مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای Agropyon elangatum

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش بیوتکنولوژی

با عنوان :  بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای Agropyon elangatum

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد دامغان

دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه کشاورزی.

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«.M. S»

گرایش: بیوتکنولوژی

 عنوان:  

بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای Agropyon elangatum با بهره گرفتن از نشانگرهای مورفولوژیکی و الکتروفورز پروتئین کل

 استاد راهنما:

سرکارخانم دکتر پروین صالحی

 استاد مشاور:

جناب دکتر علی اشرف جعفری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این بررسی صفات مورفولوژیکی و الگوی الکتروفورزی پروتئین های کل 23 ژنوتیپ علف گندمی بلند (Agropyrone elongatum.) در دو آزمایش جداگانه یكی با مدیریت بهره برداری، حفاظت شده (یک چین در سال) و دیگری با مدیریت برداشت مکرر (2 چین در سال) در سال 1385 دو آزمایش جداگانه با طرح پایه بلوك های كامل تصادفی با سه تكرار در ایستگاه تحقیقاتی، همند آبسرد واقع در شهرستان دماوند به اجرا در آمد. برای كود دهی، قبل از كشت، تجزیه خاك بعمل آمد و از میزان مواد معدنی (فسفات، اوره و پتاس) اطلاع حاصل گردید و بر اساس 100 كیلوگرم P2O5 در سال اول و 50 كیلوگرم نیتروژن N2 در هكتار در كمبود كود برطرف گردید. بعلت رشد ضعیف بوته در سال استقرار (1385) یادداشت برداری در این سال انجام نشد. در آزمایش فقط از نزولات جوی استفاده شد. تجزیه واریانس آنها در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد و به روش دانکن مقایسه میانگین در سطح احتمال 5درصد صورت گرفت. ضریب همبستگی فنوتیپی، بین میانگین صفات محاسبه گردید.‌ تجزیه رگرسیون براساس میانگین داده‌های اصلی صفات مورفولوژیک جمعیت‌ها صورت گرفت. یک بار عمکرد بذر به عنوان متغیر تابع وبقیه صفات به عنوان متغیر مستقل درنظر گرفته شد. جهت انجام تجزیه به مولفه‌های اصلی، ماتریس همبستگی بین آنها محاسبه گردید و بر اساس آن تجزیه به مولفه‌های اصلی در نرم افزار minitab14 انجام شد. نتایج این بررسی نشان داد که اثر ژنوتیپ عملکرد علوفه، قابلیت هضم و ADF معنی دار بود. همچنین اثر چین برداشت بر تمامی صفات شامل درصد خاکستر، ADF، پروتئین خام، قندهای محلول، قابلیت هضم، عملکرد علوفه و وضعیت شادابی گیاه معنی­دار بود. ژنوتیپ­های 1755M و 774M به ترتیب با 2739 و 1762 کیلوگرم درهکتار بیشترین و کمترین عملکرد علوفه داشتند. بطور كلی در برداشت مکرر (2چین)1755M با عملكرد 1530در برداشت حفاظت شده (یک چین) و 774P4 با 4190 برتر بودند و می توان از آنها بعنوان ارقام جدید استفاده نمود.

کلیدواژه ها:

صفات مورفولوژیکی، الگوی الکتروفورزی، Agropyrun elongatum ، تنوع ژنتیکی.

