متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان :

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی معدن – استخراج

عنوان :
ارزیابی ریسک در پروژه های حفاری مکانیزه تونلهای مترو از منظر
مسائل ژئوتکنیکی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده:
پروژه خط هفت متروی تهران یکی از طولانیترین و عمیقترین خطوط شبکه متروی شـهر تهـران اسـت.
این پروژه با طول حدود 26 کیلومتر جنوب شرقی شهر تهران را به شمال غربی آن متصل ساخته و در مسـیر
خود هشت ایستگاه تقاطعی با دیگر خطوط شبکه مترویی تهران دارد. این پروژه به لحاظ تفاوتهای عمـده و
قابل توجهی مانند گذر از تمامی آبرفتهای شهر و مواجهه با شرایط ژئوتکنیکی مختلـف، عمیـقتـر بـودن و
قرارگیری بخش عمدهای از آن در زیر سطح آب زیرزمینی و همچنین ارائه راهحـل اجرایـی حفـاری مکـانیزه
جهت نیل به زمانبندی محدود پروژه یکی از پروژه های خاص مترویی مـیباشـد. بـه لحـاظ پیچیـدگیهـای
موجود، موضوع ارزیابی و آنالیز ریسکهای موجود در پروژه از مراحل شناسایی تا مراحل اجرایی امری لازم و
ضروری است. در این پایان نامه با بررسی وضعیت دستگاه حفاری TBM و تاثیر حفاری مکانیزه بر تونلسازی
در محیطهای شـهری همچنـین بـا بررسـی جزئیـات مطالعـات ژئوتکنیـک از دیـدگاه شناسـایی و ارزیـابی
ریسکهای پروژه، سعی گردید ابهامات و ریسکهای پیشروی پروژه مشخص گردیـده و اقـدامات لازم بـرای
کاهش آن و ایجاد شرایط ایمن برای طراحی و اجرا اتخاذ گردد. از این رو طرح مدیریت ریسـک RMP بـرای
حوزه حفاری مکانیزه و تاثیر شرایط ژئوتکنیک در پروژه خط هفت متروی تهران طرحریـزی و ارائـه گردیـد.
عوامل و عناصر ایجاد کننده ریسک با ارزیابی در خصوص احتمال رخداد و شدت تاثیر هر کـدام گـردآوری و
مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات لازم برای کاهش آن با دیدگاه تخصصی در هر حـوزه بخصـوص مطالعـات
ژئوتکنیک و حفاری مکانیزه ارائه گردید. با آنالیزهای انجام شده بر روی این پروژه، 48 درصد از پتانسیلهـای
ایجاد خرابی و صدمه با ریسک بالا، 45 درصد با ریسک متوسط و 7 درصد دارای ریسک پـائینی بـوده اسـت
که پس از ارزیابی هرکدام و شناسایی اقدامات کاهنده مربوطه سطح ریسک بـه ترتیـب بـرای پتانسـیلهـای
ایجاد خرابی و صدمه به ترتیب به 4 درصد با ریسک بالا، 33 درصد به ریسک متوسط و 63 درصـد بـا سـطح
ریسک پائین تقلیل پیدا نمود.

مقدمه:
در سالیان اخیر حفر فضاهای زیرزمینی مخصوصاً حفر تونلهای ترابری شهری به علت رشد جمعیت و
افزایش مشکلات ترافیکی اهمیت زیادی پیدا کرده است.
در دهه های گذشته برای حفر تونل از روش های مختلفی از جمله روش اتریشی استفاده میشد اما با
گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی به روش حفاری نیمه مکانیزه با دستگاه رودهدر و اکنون حفاری با
دستگاه حفاری تمام مکانیزه (TBM) تغییر یافته است.
در روش های حفاری سنتی تونلهای شهری مشکلات و ریسکهای فراوانی از قبیل کنترل ونگهداری
زمین، جلوگیری از نشست زمین در سطح شهر، جلوگیری از هجوم آبهای زیرزمینی بداخل تونل و از همه
مهمتر ایمنی و سلامتی پرسنل کاری وجود دارد و همین امر سبب شده تا حفاری تمام مکانیزه بهترین
جایگزین برای این روشها شده و حفاری تونلهای با مسیر طولانی و تحت شرایط ژئوتکنیکی متفاوت با
حداقل نیروی انسانی و مدت زمان کوتاهتر از روش های قبلی، امکانپذیر شده است.
بدلیل وجود ریسکهای بالا در حفاری TBM که بخش اعظمی از آن بدلیل نو بودن این نوع حفاری و
عدم شناخت کافی از شرایط آن، در این پایان نامه سعی شده تا با بررسی ریسکهای ژئوتکنیکی و ارزیابی
آنها و سپس با ارائه اقدامات کاهش دهنده، سطح ریسکهای ناشی از مسائل ژئوتکنیکی را تا حد امکان
کاهش داده و به سطح قابل قبولی از ریسک رسانده است. 

 تعداد صفحات :150

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.


دیدگاهتان را بنویسید