مهندسی کامپیوتر

پایان نامه ارشد رشته کامپیوتر: ارزیابی برخی الگوریتم‌های كنترل همروندی در سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها، از طریق مدل‌سازی با پتری رنگی

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

دانشگاه علم و هنر

وابسته به جهاد دانشگاهی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی

گروه کامپیوتر

عنوان:

ارزیابی برخی الگوریتم‌های كنترل همروندی در سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها، از طریق مدل‌سازی با پتری رنگی

استاد راهنما:

دکتر فاطمه سعادت‌جو

استاد مشاور:

مهندس محمد علی سعادت‌جو

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه………………………. 2

1-2- ساختار پایان‌نامه………………………. 4

فصل دوم: پیشینه‌تحقیق

مقدمه………………………. 7

2-1- اهمیت الگوریتم‌های کنترل همروندی پایگاه داده‌ها……………………… 7

2-2- برخی از انواع پایگاه داده‌ها……………………… 8

2-3- انواع روش‌های پیاده‌سازی و مدل‌سازی الگوریتم‌های کنترل همروندی…………….. 9

2-3-1- پیاده‌سازی در مقیاس کوچک………………………… 9

2-3-2- مدل‌سازی و شبیه‌سازی توسط مدل مارکف………………………… 11

2-3-3- مدل‌سازی و شبیه‌سازی توسط شبکه‌های پتری……………………….. 12

2-4- پارامترهای ارزیابی……………………….. 14

2-4-1- پارامترهای منابع سیستم………………………. 14

2-4-2- پارامترهای حجم کاری……………………….. 15

2-5- پارامترها و آزمایش‌های انجام شده……………………… 16

2-6- برخی از مزایا و معایب روش‌های مدل‌سازی و شبیه‌سازی……………………….. 18

2-7- لزوم انجام تحقیق……………………….. 20

فصل سوم: تکنیک‌های کنترل همروندی

مقدمه………………………. 22

3-1- تکنیک‌های کنترل همروندی و انواع آن‌ ها ………………………22

3-2- تکنیک‌های قفل‌گذاری و انواع آن‌ ها……………………… 23

3-2-1- تعریف قفل……………………….. 24

3-2-2- اندازه‌های واحد قفل‌شدنی……………………….. 24

3-2-3- ساختار قفل……………………….. 25

3-2-4- مثالی برای لزوم قفل‌گذاری……………………….. 26

3-2-5- مدیر قفل و مراحل انجام شده برای قفل‌گذاری……………………….. 27

3-2-6- نحوه در اختیار قرار دادن قفل توسط مدیر قفل……………………….. 28

3-2-7- قفل چند اسلوبی……………………….. 28

3-2-7-1- ماتریس همایندی یا سازگاری قفل‌های چند اسلوبی……………………….. 28

3-2-7-2- پروتکل قفل چند اسلوبی برای یک تراکنش…………………………. 29

3-2-7-3- تغییر قفل……………………….. 30

3-2-7-4- قفل چند اسلوبی و توالی‌پذیری……………………….. 30

3-2-7-5- خصوصیات قفل چند اسلوبی……………………….. 30

3-2-8- تکنیک قفل‌گذاری دو مرحله‌ای مبنایی……………………….. 30

3-2-8-1- مشکلات تداخل کنترل نشده ………………………31

3-2-8-2- خصوصیات و مشکلات 2PL مبنایی……………………….. 32

3-2-8-3- تغییر قفل در پروتکل 2PL………………………..

3-2-8-4- تأثیرعملیات درج در کنترل همروندی……………………….. 33

3-2-8-5- تأثیرعملیات حذف در کنترل همروندی……………………….. 33

3-3- بن‌بست………………………… 34

3-3-1- راه حل‌های مشكل بن‌بست………………………… 35

3-3-2- تکنیک‌های زمان‌مهر………………………. 36

3-3-2-1- الگوریتم WD………………………..

