روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه ارشد رشته علوم تربیتی: تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش : برنامه ­ریزی درسی

عنوان : تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان

دانشگاه کاشان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

عنوان:

تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حمید رحیمی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات تحقیق …………………………………………. 1
مقدمه…………………………………………………………… 2
1-1 بیان مسئله…………………………………………………… 3
1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………….. 9
1-3 اهداف تحقیق………………………………………………… 10
1-3-1 هدف کلی تحقیق……………………………………………. 10
1-3-2 اهداف جزئی……………………………………………….. 10
1-4 فرضیات تحقیق……………………………………………… 11
1-4-1 فرضیه اصلی……………………………………………….. 11
1-4-2 فرضیه های فرعی……………………………………………. 11
5-1 تعریف متغیرها……………………………………………… 12
1-5-1 تعاریف نظری……………………………………………….. 12
1-5-2 تعاریف عملیاتی……………………………………………… 13
فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق…………………………………. 15
مقدمه…………………………………………………………… 16
2-1 بخش اول: هوش اخلاقی……………………………………….. 17
2-1-1 هوش……………………………………………………… 17
2-1-2 انواع هوش….……………………………………………… 18
2-1-3 تبیین مفهوم اخلاق………………………………………….. 21
2-1-4 هوش اخلاقی………………………………………………. 22
2-1-5 هوش اخلاقی بوربا…………………………………………… 24
2-1-5-1 اصول هوش اخلاقی از دیدگاه بوربا…………………………….. 24
2-1-5-2 اصول هوش اخلاقی از دیدگاه لنینک و کیل…………………….. 26
2-1-6 فواید هوش اخلاقی………………………………………….. 26
2-2 بخش دوم: سرمایه اجتماعی…………………………………… 27
2-2-1 سرمایه اجتماعی چیست………………………………………. 27
2-2-2 تاریخچه سرمایه اجتماعی……………………………………… 28
2-2-3 اهمیت سرمایه اجتماعی………………………………………. 29
2-2-4 تئوری پردازان و تعریف آنان از سرمایه اجتماعی…………………… 30
2-2-4-1سرمایه اجتماعی از دیدگاه پونتام(1995) ……………………… 30
2-2-4-2 سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو(1990) ……………………… 31
2-2-4-3 سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن(1998)………………………. 31
2-2-5 تعریف مفهومی سرمایه اجتماعی………………………………… 32
2-2-6 ویژگی های مفهوم سرمایه در سرمایه اجتماعی …………………… 35
2-2-7 انواع سرمایه و رابطه آن با سرمایه اجتماعی ……………………….. 35
2-2-8 سرمایه اجتماعی و سطوح تحلیل آن……………………………… 37
2-2-9 ابعاد سرمایه اجتماعی………………………………………… 38
2-2-10 گونه های سرمایه اجتماعی ………………………………….. 39
2-2-11 مزایای سرمایه اجتماعی……………………………………… 40
2-2-12جنبه های منفی سرمایه اجتماعی………………………………. 41
2-2-13 عناصر و مؤلفه های سرمایه اجتماعی…………………………… 42
2-2-13-1 اعتماد اجتماعی…………………………………………. 43
2-2-13-2 انسجام اجتماعی…………………………………………. 44
2-2-13-3 مشارکت اجتماعی……………………………………… 45
