روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه ارشد علوم تربیتی گرایش تحقیقات آموزشی: تحلیل فرهنگ سازمانی و رابطه آن با اخلاق حرفه ای معلمان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش : تحقیقات آموزشی

عنوان : تحلیل فرهنگ سازمانی و رابطه آن با اخلاق حرفه ای معلمان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش تحقیقات آموزشی

عنوان:

تحلیل فرهنگ سازمانی و رابطه آن با اخلاق حرفه ای معلمان

استاد راهنما:

دکتر ابوالقاسم فرهنگ

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول :کلیات پژوهش………………………………………………………………………………. …………………………………………………1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-1)بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

2-1)ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

4-1)هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

5-1)سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………11

6-1)تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

فصل دوم:ادبیات پژوهش

2-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17

2-2تعریف فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

2-3)سطوحفرهنگ ازنظر ادگارد شاین……………………………………………………………………………………………………………..18

2-4)تعریف و مفهوم فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………………………….21

2-4-1)ویژگی های فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………………..21

2-4-2)جلوه های مشخص فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………………….22

2-4-3)عناصر و مولفه های فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………………23

2-4-4)گونه شناسی فرهنگ سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان……………………………………………………………………….24

2-4-4-1)دیدگاه شاین……………………………………………………………………………………………………………………………………..24

2-4-4-2)دیدگاه شولز………………………………………………………………………………………………………………………………………24

2-4-4-3)دیدگاه كویین و مك گرد…………………………………………………………………………………………………………………25

2-4-4-4)طبقه بندی چارلز هندی…………………………………………………………………………………………………………………..26

2-4-5)الگوی ادگار شاین………………………………………………………………………………………………………………………………….27

2-4-6)اهمیت شناخت فرهنگ برای سازمانها………………………………………………………………………………………………….28

2-4-7)وظایف فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………..28

2-4-8)چگونگی شکل گیری و حفظ فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………….30

2-4-9) مدیریت و تغییر فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………..32

2-4-10)كاركردهای فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………………32

2-5 ) تعریف اخلاق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..35

2-6) اخلاق دراسلام…………………………………………………………………………………………………………………………………………36

2-7)عناصر فرهنگ اخلاقی دراسلام………………………………………………………………………………………………………………….38

2- 8 ) مفهوم اخلاق حرفه ای ………………………………………………………………………………………………………………………….39

2-9 ) ویژگی های اخلاق حرفه ای ………………………………………………………………………………………………………………….40

2-9-1)مسئولیت پذیری …………………………………………………………………………………………………………………………………..40

2-9-2)برتری جویی و رقابت طلبی…………………………………………………………………………………………………………………..41

2-9-3)صادق بودن …………………………………………………………………………………………………………………………………………..41

2-9-4)احترام به دیگران……………………………………………………………………………………………………………………………………41

2-9-5) رعایت و احترام نسبت به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی…………………………………………………………………41

2-9-6)عدالت و انصاف ……………………………………………………………………………………………………………………………………..41

2-9-7)همدردی با دیگران………………………………………………………………………………………………………………………………..41

2-9-8)وفاداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….41

2-10 ) نظام های اخلاقی عمده………………………………………………………………………………………………………………………..42

2-11 ) مبانی نظری اخلاق حرفه ای در اسلام…………………………………………………………………………………………………42

2-12 ) ضرورت ترویج اخلاق حرفه ای در سازمان …………………………………………………………………………………………44

2-13 ) وظایف مدیران در اخلاقی کردن سازمان…………………………………………………………………………………………….45

2-14اخلاق در تدریس………………………………………………………………………………………………………………………………………46

2-15)پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….50

2-15-1)تحقیقات انجام شده در ایران……………………………………………………………………………………………………………..50

2-15-2)تحقیقات انجام شده در خارج ازایران…………………………………………………………………………………………………52

فصل سوم: روش انجام پژوهش

3-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

3-2 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

3-3 روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

3-4 حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………54

3-5 روش و ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………..54

6-3 روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………..55

1-6-3 . روایی (اعتبار) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..55

2-6-3. پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل آماری

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58

4-2) تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………..58

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) تایج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

