مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : اثر غلظت های مختلف 2،4-D و BAP و انواع محیط کشت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

با عنوان : اثر غلظت های مختلف 2،4-D و BAP و انواع محیط کشت

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده کشاورزی _ گروه باغبانی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد (M.Sc)

عنوان تحقیق

اثر غلظت های مختلف 2،4-D و BAP و انواع محیط کشت (جامد، مایع و دولایه) بر ریز ازدیادی لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum)

استاد راهنما

دکتر علیرضا ترنگ

استاد مشاور

دکتر بهزاد کاویانی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                              صفحه

چکیده فارسی………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ……..3

فصل دوم: بررسی منابع

2-1- گیاه ­شناسی……………………………………………………………………………………………………. ……. 6

     2-1-1- تاریخچه و پراکنش………………………………………………………………………………….. ……. 6

     2-1-2- ریخت شناسی…………………………………………………………………………………………. ……. 8

     2-1-3- ارقام مختلف لیسیانتوس……………………………………………………………………………… ……..9

2-2- اهمیت ریزازدیادی در صنایع دارویی و زینتی…………………………………………………………… ……..9

     2-2-1- تاریخچه ریزازدیادی لیسیانتوس……………………………………………………………………. ……..9

     2-2-2- اهمیت ریزازدیادی لیسیانتوس………………………………………………………………………. ……10

     2-2-3- روش­های ریزازدیادی لیسیانتوس………………………………………………………………….. ……12

2-3- نقش تنظیم کننده­ های رشد گیاهی………………………………………………………………………… ……12

     2-3-1- تاثیر تنظیم کننده­ های رشد گیاهی در ریزازدیادی لیسیانتوس………………………………… ……13

2-4- اثر نوع ریزنمونه………………………………………………………………………………………………. ……14

     2-4-1- ریزنمونه ساقه………………………………………………………………………………………….. ……14

     2-4-2- ریزنمونه برگ………………………………………………………………………………………… ……14

     2-4-3- ریزنمونه پروتوپلاست……………………………………………………………………………….. ……16

   2-4-4- ریزنمونه میانگره……………………………………………………………………………………….. ……17

     2-4-5- ریزنمونه نوک شاخساره…………………………………………………………………………….. ……17

     2-4-6- ریزنمونه جوانه نابجا…………………………………………………………………………………. ……17

     2-4-7- ریزنمونه جوانه جانبی و انتهایی……………………………………………………………………. ……18

     2-4-8- ریزنمونه ریشه…………………………………………………………………………………………. ……18

2-5- اثر نوع رقم…………………………………………………………………………………………………….. ……19

2-6- اثر تنظیم کننده­ های رشد گیاهی بر سایر گیاهان………………………………………………………………………..21

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1- مواد گیاهی…………………………………………………………………………………………………….. ……23

3-2- انتقال نمونه­ ها از شرایط برون شیشه ­ای به شرایط درون شیشه ­ای……………………………………… ……23

     3-2-1- گندزدایی ریزنمونه­ ها……………………………………………………………………………….. ……23

     3-2-2- محیط کشت (در محیط جامد، مایع و دولایه)…………………………………………………… ……24

     3-2-3- کشت ریزنمونه­ ها……………………………………………………………………………………… ……24

3-3- نگهداری ریزنمونه­ ها…………………………………………………………………………………………. ……25

3-4- باززایی و ایجاد گیاهچه از ریزنمونه­ های کشت شده…………………………………………………… ……25

3-5- سازگاری گیاهچه­ها با محیط طبیعی………………………………………………………………………. ……26

3-6- تجزیه و تحلیل آماری……………………………………………………………………………………….. ……26

فصل چهارم: نتایج

4-1- ضد­عفونی ریزنمونه…………………………………………………………………………………………… ……28

     4-1-1- تشخیص نوع آلودگی……………………………………………………………………………….. ……28

4-2- اثر تیمارهای مختلف بر صفات اندازه ­گیری شده در محیط جامد…………………………………… ……28

     4-2-1- اثر متقابل غلظتهای مختلف 2,4-D و BAPبر صفات اندازه ­گیری شده در محیط جامد……. ……35