3-3-2-2- الگوریتم WW…………………………

3-3-2-3- خصوصیات الگوریتم WD و WW…………………………

فصل چهارم: شبکه‌های پتری

مقدمه………………………. 39

4-1- مختصری در مورد شبکه‌های پتری……………………….. 39

4-2- تفاوت UML و پتری……………………….. 39

4-3- تاریخچه شبکه‌های پتری……………………….. 40

4-4- ویژگی‌های شبکه‌های پتری……………………….. 40

4-5- اجزای شبکه‌ی پتری……………………….. 40

4-5-1- تعریف اجزای شبکه‌ی پتری………………………. 41

4-5-2- وظایف اجزای شبکه‌ی پتری……………………….. 41

4-6- تعریف چهارگانه شبکه‌های پتری……………………….. 42

4-7- گراف شبکه پتری……………………….. 42

4-8- چند مثال از گراف شبکه پتری……………………….. 43

4-9- رفتار شبکه‌های پتری……………………….. 43

4-10- گذار توانا……………………… 44

4-11- مثالی از اجرای یک شبکه پتری……………………….. 44

4-12- قوانین مربوط به فایر شدن گذار، در شبکه پتری……………………….. 45

4-13- شبکه‌های پتری به بن‌بست رسیده، زنده و غیر زنده……………………… 46

4-14- انواع شبکه‌های پتری و نحوه نشانه‌گذاری آن‌ ها……………………… 47

4-15- فلوچارت‌ها و شبکه‌های پتری……………………….. 47

4-16- انواع پتری……………………….. 48

4-16-1- شبکه پتری رنگی……………………….. 48

4-16-2- شبکه پتری زمانی……………………….. 49

4-16-3- شبکه پتری سلسله مراتبی……………………….. 50

فصل پنجم: نحوه مدل‌سازی مکانیزم‌های 2PL، WW و WD با پتری رنگی

مقدمه………………………. 52

5-1- مختصری در مورد مدل‌سازی مکانیزم‌های 2PL، WW و WD………………

5-1-1- مدل 2PL………………………..

5-1-2- مدل‌های WW و WD………………………..

5-2- مجموعه‌های رنگ………………………… 53

5-2-1- مجموعه‌های رنگ در مدل 2PL………………………..

5-2-2- مجموعه‌های رنگ در مدل‌های WW و WD………………………..

5-2-3- توضیحات مجموعه‌های رنگ………………………… 55

5-3- نشانه‌گذاری اولیه………………………. 58

5-3-1- نشانه‌گذاری اولیه در مدل 2PL………………………..

5-3-2- نشانه‌گذاری اولیه در مدل‌های WW و WD………………………..

5-3-3- توضیحات نشانه‌گذاری اولیه………………………. 59

5-4- متغیرها……………………… 61

5-4-1- متغیرهای مدل 2PL………………………..

5-4-2- متغیرهای مدل‌های WW و WD………………………..

5-5- شرح توابع مدل و عملکردهای آن‌ ها……………………… 62

5-5-1- شرح توابع مشترک بین مدل‌های 2PL، WW و WD………………………..

5-5-2- شرح توابع مدل 2PL………………………..

5-5-3- شرح توابع مدل‌های WW و WD………………………..

5-6- اولویت‌های معین شده برای تعیین فایر شدن گذار مورد نظر از بین گذارهای فعال…….. 72

5-7- نحوه مدل‌سازی‌ها……………………… 73

5-7-1- نحوه مدل‌سازی مدل 2PL………………………..

5-7-2- نحوه مدل‌سازی مدل‌های WW و WD………………………..

فصل ششم: ارزیابی مدل‌های 2PL، WW و WD

مقدمه………………………. 79

6-1- مختصری در مورد اهمیت ارزیابی پایگاه داده‎ها……………………… 79

6-2- پارامتر تعداد تراکنش‌های وارد شونده به سیستم………………………. 80

6-2-1- بررسی مدل 2PL………………………..

6-2-2- بررسی مدل WW………………………..

6-2-3- بررسی مدل WD………………………..

6-2-4- مقایسه‌ی مدل‌های 2PL، WW و WD براساس پارامتر تعداد تراکنش‌ها…….. 82

6-3- پارامتر تعداد دستورات هر تراکنش…………………………. 83

6-3-1- بررسی مدل 2PL………………………..

6-3-2- بررسی مدل WW…………………………

6-3-3- بررسی مدل WD………………………..

6-3-4- مقایسه مدل‌های 2PL، WW و WD براساس پارامتر تعداد دستورات تراکنش‌ها ……..86

6-4- پارامتر تعداد داده‌های مشترک و غیر مشترک تراکنش‌ها ………………………88

6-4-1- بررسی مدل 2PL………………………..

6-4-2- بررسی مدل WW…………………………

6-4-3- بررسی مدل WD………………………..

