رشته مکانیک

پایان نامه طراحی بهینه منحنی فشار- تغذیه‌ی محوری در فرایند هیدروفرمینگ گرم لوله‌های سه‌راهی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی مکانیک

عنوان : طراحی بهینه منحنی فشار- تغذیه‌ی محوری در فرایند هیدروفرمینگ گرم لوله‌های سه‌راهی

دانشگاه یزد

دانشکده مهندسی مکانیک

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

 

موضوع:

طراحی بهینه منحنی فشار- تغذیه‌ی محوری در فرایند هیدروفرمینگ گرم لوله‌های سه‌راهی

استاد راهنما:

دکتر قاسم امیریان

استاد مشاور:

دکتر روح الله عزیزی تفتی

زمستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

امروزه کاربرد آلیاژهای آلومینیوم و منیزیم در صنایع خودروسازی و هوافضا به دلیل بالا بودن استحکام این آلیاژها و سبک وزن بودن آن‌ ها رو به افزایش است. از آن‌جا که قابلیت شکل‌دهی این آلیاژها در دمای محیط پایین می‌باشد، شکل‌دهی این آلیاژها در دماهای بالا شکل‌پذیری آن‌ ها را بهبود می‌دهد. از این رو در این پژوهش، شکل‌دهی آلیاژ آلومینیوم AA7075 در فرایند هیدروفرمینگ گرم یک لوله سه‌راهی در دماهای بالا بررسی شده است. بدین منظور، فرایند در نرم‌افزار اجزای محدود ABAQUS شبیه‌سازی شده و جهت حصول اطمینان از صحت آن، نتایج با داده‌های آزمایش تجربی ارائه شده در مقالات موجود مقایسه شده است. در ادامه اثر دما بر شکل‌دهی لوله‌ی آلومینیومی بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد افزایش دما در فرایند هیدروفرمینک گرم لوله‌های سه‌راهی سبب بهبود توزیع ضخامت و افزایش ارتفاع برآمدگی در لوله‌ی سه‌راهی می‌شود. همچنین در فرایند هیدروفرمینگ گرم می‌توان با فشارداخلی کمتر نسیت به فرایند هیدروفرمینگ سرد، لوله با توزیع ضخامت یکنواخت‌تر و ارتفاع برآمدگی بیشتر تولید کرد.

در این پژوهش از روش طراحی آزمایش تاگوچی برای بدست آوردن داده‌های مورد نیاز برای  بین متغیرهای ورودی و خروجی این فرایند استفاده شد. تعداد 32 آزمایش با بهره گرفتن از شبیه‌سازی اجزای محدود فرایند در دمای 150 درجه سانتی‌گراد برای آلیاژ AA6063 ، انجام شد. مدل رگرسیون خطی برای برآزش داده‌های آزمایشی استفاده شد. برای بهینه‌سازی متغیرهای ورودی فرایند با هدف تولید لوله بدون عیوب چروکیدگی و ترکیدگی از مدل رگرسیون خطی به عنوان تابع هدف استفاده شد. نتایج شبیه‌سازی اجزای محدود انجام شده با بهره گرفتن از کمیت‌های بهینه ، حصول اهداف بهینه‌سازی را نشان می‌دهند.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل1:  مقدمه                                                                                         1

1-1         فرایند هیدروفرمینگ                                                                      2

1-2         تاریخچه و دسته‌بندی روش هیدروفرمینگ                                            4

1-3         هیدروفرمینگ ورق                                                                         4

1-4         کشش عمیق هیدرومکانیکال                                                             5

1-5         هیدروفرمینگ فشار بالای ورق                                                           6

1-6         هیدروفرمینگ لوله                                                                         7

1-7         مزایای روش هیدروفرمینگ                                                               9

1-8         ابزار و تجهیزات سیستم هیدروفرمینگ                                                9

1-9         هیدروفرمینگ گرم                                                                        10

1-10      عیوب محصولات هیدروفرمینگ لوله                                                   11

1-11      پیشینه پژوهش                                                                            12

1-12      اهداف و ساختار پایان‌نامه                                                                16

فصل2:  الگوریتم ژنتیک                                                                            19

2-1         مقدمه                                                                                       20

2-2         بیان ریاضی یک مسئله بهینه سازی                                                   20

2-2-1  بردار طراحی                                                                                21

2-2-2  فضای طراحی                                                                               21

2-2-3  قیدهای طراحی                                                                             21

2-2-4  تابع هدف                                                                                    22

2-3         الگوریتم ژنتیک                                                                            22

2-3-1  عملگر انتخاب                                                                              24

2-3-2  عملگر پیوند (ادغام)                                                                       24

2-3-3  عملگر جهش                                                                               25

2-4         تعیین پارامترهای الگوریتم ژنتیک و نکات کاربردی                                 27

