مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : تأثیر كاربرد کولتیواتور و چند کشتی همزمان بر خصوصیات زراعی و زیست توده ذرت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

گرایش : زراعت

عنوان :  تأثیر كاربرد کولتیواتور و چند کشتی همزمان بر خصوصیات زراعی و زیست توده ذرت 


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نراق

دانشکده کشاورزی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M. Sc) در رشته کشاورزی گرایش زراعت

عنوان
تأثیر كاربرد کولتیواتور و چند کشتی همزمان بر خصوصیات زراعی و زیست توده ذرت در اصفهان

استاد راهنما:
دکتر محمد میرزاخانی

استاد مشاور:
دکتر رقیه امینیان دهكردی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

به منظور بررسی چند كشتی همزمان لگوم‌های مختلف و كاربرد کولتیواتور بر عملکرد ذرت علوفه‌ای رقم 704 در سال 1392 در شرایط مزرعه‌ای واقع در منطقه ورزنه (اصفهان) مطالعه‌ای صورت پذیرفت. این مطالعه به صورت استریپ بلوک و در قالب طرح بلوك‌های کامل تصادفی در سه تکرارانجام گرفت. وکولتیواتور به عنوان فاکتور اصلی با سطوح 30، 60 سانتی‌متری ذرت وعدم کولتیواتور و چند کشتی ذرت با لگوم‌های مختلف به عنوان فاکتور فرعی، با کشت‌های مخلوط سویا + ذرت، ماش + ذرت، لوبیا چشم بلبلی + ذرت، یونجه + ذرت و کشت خالص ذرت در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که کولتیواتور بر روی ارتفاع بوته، ارتفاع ساقه، طول پانیکول، ارتفاع بلال از سطح زمین و تعداد بلال در بوته مؤثر بوده و بالاترین عملکرد مربوط به عدم کولتیواتور می باشد اما در صفت‌های ارتفاع بوته و ساقه بالاترین عملکرد مربوط به کولتیواتور در 30 سانتیمتری ذرت می باشد. اما چند کشتی هم بر روی این پنج صفت مؤثر نبوده و ذرت خالص بیشترین عملکرد را دارا می باشد. عملکرد‌تر علوفه و عملکرد خشک علوفه و همچنین وزن خشک دانه‌ها کولتیواتور روی آنها مؤثر بوده به صورتی که بیشترین عملکرد مربوط به کولتیواتور در 30 سانتیمتری ذرت می باشد. اما چند کشتی بر روی عملکرد‌های‌تر علوفه و خشک علوفه و وزن خشک دانه‌ها مؤثر نبوده و بالاترین عملکرد را ذرت خالص دارا بود. در اکثر صفات، بالاترین عملکرد در فاکتور اصلی(کولتیواتور) مربوط به عدم کولتیواتور و در فاکتور فرعی(چند کشتی) مربوط به ذرت خالص بوده است و همچنین کمترین عملکرد در کولتیواتور نیز در اکثر صفات مربوط به کولتیواتور در 60 سانتی‌متری ذرت است. کولتیواتور بر صفات درصد نیتروژن و درصد پروتئین تأثیری نداشته اما چند کشتی برروی درصد نیتروژن و درصد پروتئین اثر داشته که بیشترین عملکرد مربوط به کشت‌های مخلوط ذرت با ماش می باشد. در مورد صفات تعداد برگ سبز در بوته و قطر ساقه، فاکتور‌های کولتیواتور و چند کشتی اثری نداشته با این وجود بیشترین عملکرد به ترتیب مربوط به کولتیواتور در 30 سانتیمتری و ذرت خالص می باشد. کولتیواتور بر صفات تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بلال و وزن هزار دانه بدون تأثیر بوده به صورتی که کمترین عملکرد را کولتیواتور دیر هنگام و بیشترین عملکرد را عدم کولتیواتور داراست. اما چند کشتی بر صفت‌های تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بلال، وزن هزار دانه و تعداد بلال در متر مربع اثر داشته که بیشترین عملکرد در تعداد دانه در ردیف و تعداد دانه در بلال مربوط به کشت مخلوط ذرت با لوبیا اما کمترین عملکرد را ذرت خالص دارا بود. در مورد صفات وزن هزار دانه و تعداد بلال در متر مربع نیز بیشترین عملکرد مربوط به ذرت خالص بوده است. کولتیواتور بر روی شاخص برداشت بلال مؤثر بوده ولی چند کشتی تأثیر نداشته و بیشترین عملکرد هم مربوط به کشت ذرت خالص و عدم کولتیواتور بوده است اما در مورد شاخص باروری بوته برعکس کولتیواتور بدون تأثیر و چند کشتی تأثیر داشته و بیشترین عملکرد هم مربوط به ذرت خالص و عدم کولتیواتور بوده است. فاکتور اصلی بر صفات مقدار کلروفیل، طول برگ، عرض برگ، مساحت برگ اثر نداشته و کمترین عملکرد را در همه این صفات مربوط به کولتیواتور در 60 سانتیمتری و اما چند کشتی بر صفات مقدار کلروفیل، عرض سطح برگ و مساحت برگ بلال مؤثر بوده که بالاترین عملکرد در مقدار کلروفیل مربوط به کشت مخلوط ذرت و یونجه با 86/26 می باشد ودر عرض سطح برگ بیشترین میانگین مربوط به ذرت و سویا با 31/8 سانتی‌متر می باشد و همچنین بیشترین مساحت برگ مربوط به کشت ذرت خالص با 5/420 سانتی‌متر مربع می باشد. با توجه به مطالعه‌ی انجام شده به نظر می‌رسد عملکرد صفات در کشت مخلوط به دلیل محدود شدن رطوبت و عناصر غذایی جواب عکس می‌دهد وهمچنین کولتیواتور دیر هنگام نیز باعث کاهش عملکرد می شود وبهتر است در صورت استفاده از کولتیواتور، در اوایل رشد ذرت(30 سانتیمتری) کولتیواتور زده شود.