2-2-13-4 تعلق اجتماعی…………………………………………… 46
2-2-14 مقایسه سرمایه اجتماعی با دیگر سرمایه ها ……………………… 48
2-2-15 آیا ارزش های دینی مهم ترین مؤلفه سرمایه اجتماعی است؟………… 49
2-3 بخش سوم: مسئولیت پذیری………………………………….. 50
2-3-1 تعریف مسئولیت پذیری ………………………………………. 50
2-3-2 تبیین مفهوم مسئولیت و مسئولیت پذیری…………………………. 50
2-3-3 مسئولیت پذیری از منظر جامعه شناختی و روان شناختی…………….. 55
2-3-3-1 هابرماس………………………………………………… 55
2-3-3-2 هومنز…………………………………………………… 55
2-3-3-3 ویکرز…………………………………………………… 55
2-3-3-4 آدلر و روانشناسی فردی…………………………………….. 56
2-3-3-5 دیدگاه پرز گشتالت درمانی ………………………………… 56
2-3-3-6 دیدگاه تحلیل تبادلی اریک برن……………………………… 57
2-3-3-7 دیدگاه واقعیت درمانی گلاسر………………………………… 57
2-3-3-8 دیدگاه مراجع- محوری راجرز……………………………… 57
2-3-3-9 دیدگاه وجود گرایان فرانکل………………………………….. 58
2-3-4 اهمیت و جایگاه مسئولیت پذیری از منظراسلام ……………………. 58
2-3-5 مسئولیت پذیری اجتماعی ……………………………………. 60
2-3-6 ابعاد و مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی………………………. 62
2-3-6-1 بعد شناختی……………………………………………… 62
2-3-6-2 بعد عاطفی……………………………………………….. 63
2-3-6-3 بعد عملکردی…………………………………………….. 63
2-4 بخش چهارم: پیشینه تحقیق ………………………………….. 64
2-4-1 تحقیقات داخلی……………………………………………… 64
2-4-2 تحقیقات خارجی…………………………………………….. 70
فصل سوم: روش تحقیق…………………………………………… 75
مقدمه ………………………………………………………….. 76
3-1- نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 76
3-2 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………… 77
3-3 حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………… 77
3-4 روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………… 78
3-5 روش و ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………. 79
3-6 روایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………….. 81
3-7 پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………… 83
3-8- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………… 84
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها………………………………… 87
مقدمه ………………………………………………………….. 88
4-1 یافته های توصیفی…………………………………………….. 89
4-1-1 بررسی توصیفی گروه نمونه ……………………………………. 89
4-1-2 تحلیل توصیفی پرسشنامه ها…………………………………… 92
4-2 یافته های استنباطی …………………………………………… 100
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………….. 114
مقدمه ………………………………………………………….. 115
5-1 خلاصه بحث ………………………………………………….. 116
5-2 یافته های تحقیق……………………………………………… 117
5-3 پیشنهادات کاربردی تحقیق……………………………………… 124
5-4 پیشنهادات نظری………………………………………………. 125
5-5 محدودیت ها …………………………………………………. 126
منابع فارسی …………………………………………………….. 128
منابع لاتین………………………………………………………. 137

