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
2-13-1- عوامل درون سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 45
2-14-2- عوامل محیطی   ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 45
2- 15- مفهوم کیفیت در آموزش­عالی ………………………………………………………………………………………………………………… 46
2- 16 -اهمیت و ضرورت کیفیت در آموزش­عالی…………………………………………………………………………………………………. 50
2- 17- مفهوم کیفیت­آموزشی …………………………………………………………………………………………………………………………… 51
2-18- خصوصیات کیفیت آموزش­های­دانشگاهی …………………………………………………………………………………………………. 52
2-19-ویژگی­های مشخص/متمایز خدمات ………………………………………………………………………………………………………….. 55
2-20- تعریف کیفیت­ خدمات ………………………………………………………………………………………………………………………………. 57
2-21-جنبه های کیفیت­ خدمات ……………………………………………………………………………………………………………………….. 58
2-22-کیفیت خدمات آموزش­ عالی ……………………………………………………………………………………………………………………… 58
2-23-مدیریت شکافهای کیفیت در مدل سروکوال ……………………………………………………………………………………………… 59
2-23-1-شکاف1: شکاف ادراکی مدیریت …………………………………………………………………………………………………………….. 59
2-23-2-شکاف2: شکاف مشخصات و ویژگیهای کیفیت خدمت…………………………………………………………………………. 60
2-23-3-شکاف3: شکاف ارائه خدمات ………………………………………………………………………………………………………………….. 61
2-23-4-شکاف4: شکاف در پیام ارسالی به بازار………………………………………………………………………………………………… 63
2-23-5-شکاف5: شکاف کیفیت خدمات ادراک شده(برآیند تمام شکافهای قبلی) ……………………………………………. 64
   2-24-اندازه ­گیری کیفیت­ خدمات: مقیاس سروکوال…………………………………………………………………………………………… 66
2-25-رویکرد تجزیه و تحلیل شکاف………………………………………………………………………………………………………………… 68
2-26- شكاف كیفیت خدمات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 69
 
2-27- مزایای ناشی از کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………………………………………………. 69
2-28-تفاوت خدمات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69
   2-29- انواع فعالیت‌های خدماتی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 70
2-30- ویژگی‌های خدمات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70
2-31- تقسیم‌بندی مدل‌های سنجش رضایتمندی مشتریان………………………………………………………………………………… 72
2-32-عوامل کیفیت خدمات ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
2-33- اندازه گیری کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………………………………………………….. 78
2-34- برنامه آموزش امروز در کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………………………………… 79
2-35- اثرات کیفیت خدمات و کلام دردهان …………………………………………………………………………………………………………. 79
2-36- خدمات , نتیجه مشتری ……………………………………………………………………………………………………………………………… 80
2-37- رویكردهای قابل مقایسه با رویكرد كیفیت …………………………………………………………………………………………………. 81
2-38- پیشینه عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 82
2-39-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89

فصل سوم

متدولوژی تحقیق

 
1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92
3-2- روش­تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92
3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92
3-4- شیوه نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 93
3-5- نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 93
3-6- ابزار جمع ­آوری داده ­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
3-7- روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96
3-8- پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96
3-9- روش های آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

 

فصل چهارم

توصیف داده ه ها

 
4-1- اطلاعات توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 99
4-2- اطلاعات تحلیلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 99
4-3- فرضیه 1: بین انتظارات و ادراکات دانشجویان نسبت به کیفیت خدمات آموزشی تفاوت معنی داری وجود ندارد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
4-4- فرضیه 2 : بین انتظارات وادراکات دانشجویان­ براساس بعد­ ملموسات­خدمت تفاوت معنی­داری وجود ندارد.. 100
4-5- فرضیه 3: بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ براساس بعد­ قابلیت اطمینان تفاوت معنی­داری وجود ندارد.. 101
4-6- فرضیه 4 : بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ براساس بعد­ تضمین خدمات تفاوت معنی­داری وجود ندارد.. 102
4-7-فرضیه 5 : بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ براساس بعد­ پاسخگویی تفاوت معنی­داری وجود ندارد………… 103
4-8- فرضیه 6 : بین انتظارات و ادراکات دانشجویان­ براساس بعد­ همدلی تفاوت معنی­داری وجود ندارد…………….. 104
4-9- فرضیه 7: شکاف بین انتظارات و اداراکات کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه با توجه به جنسیت دانشجویان تفاوت معنی داری وجود ندارد……………………………………………………………………………………………………………………………………. 105
4-10- فرضیه 8: شکاف بین انتظارات و اداراکات کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه با توجه به نوع دوره دانشجویان تفاوت معنی داری وجود ندارد………………………………………………………………………………………………………………….. 107

     فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

صفحه
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 110
5-2-بحث و نتیجه ­گیری پیرامون فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………… 110
5-3-فرضیه ­های مربوط به بعد ملموسات خدمت…………………………………………………………………………………………………….. 111
5-3-1-بین انتظارات و ادراکات دانشجویان بر اساس بعد ملموسات خدمت تفاوت معنی­داری وجود ندارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111
5-4-فرضیه ­های مربوط به بعد قابلیت­اطمینان خدمت……………………………………………………………………………………………… 111
5-4-1-بین انتظارات و ادراکات دانشجویان بر اساس بعد قابلیت اطمینان خدمت تفاوت معنی­داری وجود ندارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111
5-5-فرضیه ­های مربوط به بعد تضمین خدمت…………………………………………………………………………………………. 112
5-5-1-بین انتظارات و ادراکات دانشجویان بر اساس بعد تضمین خدمت تفاوت معنی­داری وجود ندارد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 112
5-6-فرضیه ­های مربوط به بعد پاسخگویی خدمت…………………………………………………………………………….
5-6-1-بین انتظارات و ادراکات دانشجویان بر اساس بعد پاسخگویی خدمت تفاوت معنی­داری وجود ندارد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 113
         5 -7- فرضیه ­های مربوط به بعد همدلی خدمت…………………………………………………………………………………………………… 113
5-7-1-بین انتظارات و ادراکات دانشجویان بر اساس بعد همدلی خدمت تفاوت معنی­داری وجود دارد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113
5-8-فرضیه های مربوط به مقایسه شکاف کیفیت خدمت برحسب جنسیت و دوره شکاف بین انتظارات و اداراکات کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه با توجه به جنسیت دانشجویان تفاوت معنی داری وجود ندارد ……………………………..

5-8-1-شکاف بین انتظارات و اداراکات کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه با توجه به جنسیت دانشجویان تفاوت معنی داری وجود ندارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

114

 

114

5-8-2-شکاف بین انتظارات و اداراکات کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه با توجه به دوره دانشجویان تفاوت معنی داری وجود ندارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 114
5-9-پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 114
5-10-پیشنهاد برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………………………………………………… 116
5-11-محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………. 117
 
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………… 118
منابع لاتین ……………………………………… 126

فهرست جدول ها

جدول 1-3: جامعه آماری به تفکیک جنسیت………………………………………………………………………………………………93

جدول2-3: توزیع افراد شرکت کننده به تفکیک دوره و جنسیت………………………………………………………………..94

جدول3-3: ابعاد مورد نظر در پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………….95

جدول4-3: مقدار پایایی پرسشنامه به تفکیک هر یک از ابعاد……………………………………………………………………..96

جدول 1-4 : توزیع افراد شرکت کننده در مطالعه بر حسب جنسیت…………………………………………………………99

جدول 2-4: توزیع افراد شرکت کننده بر حسب دوره………………………………………………………………………………… 99

جدول 3-4: ارتباط بین انتظارات وادراکات دانشجویان نسبت به کیفیت خدمات آموزشی……………………….101

جدول4-4: رتبه بندی شکاف بین انتظارات و ادراکات در پنج بعد مورد بررسی……………………………………..101

جدول 5-4 : تحلیل نتایج بر اساس شاخص ­های بعد ملموسات……………………………………………………………………102

جدول 6-4 : تحلیل نتایج بر اساس شاخص ­های بعد قابلیت اطمینان…………………………………………………………103

جدول 7-4 : تحلیل نتایج بر اساس شاخص ­های بعد تضمین خدمات………………………………………………………….104

