مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه شبیه‌سازی رایانه‌ای رشد ژنتیکی صفت وزن از شیر گیری ناشی از انتخاب تک مرحله‌ای ودو مرحله‌ای در طرح اصلاح نژادی هسته باز در گوسفندان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: علوم دامی

گرایش: ژنتیک، اصلاح نژاد

عنوان : شبیه‌سازی رایانه‌ای رشد ژنتیکی صفت وزن از شیر گیری ناشی از انتخاب تک مرحله‌ای ودو مرحله‌ای در طرح اصلاح نژادی هسته باز در گوسفندان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ علوم دامی

گرایش ژنتیک، اصلاح نژاد

عنوان:

شبیه‌سازی رایانه‌ای رشد ژنتیکی صفت وزن از شیر گیری ناشی از انتخاب تک مرحله‌ای ودو مرحله‌ای در طرح اصلاح نژادی هسته باز در گوسفندان گیلان

استاد راهنما:

دکتر عبدالاحد شادپرور

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چكیده فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول- كلیات تحقیق  
1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-1-          1-1- سوابق مربوط ……………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-2-          1-2- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 4
فصل دوم مرور منابع، ادبیات پیشینه تحقیق  
2- طرح اصلاح نژادی دارای هسته……………………………………………………………………………………………………. 6
2-1- مشخصات طرح اصلاح نژاد دارای هسته…………………………………………………………………………………… 6
2-2- انواع طرح‌های اصلاح نژادی دارای هسته………………………………………………………………………………….. 6
2-2-1- سیستم دو لایه…………………………………………………………………………………………………………………… 6
2-2-2- سیستم چند لایه ای……………………………………………………………………………………………………………. 7
2-3- بررسی سیستم‌های اصلاح نژادی مبتنی بر هسته…………………………………………………………………………. 7
2-3-1- سیستم هسته‌ی بسته………………………………………………………………………………………………………….. 7
2-3-2- سیستم هسته‌ی باز……………………………………………………………………………………………………………… 7
2-4- عوامل اصلی مؤثّر بر رشد و پیشرفت ژنتیکی…………………………………………………………………………….. 8
2-5- عوامل موثر بر برتری میانگین ارزش اصلاحی دام‌های انتخابی…………………………………………………….. 8
2-5-1- تنوّع ژنتیکی……………………………………………………………………………………………………………………… 8
2-5-2- شدّت انتخاب …………………………………………………………………………………………………………………… 8
2-5-3- صحت انتخاب…………………………………………………………………………………………………………………… 8
2-5-4- فاصله نسلی………………………………………………………………………………………………………………………. 9
2-5-5- انحراف معیار ارزش ژنتیکی افزایشی……………………………………………………………………………………. 9
2-5-6- صحت پیش بینی ارزش ژنتیکی افزایشی………………………………………………………………………………. 10
2-5-7- شدّت انتخاب…………………………………………………………………………………………………………………… 10
2-6- عوامل مؤثّر بر رشد ژنتیكی در طرح هسته اصلاح نژادی…………………………………………………………….. 10
2-7- نمونه ای از تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………………………………. 10
2-8- گوسفند بومی گیلانی…………………………………………………………………………………………………………….. 12
2-8-1- خصوصیّت گوسفند بومی گیلانی………………………………………………………………………………………… 12
2-8-2- پرورش گوسفند در استان گیلان………………………………………………………………………………………….. 13
2-8-3- سیستم پرورش گوسفند بومی گیلانی……………………………………………………………………………………. 13
2-8-4- پراكنش جمعیّت گوسفند بومی گیلانی………………………………………………………………………………….. 13
2-8-5- برّرسی‌های اصلاح نژادی در مورد گوسفند بومی گیلانی…………………………………………………………. 13
فصل سوم- روش اجرای تحقیق، مواد و روش ها  
3-1- اطّلاعات مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………………….. 16
3-2- آماده كردن اطّلاعات برای تجزیه و تحلیل ……………………………………………………………………………….. 16
3-3- برآورد تركیب سنی در جمعیّت های مورد بررسی……………………………………………………………………… 16
3-3-1- تركیب سنی میش‌ها و قوچ‌ها در گوسفندان بومی گیلان………………………………………………………….. 16
3-3-1-2- گلّه پایه شماره 1……………………………………………………………………………………………………………. 17
3-3-1-3-گلّه پایه شماره 2…………………………………………………………………………………………………………….. 17
3-3-1-4-گلّه پایه شماره 3……………………………………………………………………………………………………………. 18
3-3-1-5-گلّه پایه شماره 4……………………………………………………………………………………………………………. 18
3-3-1-6- گلّه پایه شماره 5…………………………………………………………………………………………………………… 19
3-4- انتخاب افراد جایگزین در جمعیّت گوسفندان بومی گیلان …………………………………………………………. 20
3-5- شبیه سازی رشد ژنتیكی در جمعیّت گوسفندان بومی گیلان ………………………………………………………. 20
3-5-1- نرم افزار مورد استفاده جهت انجام شبیه سازی………………………………………………………………………. 20
فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده‌ها و یافته های تحقیق  
4-1- رشد ژنتیکی در گوسفند بومی گیلانی………………………………………………………………………………………. 22
4-1-1- انتخاب تک مرحله ای………………………………………………………………………………………………………… 22
4-1-1-1- اثر تغییر سهم هسته با درنظر گرفتن وراثت پذیری 0.3050…………………………………………………. 22
4-1-1-2- اثر تغییر سهم هسته با درنظرگرفتن وراثت پذیری 0.2745………………………………………………….. 26
4-1-1-3- اثر تغییر سهم هسته با درنظرگرفتن وراثت پذیری 0.3355………………………………………………….. 30
4-2-1- انتخاب دو مرحله ای………………………………………………………………………………………………………….. 34
4-2-1-1- اثر تغییر سهم هسته با درنظرگرفتن وراثت پذیری 0.3050………………………………………………….. 34
4-2-1-2- اثر تغییر سهم هسته با درنظرگرفتن وراثت پذیری 0.2745………………………………………………….. 39
4-2-1-3- اثر تغییر سهم هسته با درنظرگرفتن وراثت پذیری 0.3355………………………………………………….. 44
فصل پنجم بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات  
5-1- مروری بر طرح اصلاح نژادی هسته بسته، هسته باز با انتخاب تک مرحله‌ای و انتخاب دو مرحله ای… 50
5-1-1- هسته بسته………………………………………………………………………………………………………………………… 50
ح