فهرست جدولها

جدول3-1 توزیع فراوانی جامعه آماری به تکفیک دانشکده………………….. 77
جدول3-2 توزیع فراوانی جامعه و حجم نمونه به تکفیک دانشکده……………. 78
جدول3-3 درجه بندی و نحوه ارزش­گذاری گویه های پرسشنامه هوش اخلاقی…. 80
جدول3-4 انطباق سوالات پرسشنامه هوش اخلاقی با هر یک از مؤلفه­ های پژوهش. 80
جدول3-5 درجه بندی و نحوه ارزش­گذاری گویه های پرسشنامه سرمایه اجتماعی. 80
جدول3-6 انطباق سوالات پرسشنامه سرمایه اجتماعی با هر یک از مؤلفه­ های پژوهش…………………………………………………………. 80
جدول3-7 درجه بندی و نحوه ارزش­گذاری گویه های پرسشنامه مسئولیت­ پذیری.. 81
جدول3-8 انطباق سوالات پرسشنامه مسئولیت­ پذیری با هر یک از مؤلفه­ های پژوهش…………………………………………………………. 81
جدول 3-9 تحلیل ساختاری متغیرها………………………………….. 82
جدول3-10 ضریب پایایی هر یک از مؤلفه­ های هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی و مسئولیت­ پذیری………………………………………………….. 83
جدول 4-1 تحلیل توصیفی نمونه بر حسب جنسیت ……………………. 89
جدول4-2 تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی……………… 90
جدول 4-3 تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب مقطع تحصیلی…………….. 91
جدول 4-4 تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب دانشکده………………….. 92
جدول 4-5 تحلیل توصیفی پرسشنامه هوش اخلاقی (مؤلفه راستگویی)……….. 93
جدول 4-6 تحلیل توصیفی پرسشنامه هوش اخلاقی (مؤلفه بخشش)…………. 94
جدول 4-7 تحلیل توصیفی پرسشنامه هوش اخلاقی (مؤلفه دلسوزی)………… 94
جدول4-8 تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه مشارکت اجتماعی).. 95
جدول4-9 تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه اعتماد اجتماعی )… 95
جدول4-10 تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه تعلق اجتماعی )… 96
جدول4-11 تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه انسجام اجتماعی ). 96
جدول4-12 تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه خودمدیریتی)…. 97
جدول4-13 تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه امانت داری )….. 97
جدول4-14 تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه وظیفه شناسی)… 98
جدول4-15 تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه سازمان یافتگی )… 98
جدول4-16 تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیت پذیری (مؤلفه پیشرفت گرایی ).. 99
جدول 4-17 توزیع نرمال متغیرها…………………………………….. 100
جدول 4-18 توزیع نرمال متغیرها…………………………………….. 101
جدول 4-19 توزیع نرمال متغیرها…………………………………….. 102
جدول 4-20 مقایسه میانگین هوش اخلاقی دانشجویان……………………. 103
جدول 4-21 مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی دانشجویان………………….. 103
جدول 4-22 مقایسه میانگین مسئولیت پذیری دانشجویان…………………. 104
جدول 4-23 ضریب همبستگی بین مولفه های هوش اخلاقی با مسئولیت پذیری… 104
جدول 4-24 ضرایب رگرسیون هر یک ازمولفه های هوش اخلاقی…………… 105
جدول 4-25 ضریب همبستگی بین مولفه های سرمایه اجتماعی با مسئولیت پذیری…………………………………………………………. 105
جدول 4-26 ضرایب رگرسیون هر یک ازمولفه های سرمایه اجتماعی…………. 106
جدول 4-27 تحلیل مسیر متغیرها…………………………………… 107
جدول 4-28 مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب جنسیت…………… 107
جدول4-29 مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان برحسب رشته تحصیلی………… 107
جدول 4-30 مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی………. 108
جدول 4-31 مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب دانشکده……………. 108
جدول 4-32 مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان بر حسب جنسیت…………. 109
جدول4-33 مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان برحسب رشته تحصیلی……… 109
جدول 4-34 مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی……. 109
جدول 4-35 سرمایه اجتماعی دانشجویان بر حسب دانشکده……………….. 110
جدول 4-36 مقایسه مسئولیت پذیری دانشجویان بر حسب جنسیت…………. 110
جدول4-37 مقایسه مسئولیت پذیری دانشجویان برحسب رشته تحصیلی………. 111
جدول 4-38 آزمون تعقیبی جهت مقایسه مسئولیت پذیری برحسب رشته تحصیلی 111
جدول 4-39 مقایسه مسئولیت پذیری دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی……. 112
جدول 4-40 مقایسه مسئولیت پذیری دانشجویان بر حسب دانشکده…………. 112
جدول 4-41 آزمون تعقیبی جهت مقایسه مسئولیت پذیری برحسب دانشکده….. 113

فهرست نمودارها

1-1 مدل مفهومی تحقیق……………………………………………. 8
نمودار 4-1 تحلیل توصیفی نمونه بر حسب جنسیت……………………….. 89
نمودار 4-2 تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی……………… 90
نمودار 4-3 تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب مقطع تحصیلی.…………….. 91
نمودار 4-4 تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب دانشکده…………………… 92
نمودار 4-17 توزیع نرمال متغیرهای هوش اخلاقی ……………………….. 100
نمودار 4-18 توزیع نرمال متغیرهای سرمایه اجتماعی……………………… 101
نمودار 4-19 توزیع نرمال متغیرهای هوش اخلاقی………………………… 102