6-4-4- مقایسه مدل‌های 2PL، WW و WD براساس پارامتر تعداد داده‌های مشترک و غیر مشترک تراکنش‌ها….. 91

6-5- پارامتر تعداد داده‌های مشترک در تراکنش‌هایی بدون داده غیر مشترک……………. 92

6-5-1- بررسی مدل 2PL………………………..

6-5-2- بررسی مدل WW…………………………

6-5-3- بررسی مدل WD………………………

6-5-4- مقایسه مدل‌های 2PL، WW و WD براساس پارامتر تعداد داده‌های مشترک در تراکنش‌هایی بدون داده غیر مشترک…. 96

6-6- نتیجه‌گیری……………………….. 97

6-7- پیشنهادات……………………….. 100

مراجع……………………….. 102

چکیده:

مسئله كنترل همروندی در پایگاه داده‎ها امری ضروری و با اهمیت است. اجرای همروند تراكنش‎ها در یک سیستم مدیریت پایگاه داده، ممكن است منجر به ناسازگاری شود. ناسازگاری بر اثر مقادیر نادرستی است كه برای داده‎های موجود، بر اثر تعارض و تداخل اجرای تراكنش‌ها به وجود می‎آید. الگوریتم‌های كنترل همروندی، جهت تضمین اجرای همروند چندین تراكنش كه به صورت همروند با داده‎های مشترك كار می‎كنند طراحی شده‎اند. در زمینه‌ی كنترل همروندی پایگاه داده‎ها، تحقیقات فراوانی صورت گرفته است كه نتیجه آن، الگوریتم‌های متنوع كنترل همروندی می‎باشد. با توجه به الگوریتم‌های متنوع در این زمینه و این واقعیت كه روز به روز بر اهمیت آن‌ ها افزوده می‎شود، در حوزه ارزیابی الگوریتم‌های کنترل همروندی جای کارِ بسیاری وجود دارد.

در این پایان‌نامه ابتدا الگوریتم‌های کنترل همروندی قفل‌گذاری دو مرحله‌ای مبنایی و همچنین تکنیک‌های زخمی كردن-منتظر گذاشتن و منتظر گذاشتن-میراندن که جزء تکنیک‌های پیش‌گیری از بن‌بست هستند، مدل‌سازی شده‌اند. از آنجا که شبکه پتری رنگی قابلیت‌های مدل‌سازی بالایی دارد و یکی از بهترین روش‌ها برای تحلیل مکانیزم‌های کنترل همروندی است؛ مدل‌سازی‌ها با بهره گرفتن از پتری رنگی و نرم‌افزار CPN Tools ارائه شده‌اند. یک مطالعه موردی ساده به عنوان مثال برای درک بهتر ارائه گردیده که مثال ذکر شده شامل سه تراکنش و دو منبع است. سپس الگوریتم‌های ذکر شده ارزیابی گردیده‌اند. ارزیابی بر اساس پارامترها و معیارهایی مثل تعداد تراکنش‌های وارد شونده به سیستم، تعداد دستورات هر تراکنش، تعداد داده‌های مشترک و غیر مشترک بین تراکنش‌ها و تعداد داده‌های مشترک در تراکنش‌هایی بدون داده غیر مشترک، صورت گرفته است.

آزمایش‌ها چندین بار تکرار و نتایج میانگین‌گیری شدند. با مقایسه و انجام بررسی‌ها، این نتیجه به دست آمد که در حالت کلی الگوریتم زخمی كردن-منتظر گذاشتن نسبت به دو الگوریتم دیگر زمان اجرای بهتری دارد. الگوریتم منتظر گذاشتن-میراندن از نظر زمان اجرا با اختلاف زیادی در سطح بدتری نسبت به دو الگوریتم دیگر قرار دارد و الگوریتم قفل‌گذاری دو مرحله‌ای مبنایی به دلیل امکان رخ دادن بن‌بست، مشکلات فراوانی دارد.