 

5-1-2-هسته با انتخاب تک مرحله ای………………………………………………………………………………………………

51
5-1-3-انتخاب دو مرحله ای…………………………………………………………………………………………………………… 53
5-2- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………… 54
5-3- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
چكیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

فهرست جدول ها

جدول 3-1- کلاس و ترکیب سنی میش و تعداد میش برآورد شده در هر کلاس سنی در گوسفندان بومی گیلان… 17
جدول 3-2- کلاس و ترکیب سنی قوچ و تعداد قوچ برآورد شده در هر کلاس سنی در گوسفندان بومی گیلان … 17
جدول 3-3- کلاس و ترکیب سنی میش و تعداد میش در هر کلاس سنی گله پایه 1……………………………………….. 17
جدول 3-4- کلاس و ترکیب سنی قوچ و تعداد قوچ در هر کلاس سنی گله پایه 1………………………………………… 17
جدول 3-5- کلاس و ترکیب سنی میش و تعداد میش در هر کلاس سنی گله پایه 2……………………………………….. 18
جدول 3-6- کلاس و ترکیب سنی قوچ و تعداد قوچ در هر کلاس سنی گله پایه 2………………………………………… 18
جدول 3-7- کلاس و ترکیب سنی میش و تعداد میش در هر کلاس سنی گله پایه 3………………………………………. 18
جدول 3-8- کلاس و ترکیب سنی قوچ و تعداد قوچ در هر کلاس سنی گله پایه 3………………………………………… 18
جدول 3-9- کلاس و ترکیب سنی میش و تعداد میش در هر کلاس سنی گله پایه 4……………………………………….. 19
جدول 3-10- کلاس و ترکیب سنی قوچ و تعداد قوچ در هر کلاس سنی گله پایه 4………………………………………. 19
جدول 3-11- کلاس و ترکیب سنی میش وتعداد میش در هر کلاس سنی گله پایه 5………………………………………. 19
جدول 3-12- کلاس و ترکیب سنی قوچ و تعداد قوچ در هر کلاس سنی گله پایه 5………………………………………. 19
جدول 3-13- توارث پذیری و واریانس ژنتیكی افزایشی صفت وزن از شیرگیری در گوسفندان بومی گیلانی…….. 20
جدول 3-14-توارث پذیری و واریانس ژنتیكی افزایشی صفت وزن ازشیرگیری در گوسفندان بومی گیلانی……….. 20
جدول4-1- رشد ژنتیکی در انتخاب تک مرحله‌ای به ازای مقادیرمختلف نرخ انتقال ماده از پایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه نسبت انتخاب میش‌های پایه برای انتقال به هسته ( BFN) با درنظرگرفتن سهم هسته 10 درصد از کل جمعیّت و با وراثت‌پذیری 0.3050 …………………………………………………. 23
جدول4-2- رشد ژنتیکی درانتخاب تک مرحله‌ای به ازای مقادیر مختلف نرخ انتقال ماده از پایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه نسبت انتخاب میش‌های پایه برای انتقال به هسته ( BFN) با درنظرگرفتن سهم هسته 5 درصد از کل جمعیّت و با وراثت‌پذیری 0.3050………………………….. 24
جدول4-3- رشد ژنتیکی در انتخاب تک مرحله‌ای به ازای مقادیر مختلف نرخ انتقال ماده از پایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه نسبت انتخاب میش‌های پایه برای انتقال به هسته ( BFN) بادر نظرگرفتن سهم هسته 15 درصد از کل جمعیّت و با وراثت‌پذیری 0.3050………………………… 25
