مهندسی کامپیوتر

پایان نامه ارشد رشته نرم افزار: حفاظت از کپی غیر مجاز کپی رایت متون دیجیتال با بهره گرفتن از روش پنهان نگاری فاصله بین خطوط حامل

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده فنی ومهندسی، گروه کامپیوتر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر (M.SC)

گرایش: نرم افزار

عنوان:

حفاظت از کپی غیر مجاز کپی رایت متون دیجیتال با بهره گرفتن از روش پنهان نگاری فاصله بین خطوط حامل و مقایسه موقعیت کلید در متن

استاد راهنما:

دکتر سید هاشم طبسی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصـل اول: کلیـــات تحقیق

1-1- ﻣﻘﺪﻣﻪ ………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- تعریف پنهان نگاری……………………………………………………………………………………………………………. 4

1-2-1- اﺻﻄﻼﺣﺎتدر پنهان نگاری…………………………………………………………………………………………….. 5

1-2-2- ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی پنهان نگاری ………………………………………………………………………………………………..5

1-3- تعریف رمزنگاری …………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4- تفاوت رمزنگاری وپنهان نگاری …………………………………………………………………………… 8

1-5- تعریف نهان نگاری ……………………………………………………………………………………………….. 10

1-5-1- تاریخچه نهان نگاری ……………………………………………………………………………………….. 11

1-5-2- تفاوت نهان نگاری و پنهان نگاری …………………………………………………………………… 11

1-5-3- محیط میزبان ………………………………………………………………………………………………….. 11

1-6- طرح کلی الگوریتم های نهان نگاری ……………………………………………………………………… 12

1-7- آنالیزهای لازم جهت انتخاب روش نهان نگاری ……………………………………………………….. 12

1-8-پارامترهای ارزیابی الگوریتم های نهان نگاری ………………………………………………………………. 13

1-9-اساس کار روش های نهان نگاری ………………………………………………………………………………………….. 14

1-10-انواعنهان نگاری …………………………………………………………………………………………………………….. 14

1-11- استگاآنالیز یا کشف نهان نگاری ………………………………………………………………………………………… 15

1-12- حملات نهان نگاری ……………………………………………………………………………………………………….. 17

1-13- کاربردهای عملی نهان نگاری دیجیتال ……………………………………………………………………………….. 17

1-14- علائم حق­نشر(کپی­رایت)………………………………………………………………………………………………… 19

1-15- نهان نگاری دیجیتال در متن ………………………………………………………………………………….. 20

1-16- انواع روش های نهان نگاری درمتن به طور کلی ……………………………………………………… 21

1-16-1- روشدرج فاصله ……………………………………………………………………………………………………….. 21

1-16-2- روشمعنایی ……………………………………………………………………………………………………………… 22

1-16-3- روشمحتوایی …………………………………………………………………………………………………………… 22

1-16-4- مبتنی برخصوصیات ……………………………………………………………………………………………………. 23

فصـل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مروری بر چندین روش نهان نگاری در متون دیجیتال……………………………………………….. 24

2-2- روش درج نقطه……………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-2-1- شرح کلی روش…………………………………………………………………………………………………………… 24

2-2-2- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………. 26

2-3- روش تغییر شکل حروف…………………………………………………………………………………………………….28

2-3-1- شرح روش …………………………………………………………………………………………………………………..28

2-3-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………. 30

2-4 درج کاراکتر کشش بین کاراکترهای کلمات……………………………………………………………………. 31

2-4-1شرح روش …………………………………………………………………………………………………………………….31

2-4-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………. 33

2-5- روش توسعه یافته درج کاراکتر کشش بین کاراکترهای کلمات……………………………………….. 33

2-5-1شرح روش ……………………………………………………………………………………………………………………. 33

2-5-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….34

2-6- روش بهبود یافته “لا”…………………………………………………………………………………………….. 35

2-6-1- شرح روش ………………………………………………………………………………………………………… 35

2-6-2- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………….. 36

2-7- روش درج کاراکتر بدون طول بین کلمات ………………………………………………………………. 36

2-7-1-شرح روش ………………………………………………………………………………………………………… 36

2-7-2- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… 37

2-8- روش نهان نگاری بلوکی بین کلمات ……………………………………………………………………. 38

2-8-1- شرح روش …………………………………………………………………………………………………………38

2-8-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………….39

2-9- روش گروه بندی کاراکترهای متن(NP-UniCh)……………………………………………………………..