         4-2-1-1- اثر متقابل 2,4-D و BAPبر طول شاخساره………………………………………….. ……35

         4-2-1-2- اثر متقابل 2,4-D و BAPبر تعداد شاخساره…………………………………………. ……37

         4-2-1-3- اثر متقابل 2,4-D و BAPبر تعداد گره……………………………………………….. ……37

         4-2-1-4- اثر متقابل 2,4-D و BAPبرطول میانگره……………………………………………… ……37

        4-2-1-5- اثر متقابل 2,4-D و BAPبر طول تکثیر            …………………………………………………………….38

         4-2-1-6- اثر متقابل 2,4-D و BAPبر تعداد ریشه………………………………………………. ……38

         4-2-1-7- اثر متقابل 2,4-D و BAPبر طول ریشه……………………………………………….. ……38

         4-2-1-8- اثر متقابل 2,4-D و BAPبر وزن تر…………………………………………………… ……39

         4-2-1-9-اثر متقابل 2,4-D و BAPبر وزن خشک………………………………………………. ……39

         4-2-1-10- اثر متقابل 2,4-D و BAPبرسبزینگی……………………………………………….. ……39

         4-2-1-11- اثر متقابل 2,4-D و BAPبرکالوس زایی…………………………………………… ……39

     4-2-2- اثر تیمارهای مختلف بر صفات اندازه ­گیری شده در محیط دولایه………………………….. ……44

   4-2-3- اثر تیمارهای مختلف بر صفات اندازه ­گیری شده در محیط مایع……………………………… ……50

   4-2-4- نتایج صفات کمی مشاهده شده در مرحله استقرار ریزنمونه…………………………………… ……54

     4-2-5- الگوی رشد…………………………………………………………………………………………….. ……54

     4-2-6- سازگاری………………………………………………………………………………………………. ……54

فصل پنجم: بحث و نتیجه ­گیری

بحث…………………………………………………………………………………………………………………….. ……58

نتیجه ­گیری­کلی ………………………………………………………………………………………………………………………….66

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………….. ……67

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………… ……69

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….. ……72

چکیده

     فنون کشت بافت برای ریزازدیادی و تولید گیاهان عاری از عوامل بیماری­زا مورد استفاده قرار می­گیرد. ریزازدیادی ابزار مؤثری در تکثیر گیاهان زینتی در مقیاس وسیع است. غلظت تنظیم کننده­ های رشد گیاهی از عوامل بسیار مهم ریزازدیادی گیاهان در شرایط درون شیشه ­ای است. لیسیانتوس یک گیاه زینتی است که رویکرد سنتی تکثیر آن با بذر می­باشد؛ اما تکثیر آن در مقیاس وسیع به علت وجود آلودگی این روش، توصیه نمی­گردد. به منظور ریزازدیادی لیسیانتوس، از جوانه­ های رأسی و جانبی عاری از بیماری استفاده شد. آزمایش­ها در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار روی محیط­های کشت موراشیک و اسکوگ (MS) با غلظت­های مختلف 2و4- دی کلرو فنوکسی استیک ­اسید (2،4- D) در چهار سطح (0، 01/0، 1/0 و 1 میلی­گرم در لیتر) و 6- بنزیل آمینوپورین (BAP) در چهار سطح (0، 5/0، 2 و 5 میلی­گرم در لیتر) کشت شدند. در مرحله استقرار ریزنمونه، بیشترین طول شاخساره و سبزینگی از محیط کشت دارای 1/0 میلی گرم درلیتر2,4-D (فاقد BAP) حاصل شد. بیشترین تعداد شاخساره در محیط کشت دارای 1/0 میلی­گرم در لیتر 2,4-D همراه با 5 میلی­گرم در لیتر BAP تولید شد. بیشترین تعداد گره در محیط کشت دارای1/0 میلی­گرم در لیتر 2,4-D (فاقدBAP) و 01/0 میلی­گرم در لیتر 2,4-D همراه با 5/0 میلی­گرم در لیتر BAPتولید شد. بیشترین طول میانگره در محیط کشت دارای 1/0 میلی­گرم در لیتر 2,4-D همراه با 5/0 میلی­گرم در لیتر BAP و 1/0 میلی­گرم در لیتر 2,4-D (فاقدBAP) و 01/0 میلی­گرم در لیتر 2,4-D همراه با 5/0 میلی­گرم در لیتر BAP تولید شد. بیشترین میزان تکثیر و پرآوری در محیط دارای 1/0 میلی­گرم در لیتر 2,4-D همراه با 5 میلی­گرم در لیتر BAP و2 میلی­گرم در لیتر BAP (فاقد2,4-D) حاصل شد. بیشترین تعداد، طول ریشه و وزن خشک در محیط کشت فاقد هورمون بدست آمد. بیشترین وزن تر، در محیط کشت دارای 1/0 میلی­گرم در لیتر 2,4-D همراه با 5 میلی­گرم در لیترBAP حاصل شد و بیشترین کالوس زایی در محیط­کشت دارای 1 میلی­گرم در لیتر 2,4-D همراه با 5/0 میلی­گرم در لیترBAP مشاهده گردید.