جدول 8-4 : تحلیل نتایج بر اساس شاخص ­های بعد پاسخگویی…………………………………………………………………105

جدول 9-4 : تحلیل نتایج بر اساس شاخص ­های بعد همدلی………………………………………………………………………106

جدول 10-4:نتایج آزمون tمستقل در ارتباط با مقایسه شکاف بین انتظارات و ادراکات کیفیت خدمات آموزشی با توجه به جنسیت دانشجویان………………………………………………………………………………………………………………………107

جدول 11-4 : نتایج آزمون tمستقل در ارتباط با مقایسه شکاف بین انتظارات و ادراکات کیفیت خدمات آموزشی با توجه به دوره تحصیلی دانشجویان……………………………………………………………………………………………….108

فهرست شكل ها

شکل ‏0‑1: مدل پاراسورامان یا مدل تحلیل شکاف………………………. 18
شکل1-2: نمودار نظام آموزش عالی کشور(بازرگان،1387)…………………….. 32
شکل ‏0-2: انواع فعالیتهای خدماتی( لامعی،1378)……………. 69
شکل 3-2 : چهارچوب نظری تحقیق…………………………………………….. 89

چکیده :

هدف پژوهش حاضربررسی مقایسه ای انتظارات وادراکات دانشجویان نسبت به کیفیت خدمات آموزشی می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد و بر اساس هریک از ابعاد مدل(مقیاس) پرسشنامه سرکوال شامل: بعد ملموسات، بعد قابلیت اطمینان، بعد پاسخگویی، بعد تضمین و بعد همدلی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهداف و فرضیات پژوهش، جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان روزانه /شبانه دانشكده پزشكی دانشگاه علوم پزشكی زاهدان که در سال تحصیلی 91-1390 مشغول به تحصیل در مقطع دكتری عمومی می­باشند تشکیل می­دهد. برای انتخاب حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که شامل 225 نفر می باشد. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی مدل سرکوال می باشد. برای محاسبه روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی وجهت محاسبه پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردیدکه پایایی محاسبه شده برابر 7/0می باشد. در این پژوهش برای توصیف اطلاعات پاسخگویان از آمار توصیفی از جمله محاسبه فراوانی، درصد، رسم جداول و نمودار، میانگین و محاسبه انحراف معیار و برای تحلیل فرضیات پژوهش از آمار استنباطی از جمله آزمون t همبسته استفاده شده است.

نتیجه گیری : یافته ها نشان داد که بین انتظارات و ادراکات دانشجویان دانشکده پزشکی زاهدانبه کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده توسط دانشگاه و همچنین در پنج بعد ملموسات، قابلیت­اطمینان، تضمین، پاسخ­گویی و همدلی تفاوت معنی داری وجود دارد. ضروری است تا مدیران با بهره گیری از نظرات، دانشجویان نسبت به كاهش این شكاف اقدام نمایند.

1-1-مقدمه

در قرن حاضر، تحولات جدید باعث شده است تا بخش ­خدمات با سرعت بسیار زیادی گسترش پیدا کند، به طوری که بر­اساس آمارهای موجود، نزدیک به 70/0 از حجم نیروی­ کار در بخش­ خدمات مشغول به کار هستند. (بروکس[1]، 1991) این آمار بیانگر اهمیت بالای بخش­ خدمات و نقش مهم آن در توسعه و پیشرفت کشورها است. با توجه به اهمیت بخش خدمات، تعالی کیفیت خدمات در این بخش نیز اهمیت ویژه­ای پیدا می کند، به ­نحوی که ارائه خدمات باکیفیت از چالشهای مهم قرن حاضر در سازمان­ های خدماتی­ به شمار می­رود. مدیران این سازمان­ها تلاش می­ کنند تا اندیشه و فرهنگ مشتری­ محوری را در سازمان­ های خود توسعه داده و از طریق تمرکز بر نیازهای مشتریان و پاسخگویی صحیح به خواسته­ های آنان، ضمن ایجاد مزیت رقابتی، زمینه­ های دستیابی به تعالی عملکرد سازمان خود را فراهم سازند.

تعداد صفحه : 127

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.