جدول4-4- رشد ژنتیکی در انتخاب تک مرحله‌ای به ازای مقادیر مختلف نرخ انتقال ماده ازپایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه نسبت انتخاب میش‌های پایه برای انتقال به هسته ( BFN) با درنظرگرفتن سهم هسته 10 درصد از کل جمعیّت و با وراثت‌پذیری 0.2745 ………………………. 27
جدول 4-5- رشد ژنتیکی در انتخاب تک مرحله‌ای به ازای مقادیرمختلف نرخ انتقال ماده ازپایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه نسبت انتخاب میش‌های پایه برای انتقال به هسته ( BFN) با درنظرگرفتن سهم هسته 5 درصد از کل جمعیّت و با وراثت‌پذیری0.2745 ………………………….. 28
جدول4-6- رشد ژنتیکی در انتخاب تک مرحله‌ای به ازای مقادیرمختلف نرخ انتقال ماده ازپایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه نسبت انتخاب میش‌های پایه برای انتقال به هسته ( BFN) با درنظرگرفتن سهم هسته 15 درصد از کل جمعیت و باوراثت‌پذیری0.2745 …………………………. 29
جدول4-7- رشد ژنتیکی در انتخاب تک مرحله‌ای به ازای مقادیر مختلف نرخ انتقال ماده ازپایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه نسبت انتخاب میش‌های پایه برای انتقال به هسته ( BFN) با درنظرگرفتن سهم هسته 10 درصد از کل جمعیّت و با وراثت‌پذیری0.3355 ……………………….. 31
جدول 4-8- رشد ژنتیکی در انتخاب تک مرحله‌ای به ازای مقادیرمختلف نرخ انتقال ماده ازپایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه نسبت انتخاب میش‌های پایه برای انتقال به هسته ( BFN) با درنظرگرفتن سهم هسته 5 درصد از کل جمعیّت و باوراثت‌پذیری 0.3355 …………………………. 32
جدول 4-9- رشد ژنتیکی در انتخاب تک مرحله‌ای به ازای مقادیر مختلف نرخ انتقال ماده از پایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه نسبت انتخاب میش‌های پایه برای انتقال به هسته ( BFN) با درنظرگرفتن سهم هسته 15 درصد از کل جمعیّت و با وراثت‌پذیری 0.3355 …………………….. 33
جدول4-10- حداکثر رشد ژنتیکی در انتخاب دو مرحله‌ای به ازای مقادیر مختلف نرخ انتقال ماده از پایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه مقدار بهینه نسبت انتخاب مرحله ی اول(q1) با درنظرگرفتن سهم هسته 10 درصد از کل جمعیّت و با وراثت‌پذیری 0.3050…………………………………….. 35
جدول4-11- حداکثر رشد ژنتیکی در انتخاب دو مرحله‌ای به ازای مقادیر مختلف نرخ انتقال ماده از پایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه مقدار بهینه نسبت انتخاب مرحله ی اول( q 1) با درنظرگرفتن سهم هسته 5 درصد از کل جمعیّت و با وراثت‌پذیری0.3050…………………………………. 36

جدول 4-12- حداکثر رشد ژنتیکی در انتخاب دو مرحله‌ای به ازای مقادیر مختلف نرخ انتقال ماده از پایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه مقدار بهینه نسبت انتخاب مرحله اول( q 1) با درنظرگرفتن سهم هسته 15 درصد از کل جمعیّت و با وراثت‌پذیری .3050……………………………………