کلمات کلیدی: لیسیانتوس، کشت بافت، 2و4- دی کلرو فنوکسی استیک­اسید(2،4- D) و 6- بنزیل آمینوپورین (BAP).

 1-1- مقدمه

     اصطلاح ریزافزایی[1](ریزازدیادی)، به تکثیر رویشی گیاهان در شرایط درون ­شیشه ­ای و گندزدایی شده با بهره گرفتن از بخش­های کوچک گیاه اطلاق می­ شود (خوشخوی، 1378؛ چیری[2]، 2002). ریزازدیادی بزرگترین پیشرفت تکنولوژی کشت بافت گیاهی می­باشد که در آن انبوهی از گیاهان با ساختار ژنتیکی یکسان بدست می­آید. در ریزازدیادی مقدار بسیار کمی از بافت گیاه به عنوان ریزنمونه نیاز می­باشد و در برخی از گونه­ های گیاهی که به روش­های رایج تکثیر نمی­شوند، ریزازدیادی، روش مناسبی است و در هر فصلی از سال قابل اجرا است و تغییرات فصلی تأثیری در اجرای آن ندارد و با این روش گیاهان عاری از ویروس حاصل می­شوند (کهریزی، 1389). ریزازدیادی ابزار مؤثری در تکثیر گیاهان زینتی در مقیاس وسیع است. برای اینکه تجارت گل­های شاخه بریده در سطح جهانی مطرح شود، فنون جدیدی توسعه یافته­اند (روت و جین[3]، 2004). روش­های پیشرفته­ای در اختیار تولید کنندگان گیاهان زینتی و دارویی قرار دارد که می­توانند نیازهای بازارهای جهانی را در قرن آینده فراهم کنند. این دستورالعمل­ها بر اساس سطوح بهینه قندها، ترکیبات آلی، مواد معدنی، عوامل محیطی و تنظیم­ کننده­ های رشد گیاهی بوده و مقادیر بالایی از باززایی را در شرایط درون ­شیشه ­ای پدید می ­آورند. فلور طبیعی گیاهی ایران شامل تعداد زیادی گونه­ های گیاهی است، اما فرسایش ژنتیکی باعث از دست رفتن گونه­ های متعددی شده­ است، به طوری که بسیاری از گونه­ های با ارزش دارویی و زینتی تحت حفاظت قرار دارند. ریزازدیادی یک روش مناسب برای تکثیر تجاری بوده و برای ازدیاد گونه­ های مختلف دارویی و زینتی مورد استفاده قرار می­گیرد.

لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum) گیاهی زینتی است که به عنوان گل شاخه بریده و گلدانی مورد استفاده قرار می­گیرد (پایک و هاهن[4]، 2000). روش معمول تکثیر آن با بذر (ساده و قرصی[5]) است و با توجه به اینکه بذر آن بسیار ریز است، تولید با این روش در سطح وسیع با دگرزایویگی و احتمال آلودگی گیاهچه روبرو است (فروکاوا و همکاران[6]، 1990). تولید نشای لیسیانتوس در ایران توسط چند شرکت محدود که با بزرگترین تولید کننده نشای لیسیانتوس در هلند مرتبط هستند، صورت می­گیرد و از زمان کاشت بذر (بذرهای وارداتی) تا تولید نشا، دوازده هفته طول می­کشد. بنابراین استفاده از روش ریزازدیادی، یکی از راه ­های دست­یابی به تعداد زیادی نشای لیسیانتوس با ساختار ژنتیکی یکسان و کاهش هزینه­ های تولید می­باشد و امکان تولید مداوم و سریع را در پی دارد (سمنیوک و گریسباخ[7]، 1987). بنابر اطلاعات بدست آمده در ایران، پژوهش مختصری در زمینه باززایی لیسیانتوس از طریق کشت بافت صورت پذیرفته است، ولی تاکنون گزارشی مبنی بر تولید گسترده گیاهچه­های لیسیانتوس از طریق ریزازدیادی منتشر نشده است.­

     هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر غلظت های مختلف D-4،2 و BAP و انواع محیط کشت (جامد، مایع و دولایه) بر ریز ازدیادی گیاه لیسیانتوس به منظور دست­یابی به بهترین غلظت و محیط کشت است.