2-5         معیار همگرایی                                                                             27

فصل3:  شبیه‌سازی فرایند هیدروفرمینگ گرم                                                 29

3-1         مقدمه                                                                                       30

3-2         شبیه‌سازی اجزا محدود سرد فرایند هیدروفرمینگ لوله‌ی سه‌راهی              30

3-3         شبیه‌سازی گرم فرایند هیدروفرمینگ لوله‌های سه‌راهی                           35

فصل4:  بهینه‌سازی                                                                                 39

4-1.      مقدمه                                                                                       40

4-2.      متغیرهای ورودی و خروجی فرایند هیدروفرمینگ لوله‌ی سه‌راهی               40

4-3.      طراحی آزمایش                                                                            41

4-3-1.               تعاریف و اصطلاحات طراحی آزمایش                                                  42

4-3-2.               مراحل طراحی آزمایش                                                                   42

4-3-3.               طراحی آزمایش به روش تاگوچی                                                       46

4-4.      رگرسیون خطی                                                                            48

4-5.      بهینه‌سازی به روش الگوریتم ژنتیک                                                   49

فصل5:  نتایج و بحث                                                                                51

5-1         مقدمه                                                                                       52

5-2         اثر دما بر توزیع ضخامت آلومینیوم                                                     52

5-3         اثر دما بر ارتفاع برآمدگی                                                                54

5-4         بررسی تأثیر دما بر نیروهای شکل‌دهی                                                54

5-5         تولید لوله در قالب با شعاع گوشه‌ی تیزتر به کمک هیدروفرمینگ گرم          56

5-6         بررسی نتایج شبیه‌سازی انجام شده با بهره گرفتن از کمیت‌های بهینه               58

5-6-1  حرکت بهینه‌ی سنبه‌ی متقابل                                                          60

5-6-2  مقایسه نتایج شبیه‌سازی و نتایج آزمایش‌ها                                           62

5-6-3  مقایسه محصول سرد(هوانگ) و گرم                                                   63

فصل6:  نتیجه‌گیری و پیشنهادها                                                                 65

6-1         نتیجه‌گیری                                                                                 66

6-2         پیشنهادها                                                                                  66

ضمیمه                                                                                                  72

مراجع                                                                                                   73

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل ‏1‑1 مراحل یک فرایند هیدروفرمینگ لوله   2

شکل ‏1‑2 موارد استفاده روش هیدروفرمینگ برای قطعات خودرو.(الف) قطعات مورد استفاده در بدنه‌ی خودرو. (ب)محفظه‌ی سوخت خودرو . (پ) محور بادامک. (ت) اگزوز خودرو. (ث) سازه‌ی خودرو    3

شکل ‏1‑3 تقسیمات فرایند هیدروفرمینگ   4

شکل ‏1‑4 هیدروفرمینگ ورق   5

شکل ‏1‑5 کشش عمیق هیدرومکانیکال   6

شکل ‏1‑6 هیدروفرمینگ فشار بالای ورق برای ورق تکی   7

شکل ‏1‑7 هیدروفرمینگ فشار بالای ورق برای ورق دولایه   7

شکل ‏1‑8 مراحل تولید لوله‌ی سه‌راهی در فرایند هیدروفرمینگ لوله‌ی سه‌راهی   8

شکل ‏1‑9 فرایند هیدروفرمینگ لوله.الف)پارامترهای یک فرایند هیدروفرمینگ لوله ب) لوله‌ی سه‌راهی تولید شده توسط هیدروفرمینگ پ) اجزا یک سیستم اگزوز تولید شده به روش هیدروفرمینگ لوله   9