5-2) پیشنهادات : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………77

5-2-1)پیشنهاداتاجرایی: ……………………………………………………………………………………………………………………………….77

5-2-2)پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………………78

5-2-3)محدودیت ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………..79

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..80

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………82

ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
فهرست جداول

جدول -21: توصیف اصول اخلاق حرفه ای و مصادیق نقض آن…………………………………………………………………….. 48

جدول3-1سوالات مربوط به هریک از پرسشنامه های اخلاق حرفه ای وفرهنگ سازمانی………………………………55

جدول 3-2 مقدار ضریب آلفا برای تعیین پایایی……………………………………………………………………………………………….55

جدول (4-1)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای……………………………. 58

جدول (4-2)نتایج آزمون t تک گروهی ،میانگین نمرات پاسخگویان در خصوص فرهنگ سازمان………………. 59

جدول (4-3)نتایج آزمون t تک گروهی ،میانگین نمرات پاسخگویان در خصوص اخلاق حرفه ای………………..60

جدول (4-4)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و رعایت حرمت………………………………. 60

جدول (4-5)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و شایستگی تخصصی ………………………61

جدول (4-6)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و شایستگی پداگوژی………………………..62

جدول (4-7)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و رشد و توسعه دانش آموزان……………62

جدول (4-8)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و حفظ اسرار دانش آموزان……………….63

جدول (4-9)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و انجام ارزشیابی صحیح………………….64.

جدول (4-10)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و احترام گذاشتن به سازمان…………64

جدول (4-11)نتایج آمار توصیفی فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای با توجه به سابقه مدیریت………………..65

جدول (4-12)نتایج تحلیل واریانس فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای با توجه به سابقه مدیریت………………65

جدول (4-13)بررسی تفاوت فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای با توجه به جنسیت…………………………………66

جدول (4-14)بررسی تفاوت فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای با توجه به تحصیلات………………………………67

جدول (4-15)خلاصه الگوی رگرسیون ابعاد اخلاق حرفه ای برای پیش بینی فرهنگ سازمانی ………….. 68

 

فهرست شکل ها

شکل2-1)سطوح فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………19

چکیده

هدف انجام این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با اخلاق حرفه ای معلمان از دیدگاه مدیران مقطع متوسطه شهرستان زاهدان می باشد. روش پژوهش، توصیفی ازنوع همبستگی می باشد. روش گردآوری اطلاعات ازطریق پرسشنامه فرهنگ سازمانی دارای 33 سوال (ادگارد شاین2003) باضریب پایایی آلفای کرونباخ 90/ . و پرسشنامه محقق ساخته اخلاق حرفه ای 22 سوال( اقتباس از مورای و همکاران 1992) با ضریب پایایی آلفای کرونباخ79/0 جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش 149نفرکلیه مدیران مقطع متوسطه آموزش وپرورش شهرستان زاهدان که در سال 1392-1391مشغول به خدمت هستند تشکیل می دهندکه به صورت سرشماری کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب گردید.

نتایج این پژوهش نشان می دهد که اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی در مدارس مورد بررسی از حد متوسط بالاتر بوده ودربررسی متغیر های دموگرافیک ( جنسیت ، سابقه خدمت ، میزان تحصیلات ) میزان اخلاق حرفه ای وفرهنگ سازمانی در بین مدیران زن بیشتر از مرد می باشد. اما میزان اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی در سایر متغیر های دموگرافیکی یکسان می باشد. همچنین نتیجه گرفته شد که با افزایش فرهنگ سازمانی، اخلاق حرفه ای ومولفه های آن،چون شایستگی تخصصی معلمان، شایستگی پداگوژی، رشد و توسعه دانش آموزان، حفظ اسرار دانش آموزان و انجام ارزشیابی صحیح نیز افزایش می یابد.