فهرست مطالب

فصل اول: كلیات

1-1 مقدمه. 2

1-2 اهداف… 6

1-3 مشخصات گیاه شناسی جنس Agropyron. 7

1-3-1 ریشه. 8

1-3-2 ساقه و برگ: 9

1-3-3 گل و گل انگیزی.. 10

1-3-4 بذر و میوه: 11

1-4 مشخصات گیاه شناسی Agropyrun elongatum.. 12

فصل دوم: بررسی منابع

2-1 مروری بر منابع. 15

2- 1-1 گونه های مهم گندمی و نیازهای اكولوژی آنها 15

2-1-2 اهداف اصلاحی گراس ها: 18

2-1-2-1 افزایش عملکرد علوفه: 19

2-1-2-2 ویگور گیاه: 19

2-1-2-3 اصلاح کیفیت علوفه: 19

2-1-2-4 افزایش نسبت برگ به ساقه: 20

2-1-2-5 افزایش خوش خوراکی: 20

2-1-2-6 افزایش جذب اختیاری: 20

2-1-2-7 کاهش مواد ضد کیفیت: 21

2-1-2-8 توسعه فصل چرا: 21

2-1-2-9 مقاومت به چرای دام: 21

2-2 مشخصات گیاهشناسی: 22

2-2-5 گونه­ های مهم علف گندمی و نیازهای اکولوژیکی آنها: 26

2-3 الکتروفورز. 28

2-3-1 تاریخچه استفاده از الکتروفورز. 28

2-3-2 اصول الکتروفورز. 29

2-3-3 انواع الکتروفورز. 30

2-3-4 اطلاعاتی در مورد مکانیسم کار با الکتروفورز. 33

2-3-5 استفاده از الکتروفورز در بررسی تنوع ژنتیکی.. 35

2-3-5-1 الکتروفورز پروتئین‌ها 35

2-3-6 مدل‌های آماری برآورد تنوع. 36

2-3-6-1 تجزیه به مولفه‌های اصلی.. 38

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1 مشخصات اقلیمی و زراعی منطقه اجرای طرح.. 41

3-2 مواد گیاهی مورد آزمایش… 41

3-2 طرح آزمایشی و عملیات زراعی: 43

3-2-1 اندازه گیری عملکرد و صفات زراعی.. 43

3-2-2 اندازه گیری کیفیت علوفه: 44

2-3 روش‌های تجزیه آماری طرح.. 45

3-3-2 روش‌های آماری صفات مورفولوژی و جوانه‌زنی.. 47

3-4 مطالعات الکتروفورزی.. 48

3-4-1 استخراج پروتئین کل گیاهک… 48

3-4-2 الکتروفورز پروتئین‌ها 49

3-5 نکات: 54

3-5-1 رنگ‌آمیزی پروتئین‌ها و رنگ زدایی ژل. 54

3-5-2 طرزتهیه مارکر. 55

3-6 روش کار: 56

3-7 روش‌های آماری مورد استفاده 57

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای علف گندمی بر اساس صفات مورفولوژیکی.. 60

4-1-1- تجزیه واریانس و مقایسه میانگینها: 60

4-1-2- تجزیه خوشه ای ژنوتیپهای مورد مطالعه از نظر صفات مورفولوژیک… 76

4-1-3- تجزیه به مؤلفه های اصلی.. 77

2-3- پلی مورفیسم. 82

2-4- الگوی تنوع. 83

2-4- الگوی تمایز و تجزیه خوشه ای.. 86

4-2-5- تجزیه واریانس مولکولی (AMOVA) 90

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 نتیجه گیری.. 93

5-2پیشنهادات… 96

منابع و مأخذ. 97

1-1 مقدمه

از نظر اقتصادی غلات و گیاهان علوفه ای خانواده گرامینه مهمترین گیاهان دنیا محسوب می شوند. نقش عمده گیاهان علوفه ای این خانواده در تعلیف دام و در نتیجه تامین نیاز انسان به فرآورده‌های دامی از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است. در کشور ما عدم توجه به افزایش کیفی و کمی علوفه موجب کمبود گوشت و مواد لبنی و پایین آمدن کیفیت آنها شده است. و از سوی دیگر فشار دام بر مراتع به نابودی بخش عظیمی از پوشش گیاهی موجود و فرسایش خاک انجامیده است (مدیر شانه‌چی، 1379) بحران انرژی و قیمت‌های صعودی غلات که همراه با آن است موجب شده که اکنون بر اهمیت و استفاده از گراس‌های علوفه ای تأکید فزاینده ای می شود (Walton، 1981). سطح وسیعی از خشکی‌ها را مراتع به خود اختصاص داده اند و دامداری در اکثر کشورها وابسته به مراتع می‌باشد و با توجه به این نکته که پوشش قالب مراتع از گراس‌ها تشکیل شده این دسته از گیاهان نقش بسزایی در دامها و تولید فرآورده‌های دامی، حفاظت خاک و تعادل اکولوژیکی هر منطقه دارد (ارزانی و همکاران، 1379). گیاهان علوفه ای و مراتع منبع اصلی انرژی برای دامها می باشند. اکثر گیاهان علوفه ای متعلق به دو خانواده گرامینه و لگومینوز می‌باشند. در مناطق خشک و نیمه خشک و در شرایط فاریاب گندم علوفه‌ای پر تولیدتر از لگومهای علوفه‌ای می باشند و از نظر مصرف آب نیز دارای کارهای بیشتر هستند (کوچکی، 1376). گراسها در اراضی غیرکشاورزی نیز در حفاظت خاک، تجدید حیاط و ایجاد منظره نقش مهمی را ایفا می‌کنند (Hopkins ، 2000). از دیدگاه کشاورزی پایدار کشت و کار گراس‌های علوفه‌ای ضمن اینکه از هدر رفتن حاصلخیزی خاک توسط عمل فرسایش در اثر شستشو جلوگیری می‌کنند، همزمان نیز در تولید علوفه برای دام و متعاقب آن در تولید غذای پروتئینی انسان نیز نقش مهمی دارد (Hodgson، 1979). در اراضی شیب دار در اثر کنترل فرسایش خاک گراس‌ها از اجزای اجتناب ناپذیر اکوسیستم مراتع هستند Francis)، 1982 (.

