مهندسی کامپیوتر

پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر: غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشكده مهندسی

گروه مهندسی كامپیوتر

 

پایان نامه كارشناسی ارشد

غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی  مبتنی بر وب معنایی

 

 

استاد راهنما:

دکتر محسن کاهانی

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

در دنیای امروز به منظور کاهش هزینه یادگیری از طرفی و هزینه وقت از طرف دیگر که نمی توان از آن چشم پوشی کرد، بهره گیری از سیستمهای جدید یادگیری همچون یادگیری الکترونیکی جایگاه خود را نمایان ساخته است. محققان تلاش می کنند برای پایین آوردن هزینه آموزش مستقل از زمان با تکیه بر فناوری های جدید بتواند علاوه بر آموزش موثر هزینه تولید را با بهره گیری از دانش اشتراکی در محیط وب کاهش داده و با تنوع بخشی محتوای آموزش الکترونیکی به کمک سیستم های انطباقی مبتنی بر شبکه وب معنایی به اطلاعات و داده های مرتبط برای یادگیرنده دست یایند.

در این تحقیق آنچه مورد نظر ماست شامل، بهره گیری از وب معنایی به منظور غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی برای افزایش اثر بخشی و ارتقاء کیفیت آموزش در سیستم های آموزش الکترونیکی و ارائه بهترین شیوه به کارگیری فناوری های وب معنایی در تنوع بخشی و غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی با تکیه بر آمار و کاربردها است. بدین منظور در این تحقیق تلاش شده با ارائه و طراحی یک معماری توزیع شده در حوزه های مختلف وب معنایی مانند مدل سازی محتوایی مبتنی بر کلید واژه با بهره گیری از داده کاوی،  تولید محتوا  به روش های مشارکتی و اجتماعی، تولید محتوا به روش تفسیر متن بر اساس هستان شناسی و ارائه محتوای آموزش الکترونیکی مبتنی بر هستان شناسی به تقویت و تنوع بخشی محتوای آموزشی اثر بخش دست یافت.

ارزیابی عملکرد سیستم آموزش الکترونیکی با محتوای غنی شده مبتنی بر وب معنایی حاکی از افزایش اثر بخشی آموزش بر روی یادگیرندگان داشته است، که این مهم با محتوای معمول در سیستم های مدیریت یادگیری بر روی تعدادی از یادگیرندگان نمونه امتحان، و نتیجه میزان یادگیری بررسی شده است، به طوری که با بهره گیری از این سیستم می توان حداقل به افزایش توانمندی یادگیرندگان به میزان 20% و علاقه مندی استفاده از سیستم به میزان 40% برای آنان دست یافت.

کلمات کلیدی:

آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب، وب معنایی، آنتولوژی، داده های پیوندی، داده کاوی، متن کاوی، سیستم های آموزش الکترونیکی

 