مقدمه

دهۀ هشتاد را باید آغاز تحقیقات مجدد بر روی مسئله فرهنگ سازمانی[1] به شمار آورد. علاقه برای انجام تحقیقات بیشتر بر روی فرهنگ سازمانی نشأت گرفته از عوامل گوناگونی می باشد. ازجمله به این مواردمی توان اشاره کرد: اولاً دهۀ هشتاد دهۀ آغاز جهانی شدن سازمان ها و کسب و کارها می باشد ؛ لذا بحث هماهنگی بین کارکنان این گونه سازمان ها، بحث روز بود. ثانیاً، در این دهه مشخص شد که سطوح مختلف عملکرد سازمان را می توان به نوع فرهنگ سازمان مرتبط دانست. ثالثاً، فرهنگ سازمانی می تواند به عنوان منبعی برای ایجاد مزیت های رقابتی پایدار عمل کند؛ زیرا برخی از فرهنگها به راحتی قابل تقلید توسط رقبا نیستند و همچنین، از دلایل دیگر می توان به ظهور قدرت اقتصادی و صنعتی ژاپن به مثابۀ یک رقیب قابل توجه و مهم در برابر آمریکا اشاره کرد که محققان یکی از دلایل عمدة آن را تفاوت های فرهنگی بین دو کشور دانسته اند) کویین و کامرون[2]2006)

در بین رشته های علمی مختلف بر روی مفهوم فرهنگ توافق نظری وجود ندارد ؛ با وجود این ، ازدیدگاه سازمانی، فرهنگ را به عنوان یک زنجیر مستحکم تعبیر کرده اند که موجبات پایداری سازمان رانزدیک به دو دهه است که فراهم می کند ) بیدختی ،1379)نظریه پردازان و صاحب نظران عرصۀ سازمان و مدیریت، به ویژه صاحب نظران حوز ة رفتار سازمانی ومتخصصان تحول سازمان به طرح موضوع مهمی در سازمان پرداخته اند که چندان ملموس و محسوس نیست. این موضوع توسط صاحب نظران معروفی نظیر وارن بنیس[3]، ادگار شاین، ویلیام اوشی[4] مورد نقد وطرح قرار گرفت .لذا این موضوع مهم فرهنگ سازمانی نام گرفت و بیشتر با جنبۀ غیرمادی وغیرملموس در سازمان شناخته شد و در مقاطع مختلف زمانی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت(فانی و حسین نژاد ،1381)

عموماً عدم توجه به فرهنگ سازمانی، باورها و ارزش های افراد اگر منجر به شکست مطلق سازمان ونرسیدن به اهداف و چشم انداز نشود، حداقل اشکالات عدیده ای را در روند حرکت سازمان ایجاد کرده وانرژی زیادی را برای حل معضلات ایجاد شده ناشی از رودررویی اهداف پیش بینی شده با فرهنگ رایج سازمان هدر می دهد. آن گونه که از شواهد موجود برمی آیدفرهنگ سازمانی پدیده ای پیچیده می باشدکه در عین حال در تسریع روند پیشرفت و دگرگونی سازمان نقش به سزایی دارد. لذا زمانی که سازمان هااز                     فرهنگ سازمانی خود و ابعاد و شاخص ها ی آن شناخت کافی نداشته باشند ، در عمل با مشکلات فراوانی همانند تعارض سازمانی، عدم انسجام سازمانی و کاهش عملکرد مواجه می شوند . بنابراین، شناسایی فرهنگ به مدیران کمک می کند تا با آگاهی و دید کامل نسبت به فضای حاکم بر سازمان از نقاط قوت آن استفاده نموده و برای نقاط ضعف، تدابیر و اقدامات لازم را پیش بینی نمایند. فرهنگ در یک سازمان به مثابه شخصیت در یک انسان است که شالوده وجودی آن را تشکیل میدهد و باعث تشکل و انسجام سازمان در حرکت به سمت اهداف میشود. ازآن جا که فرهنگ سازمانی شکل دهنده رفتار اعضای سازمان اعم از کارکنان و مدیران درسطوح مختلف است، میتواند توانایی سازمان در ایجاد تغییر و جهتگیری استراتژیک را به نحو چشمگیری تحت تأثیر قرار دهد.بدون داشتن یک فرهنگ سازمانی اثر بخش نمیتوان اخلاق حرفه ای[5] مناسب رادریک سازمان انتظارداشت.

