روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه ارشد روانشناسی گرایش کودکان استثنایی: تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر بهزیستی روان شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم توان ذهنی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش : کودکان استثنایی

عنوان : تأثیر آموزش مهارت­ های مثبت ­اندیشی بر بهزیستی روان­شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم ­توان ذهنی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قاین

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی “M.A”

گرایش کودکان استثنایی

عنوان :

تأثیر آموزش مهارت­ های مثبت­ اندیشی بر بهزیستی روان­شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم­ توان ذهنی

استاد راهنما :

دكترعلی ­اکبر اسماعیلی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

1-4 اهداف پژوهش…. 5

1-5 فرضیه ­های پژوهش…. 5

1-6  تعریف واژه ­ها و مفاهیم.. 5

 

فصل دوم:  ادبیات و پیشینه­ تحقیق.. 1

2-1 عقب ماندگی ذهنی.. 9

2-2 عقب­مانده­ی ذهنی آموزش­پذیر (EMR) 9

2-3 ویژگی­های کودک استثنایی.. 9

2-4 نیازهای والدین کودکان استثنایی.. 10

2-5 احساسات والدین کودکان استثنایی.. 10

2-6  تعریف روان­شناسی مثبت­گرا 11

2-7 اهداف اولیه­ روان­شناسی مثبت­گرا 12

2-8 اصول و مفروضه­های روان­شناسی مثبت­گرا 12

2-9 ابعاد روان­شناسی مثبت­گرا 1

2-10   زندگی کامل.. 13

2-10-1- زندگی لذت بخش… 14

2-10-1-1-  وجوه سه گانه زندگی لذت بخش….. 14

2-10-2- زندگی با اشتیاق (زندگی درگیرانه) 14

2-10-2-1-  توانمندی­ها و فضیلت­ها 15

2-10-3- زندگی با معنی.. 16

2-11   بهزیستی روان­شناختی.. 16

2-12   ابعاد بهزیستی روان­شناختی.. 19

2-13   نظریه ­های بهزیستی روانی.. 20

2-13-1- نظریه­ فرانکل.. 20

2-13-2- الگوی ویسینگ و واندان. 20

2-13-3- نظریه­ ریف.. 20

2-14   عوامل مؤثر بر بهزیستی.. 21

2-15   امید به زندگی.. 21

2-16   رضایت زناشویی.. 23

2-16-1- تعریف رضایت زناشویی.. 23

2-16-2- عوامل تعیین کننده­ موفقیّت ازدواج و رضایت زناشویی.. 23

2-17   پژوهش­های انجام شده در ارتباط با موضوع. 33

2-17-1-  پژوهش­های انجام شده در كشور 33

2-17-2- پژوهش­های خارجی.. 37

 

فصل سوم:  روش تحقیق.. 1

3-1 مقدمه. 40

3-2 نوع طرح پژوهش…. 40

3-3 جامعه­ آماری.. 40

3-4 نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه.

3-4-1- گروه نمونه. 40

3-4-2- روش نمونه گیری .. 40

3-5 ابزار اندازه ­گیری.. 40

3-6  اجرا و  روش جمع ­آوری داده ­ها 45

3-7 روش­های آماری.. 46

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها 1

4-1 مقدمه. 48

4-2 تجزیه و تحلیل و توصیف داده ­های گردآوری شده 48

4-2-1- توصیف نمونه­ آماری.. 48

4-2-2- توصیف متغیرهای تحقیق در گروه آزمایش… 49

4-2-3- توصیف متغیرهای تحقیق در گروه کنترل. 51

4-3 آمار استنباطی.. 54

4-4 آزمون فرضیه ­های تحقیق.. 54

4-4-1- آزمون فرضیه­ اول. 54

4-4-2- آزمون فرضیه­ دوم. 56

4-4-3- آزمون فرضیه­ سوم. 58

 

فصل پنجم:  نتیجه ­گیری، بحث و پیشنهادات.. 1

5-1 مقدمه. 63

2-5 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­های تحقیق.. 63

5-2-1- بحث و نتیجه ­گیری از فرضیه­ اول. 63

5-2-2- بحث و نتیجه ­گیری از فرضیه­ دوم. 64

5-2-3- بحث و نتیجه ­گیری از فرضیه­ سوم. 65

5-3 محدودیت­های تحقیق.. 66

5-4 پیشنهادات… 67

5-4-1- پیشنهادات کاربردی.. 67

5-4-2- پیشنهادات پژوهشی.. 67

پیوست­ها  1

پرسشنامه­یی زوجی اینریچ.. 70

پرسشنامه­ امید به زندگی حلاجیان.. 72

پرسشنامه­ بهزیستی روان­شناختی – فرم کوتاه ریف… 74

منابع و مآخذ  75

فهرست جدول­ها

جدول شماره (3-1): پایایی پرسشنامه­ امید به زندگی حلاجیان در گروه آزمایش و کنترل.. 41