فهرست مطالب

فصل اول:« مقدمه» ………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
1-1- تاریخچه آموزش الکترونیکی ………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2- تعاریف و مفاهیم کلی …………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-3- ساختار و ترتیب محتوا ………………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-4- تعامل آموزشی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-5- پورتال یادگیری الکترونیکی  ………………………………………………………………………………………………………… 8
1-6- تحقیق انجام شده در این پایان نامه  ………………………………………………………………………….. 9
1-7- ساختار پایان نامه  ………………………………………………………………………………………………….. 11
فصل دوم:« پیش زمینه و بررسی کارهای مشابه» …………………………………………………………………………. 13
2- 1- وب معنایی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
2-2- RDF ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
2-3- هستی شناسی……………………………………………………………………………………………………………. 19
2- 4- استفاده از تکنولوژی معنایی برای استخراج و یکپارچه سازی محتوا ……………………………………… 20
2- 5- متدولوژی های متداول ساخت هستی شناسی …………………………………………………………………………… 23
2-5-1- متدولوژی SENSUS-Based  ……………………………………………………………………………. 23
2-5-2- متدولوژی  METHODOLOGY……………………………………………………………………… 23
2-5-3- متدولوژی Uschold and King ………………………………………………………………………… 24
2-5-4- متدولوژی Gruninger and Fox ………………………………………………………………………. 24
2-5-5- متدولوژی Amaya Berneras  ………………………………………………………………………….. 25
2-6- معرفی نرم افزار PROTÉGÉ در ساخت هستی شناسی …………………………………………………………. 26
2-6-1- مراحل ساخت هستی شناسی ………………………………………………………………………………….. 26
2-6-2- برای ساخت هستی شناسی مراحل زیر را دنبال می کنیم …………………………………….. 26
2-6-2-1- مشخص کردن دامنه و محدوده هستی شناسی …………………………………. 26
2-6-2-2- بررسی استفاده از هستی شناسی های موجود …………………………………… 27
2-6-2-3- مشخص کردن واژه های مورد استفاده در دامنه ………………………………… 27
2-6-2-4- تشخیص کلاس ها و ساختار آنها ……………………………………………………….. 27
2-6-2-5- تعریف مشخصه کلاس ………………………………………………………………………… 28
2-6-2-6- تعریف محدودیت ها ……………………………………………………………………………. 28
2-7- داده های پیوندی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
2-7-1- تعریف داده های پیوندی  ………………………………………………………………………………………… 29
2-7-2- تکنولوژی در داده های پیوندی ……………………………………………………………………………….. 29
2-7-3- :LOD پروژه داده های باز و پیوندی ……………………………………………………………………….. 31
2-7-4- انتخاب واژگان URIS و RDF …………………………………………………………………………………. 32
2-7-5- ایجاد لینک ………………………………………………………………………………………………………………. 32
2-7-6- ابزار انتشار ………………………………………………………………………………………………………………… 33
2-7-7- Revyu …………………………………………………………………………………………………………………. 33
2-7-8- APIS شبکه ……………………………………………………………………………………………………………… 33
2-7-9- به کارگیری تکنیک در داده های پیوندی …………………………………………………………………… 33
2-8- پایگاه دانش DBpedia و کاربرد آن در دسترسی به محتوای موجود ……………………………………….. 34
2-8-1- شبکه ترکیب و ادغام داده ……………………………………………………………………………………….. 35
2-8-2- شبکه تفسیر محتوا …………………………………………………………………………………………………… 35
2-8-3- استفهام و بررسی و جستجو …………………………………………………………………………………….. 35
2-8-4- تفسیر محتوا …………………………………………………………………………………………………………….. 36
2-9- مرور تحقیقات انجام شده در حوزه آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی…………………………….. 36
2-9-1- پروژه GRAPPLE ………………………………………………………………………………………………………….. 36
2-9-2- توسعه نرم برای ​​یادگیری تطبیقی با همکاری مشارکتی ………………………………………………. 38
          2-9-3- استخراج رفتار یادگیری دانشجو و خود ارزیابی برای تطبیق سیستم مدیریت آموزشی 39
2-9-4- مدل یادگیرنده مبتنی بر هستی شناسی برای پشتیبانی از شخصی سازی آموزش الکترونیکی 40
2-9-5- آنتولوژی مدلسازی یادگیرنده ………………………………………………………………………………………… 41
2-9-6- جنبه های معنایی در یادگیری الکترونیکی:  با بهره گرفتن از چرخه حیات دانش برای مدیریت معناشناسی جهت شبکه و سیستم های سرویس گرا 43