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه

اجرای همروند تراکنش‌ها در پایگاه داده‌ها با مشکلات بسیاری مواجه است. مکانیزم‌های کنترل همروندی، برای حفظ انزوا و عدم دخالت اجرا در میان تراکنش‌های متعارض و حفظ سازگاری پایگاه داده‌ها استفاده می‌شوند (a-Pashazadeh, 2012)، (b-Pashazadeh, 2012) و (Shu, and Young, 2002). به عبارت دیگر الگوریتم‌های کنترل همروندی، الگوریتم‌هایی هستند که باعث می‌شوند اجرای همروند چند تراکنش و اجرای متوالی آن معادل شود. مسئله كنترل همروندی در پایگاه داده‎ها امری ضروری و با اهمیت می‎باشد (Shu, and Young, 2002). در این زمینه مطالعات و تحقیقات فراوانی صورت گرفته است كه نتیجه‌ی آن، به وجود آمدن الگوریتم‌های متنوع كنترل همروندی می‎باشد. همچنین با توجه به گسترش روزافزون انواع پایگاه داده‌ها در سراسر جهان، نیاز به بررسی پروتکل‌های کنترل همروندی پایگاه داده‌ها، بیشتر نمایان می‌شود.

مدل‌سازی رسمی[1] از الگوریتم‌های کنترل همروندی در مطالعه ویژگی‌های مختلف آن‌ ها بسیار مفید است (a-Pashazadeh, 2012) و (b-Pashazadeh, 2012). بررسی‌ها نشان می‌دهد که شبکه‌های پتری (PNs)[2] روش مناسبی برای مدل‌سازی رسمی مکانیزم‌های کنترل همروندی می‌باشند. شبکه‌های پتری انواع مختلفی دارند که یکی از آن‌ ها شبکه‌ پتری رنگی (CPN)[3] است. شبکه‌های پتری رنگی یکی از بهترین ابزارها برای مدل‌سازی الگوریتم‌های کنترل همروندی هستند (a-Pashazadeh, 2012) و (b-Pashazadeh, 2012). به همین دلیل در این پایان‌نامه نیز از این روش برای مدل‌سازی‌ها استفاده خواهد شد.

یکی از اصلی‌ترین مکانیزم‌های کنترل همروندی تکنیک قفل‌گذاری دو مرحله‌ای مبنایی (2PL)[4] است. این تکنیک کنترل همروندی از طریق قفل‌گذاری روی داده‌ها انجام می‌شود. قفل‌گذاری روی داده‌ها به تدریج که نیاز به دستیابی به آن‌ ها پیش می‌آید صورت می‌گیرد و قفل‌گشایی از آن‌ ها پس از دریافت تمام قفل‌های تراکنش رخ خواهد داد. در این تکنیک امکان رخ دادن بن‌بست وجود دارد، به همین دلیل دو مکانیزم پیش‌گیری از بن‌بست نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مکانیزم منتظر گذاشتن-میراندن (WD)[5] یکی از الگوریتم‌های پیش‌گیری از بن‌بست است که در آن حق تقدم زمانی تراكنش‌ها براساس زمان‌مهر و لحظه‌ی ورودشان به سیستم رعایت نمی‌شود. یعنی در مکانیزم WD هیچ قانونی وجود ندارد که تراکنشی که زودتر وارد سیستم شده است اولویت بیشتری برای زودتر دریافت کردن قفل‌های مورد نیازش داشته باشد، به همین دلیل به آن الگوریتم نابازدارنده می‌گویند. در سمت مقابل، مکانیزم زخمی كردن-منتظر گذاشتن (WW)[6] وجود دارد که یکی از الگوریتم‌های پیش‌گیری از بن‌بست است که در آن حق تقدم زمانی تراكنش‌ها براساس زمان‌مهر و لحظه ورودشان به سیستم رعایت می‌شود. یعنی در مکانیزم WW تراکنشی که زودتر وارد سیستم شده است اولویت بیشتری برای زودتر دریافت کردن قفل‌های مورد نیازش دارد، به همین دلیل به آن الگوریتم بازدارنده می‌گویند.

در این پایان‌نامه تلاش بر این است که با مدل‌سازی مکانیزم‌های 2PL، WD و WW، امکان بررسی اجرای تراکنش‌ها از دیدگاه‌ها و جوانب مختلفی را فراهم کنیم. سپس به ارزیابی این الگوریتم‌ها بپردازیم و آن‌ ها را با بهره گرفتن از پارامترهای مختلفی که در جدول 1-1، اشاره شده است بررسی کنیم. در این جدول، در ستون اول پارامترهایی که قرار است ما در این پایان‌نامه بر اساس آن‌ ها مدل‌ها را ارزیابی کنیم مشاهده می‌شود. سپس در ستون‌های بعدی نام الگوریتم‌هایی که قبلاً توسط این پارامترها مورد ارزیابی قرار گرفته بوده‌اند، نحوه پیاده‌سازی یا مدل‌سازی آن‌ ها و همچنین مراجعشان را مشاهده می‌کنید.