38
جدول 4-13- حداکثر رشد ژنتیکی در انتخاب دو مرحله‌ای به ازای مقادیر مختلف نرخ انتقال ماده از پایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه مقدار بهینه نسبت انتخاب مرحله ی اول ( q 1) با درنظرگرفتن سهم هسته 10 درصد از کل جمعیّت  و با وراثت‌پذیری 0.2745 ……………………………. 40
جدول 4-14- حداکثر رشد ژنتیکی در انتخاب دو مرحله‌ای به ازای مقادیر مختلف نرخ انتقال ماده از پایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه مقدار بهینه نسبت انتخاب مرحله اول (q 1) با درنظرگرفتن سهم هسته 5 درصد از کل جمعیّت و با وراثت‌پذیری 0.2745 ……………………………………… 41
جدول 4-15- حداکثر رشد ژنتیکی در انتخاب دو مرحله‌ای به ازای مقادیر مختلف نرخ انتقال ماده از پایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه مقدار بهینه نسبت انتخاب مرحله ی اول( q 1) با درنظرگرفتن سهم هسته 15 درصد از کل جمعیّت و با وراثت‌پذیری 0.2745 …………………………….. 43
جدول 4-16- حداکثر رشد ژنتیکی در انتخاب دو مرحله‌ای به ازای مقادیر مختلف نرخ انتقال ماده از پایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه مقدار بهینه نسبت انتخاب مرحله اول(q 1) با درنظرگرفتن سهم هسته 10 درصد از کل جمعیّت و با وراثت‌پذیری 0.3355 …………………………………… 45
جدول 4-17- حداکثر رشد ژنتیکی در انتخاب دو مرحله‌ای به ازای مقادیر مختلف نرخ انتقال ماده از پایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه مقدار بهینه نسبت انتخاب مرحله  اول(q 1) با درنظرگرفتن سهم هسته 5 درصد از کل جمعیّت و با وراثت‌پذیری 0.3355 …………………………………….. 46
جدول 4-18- حداکثر رشد ژنتیکی در انتخاب دو مرحله‌ای به ازای مقادیر مختلف نرخ انتقال ماده از پایه به هسته (X) و نرخ انتقال نر از هسته به پایه (W) به همراه مقدار بهینه نسبت انتخاب مرحله اول(q 1) با درنظرگرفتن سهم هسته 15 درصد از کل جمعیّت و با وراثت‌پذیری 0.3355 ………………………………….. 48

 فهرست شکل ها

شکل 1- 1- نمایی از سطح گلّه گوسفند بومی گیلان در ارتفاعات شهرستان ماسال……………………………………….. 13

چکیده

شبیه سازی رایانه‌ای رشد ژنتیکی صفت وزن از شیر­گیری ناشی از انتخاب تک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای در طرح اصلاح نژادی هسته­ی باز در گوسفندان گیلان

به منظور محاسبه رشد ژنتیکی صفت وزن از شیر­گیری، مقایسه حالات مختلف از نظر رشد ژنتیکی در انتخاب تک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای و همچنین تعیین بهترین ساختار و نرخ انتقال بهینه در جمعیّت گوسفندان بومی گیلان از یک مدل قطعی شبیه سازی رایانه‌ای استفاده شد. داده‌ها شامل اطّلاعات جمع آوری شده از سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان تا سال 1392 و همچنین بازدید میدانی از سطح گلّه بود. شبیه سازی سیستم اصلاح نژادی با بهره گرفتن از نرم افزار انجام شد. صفت وزن از شیرگیری، تابع هدف را در این تحقیق، تشكیل می داد. زمانی که هسته بسته بود اساساً هیچ حیوانی از پایه به هسته منتقل نمی‌شد و در همه حالات رشد ژنتیکی نسبت به هسته باز کمتر بود. میزان رشد ژنتیکی در هسته بسته در انتخاب تک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای برابر بود. در طرح هسته باز با انتخاب تک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای با زیاد شدن سهم هسته از کل جمعیّت زمانی که وراثت‌پذیری کم یا متوسط بود (یعنی برابر 0.2745 یا 0.3050)، رشد ژنتیکی افزایش یافت و هنگامی که وراثت‌پذیری بالا بود (0.3355)، وقتی سهم هسته از کل جمعیّت برابر 10 درصد بود بیشترین رشد ژنتیکی حاصل شد كه در انتخاب تک مرحله‌ای 0.2570 کیلوگرم و در انتخاب دو مرحله‌ای 0.2572 کیلوگرم بود. انتخاب دو مرحله‌ای بر انتخاب تک مرحله‌ای ارجحیت داشت. در همه حالات مورد بررسی با تغییر سهم هسته و میزان وراثت‌پذیری مقادیر بهینه نرخ انتقال نر­ها و ماده­ها تغییر كرد اما نوع انتخاب بر ساختار بهینه طرح بی­تأثیر بود. بطور کلّی برای جمعیّت گوسفندان بومی گیلان، استفاده از طرح هسته باز با انتخاب دو مرحله‌ای با تأمین 50 درصد ماده‌های هسته از پایه و 50 درصد نرهای پایه از هسته به بالاترین رشد ژنتیکی سالانه در تابع هدف منجر شد