اخلاق سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی، پدیده های جدیدی نیستند. موج اخیر ورشکستگی و رسوایی های مالی شرکت ها و سازمان ها، توجه به فوریت نیاز سازمان ها به حکمرانی مناسب سازمانی، مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاق سازمانی را به اوج خود رسانده است. علاوه بر سازمان های عمومی، سازمان های بازرگانی نیز به این تشخیص رسیده اند که مجبورند علاوه بر رفتارهای اقتصادی(حداکثر سازی سود) به رفتارهای اخلاقی روی بیاورند. بنابراین رفتارهای اقتصادی و اخلاقی به صورت توأمان تنها گزینه آن ها برای دستیابی به اهداف سازمانی است( که وبو[6]، 2004)

اخلاق سازمانی به عنوان یک مفهوم علمی در غرب از نیمه دوم قرن بیستم ظهور نموده است (سونسون و وود[7]، 2004) و در سطوح فردی و سازمانی توجه پژوهشگران مختلف را در چهار دهۀ گذشته به خود جلب کرده که از آن به عنوان یک چالش اساسی فراروی سازمان های مختلف در سطح جهان یاد می شود (کاردی و سلوار راجان[8]، 2006).

اصول اخلاقی راجع به چگونگی بودن افراد و این که در سازمان متبوع خود چطور رفتار کنند، مطرح می شوند (گباداموسی[9]، 2004،). به طور کلی واژه اخلاق با استانداردهای مربوط به درست و غلط بودن رفتارها سروکار دارند (فیشر و بون[10]، 2007،).بسیاری از کشورها در جهان صنعتی به این بلوغ رسیده‌اند که بی‌اعتنایی    به مسائل اخلاقی و فرار از مسئولیت‌ها و تعهدات اجتماعی، به از بین رفتن بنگاه می‌ انجامد. به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌های موفق برای تدوین استراتژی اخلاقی احساس نیاز کرده، و به این باور رسیده‌اند که باید در سازمان یک فرهنگ مبتنی بر اخلاق رسوخ کند. از این‌رو، كوشیده‌اند به تحقیقات دربارة اخلاق حرفه‌ای جایگاه ویژه‌ای بدهند؛ وقتی از حوزة فردی و شخصی به حوزه كسب و كار گام می‌نهیم‌‌، اخلاق كار و یا اخلاق شغلی به میان می‌آید؛ مانند: اخلاق پزشكی‌‌، اخلاق معلمی‌‌، اخلاق مهندسی و نظایر آن‌.

چگونه ممكن است سیستم یک مدرسه یا دانشگاه فاسد باشد، اما از مدرسان بخواهیم اخلاقی باشند. امروزه اخلاق حرفه‌ای نقش راهبردی درسازمان ها دارد و متخصصان مدیریت استراتژیك، اصول اخلاقی شایسته در سازمان را از پیش‌‌شرط‌های مدیریت استراتژیک خوب دانسته‌اند. در اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت‌های اخلاقی سازمان در قبال محیط داخلی و خارجی است و این متمایز از حقوق كار است؛ اما حقوق كار نیز در آن وجود دارد. اصول اخلاق خوب از پیش‌‌شرط‌های مدیریت خوب است. این اصول موجب ایجاد یک سازمان خوب می‌شود(قراملکی،1387) .در فرهنگ دینی و اسلامی معلمی به منزله شغل انبیا است و آموزش و تدریس فرایندی است که از طریق آن آدمی می تواند از جنبه های مختلف به کمال برسد. از این رو در دیرینه فرهنگ اسلامی، اساس فرایند و فعل تدریس از یک بنیان اخلاقی محکمی برخوردار بوده است و معلمان و مدرسان می بایست از اصولی در ایفای نقش های حرفه ای خود تبعیت می کردند

 

تعداد صفحه : 100

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.