مراتع ایران با وسعتی در حدود 90 میلیون هکتار و تولید سالانه 10 میلیون تن علوفه خشک مهمترین منبع تولید کننده علوفه دامهای کشور به حساب می آید. این مقدار علوفه فقط تکافوی 17 میلیون واحد دامی کشور را می نماید (سندگل، 1368).

پیشرفت مراحل فنولوژی نسبت به اندامهای گیاه تغییر می کند و چون اندامهای هوایی گیاه (برگ، ساقه و گل) از نظر خصوصیات فیزیولوژی با یکدیگر تفاوت دارند، مطلع بودن از اینکه هر اندام در هر مرحله رویشی چه نسبت وزنی را در گیاه به خود اختصاص میدهد و در هر مرحله فنولوژی به چه میزان ارزش غذایی دارد اهمیت بسیار زیادی دارد. زیرا با آگاهی از این موارد می توان بهترین زمان چرا را از نظر میزان کیفیت علوفه گیاهان تعیین نمود (Charney، 2001). در کشور ما صنعت دامپروری و دامداری به شیوه مدرن و مکانیزه در سالهای اخیر در حال توسعه و پیشرفت است. با توجه به افزایش جمعیت تقاضای روز افزون بازار، جهت تأمین فرآورده‌های دامی، لزوم شناسایی عوامل موثر در افزایش کمی و کیفی پروتئین‌های حیوانی محسوس است. جایگزین نمودن روش های نوین دامداری و نگهداری دام در شرایط مطلوب و استفاده از نژادهای اصلاح شده دام و تغذیه‌ی آنها توسط مواد مغذی نوید دهنده آینده ای روشن و امید بخش در زمینه صنعت دامداری و دامپروری میباشد. در دهه‌ های اخیر پیشرفت‌های چشم گیری در افزایش تولید گیاهان زراعی رخ داده است. محققان نیمی از این پیشرفت‌ها را مرهون اصلاحات ژنتیکی و نیم دیگر را به تکنولوژی زراعت ربط داده اند و معتقدند معمولاٌ پیشرفت‌های ژنتیکی در سطوح عملکرد بالا و پیشرفت‌های تکنولوژی در سطوح عملکرد پایین از اهمیت بیشتری برخوردارند (Smith و همكاران، 1985. برنامه‌های به نژادی با افزایش کمیت وکیفیت محصولات کشاورزی نقش بسزایی در تأمین مواد غذایی ایفا نموده است به این ترتیب که تهیه و معرفی ارقام، نژادها و ژنوتیبپ‌های جدید و اصلاح شده به پیشرفت‌های چشم گیری در بهبود و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی منجر شده است (وجدانی، 1375).

اساس تحقیقات به نژادی گیاهان بر پایه ژنتیکی وسیع استوار است. در واقع بدون دسترسی به چنین تنوعی اصلاحگر شانس موفقیت چندانی برای ایجاد و ارائه ارقام اصلاح شده جدید نخواهد داشت. منابع ژنتیکی گیاهان علاوه برنقش زیر بنایی برای تولید ارقام جدید، به عنوان سازگاری ژنتیکی در برابر تغیرات محیطی حائز اهمیت می‌باشد (عبدمیشانی و شاه نجات بوشهری، 1376). نیل به حداکثر پیشرفت در اصلاح گیاهان علوفه ای دگرگشن صرفاً از طریق ادغام ژنوتیپ‌های با قدرت بالا در یک واریته ی ساختگی یا یک واریته هیبرید مقدور است (Tysdal، 1948).