2-9-1- شرح روش …………………………………………………………………………………………………….. 40

2-9-2- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………….. 41

2-10- روش گروه بندی دوبیتی کاراکترهای متن ……………………………………………………………. 42

2-10-1- شرح روش ……………………………………………………………………………………………………. 42

2-10-2- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………42

2-11- استفاده از شکل دیگر کاراکترها در فونت­های متفاوت …………………………………………… 43

2-11-1-شرح روش ………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-11-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………… 45

2-12- نهان نگاری براساس تغییر زاویه کلمات ………………………………………………………………… 45

2-12-1شرح روش ………………………………………………………………………………………………………………….. 45

2-12-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………..47

2-13- درج کاراکترهای نامحسوس درمتون لاتین ………………………………………………………………………….. 47

2-13-1- شرح روش …………………………………………………………………………………………………………………47

2-13-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………..49

2-14- درج فاصله های خاص در موقعیت های مختلف …………………………………………………………………. 50

2-14-1- شرح روش …………………………………………………………………………………………………………………50

2-14-2نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………. 51

فصـل دوم: روش اجرای تحقـیـق

3-1- کلیات روش پیشنهادی ……………………………………………………………………………………………………….53

3-2- مروری بر استاندارد یونیکد …………………………………………………………………………………….. 54

3-2-1- تعیین کدهای کاراکترها ………………………………………………………………………………… 54

3-2-2- انواع فرم های انکدینگ ……………………………………………………………………………………. 55

3-2-3- یونیکد فارسی/عربی ……………………………………………………………………………………….. 55

3-2-4- کاراکترهای یونیکد کنترلی ……………………………………………………………………… 56

3-3- فرایند کلی نهان نگاری و استخراج پیام در این رساله ……………………………………………….. 56

3-4- شرح روش نهان نگاری در این رساله …………………………………………………………………………… 58

3-4-1-تبدیل پیام رمز به معادل دودویی ………………………………………………………………………………………58

3-4-2درج و نشانه گذاری پیام رمز ……………………………………………………………………………………………..59

3-4-3کشف و استخراج پیام رمز ……………………………………………………………………………………………….. 60

فصـل چهارم: تجزیه و تحلـیـل داده ها

4-1-بررسی آزمایشات الگوریتم پیشنهادی ………………………………………………………………………………….. 62

4-2-نتایج و بحث برروی نتایج ……………………………………………………………………………………….. 62

4-3- بررسی پارامترهای نهان نگاری براساس نتایج اجرای الگوریتم………………………………………. 63

4-3-1-مقاومت دربرابر حملات تغییر ………………………………………………………………………………………… 63

4-3-2- ظرفیت نهان نگاری ……………………………………………………………………………………………………….64

4-3-3- اندازه فایل نهان نگاری شده ………………………………………………………………………………… 65

4-3-4- شفافیت (تناسب با فایل میزبان) ……………………………………………………………………………. 65

4-3-5- آسیب پذیری دربرابر حملات ………………………………………………………………………………. 66

4-3-6- محدودیت ها و نواقص ………………………………………………………………………………………………….67

4-4- بررسی الگوریتم روش ……………………………………………………………………………………………………….67

4-4-1- الگوریتم نهان نگاری ……………………………………………………………………………………………………..67

4-4-2- محاسبه پیچیدی زمانی الگوریتم نهان نگاری ………………………………………………68

4-4-3- الگوریتم بازیابی پیام ………………………………………………………………………………………………………68

4-4-4- محاسبه پیچیدی زمانی الگوریتم بازیابی پیام ……………………………………………….68

4-5- نمودار مورد کاربرد عملیات نهان نگاری پیام رمز……………………………………………… 69

4-6-نمودار مورد کاربرد عملیات بازیابی پیام رمز…………………………………………. 70

فصـل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- خلاصه پژوهش ………………………………………………………………………………………… 72