شکل ‏1‑10 اجزا سیستم هیدروفرمینگ لوله   10

شکل ‏1‑11  عیوب ایجاد شده در حین فرایند هیدروفرمینگ   12

شکل ‏1‑12 سیستم گرمایش ترکیبی   15

شکل ‏2‑1 انواع فرزندان ایجاد شده در الگوریتم ژنتیک   26

شکل ‏3‑1 ابعاد لوله و قالب   31

شکل ‏3‑2 شبکه‌بندی لوله (مدل یک چهارم)   31

شکل ‏3‑3 شبکه‌بندی قالب (مدل یک چهارم)   32

شکل ‏3‑4 شبکه‌بندی سنبه‌ی متقابل (مدل یک چهارم)   32

شکل ‏3‑5 نمای مونتاژ شده‌ی مدل   32

شکل ‏3‑6 تغییرات فشار داخلی در طی فرایند   33

شکل ‏3‑7 میزان جابجایی سنبه‌ی متقابل در طی فرایند   33

شکل ‏3‑8 میزان جابجایی محوری در طی فرایند   34

شکل ‏3‑9 مسیر بررسی توزیع ضخامت   34

شکل ‏3‑10 مقایسه‌ی نتایج کار تجربی هوانگ و شبیه‌سازی اجزا محدود   35

شکل ‏3‑11 ابعاد قالب هیدروفرمینگ شکل‌دهی محدب   36

شکل ‏3‑12 لوله‌ی تولید‌شده‌ی کار تحقیقاتی هاشمی و همکارانش   37

شکل ‏3‑13 مقایسه توزیع ضخامت کار تجربی هاشمی و شبیه‌سازی اجزا محدود   37

شکل ‏4‑1 ارتفاع برآمدگی در لوله‌ی سه‌راهی   40

شکل ‏4‑2 موقعیت نقطه‌ی C   41

شکل ‏4‑3  کمیت‌های منحنی سه مرحله‌ای فشار داخلی   44

شکل ‏4‑4  کمیت‌های نمودار تغذیه‌ی محوری با سرعت ثابت   44

شکل ‏4‑5 کمیت‌های نمودار حرکت سنبه‌ی متقابل   44

شکل ‏5‑1 نمودار تنش حقیقی-کرنش حقیقی آلیاژ  AA7075  52

شکل ‏5‑2 توزیع ضخامت در دماهای مختلف   53

شکل ‏5‑ 3 ارتفاع برآمدگی لوله در دماهای مختلف   54

شکل ‏5‑4 توزیع ضخامت در راستای طول لوله   55

شکل ‏5‑5 ارتفاع بالج برای دمای 20 درجه‌ سانتی‌گراد و 180 درجه سانتی‌گراد   56

شکل ‏5‑6 ضخامت لوله در نقطه‌ی B برای شعاع گوشه‌ی 10 و 15 میلی‌متر   57

شکل ‏5‑7 ارتفاع برآمدگی برای شعاع گوشه‌ی 10 و15 در دماهای مختلف   58

شکل ‏5‑8 کمیت‌های بهینه منحنی فشار داخلی   58

شکل ‏5‑9 کمیت‌های بهینه‌ی منحنی تغذیه‌ی محوری   59

شکل ‏5‑10 کمیت‌های بهینه‌ی منحنی حرکت سنبه‌ی متقابل   59

شکل ‏5‑ 11 تغیرات ضخامت نقطه‌ی C   60

شکل ‏5‑ 12حرکت بهینه‌ی سنبه‌ی متقابل   61

شکل ‏5‑13 مقایسه محصول سرد (هوانگ) و گرم   63

 


فهرست جداول

جدول ‏3‑1 خواص مکانیکی AA6063  30

جدول ‏4‑1 مقادیر هوانگ  برای متغیرهای بارگذاری[6]  45

جدول ‏4‑2 سطوح انتخاب شده‌ی عوامل آزمایش  45

جدول ‏4‑3 آرایه‌های استاندارد  47

جدول ‏4‑4 مشخصات الگوریتم ژنتیک  49

جدول ‏4‑5 مقادیر بهینه‌ی متغییرهای ورودی فرایند  50

جدول ‏5‑1 نتایج بهترین آزمایش‌ها  62

جدول ‏5‑2 نتایج شبیه‌سازی انجام شده با بهره گرفتن از کمیت‌های بهینه  62

 

 

 

 

 

 

فصل1:              مقدمه

 

1-1                   فرایند هیدروفرمینگ[1]:

هیدروفرمینگ یک فرایند شکل‌دهی فلزات است که به جای ابزارهای سختی مانند سنبه و قالب از سیال با فشار بالا (مایع یا گاز) برای تغییرشکل پلاستیک لوله یا ورق استفاده می‌کند. شکل 1-1 فرایند هیدروفرمینگ لوله را نشان می‌دهد.

شکل ‏1‑1 مراحل یک فرایند هیدروفرمینگ لوله [1]

 

با بهره گرفتن از این شیوه می‌توان قطعات با شکل‌های پیچیده را با هزینه‌ی کم‌تر و استحکام بیش‌تر در مقایسه با آهن‌گری، ریخته‌گری و … تولید کرد. به‌صرفه‌بودن این روش از نظر اقتصادی به این دلیل است که مراحل شکل‌دهی در این روش به یک مرحله کاهش می‌یابند. شکل 1-2 چند مورد از استفاده از روش هیدروفرمینگ را برای تولید قطعات خودرو نشان می‌دهد [1].

 

 

الف)
ب)                                                  پ)
شکل ‏1‑2 موارد استفاده از روش هیدروفرمینگ  برای تولید قطعات خودرو.(الف) قطعات مورد استفاده در بدنه‌ی خودرو. (ب)محفظه‌ی سوخت خودرو . (پ) محور بادامک. (ت) اگزوز خودرو. (ث) سازه‌ی خودرو [2]

[1] hydroforming

تعداد صفحه : 99

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.