واژگان کلیدی: كاربرد کولتیواتور، چند کشتی همزمان، ذرت علوفه ای، لگوم ها.

فهرست مطالب

عنوان               صفحه

1-1- مقدمه ………12

1-2- تاریخچه و اهمیت اقتصادی.. 13

1-3- مشخصات گیاه شناسی.. 15

1-4- رشد و نمو ذرت… 16

1-4-1- کاشت تا سبز شدن. 17

1-4-2- سبز شدن تا ظهور گل آذین نر. 19

1-4-3- ظهور گل آذین نر تا رسیدگی.. 22

1-5- سازگاری.. 26

1-6- انواع ذرت… 27

1-7- هیبریدهای ذرت… 29

1-8- شناخت کشت مخلوط ونحوه ی به کارگیری آن در سیستم های کشاورزی.. 29

1-9- کولتیواتور و تأثیر آن بر سیستم زراعی.. 34

1-10- فرضیه ها 36

1-11- اهداف تحقیق.. 36

3-1-کولتیواتور. 38

3-2- چند كشتی همزمان. 41

3-3- چند کشتی همزمان با لوبیا 46

3-4- چند کشتی همزمان با سویا 50

3-5- چند کشتی همزمان با یونجه. 54

3-6- چند کشتی همزمان با ماش… 57

3-1- موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی محل آزمایش… 61

3-2- مشخصات خاك محل آزمایش… 61

3-3 متغیرهای جوی طی فصل رشد گیاه 61

3-4- طرح آزمایشی.. 62

3-5- خصوصیات ذرت هیبرید 704. 62

3-6- عملیات کاشت و داشت… 63

3-7- روش نمونه گیری و صفات اندازه گیری شده 63

3-8- تجزیه و تحلیل داده ها 64

4-1- ارتفاع بوته. 66

4-2- ارتفاع ساقه. 69

4-3- طول پانیکول………70

4-4- ارتفاع بلال از سطح زمین.. 71

4-5- تعداد بلال در بوته. 71

4-6- تعداد برگ سبز در بوته. 72

4-7- قطر ساقه. 76

4-8- عملكرد علوفه ذرت… 77

4-9- وزن تر بلال. 78

4-10- وزن‌تر ساقه و برگ ذرت… 79

4-11- بیوماس‌ کل ذرت… 79

4-12- وزن خشک ساقه و برگ ذرت… 84

4-13- وزن خشک بلال و پوست بلال. 85

4-14- وزن خشک چوب و پوست بلال. 86

4-15- عملكرد دانه. 87

4-16- تعداد ردیف در بلال. 88

4-17- تعداد دانه در ردیف… 92

4–18 تعداد دانه در بلال. 93

4-19- وزن هزار دانه. 94

4-20- تعداد بلال در مترمربع. 95

4-21- تعداد دانه در مترمربع. 96

4-22- شاخص برداشت بلال. 100

4–23 شاخص باروری بوته. 102

4-24- درصد نیتروژن. 103

4-25- درصد پروتئین.. 103

4-26- عملکرد پروتئین.. 104

4-27- عدد کلروفیل متر. 108

4-28- طول سطح برگ… 109

4-29- عرض سطح برگ… 109

4-30- مساحت برگ بلال. 110

5-1- نتیجه گیری کلی.. 112

5-2- پیشنهادات… 112

بر اساس یافته‌های این تحقیق پیشنهادات زیر برای مطالعات آتی ارائه می گردد: 112

منابع. 114

مقدمه