چکیده

یکی از وظایف اساسی نظام آموزشی هر کشور، پرورش استعدادهای دانشجویان و آماده­سازی آنان برای شرکت فعال در امور جامعه است. کمک به دانشجویان و هدایت آنان برای دست­یابی به هدف­های مطلوب در زندگی، کسب مهارت­های فردی، اجتماعی، حرفه­ای و اخلاقی، لزوم آموزش مهارت­های هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی و مسئولیت­ پذیری را برای رسیدن به این اهداف آشکار می­­سازد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیت­ پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان انجام شده است. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی94-1393 به تعداد 7132 نفر بود که با بهره گرفتن از فرمول کوکران، 257 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب گردید. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه هوش اخلاقی در قالب چهل گویه در سه مؤلفه ( راستگویی، بخشش و دلسوزی)، پرسشنامه سرمایه اجتماعی در قالب 24 سوال در چهار مؤلفه (مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، تعلق اجتماعی و اعتماد اجتماعی) و پرسشنامه مسئولیت­ پذیری در قالب 42 سوال در پنج مؤلفه (خودمدیریتی، امانت داری، وظیفه­شناسی، سازمان­یافتگی و پیشرفت­گرایی) استفاده گردید. روایی محتوایی و سازه هر سه پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه هوش اخلاقی 83/0، سرمایه اجتماعی 87/0 و مسئولیت­ پذیری 91/0 برآورد گردید. تحلیل داده ­ها در سطح توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون، مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر) با بهره گرفتن از نرم­افزار آماری SpSS و Amos انجام گرفت. یافته­ ها نشان داد که میانگین هر یک از مؤلفه­ های هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی و مسئولیت­ پذیری از میانگین تئوریک (3) بیشتر است. بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با مسئولیت­ پذیری دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود داشت. نتایج نشان می­دهد تلاش جهت معرفی و شناسایی جایگاه هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی در رشد و پرورش مسئولیت­ پذیری دانشجویان و نقش آن در آینده زندگی تحصیلی و شغلی آنها دارای اهمیت قابل توجهی است.

مقدمه

نظام­های آموزشی در سطوح و مقاطع تحصیلی مختلف اهداف و کارکردهای متفاوتی را مورد توجه و تأکید قرار می­دهند، یکی از این کارکردها که بیانگر تلاش و برنامه ­ریزی نهادهای آموزشی جهت تربیت اجتماعی و شهروندی فراگیران خود می­باشد، اقدام در مسیر ایجاد، آموزش رشد قابلیت­ها، رشد و پرورش هوش اخلاقی، توسعه سرمایه اجتماعی و مهارت­های مسئولیت­ پذیری در میان مخاطبان و مشتریان خود است. تردیدی نیست که انسان به عنوان یک موجود ذاتاً اجتماعی و برخوردار از سرشت مدنی به تنهایی قادر به رفع نیازهای خود نبوده و لذا مجبور است که برای انجام امور مختلف خود به دیگران پناه آورد (ستوده،1376)؛ از این رو ضرورت دارد که الزامات و مقتضیات تعامل با دیگران را به درستی بشناسد و آنها را عملاً در روابط و مناسبات اجتماعی خود به کار گیرد(جمالی،1386: 78).

دانشگاه از جمله مهم­ترین مجموعه­های انسانی در هر جامعه است. هرچند مهم­ترین وظیفه آموزش عالی، آموزش دانش و مهارت در سطح پیشرفته و حرفه­ای است اما علاوه بر وظیفه انتقال دانش و مهارت، وظایف دیگری که دارای ارزش اجتماعی هستند نیز جزء وظایف دانشگاه ذکر شده است. انتقال و ترویج ارزش­های اخلاقی و فرهنگی، شکوفاکردن توانایی­های فردی و اجتماعی و کمک به رشد شخصیتی، عاطفی، رفتاری و فکری را می­توان از جمله سایر وظایف مهم دانشگاه­هاست. به طور کلی، دانشجویان مراحل جامعه­پذیری و ورود به جامعه را از طریق تجربیات خود در نظام­های رسمی و غیر رسمی آموزشی و اجتماعی دانشگاه کسب می­ کنند(حسامی، 2001: 320-6). به همین دلیل در بسیاری مواقع، انتظارات جامعه از نظام آموزشی بیش از آن که به توسعه حرفه­ای افراد مرتبط باشد به توسعه اخلاقی، رشد سرمایه اجتماعی و در نتیجه مسئولیت پذیری آن­ها ارتباط دارد.این فصل در مورد کلیات تحقیق به تفصیل توضیح داده شده است. که شامل توضیحاتی در مورد بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی می­باشد.

تعداد صفحه : 166

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

Comments are closed.