مقدمه

در راهبرد انتخاب درون نژادی، یکی از روش‌ها استفاده از هسته‌های اصلاح نژادی است (جیمز[1]، 1977). پیشرفت ژنتیکی در گلّه‌­های اصلاح نژادی دارای هسته، یک شروع مناسب برای برنامه­‌های اصلاح نژادی است. بدلیل دقّت در اندازه‌گیری‌های صفات اقتصادی و مدیریت جفت گیری‌­ها، مسئله همخونی نیز راحت­تر کنترل می‌شود.

طرح اصلاح نژادی هسته مبتنی بر ایجاد پیشرفت ژنتیکی در بخشی از جمعیّت یک توده نژادی بنام هسته و انتقال آن به سایر افراد یک جمعیّت است که در قالب گله‌­های متعدّد بنام پایه بسر می‌برند. روش اصلاح نژادی هسته‌ای دارای مزایای زیر است ( مولر و جیمز[2]، 1984):

1- کاهش هزینه­‌های رکورد گیری در سطح ملّی و استانی.

  • تمرکز بر روی یک واحد کوچکتری بنام هسته تا برتری ژنتیکی ایجاد شده در آن، بتدریج به کل جمعیّت همان توده نژادی منتقل گردد.
  • کنترل پرورش و ثبت عملکرد و همچنین سرعت بخشیدن تجدید نسل در حیوانات.
  • اندازه ­گیری صفاتی که در مزرعه امکان آن وجود ندارد.

با وجود فراوانی تعداد و تنوّع توده‌های نژادی گوسفند در کشورهای در حال توسعه و نگهداری آنها در دامداری‌های روستایی، اطّلاعات اندکی در زمینه برنامه‌های بهبود ژنتیکی این حیوانات در دست می‌باشد (كاسگی و اوكیو[3]، 2007). یکی از روش‌های عمده برای پیشرفت ژنتیکی پایدار در نشخوارکنندگان کوچک مثل گوسفند و بز، انتخاب درون نژادی است. هسته اصلاح نژادی می‌تواند به صورت باز یا بسته تعریف گردد. در یک هسته نژادی بسته هیچ جریان ژنی بین لایه پایه و لایه هسته وجود ندارد و تمام عملیّات ثبت رکورد، محدود به همان جمعیّت است.

ایران با دارا بودن بیش از 50 میلیون رأس گوسفند در قالب توده‌های نژادی مختلف، رتبه چهارم دنیا را دارد (مرکز اصلاح نژاد کشور). در طی سه دهه گذشته 10 ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند در سطح کشور احداث شده است. از اهداف اصلی این ایستگاه‌ها، شناسایی ظرفیّت تولیدی، حفظ نژاد، بهبود عملکرد صفات تولیدی و انتقال پیشرفت ژنتیکی به گلّه‌های مردمی است (عباسی و همکاران، 1386، وطن خواه و همکاران، 1383).

مطالعات نشان می‌دهد در گلّه‌های این ایستگاه‌ها که بعنوان هسته‌های مرکزی اصلاح نژاد محسوب می‌شوند، هیچ پیشرفت ژنتیکی معنی داری ایجاد نشده است. علّت این امر را می‌توان به مشخص نبودن عوامل زیر نسبت داد (وطن خواه و همکاران، 1383):

  • فقدان تعریف برای اهداف اصلاحی[4]
  • عدم وجود معیار انتخاب[5]
  • عدم استفاده از مدل‌های حیوانی در پیش بینی از ارزش‌های اصلاحی[6] و ارزیابی حیوانات
  • فقدان ثبت شجره[7]
  • عدم دقّت در رکوردگیری صفات تولیدی

امروزه تعیین ساختار مناسب برای اصلاح نژاد گوسفندان کشور و مقایسه روش‌های اصلاحی با هم از طریق شبیه‌سازی رایانه‌ای امکان پذیر شده است. این روش‌ها در کنار مطالعات آکادمیک که به بررسی گوناگونی چون برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی و تعیین اهداف اصلاح نژادی مبتنی بر محاسبه ضرایب اقتصادی صفات، بسیار راهگشا است.

تعداد صفحه : 79

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.