ذرت متعلق به تیره یPoaceae  و از غلات مهم مناطق گرمسیر و معتدل جهان است كه از نظر تولید جهانی بعد از گندم و برنج مقام سوم را به خود اختصاص داده است. جمعیت رو به افزایش جهان با كمبود عمد‌ه ای در تولیدات گیاهی و غذای مورد نیاز مواجه است. بنابراین برای تأمین غذا به گیاهان زراعی پر محصولی مانند ذرت نیاز دارد(Alyri et al., 2000). ذرت یکی از گیاهانی است که به دلیل سازگاری بالا می تواند با گیاهان زیادی به صورت مخلوط کشت شود. گزارش شده است که 60 درصد ذرت کشت شده در مناطق گرمسیری آمریکای لاتین به صورت مخلوط انجام می شود(Francis and Decoteau, 1993). به طور معمول کشت مخلوط غلات خصوصاً ذرت با حبوبات در سطح وسیعی از جهان انجام شده و تحقیقات زیادی روی آن صورت گرفته(Seran and Brintha., 2010). مطالعات نشان داده است که در کشت مخلوط ذرت و سویا، ذرت عملکرد بیشتری نسبت به سیستم تک کشتی تولید کرده است (Marchiol et al., 1992). ذرت به دلیل قدرت سازگاری بالا می تواند با گیاهان زیادی به صورت مخلوط كشت گردد و به علت داشتن مواد قندی، نشاسته و عملكرد علوفه زیاد یكی از مهمترین گیاهان جهت تولید علوفه سبز، سیلو و دانه محسوب می شود(Yazdani et al., 2009). 60 درصد کشت ذرت در مناطق گرمسیری آمریکای لاتین به صورت زراعت مخلوط انجام می شود(Francis and Decoteau,1993). كشت مخلوط غلات – بقولات و بویژه كشت ذرت با حبوبات یكی از معمو ل ترین انواع زراعت مخلوط است (مظاهری، 1372). ذرت و لوبیا از جمله گیاهانی هستند كه سطح زیر كشت بالایی را در كشور دارند و در اكثر مناطق به صورت تك كشتی تولید می شوند. تحقیقات نشان داده است كه كشت مخلوط این دو گیاه متعلق به دو خانواده بقولات و غلات، موجب افزایش تولید، حداكثر كارایی استفاده از منابع و نیز افزایش بهره وری سیستم كشت می گردد (Chen et al , 2004).

1-2- تاریخچه و اهمیت اقتصادی

ذرت  با نام علمی Zea mays L گیاهی یک ساله از خانواده گندمیان است که تاریخ دقیق پیدایش و کشت و کار آن کاملا مشخص نیست و اظهار نظرهای متعدد در مورد منشاء آن ابراز شده است (تاج بخش، 1375). نورمحمدی و همکاران (1376) به نقل از Brandoliny (1967) دو مرکز اولیه ذرت را در آمریکا نام برده‌اند:

الف- ناحیه‌ی شمالی خط استوا (آمریکا، مکزیک، آمریکای مرکزی، کلمبیا و ونزوئلا)، یعنی نواحی که در آنجا اکثراً فرم های اولیه مکزیکی و گوآتمالایی دیده می شود.

ب- ناحیه‌ی جنوب خط استوا (اکوادور، پرو، بولیوی، پاراگوئه، برزیل و آرژانتین)، یعنی نواحی که در آنجا اکثر فرم‌های اولیه‌ی پرو و بولیوی دیده می شود.

مهمترین کشف در رابطه با منشاء ذرت در دهه 1950 بود که فسیل گرده ی ذرت در عمق 70 متری در بلاس آرتس واقع در مکزیک یافته شد و کارشناسان قدمت این دانه‌های گرده را 60 تا 80 هزار سال تخمین زده‌اند (میرهادی، 1380). درباره مبدأ و تکامل ذرت هرگونه بحثی می شود، باید رابطه نزدیک بین ذرت، Tripsacum و Euchlaena در نظر گرفته شود.