2-9-7- شخصی و غنی سازی منابع یادگیری با بهره گرفتن از فن آوری های وب معنایی ……………. 44
2-9-8- پایان نامه های مرتبط که در ایران انجام و یا در حال انجام می باشد ………………………….. 44
2-10- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 44
فصل سوم :« روش پیشنهادی»  ………………………………………………………………………………………………………..   46
3- 1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47
3-2- مسئله غنی سازی محتوا ………………………………………………………………………………………………………………. 48
3-3- مسئله غنی سازی محتوای پیکره باز در زمینه آموزش الکترونیکی ……………………………………………. 50
3-4- رویکردهای موجود در مسئله غنی سازی آموزش الکترونیکی …………………………………………………….. 51
3-4-1- محتوای انطباقی قابل توسعه ……………………………………………………………………………………. 51
3-4-2- روش های مشارکتی و اجتماعی ……………………………………………………………………………… 52
3-4-3- تفسیر متن براساس هستی شناسی …………………………………………………………………………. 53
3-5- رویکردهای پیشنهادی ………………………………………………………………………………………………………………….. 54
3-5-1- غنی سازی محتوا بر اساس موضوع …………………………………………………………………………. 54
3-5-2- غنی سازی محتوا بر اساس هستی شناسی ……………………………………………………………… 56
3-6- پتانسیل های سیستم پیشنهادی: پشتیبانی از هدایت انطباقی یادگیرنده مبتنی بر موضوع برای آموزش الکترونیکی 57
3-7- جمع ­آوری داده ­های یک منبع داده از وب ……………………………………………………………………………………. 58
3-7-1- تبدیل محتوای موجود گردآوری شده در پایگاه داده به صورت داده ­های پیوندی …….. 58
3-8- محتوای ورودی سیستم ………………………………………………………………………………………………………………… 59
3-9- معماری پیشنهادی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 59
3-10- الگوریتم غنی سازی محتوا …………………………………………………………………………………………………………. 61
3-10-1- مرحله اول ………………………………………………………………………………………………………………. 62
3-10-2- مرحله دوم برای غنی سازی محتوا ……………………………………………………………………….. 63
3-11- جهت دهی مبتنی بر مفهوم ……………………………………………………………………………………………………….. 64
3- 12- غنی سازی محتوای آموزشی به روش( تقریباً) خودکار ……………………………………………………………. 64
3-13- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
فصل چهارم: « پیاده سازی و ارزیابی » . …………………………………………………………………………………………. 66
4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67
4-2- پیاده سازی سیستم پیشنهادی …………………………………………………………………………………………………….. 67
4-2-1- بررسی چالشهای موجود در ایجاد ارتباط بین منابع داده و راه حل های ممكن……… 67
4-3- ساخت آنتولوژی های مورد نیاز در سیستم آموزش الکترونیکی با محتوای غنی شده پیشنهادی 69
4-3-1- ساخت آنتولوژی در دامنه یادگیری الکترونیکی و  سرفصل موضوعی محتوای مورد نظر 69
4-3-1-1- مرحله اول : شناسایی دامنه آنتولوژی مدلسازی در یادگیری ……………………………. 69
4-3-1-2- تشخیص کلاس ها و ساختار آنها ………………………………………………………………………… 70
4-3-3-3- تعریف slotها ……………………………………………………………………………………………………… 70
4-3-3-4- امتحان آنتولوژی ………………………………………………………………………………………………….. 71
4-4- روش ارزیابی در این تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 72
4-4-1- محاسبه بازده دانش  ………………………………………………………………………………………………………. 72
4-4-2- ارزیابی میزان فعالیت خود جوش یادگیرنده ………………………………………………………………….. 73
4-4-3- مرحله نهایی ارزیابی ……………………………………………………………………………………………………….. 73
4-5- ارزیابی مبتنی بر موضوع و مدل سازی کاربری ……………………………………………………………………………. 73
4-6- تأثیر سازگاری مبتنی بر موضوع بر یادگیری یا آموزش ………………………………………………………………. 75
4-7- ارزیابی کمی و کیفی سیستم از دید یادگیرندگان ……………………………………………………………………….. 75
4-8- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79
فصل پنجم:« نتیجه گیری و کارهای آتی» ……………………………………………………………………… 80
5- نتیجه‌گیری و کارهای آتی  ……………………………………………………………………………………………………………….. 81
5-1- نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
5-2- کارهای آتی  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 83
ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
   