2-1- گیاه شناسی

2-1-1- تاریخچه و پراکنش

     لیسیانتوس از خانواده جنتیاناسه[8] است. جنس لیسیانتوس بومی ایالات متحده جنوبی، نبراسکا، لویزیانا و مکزیک است و با نام­های انگلیسی تگزاس ­بلوبل[9]، تولیپ ­جنتین[10] و پریاری ­جنتین[11] شناخته شده است و سه گونه از این جنس معرفی شده است:

1-Eustoma grandiflorum Syn. E. russelianum Shinners ، از اهمیت تجاری زیادی برخوردار است. این گیاه زینتی که دارای ارزش اقتصادی بالایی است، بیش از 50 سال قبل در ژاپن معرفی شد. بیش از 15 واریته از آن شناخته شده است و برای تولید گیاه گلدانی گلدار و گل شاخه بریده، پرورش داده می­ شود (شکل 2-1).2- Eustoma exaltatum L. Salisb (شکل 2-2). 3-Eustoma barkleyi Standley (اوبرین و لیندسای[12]، 1993؛ آرمیتاژ و لائوشمن[13]، 1993؛ اسکرزیپکزاک[14] و همکاران، 1993؛ زاکای و ادری[15]، 2002).

شکل 2-1- لیسیانتوس گراندیفلوروم) Eustoma grandiflorum)

شکل 2-2- لیسیانتوس اگزالتاتوم ( exaltatum Eustoma)

ژوسیو[16] (1789) خانواده جنتیاناسه را کشف کرد. در خانواده جنتیاناسه، تاکنون 87 جنس و حدود 1600 گونه شناخته شده است (استرو و آلبرت[17]، 2002).

2-1-2- ریخت شناسی

     گونه (Eustoma grandiflorum) گیاه علفی، یکساله یا دو ساله (گیلمن[18]، 1999) یا چند ساله (دال و همکاران[19]، 2000) دارای ریشه ­های ضخیم و برگ­های تخم مرغی، سبز مایل به آبی، متقابل، بدون کرک با حاشیه صاف و ساقه­های سبز مایل به زرد و گل­هایی به رنگ­های متنوع آبی، سفید، صورتی، زرد، نباتی، قرمز، بنفش، ارغوانی و ترکیبی از رنگهاست (اوبرین و لیندسای، 1993؛ آرمیتاژ و لائوشمن، 1993؛ لنگهام[20]، 1995؛ گیلمن، 1999). لیسیانتوس گیاهی است با گل آذین گرزن تک سویه[21] و ساقه­های انتهایی بعد از ظهور برگ­های حقیقی ظاهر می­شوند. ساقه اصلی تولید گل انتهایی می­ کند در حالی که گل­های دیگر همچنان بر ساقه به شکل خوشه توسعه یافته­اند. کاسبرگ­ها کوچکتر از گلبرگ­ها هستند و پرچم­ها دراز و بساک­ها کمی پیچ خورده­اند. طول عمر گل، 14-7 روز است. گل بالغ دارای 5 کاسبرگ، 5 گلبرگ و 5 پرچم و یک تخمدان تک حجره­ای با دو کلاله (اسکیس[22]، 2001؛ زاکای و ادری، 2002) و میوه نامعلوم است (گیلمن، 1999).

2-1-3- ارقام مختلف لیسیانتوس

     گل­های لیسیانتوس بسیار زیبا و بی­بو هستند (آرانویچ و همکاران[23]، 2007) و به آسانی با گل رز اشتباه گرفته می­شوند (دال و همکاران، 2000). ارقام گونه گراندیفلوروم با گلهای منفرد[24] و مضاعف[25] (اوبرین و لیندسای، 1993) به طور کلی به سه گروه زمستانه، بهاره و تابستانه تقسیم می­شوند (آرمیتاژ و لائوشمن، 1993).

تعداد صفحه :94

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.