5-2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………….. 73

فهرست منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………….. 74

پیوست

پیوست 1 : کلاس الگوریتم پیشنهادی در این تحقیق …………………………………………….. 81

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………… 87

چکیده:

از ابتدای دیجیتالی شدن اسناد حقیقی و حقوقی، همواره مالکان اسناد آنها به دنبال روشی مناسب جهت حفاظت از حق اثر(کپی­رایت)آن بوده ­اند.

گسترش و رشد روز افزون اینترنت باعث ایجاد تغییرات گسترده در نحوه زندگی و فعالیت شغلی افراد، سازمانها و موسسات شده است. امنیت اطلاعات یکی از مسائل مشترک شخصیت های حقوقی و حقیقی است. اطمینان از عدم دستیابی افراد غیر مجاز به اطلاعات حساس از مهمترین چالش های امنیتی در رابطه با توزیع اطلاعاتدر اینترنت است. اطلاعات حساس که ما تمایلی به مشاهده و دستکاری آنان توسط دیگران نداریم، موارد متعددی را شامل می شود که حجم بسیار زیادی، بالغ بر90 درصد این اطلاعات را متون دیجیتال تشکیل می­ دهند.

با توجه به حجم بسیار زیاد اطلاعات متنی در دنیای امروز، و اشتراک گزاری آن در اینترنت، نیاز به انجام کارهای پژوهشی در این زمینه بر کسی پوشیده نیست و رمزنگاریونهان نگاری اسناد دیجیتال به عنوان یک تکنیک محرمانه در متون دیجیتال، می ­تواند موارد استفاده بسیار زیادی داشته باشد. به عنوان مثال یکی از مواردی که امروزه به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است جلوگیری از جعل اسناد الکترونیکی و اعمال حق اثر (کپی­رایت) به صورت نهفته در داخل خود آن اثر می باشد.

در این پایانامه، روش جدیدی برای حفاظت از کپی غیر مجاز متون دیجیتال با بهره گرفتن از نهان نگاری پیام در اسناد دیجیتال مانند(MS Word،MS Excel) ، ارائه شده است که این کار، با بهره گرفتن از درج کاراکترهای مخفی یونیکد نسبت به موقعیت کاراکترهای خاص نگارشی(مانند، کاما، نقطه، ویرگول ،دابل کوتیشن و.. ) در متن اصلی، با تغییر نامحسوس انجام شده است.

درروش ارائه شده، پیام کاراکتر به کاراکتر پردازش شده و هر کاراکتر به صورت مجزا به یک عدد 8 بیتی باینری تبدیل می شود. قبل از نهان نگاری، ابتدا طول پیام که یک مجموعه باینری 8 بیتی است، درمتن اصلی به صورت زوج بیت “00، 01 ،10،11” نسبت به موقعیت کاراکترهای خاص نشانه گذاری می شود برای انجام این کار، به ازای هر کاراکتر، چهار کاراکتر مخفی (بدون طول یونیکد) در نظر گرفته شده است، به عبارت دیگر قبل و بعداز هر کاراکتر خاص در متن چهار زوج بیت با چهار علامت نشانه گذاری شده و این روند تا آنجا که کل بیت های پیام در متن نهان نگاری شود تکرار خواهند شد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

ﭘﻨﻬﺎن نگاری و رمز نگاری دادهﻫﺎ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم و داﻧﺶ ﺑﺸﺮی روﺷﻬﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزی دادهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ. دو ﻫﺪف اﺻﻠﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزی دادهﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﺪف اول ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ پنهان نگاریﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزی دادهﻫﺎیﺳﺮی و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ درون رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ وﺣﺎﻣﻞﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ (نیکولاس و همکاران، 1998).