پس از کشف قاره‌ی آمریکا توسط کریستف کلمب در 1443، ذرت وارد اسپانیا شد و از آنجا به ایتالیا، پرتغال و سایر کشورهای اروپایی گسترش یافت. پرتغالی‌ها در اوایل قرن شانزده میلادی ذرت را وارد اندونزی، آفریقا، هندوستان و چین کردند. در اواخر قرن شانزده میلادی زراعت ذرت در چین صورت می‌گرفت، ذرت به دلیل ویژگی‌های زیاد خود به ویژه به دلیل قدرت سازگاری با شرایطی اقلیمی گوناگون بسیار زود در تمام دنیا گسترش یافت و مکان سوم را بعد از گندم و جو و برنج از نظر سطح زیر کشت به خود اختصاص داد (نورمحمدی و همکاران.، 1376). در مورد ورود این گیاه به ایران دو احتمال وجود دارد: الف- با حمله‌ مهاجمان پرتغالی به جزیره‌ هرمز و بندرعباس و تسلط بر نوار جنوبی ایران که در قرن دهم هجری شمسی و در زمان شاه اسماعیل صفوی رخ داد و بیشتر جنبه تجاری و فروش فرآورده‌های کشاورزی داشت، این گیاه به ایران وارد و در نواحی جنوبی که شرایط مساعد برای پرورش آن فراهم بود، پراکنده شد.

ب- اطلاق کلمه (گندم مکه) به این گیاه در آذربایجان و بسیاری دیگر از مناطق ایران شاید به دلیل این است که زائران خانه خدا در بازگشت از مکه این گیاه را به عنوان ره آورد به ایران آورده باشند و در مناطق مختلف پراکنده شده باشد (میرهادی، 1380). با وجود اینکه کشت ذرت در ایران سابقه ی نسبتاً طولانی دارد، ولی تا مدت‌ها مورد توجه قرار نگرفته و همیشه به صورت محصول حاشیه‌ای که ارزش چندانی نداشته کشت می‌گردید. ذرت برای اولین بار در سال 1352 در سطحی معادل 4 هزار هکتار به وسیله‌ی اداره کل مهندسی زراعی به منظور تأمین خوراك دام و طیور کشت گردید (نورمحمدی و همکاران.، 1376). بیش از 500 نوع فرآورده‌های گوناگون از ذرت به دست می‌آید. موارد مصرف ذرت در تغذیه‌ی انسان و دام و طیور و مصارف صنعتی مانند نان آرد ذرت همراه با آرد گندم، دانه‌ی بو داده، کورن فلیکس، بلغور، کنسرو بلال و دانه‌ی ذرت، شربت قند، دکسترین، گلوتن خوراکی و خشک، آرد، چوب بلال جهت تغذیه دام و طیور، علوفه به شکل‌های مختلف و سیلو، کنجاله دانه، کنجاله‌ی جوانه‌ی ذرت، مالت و تهیه‌ی الکل های اتیلیک، بوتیلیک و پروتیلیک، استالدئید، اسید لاکتیک، استون و گلیسرول است. همچنین ذرت در صنایع پارچه بافی، عایق سازی، ساخت کاغذ دیواری و مقواسازی هم کاربرد دارد (میرهادی، 1380). از یک صد کیلوگرم دانه‌ی ذرت بعد از جدا کردن جنین، 77 کیلوگرم آرد یا 44 لیتر الکل یا 63 کیلوگرم نشاسته و یا 71 کیلوگرم گلوکز بدست می‌آید. مضافاً اینکه از جنین همین مقدار دانه 8/ 1کیلوگرم تا 7/2 لیتر روغن و 6/3 کیلو گرم کنجاله به دست می‌آید (نورمحمدی و همکاران.، 1376). از چوب بلال ذرت سلولز به دست می‌آید که در ساخت پارچه فیبری، فیلم عکاسی، فیبر سلوفان و مواد پلاستیکی مصرف دارد (میرهادی، 1380). ازچوب بلال آن جهت تولید قطران زغال سنگ و فورفورال که در صنایع رنگ و لاستیک سازی به کار می‌رود استفاده می شود (نورمحمدی و همکاران 1376).