زیربنای هر برنامه اصلاحی از طریق پارامترهای ژنتیکی پی ریزی می‌گردد، بنابراین آگاهی از ماهیت ژنتیکی ژنوتیپ‌ها و اطلاع از نحوه عمل ژنهای مربوط برای برنامه‌های به نژادی ضروری است (Kehr، 1984). قبل از اجرای یک برنامه دراز مدت اصلاحی، به طور معمول مطالعات ژنتیکی انجام می گیرد. اطلاعاتی در مورد مقدار و ماهیت تنوع ژنتیکی و همبستگی بین صفات لازم است تا یک برنامه موثر اصلاحی نظیر گزینش یا تلاقی برای اصلاح یک رقم اجرا گردد. به رغم نقش منحصر به فرد گراسها در تولید فرآورده‌های دامی متأسفانه اطلاعات اندکی درباره تنوع ژنتیکی موجود بین ارقام و توده‌های داخلی و خارجی کشور ما وجود دارد. در سال های اخیر گزارش‌های مبنی بر وجود تنوع برای عملکرد و کیفیت علوفه در گراس‌های علوفه ای منتشر شده است (Jafari و همکاران، a2003).

در این تحقیق اکوتیپ‌های مختلف جمع آوری شده از مراتع کشور و سایر اکوتیپ‌های موجود در بانک ژن منابع طبیعی در شرایط اقلیمی و اکولوژیکی استان البرز و تبریز مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته اند.

نتایج بدست آمده از این تحقیق می تواند در انتخاب و معرفی اکسشن ها و ارقام پرمحصول، سازگار جهت استفاده در طرح‌های مرتع کاری و تولید علوفه در شرایط اقلیمی و اکولوژیکی بروجرد به عنوان نمونه ای از مناطق نیمه استپی کشور کمک قابل توجهی نموده و در ایجاد تعادل دام و مرتع و افزایش کارایی طرحهای مختلف اجرایی مرتع کاری و اصلاح و توسعه مراتع و تولید علوفه و بذر در میلیون‌ها هکتار از دیم زارهای کم‌بازده کشور مورد استفاده قرار گیرد. امید است با مدیریت دقیق تر و توجه بیشتر در زمینه اصلاح و احیای مراتع، که بزرگترین پتانسیل در محور توسعه پایدار است، شاهد حفظ و توسعه ی منابع طبیعی کشور عزیزمان ایران سربلند، باشیم.

1-2 اهداف

مطالعه حاضر به بررسی تنوع ژنتیكی عملكرد و كیفیت علوفه 22 اكسشن از گونه مرتعی علف گندمی بلند (Agropyron Elongatum) در شرایط دیم و در 6 مرحله فنولوژیكی پرداخته و اهداف زیر را مد نظر دارد:

  • ارزیابی 22 ژنوتیپ‌ها برای عملكرد و كیفیت علوفه در شش مرحله فنولوژیكی (ابتدای رویش، ساقه دهی مرحله ظهور خوشه، مرحله گرده افشانی، مرحله شیری شدن و مرحله خمیری شدن دانه در شرایط دیم استان البرز.
  • بررسی ارتباط بین عملكرد و كیفیت علوفه در مراحل مختلف فنولوژیكی و تعیین مناسب ترین مرحله برداشت برای تولید حداكثر عملكرد و كیفیت علوفه
  • معرفی ژنوتیپ های با عملكرد و كیفیت بیشتر
  • بررسی همبستگی بین عملكرد، كیفیت و صفات مورفولوژیكی،
  • تعیین الگوی تنوع ژنتیكی و گروه بندی ژنوتیپ‌ها بر اساس عملكرد و صفات مورفولوژیكی با بهره گرفتن از روش های آماری و چند متغیره (تجزیه به مولفه های اصلی و تجزیه كلاستر)

تعداد صفحه :120

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.