ﻫﺪف دوم ﮐﻪ اﻣﺮوزه راﯾﺞ ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺜﺮت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺪف اول ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮروی آن ﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ، درج اﻣﻀﺎی ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺎﻧﻪ درون آنﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﺖ اول ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ از دادهﻫﺎ، در رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ. واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﯿﺎم و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل آن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﺸﻒ وﺟﻮد دادهﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ در رﺳﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده و در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ داده ﺑﺮای اﻓﺮادﻏﯿﺮ، ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ. در اﯾﻦﺣﺎﻟﺖ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﺧﺮاﺑﯽ دادهﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در رﺳﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪان اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺪف دوم ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ از داده ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در رﺳﺎﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎبل اﻧﻮاع ﺗﻐﯿﯿﺮات رﺳﺎﻧﻪ از ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن داده و ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﺮاﺑﯽ در آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ.

درﺣﻮزهﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزی و رمزنگاری دادهﻫﺎ ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺤﺜﯽ در ﺧﺼﻮص ﻫﺮﮐﺪام از آنﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﺸﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺣﻮزه در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮح ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:

  • پنهان­ نگاری دادهﻫﺎ
  • نهان ­نگاری دادهﻫﺎ
  • رﻣﺰﻧﮕﺎری دادهﻫﺎ

از ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮمﻓﻮق ﻣﻔﺎﻫﯿﻢپنهان­ نگاری و نهان­ نگاری ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺣﻮزهﻫﺎی آنﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻔﻬﻮم رﻣﺰﻧﮕﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد اینﮐﻪ ﺑﻪ رمزگذاری دادهﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد ﻣﯽﺗﻮان آنرا ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻلﺳﺎده ­ای از دو ﻣﻔﻬﻮم دﯾﮕﺮﺗﻤﯿﺰ داد. ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در رﻣﺰﻧﮕﺎری، رﺳﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل دارای ﻣﻔﻬﻮم و داده ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺒﻮده و ﻧﻬﺎن ﺑﻮدن دادهﻫﺎ ﻋﯿﺎنﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (هاردیک کومار و پوچری، 2012).

در ادامه ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﯾﻦ ﺳﻪﻣﻔﻬﻮم از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺮﮐﺪام مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ ﻫﺮدو روش پنهان­ نگاری و نهان نگاری از رﺳﺎﻧﻪای ﻋﻤﻮﻣﯽ و دارای ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل داده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ روﺷﻬﺎی نهان نگاری داده ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه رﺳﺎﻧﻪ ﻋﯿﺎن و ﻗﺎﺑﻞدﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در روﺷﻬﺎی پنهان نگاریﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از وﺟﻮد داده ﻧﻬﺎن، ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه و ﯾﺎ آنرا اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮد.

در ادامه ﻧﻤﻮﻧﻪای ازداده های ذﺧﯿﺮهﺷﺪه در ﻫﺮﮐﺪام از ﺳﻪ روشﻣﺬﮐﻮرنمایش داده خواهد شد. ﺑﻪ طور ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از دو ﻫﺪف ﻗﺒﻠﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻫﺪف اول ﺗﻮﺳﻂ روﺷﻬﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری وﻧ ﻬﺎنﺳﺎزیﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﮔﺮدد و از نهان نگاری ﻣﻌﻤﻮلا ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف دوم ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﺷﻮد (هاردی کوماروهمکارش، 2012). 

2-1- تعریف پنهان نگاری

پنهان­ نگاری یا استگانوگرافی هنر و علم برقراری ارتباط پنهانی است و هدف آن پنهان کردن ارتباط به وسیله قرار­دادن پیام در یک رسانه پوششی است به گونه‌ای که کمترین تغییر قابل کشف را در آن ایجاد نماید و نتوان موجودیت پیام پنهان در رسانه راحتی به صورت احتمالی آشکار ساخت.

پنهان نگاری خود شاخه­ای از دانشی به نام ارتباطات پوشیده است. دانش ارتباطات پوشیده خود شامل چندین شاخه از جمله رمز نگاری، نهان نگاری و … میباشد(پروروز و هانیمن،2003).

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 104

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.