 

 

 

 
   
   

فهرست جداول

جدول 4-1 جدول ارزیابی سیستم قدیم …………………………………………………………………………………………………………….. 78
جدول 4-2 جدول ارزیابی سیستم جدید ……………………………………………………………………………………………………………. 79
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

شکل2-1-  بیان مفاهیم در قالب عبارات سه قسمتی RDF  ……………………………………………………… 17
شکل2-2- یک شبکه مفهومی …………………………………………………………………………………………………….. 18
شکل2-3- رویکردهای مختلف برای استفاده آنتولوژی در تشریح مفاهیم   ………………………………. 22
شکل2-4-  ابر LOD  …………………………………………………………………………………………………………………… 32
شکل2-5- زیر ساختهای کلی در پروژه  grapple  …………………………………………………………………… 37
شکل2-6- معماری ALE   گروه Grapple   …………………………………………………………………………… 37
شکل2-7- پیشنهاد چرخه حیات تالیف مشارکتی ………………………………………………………………………. 38
شکل2-8- بخش نمونه ای از ارائه دانش ……………………………………………………………………………………… 39
شکل2-9- معماری سیستم پیشنهادی ………………………………………………………………………………………… 39
شکل2-10- نمایش گرافیکی از مدل کاربر ………………………………………………………………………………….. 40
شکل2-11- دو نمونه از کلاس توانایی مدل کاربر در OWL/XML syntax   ………………………. 41
شکل2- 12-   ویژگی های فردی یادگیرنده ارائه شده ………………………………………………………………. 42
شکل2- 13- کارشناسان تعیین تگ روی محتویات  …………………………………………………………………… 42
شکل2-14-   استفاده از هستی شناسی استاندارد و کشف محتوای، محتویات هدف یادگیرنده 42
شکل2- 15  معماری پیشنهاد شده ……………………………………………………………………………………………. 43
شکل3-1- اقلام محتوایی در یک سیستم سنتی با متن بسته  …………………………………………………… 49
شکل3-2- مسئله غنی سازی محتوا با متن باز  ………………………………………………………………………….. 49
شکل3-3- غنی سازی محتوا همراه با شخصی سازی محتوای آموزشی در آموزش الکترونیکی … 51
شکل 3-4 -معماری سیستم پیشنهادی ………………………………………………………………………………………. 57
شکل3-5- معماری پیشنهادی  ……………………………………………………………………………………………………. 60
شکل3-6- برچسب زدن محتوا کشف شده توسط یادگیرنده از فضای وب ………………………………… 62
شکل 3-7- شمای تبدیل محتوای کشف شده توسط یادگیرندگان منتخب ……………………………….. 63
شکل 3-10- گراف عملکرد معماری غنی سازی در سیستم خودکار ………………………………………….. ضمیمه

 

 

ضمائم

گراف عملکرد معماری غنی سازی در سیستم خودکار………………………………………………………………………………………… 87
 
   

 

فصل اول

مقدمه

 

-1- تاریخچه  آموزش الکترونیکی

تفکر استفاده از رایانه ها و شبکه های رایانه ای برای کارهای مدرسه ای و عملی به قرن بیستم و اوائل دهه 1960 برمی گردد. از اوایل دهه 70 با به ثمر نشستن طرح آرپانت ،تبادل اطلاعات و داده های علمی نیز بین مراکز مدرسه های آمریکا شروع شده است. البته آموزش الکترونیکی به شکل امروزی و در این گستره کاربرد در اوایل دهه 1990با ظهور شبکه جهانی اینترنت شکل گرفت و با توجه به قابلیت های بسیار زیاد وب ، آموزش الکترونیکی به سرعت رشد کرد و امروزه جایگاه خود را در ساختار آموزشی بسیاری از کشورها تثبیت کرده است. ایده آموزش الكترونیكی، به طرح دانشگاه باز که از سوی كشور انگلیس مطرح شد، ارتباط پیدا می کند. طبق این طرح، علاقه مندان با بهره گرفتن از برنامه‌های تلویزیونی، آموزش‌های علمی لازم را پشت سر می گذاشتند و مدرك دریافت می‌كردند. همچنین با ابداع مفهوم ”كلینیک آزاد“ در ایالات متحده آمریكا (در دهه 1960) ، گام مهم و بزرگی در این زمینه برداشته شد. در دهه هفتاد به خاطر افزایش دسترسی گسترده و عمومی به كامپیوتر در آمریكا، تدریس غیرحضوری رایج شد و برای نخستین بار، ارائه واحدهای درسی به شیوه آنلاین در اوایل دهه 1980 به وسیله یكی از بنیانگذاران دانشگاه مجازی در ایالات متحده آمریكا ابداع شد .در سال 1988 نیز برای اولین بار یک برنامه نرم‌افزاری ، با نام “استاد دیجیتالی”كه یكی از استفاده های اولیه از كامپیوتر را در امور آموزشی پیشنهاد می‌كرد، در آمریكا استفاده شد.از آن زمان تا به امروز، آموزش الكترونیكی تغییرات و پیشرفت های بسیاری داشته است؛ مثلا در سال 1995 مراكز علمی ـ آموزشی آمریكا با ایجاد تغییراتی در سیستم خود و بهینه سازی آن، توانستند روش آموزش الكترونیكی را در همه جهان گسترش و اشاعه دهند[Kah85].

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 100

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.