مهندسی معدن

پایان نامه ارشد رشته معدن :شناسایی مناطق امید بخش کانسارهای فلزی در زون کرج – دماوند

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معدن  با عنوان : شناسایی مناطق امید بخش کانسارهای فلزی در زون کرج – دماوند

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “.M.Sc”
گروه مهندسی معدن گرایش اکتشاف
عنوان :
شناسایی مناطق امید بخش کانسارهای فلزی در زون کرج – دماوند

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
 محدوده اکتشافی کرج – دماوند در شمال ایران در استان تهران واقع شده اسـت و هجـدهمین زون
از زون های بیست گانه اکتشافی وزارت صنایع و معادن می باشد.
این محدوده شامل شامل 4 برگه زمین شناسی با مقیاس 1:100،000 بوده که از غـرب بـه شـرق بـه
ترتیب با نامهای کرج، تهران، فشم و دماوند مورد بررسی اکتشافی قرار گرفته است.
زون مورد مطالعه شامل بخشی از رشته البرز میانی در شمال و بخشی از کمربند ولکانو- پلوتونی طارم
– شاهرود که به صورت حاشیه قـاره ای اسـت، را مـی سـازد . در ایـن زون سـازندهای عمـده از نـوع
آتشفشانی و شامل مجموعه های ولکانیک و آذرآواری به سن ائوسن میـانی و بـالایی در گسـتره البـرز
مرکزی و ایران مرکزی می باشد.
در محدوده مورد نظر دو تیپ کانی سازی، یکی کانی سازی مس- مولیبدن پورفیری و دیگـری تیـپ
کانی سازی اپی ترمال طلا مورد نظر بوده و بر همین پندار نیـز مطالعـات دفتـری ، تلفیـق و ارزیـابی
 GIS و کنترل میدانی صورت گرفته است.
همچنین دگرسانی در این منطقه به چهار صورت متفاوت همبری، دگرسانی مرتبط با هاله دگرگـونی،
دگرسانی حاصل از سیالات و بخارات گرمابی، دگرسانی حاصل از هوازدگی و فرسایش می باشد.
کانی سازی فلزی در محدوده تهران بسیار کم است و تنها آثاری از کانی سازی طلا، مـس و سـرب در
حوالی دربند و روستای پس قلعه در شمال شهر تهران گزارش شده است.
کانی های غیر فلزی در این محدوده عمدتاً فسفات، سنگ گچ، سنگ آهک، خاك نسوز، باریـت،
زغال سنگ و در مواردی سنگهای ساختمانی و تزیینی می باشد.
کلیه بررسی ها در طی مراحل زیر در این زون شکل یافته است:
الف- تعیین مدل زایشی؛
ب- تعیین پارامترهای زایشی؛
پ- شناخت پارامترهای زایشی؛
ت- الویت بندی پارامترهای زایشی؛
ث- مدلسازی وشناسایی نواحی امید بخش معدنی؛
ج- کنترل زمینی و معرفی موقعیت مناطق امید بخش.
در ادامه کلیه مطالب فوق به تفصیل بیان شده است.
1
مقدمه:
 اکتشاف مواد معدنی، زیربنای اقتصاد و صنعت هر جامعه را تشکیل میدهنـد. بشـر از همـان آغـاز
آفرینش خود و در طول تاریخ، بر حسب نیازمندیها و شناخت، از مـواد معـدنی اسـتفاده کـرده اسـت .
اکنون نیز انسان، از تمامی مواد معدنی به حالتها و شیوه های گوناگون، اقدام به اکتشاف مواد معـدنى
و بهره برداری ار آنها می نماید. به عبارت دیگر، همین مواد معدنی هستند که پاپه و اسـاس تمـدن را
تشکیل می دهند.
همان گونه که می دانیم استان تهران به دلیل ویژگی های مهم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسـی
و غیره در بین دیگر استانهای کشور از مقام والاتری برخوردار می باشد. بـه همـین سـبب شناسـایی و
اکتشاف مناطق دارای پتانسیل منابع معدنی در این استان همیشه از دغدغه های مهندسین اکتشاف و
زمین شناسان و متخصصان این علم بوده است. شناسایی این پتانسیل های خفته در خـاك، هـم راه را
برای استخراج و بهره گیری از این منابع ارزشمند هموار می کند و هم اینکه اگـر بـا توجـه بـه وجـود
برخی محدودیت ها نتوان عمل استخراج را انجام داد ولی در ترقی و افـزایش مقـام اسـتان در داشـتن
ذخایر معدنی نقش بسزایی دارد.
فعالیتهای زمین شناسی و اکتشافی انجام شده در استان تهران بـه الحـاظ گونـاگون نظیـر مرکزیـت،
سهولت دسترسی، نیاز صنایع اقماری استان به مواد معدنی و… در مقایسه بـا بسـیاری از اسـتانها ی
کشور در خور توجه است فعالیت های مورد نظر از دو نوع موضوعی و ناحیه ای است که مـی تـوان آن
را در دو بخش زمین شناسی و اکتشاف و به شرح زیر ساما ن داد:

1) بررسی های زمین شناسی ناحیه ای:
اگر چه بخش بیشتر مطالعات زمـین شناسـی اسـتان تهـران از نـوع موضـوعی اسـت ولـی مطالعـات
سیستماتیک مربرط به تهیه نفشه های زمین شناسی به دو مقیاس زیر است:
الف – بررسی های زمین شناسی به مقیاس 1: 250،000 :
نقشه های زمین شناسی به مقیـاس 1:250،000 بـه عنـوان اطلاعـات پ ایـه برنامـه هـای اکتشـافی و
عمرانی، با هدف شناخت خاصه های زمین شناسی به ویژه ساختار کلی و توان معدنی یک ناحیه تهیـه
می شود. تمام استان تهران با بخشی از 5 نقشه بنامهای قزوین – رشت، آمل، ساوه، تهـران و سـمنان
پوشیده می شود. بررسی های صحرایی نقشه های مذکور خاتمه یافته و در حـال حاضـر در پارهـای از
برنامه های عمرانی و بسیاری از برنامه های آموزشی مورد استفاده قرار می گیرند.

تعداد صفحه :92

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

8,000 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.