1-3- مشخصات گیاه شناسی

ذرت دارای ریشه‌های افشان قوی و انبوه و در عین حال سطحی است که می تواند به استقامت گیاه کمک کند. ریشه اولیه ذرت که بعد از جوانه زدن بذر تولید می گردد، 3 تا 5 عدد است و در عمق 3 تا 5 سانتی‌متر خاك ریشه‌های ثانویه به تعداد زیاد و در حدود 20 عدد از گره‌های در عمق خاك خارج می گردند (بحرانی، 1384). همچنین از گره‌هایی که در سطح خاك قرار دارند، ریشه‌هایی خارج شده و وارد خاك گشته و بنابراین مجموعه ریشه‌ها بطرف عمق زمین و اطراف پراکنده شده و بتدریج بر طول آن‌ ها اضافه می گردد که ممکن است تا عمق 2 تا 3 متری خاك نفوذ نماید (کریمی، 1386). ساقه ذرت مانند سایر گیاهان تیره غلات بندبند و بدون انشعاب است. این ساقه‌ها راست و دارای ارتفاع 2 تا 5 متر بوده که در شرایطی ممکن است تا 6 متر نیز برسند. فاصله بین گره‌های ساقه متفاوت و ممکن است 6 تا 20 سانتی‌متر باشد. بطور کلی طول آن به رقم یا زودرسی آن مربوط است. قطر ساقه ذرت حدود 3 سانتی‌متر است و حدود 8 تا 12 میان گره دارد که میان گره پایین ساقه کوتاه‌تر و میان گره بالای ساقه بلندتر است. برگ ذرت از محل گره‌ها خارج شده و از دو قسمت پهنک و غلاف تشکیل شده که غلاف به دور ساقه پیچیده شده است. پهنک برگ بطول 30 تا 80 سانتی‌متر بوده و عرض آن در حدود 10 سانتی‌متر و ضخامت آن 2 میلی متر می باشد. تعداد برگ‌های ذرت بطور متوسط 12 تا 18 عدد است. ارقام زودرس تعداد برگ کمتر و ارقام دیررس برگ بیشتری دارند(Ficher and Palmer.,1984) . گل‌های نر و ماده در ذرت جدا از هم ولی بر روی یک پایه قرار دارند و بنابراین ذرت گیاهی یک پایه است. آرایش گل‌های ماده در محل گره‌ها و در کنار برگ و گل‌های نر در انتهای ساقه قرار دارند، سنبله ماده از یک محور اصلی قطور تشکیل شده که روی آن سنبلک‌ها در ردیف‌های منظمی قرار گرفته‌اند (Duncan, 1984). هر سنبلک دارای دو گل است که فقط گل بالایی بارور می شود. مجموعه گل‌های ماده بوسیله غلافی که پوست بلال نامیده می شود، پوشیده شده است. از محل تخمدان گل‌ها میله بلند و باریکی به نام خامه خارج و از رأس پوسته دور بلال خارج می گردند. این میله‌ها که به کاکل ذرت معروف می‌باشند، برای تولید به مدت زمانی حدود 5 تا 10 روز احتیاج دارند. تعداد بلال‌ها در هر بوته بر حسب رقم متفاوت و از یک تا 12 عدد می باشد که طول هر بلال بین 1/5 تا 60 سانتی‌متر (بحرانی، 1384). گل‌های نر به صورت خوشه مرکب در انتهای ساقه اصلی قرار داشته که در روی خوشه‌های متعدد آن دو سنبلچه بلند و کوتاه به صورت منظم قرار گرفته و هر سنبلچه دارای دو گل و هر گل دارای 3 پرچم است. گرده افشانی به صورت دگرگشنی انجام می شود و درصد کمی نیز ممکن است خودگشنی صورت گیرد. پرچم‌ها می توانند مقدار زیادی گرده تولید کنند، که بوسیله باد به گل‌های ماده همان گیاه یا سایر پایه‌ها منتقل می گردند و بلافاصله بعد از قرار گرفتن روی کلاله شروع به جوانه زدن نموده و پس از 20 دقیقه فقط یک میله گرده به تخمدان می‌رسد (Ficher and Palmer, 1984). دانه ذرت میوه‌ای است گندمه و رنگ آن بسته به ارقام مختلف متفاوت و از سفید، زرد، قرمز، ارغوانی تا سیاه تغییر می‌کند. وزن هزار دانه ذرت 100 تا 400 گرم است (رستگار، 1383).

تعداد صفحه :139

قیمت : 14700 تومان 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.