در هنگام مدل‌سازی یک مطالعه موردی ساده به عنوان مثال برای درک بهتر ارائه گردیده است. مثال ذکر شده شامل سه تراکنش و دو منبع است.

مدل‌سازی‌ها با بهره گرفتن از پتری رنگی و نرم‌افزار CPN Tools ارائه شده‌اند. در نهایت به ارزیابی هر سه الگوریتم پرداخته شده است و الگوریتم‌ها با معیارهای بیان شده در فوق مورد بررسی قرار داده شده‌اند. آزمایش‌ها چندین بار تکرار گردیده و از مقادیر میانگین‌گیری به عمل آمده است. نمودارهای لازم نیز جهت مقایسه‌ی آسان‌تر ترسیم و بررسی گردیده‌اند.

2-1- ساختار پایان نامه

این پایان‌نامه به فرم زیر سازماندهی شده است.

در فصل دوم پیشینه‌تحقیق و مطالب مرتبط آورده شده است. در این فصل یک مرور کلی بر کلیات مطلب، اهداف، پیشینه‌تحقیق و سایر کارهای انجام شده در این زمینه خواهیم داشت. در پیشینه تحقیق، می‌پردازیم به این که تا کنون چه الگوریتم‌هایی ارائه شده، ارزیابی از طریق چه روش‌هایی صورت گرفته است و مانند آن‌ ها. همچنین تعدادی از پارامترها و معیارهای ارزیابی الگوریتم‌های کنترل همروندی را بررسی خواهیم نمود. علاوه بر آن بعضی روش‌های پیاده‌سازی و شبیه‌سازی‌ موجود مانند پیاده‌سازی در مقیاس کوچک، شبیه‌سازی از طریق مدل مارکف، شبیه‌سازی از طریق شبکه‌های پتری و مانند آن‌ ها را بررسی می‌کنیم و به مزایا و معایب آن‌ ها اشاره‌ای خواهیم داشت. همچنین روش تجزیه و تحلیل از طریق صف نیز بطور مختصر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در فصل سوم انواع الگوریتم‌های کنترل همروندی پایه‌ای موجود را بررسی خواهیم کرد. در این میان تعدادی از الگوریتم‌های کنترل همروندی مانند پروتکل قفل 2PL که احتمال بن‌بست در آن وجود دارد و تکنیک‌های WW و WD که تکنیک‌های پیش‌گیری از بن‌بست هستند را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. مزایا و معایب هر یک از این الگوریتم‌های کنترل همروندی پایه‌ای را نیز تا حدودی بررسی خواهیم نمود.

در فصل چهارم نیز به بررسی شبکه‌های پتری، مخصوصاً شبکه‌های پتری رنگی که یکی از ابزارهای بسیار مفید برای شبیه‌سازی الگوریتم‌های کنترل همروندی هستند، پرداخته می‌شود.

در فصل پنجم نحوه مدل‌سازی الگوریتم‌های مورد نظر با بهره گرفتن از شبکه‎های پتری بیان شده است؛ که شامل تعریف مجموعه‌های رنگ، نشانه‌گذاری‌های اولیه، متغیرهای موجود در مدل، شرح عملکرد توابع مدل و تعیین اولویت برای فایر شدن گذار مورد نظر از بین گذارهای فعال می‌باشد.

در فصل ششم که همان بخش پایانی است مدل‌ها بر اساس پارامترهای متفاوت بررسی و با هم مقایسه شده‌اند. آزمایش‌های مورد نیاز صورت گرفته و هرکدام چندین بار تکرار گردیده‌اند. نتایج میانگین‌گیری شده و نمودارهای لازم جهت مقایسه ترسیم شده‌اند. در نهایت نیز نتیجه‌گیری کلی از مباحث بیان شده مشاهده می‌شود و پیشنهاداتی برای کارهای آینده ارائه خواهد شد.

[1]– Formal

[2]– Petri Nets

[3]– Colored Petri Net

[4]– Two-Phase Locking

[5]– Wait-Die

[6]– Wound-Wait

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 129

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.