جدول شماره (3-2): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات اختلاف پیش­آزمون و پس­آزمون امید به زندگی مادران در گروه آزمایش و کنترل.. 42

جدول شماره (3-3): پایایی مقیاس زوجی اینریچ در گروه آزمایش و کنترل.. 42

جدول شماره (3-4): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات اختلاف پیش­آزمون و پس­آزمون رضامندی زناشویی مادران در گروه آزمایش و کنترل.. 43

جدول شماره (3-5): پایایی مقیاس بهزیستی روان­شناختی – فرم كوتاه ریف در گروه آزمایش و کنترل.. 44

جدول شماره (3-6): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات اختلاف پیش­آزمون و پس­آزمون بهزیستی روان­شناختی مادران در گروه آزمایش و کنترل.. 44

جدول شماره (3-7): ساختار کلی جلسات آموزش مهارت­ های مثبت­اندیشی.. 45

جدول شماره(4-1): توصیف گروه آزمایش و کنترل.. 48

جدول شماره(4-2):توصیف نمره متغیرهای تحقیق در گروه آزمایش…. 49

جدول شماره (4-3):توصیف نمره­ی متغیرهای تحقیق در گروه کنترل.. 51

جدول شماره (4-4): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات پیش­آزمون بهزیستی روان­شناختی مادران در گروه آزمایش و کنترل.. 54

جدول شماره (4-5): نتایج آزمون لوین.. 54

فهرست جدول­ها

جدول شماره (4-6): نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس­آزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پیش­آزمون در مؤلفه­ی بهزیستی روانشناختی مادران.. 55

جدول شماره (4-7): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین­های بهزیستی روان­شناختی مادران دانش ­آموزان گروه آزمایش و کنترل در پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری.. 56

جدول شماره (4-8): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات پیش­آزمون امید به زندگی مادران در گروه آزمایش و کنترل  57

جدول شماره (4-9): نتایج آزمون لوین.. 57

جدول شماره (4-10): نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس­آزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پس­آزمون در مؤلفه­ی امید به زندگی مادران.. 57

جدول شماره (4-11): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین­های امید به زندگی مادران گروه آزمایش و کنترل در پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری.. 58

جدول شماره (4-12): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات پیش­آزمون رضامندی زناشویی مادران در گروه آزمایش و کنترل  59

جدول شماره (4-13): نتایج آزمون لوین.. 59

جدول شماره (4-14): نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس­آزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پس­آزمون در مؤلفه­ی رضامندی زناشویی مادران.. 60

جدول شماره (4-15): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین­های رضامندی زناشویی مادران گروه آزمایش و کنترل در پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری.. 60

جدول5-1: خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­های تحقیق.. 63

جدول شماره (الف-1): پرسشنامه­ زوجی اینریچ.. 69

ادامه جدول شماره (الف-1): پرسشنامه­ زوجی اینریچ.. 70

جدول شماره (الف-2): پرسشنامه­ امید به زندگی.. 71

ادامه­ جدول شماره (الف-2): پرسشنامه­ امید به زندگی.. 72

جدول شماره (الف-3): پرسشنامه­ بهزیستی- روان­شناختی.. 73

ادامه­ جدول شماره (الف-3): پرسشنامه­ بهزیستی- روان­شناختی.. 74

فهرست نمودارها

نمودار شماره (4-1): توصیف گروه آزمایش و کنترل.. 49

نمودار شماره (4-2): توصیف پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری بهزیستی روان­شناختی مادران در گروه آزمایش و کنترل  52

نمودار شماره (4-3): توصیف پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری رضامندی زناشویی مادران گروه آزمایش و کنترل  53

نمودار شماره (4-4): توصیف پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری امید به زندگی مادران گروه آزمایش و کنترل  53

فهرست شکل­ها

عنوان شکل ………………………………………………………………………………………………….                صفحه

شکل شماره (2-1): الگوی ریف در خصوص سازه بهزیستی روان­شناختی، اقتباس از کرد تمینی (1384) 1

چکیده

هدف:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت­ های مثبت­اندیشی بر بهزیستی روان­شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزندکم ­توان ذهنی شهر فردوس درسال (91) انجام شد.

روش:

این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون و آزمون پیگیری با گروه کنترل  است. جامعه موردمطالعه 100 نفر ازمادران دارای فرزند کم ­توان ذهنی شهر فردوس بودند،که فرزندان­شان در سال91 تحت حمایت بهزیستی بوده ­اند.نمونه ­ای شامل 50 مادر به شیوه­ نمونه گیری تصادفی انتخاب وبه صورت تصادفی در گروه آزمایش وکنترل هرگروه (25نفر) قرار گرفتند.

آزمودنی­های گروه آزمایش به مدت 13 جلسه­ 90 دقیقه­ای طی 4 هفته تحت آموزش مهارت­ های مثبت­اندیشی قرار گرفتند، در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله­ای دریافت نکردند. داده ­های به دست آمده با بهره گرفتن از روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

یافته ها: تحلیل نتایج با بهره گرفتن از آزمونT  مستقل نشان  داد که تفاوت بین دوگروه آزمایش وکنترل معنادار است ( 0001/0p< ).

نتیجه ­گیری: نتایج به دست آمده در این تحقیق همسو با سایر تحقیقات بوده وسودمندی وتأثیر آموزش مهارت­ های مثبت­اندیشی بر بهزیستی روان­شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند كم توان ذهنی را تأیید می­ کند.

1-1          مقدمه

یکی از طبیعی­ترین گروه­ هایی که می ­تواند نیازهای انسان را ارضا کند خانواده است. وظیفه­ی خانواده مراقبت از فرزندان و تربیت آن­ها، برقراری ارتباطات سالم اعضا با هم و کمک به استقلال کودکان است، حتی اگر کودک کم ­توان ذهنی[1]، نابینا[2]، یا ناشنوا[3] باشد. کم ­توان ذهنی یک وضعیت و حالت خاص ذهنی است که در اثر شرایط مختلف قبل از تولد و یا پس از تولد کودک پدید می ­آید (میکائیلی، 138). بی تردید تولد و حضور كودكی با كم توانی ذهنی در هر خانواده­ای می ­تواند رویدادی نامطلوب و چالش­زا تلقی شود كه احتمالاً تنیدگی، سرخوردگی­، احساس غم و ناامیدی را به دنبال خواهد داشت. شواهد متعددی وجود داردكه نشان می­ دهند والدین كودكان دارای مشكلات هوشی­، به احتمال بیشتری با مشكلات هیجانی­، اقتصادی و اجتماعی كه غالباً ماهیت محدود كننده­، مخرب و فراگیر دارند، مواجه می­شوند (مانند خمیس[4]، 2007). در چنین موقعیتی گرچه همه اعضای خانواده وكاركرد آن­، آسیب می­بیند(هرینگ[5] وهمكاران، 2006) مادران به علت داشتن نقش سنتی “مراقب”، مسئولیت ­هایی بیشتری در قبال فرزند ناتوان خود به عهده می­ گیرند كه در نتیجه­، با مشكلات روانی بیشتری مواجه می­شوند. فرض بر این است كه مشكلات مربوط به مراقبت از فرزند مشكل­دار، والدین، به ویژه مادر را در معرض خطر ابتلا به مشكلات مربوط به سلامت روانی قرار می­دهد (اولسون و هوآنگ، 2001؛ مک کانکی و همکاران[6]، 2007). مادر، نخستین شخصی است كه به طور مستقیم با كودك ارتباط برقرار می­كند.

رویارویی مادر با فرزند كم­توان ذهنی، نیاز كودك به مراقبت دایمی، اهمیت فراهم ساختن شرایط ویژه­ی رشد، تجربه­ تنش والدین ناشی از وجود رفتارهای آیینی، مشكلات زبانی، قشقرق و فقدان مهارت مراقبت از خود در این گروه از كودكان، همگی زمینه را برای تضعیف كاركرد طبیعی مادر فراهم می­نمایند. وجود چنین مشكلاتی افزایش میانگین اختلالات روانی در مادران كودكان استثنایی و به ویژه مادران دارای كودك كم توان ذهنی را در مقایسه با مادران كودكان عادی در پی خواهد داشت. هم چنین داشتن توقعات و انتظارات دور از توانایی كودكان و برآورده نشدن آن­ها موجب ناكامی والدین می­ شود.

تولد یک كودك كم­توان ذهنی در مادرانی كه به مدت 9 ماه بارداری، انتظار یک كودك سالم و با ویژگی­های طبیعی را داشته اند موجبات احساس گناه و تقصیر، ناكامی و محرومیت ناشی از طبیعی نبودن كودك را در مادر فراهم می كند كه بالطبع غم، اندوه و افسردگی را به دنبال خواهد داشت. در مجموع، چنین شرایطی می ­تواند سبب گوشه­گیری، عدم علاقه به برقراری رابطه با محیط، احساس خودكم بینی و بی ارزشی در مادر شود و پیامدهای منفی هم­چون اضطراب، پرخاشگری (نریمانی و همکاران، 2007)، حرمت به خود پایین (محمدی و دادخواه، 2001) و افسردگی شدید (لاجوردی، 1992) را در مادران به دنبال داشته باشد و سلامت آن­ها را به خطر اندازد.یكی از مهم ترین منابع زمینه ساز این گروه از مشكلات روان -شناختی از دست دادن امید به زندگی و نداشتن رضایت زناشویی است (شمس اسفندآبادی، 2007).

تعداد صفحه : 102

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.