مهندسی معدن

پایان نامه ارشد رشته معدن با موضوع بررسی کاربرد ژئو فیزیک لرزه ای انعکاسی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

با عنوان :بررسی کاربرد ژئو فیزیک لرزه ای انعکاسی

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی معدن – اكتشاف
عنوان :
بررسی کاربرد ژئو فیزیک لرزه ای انعکاسی در اکتشاف منابع نفت و گاز

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
در ا ین سم ینار راجع به بعض ی از روشها ی اکتشاف نفت و گاز به خصوص روش ژئوفیزیـ ک لـرزه
ای انعکاسی بحث و بررسی می شود.
ابتدا راجع به کل یات ن فت از قب یل اهمیت و تاثیر آن در زنـدگ ی امـروز، تار یخچـه نفـت و نحـوه
تشکیل و پ یدایش نفت صحبت کرد یم و سپس به بررس ی زم ین شناس ی نفـت و محـل پیـدایش آن
می پردازیم.
در ادامه پس از تعریف ژئوفیزیک اکتشافی به بررسـ ی راه هـا ی اکتـشاف بـا روشـها ی مختلـف
ژئوفیزیکی ( از قبیل ، مقاومت ویژه ، انعکاسی الکترومغناطیسی ، قطبش القائی ، پتانـسیل خـودزا و
غیره ) می پرداز یم و در آخر با ب یان کاربرد روش ژئوف یزیک لرزه ا ی انعکاس ی در اکتشاف منابع نفـت
و گاز، سمینار خود را به پایان می رسانم.

مقدمه:
نقش نفت در دن یای امروز، به عنوان یکی از مهمترین منابع تـام ین کننـده انـرژ ی و انـواع و اقـسام،
محصولات و مواد اول یه مورد نیاز در صنایع و همچنین عامل مهمـ ی در سیاسـت و اقتـصاد کـشورها
است که ا ین امر در بس یار از نقاط جهان به اثبات رس یده است.خصوصیات و ویژگی های مواد نفتی و
کاربرد آنها اکتشاف نفت را به هم ین دلا یل کاربردی مهم کرده اسـت . چـون از نفـت در رو ی زمـ ین
نشانه ا ی وجود ندارد و یا نشانه ها ی اندک ی از آن ممکن است وجود داشته باشد، ما هر روزه شـاهد
پیشرفتهای چشمگیر تکنولوژی در اکتشاف نفت می باشیم.
از روشها ی لازم و متداول و کاربرد ی، برا ی پ یدا کردن نفت حفار ی می باشداما ایـ ن روش بـه دل یـ ل
داشتن هز ینه ها ی ز یاد و همچن ین زمان بری زیاد و مشکلات حفاری، بعد از روش های اولیه اکتـشاف
که همان اکتشاف ساختارها ی متناسب و متحمل برا ی به تله انداختن نفت و برداشت زم ین شناس ی
سطحی می باشد، استفاده می شود.
در اکتشاف سطح ی یکی از روش های استفاده شده در اکتشاف نفـت ژئوف یزیـ ک مـ ی باشـد، مقاومـت
ویژه بالا و خواص الکتروش یمیائی غ یر عاد ی لا یه ها باعث م ی شود تا روش های الکتریکی جواب خوبی
برای تفس یر به ما ندهد . در حال حاظر با پیشرفت تکنیکهای لـرزه شناسـی شـاید بتـوان گفـت کـه
احتمالا بهترین روش برای اکتشاف نفت در حوضه های رسوبی، روش لرزه نگاری می باشد.

نَفت مایع ی غل یظ و افروختن ی به رنگ قهـوه ای سـ یر یـ ا سـبز ت یـ ره اسـت کـه در لا یـ ههـا ی بـالا ئی
بخشهایی از پوسته کره زم ین یافت م یشـود . نفـت شـامل آم یـ زه پیچیـ دهای از هیـ دروکربنهـا ئی
گوناگون است . بیشتر ا ین ه یدروکربنها از زنج یره آلکان هـس تند ولـ ی ممکـن اسـت از د یـ د ظـاهر،
ترکیب یا خلوص تفاوتهای زیادی داشته باشند.
نفت مخلوطی است از هیدروكربن های جامد ،مایع و گاز كه از تجزیه شد ن پیكـر مـرده ی جانـداران
تك سلول ی. كه میلیونها سال پی ش می زیسته اند ، بوجود آمـده اسـت . همچنـ ین نفـت ، آمیختـه ای
است از مواد شیمیا یی آلی، عمدتا از بقایای گیاهان و جانوران خرد و ریزی كه میلیون ها سـال پـیش
در دریا می زیسته اند . شرایط و حالات ویژه و زمان های بسیار دراز لازم بـوده اسـت تـا ایـن بقایـا در
معرض تغییر و تبدیل های پیچیده شیمیایی قرار گیرند و نتیجتا نفت و گاز ایجاد شود.
ریشه واژه نفت در زبان فارسی به طور یقین مشخص نیست. به عقیده زبان شناسـان نفـت از کلمـه
اوستایی ( نپتا ) گرفته شده است که کلدانیان و اعراب آن را از زبان مادی گرفته و ( نفتا ) خوانـده
اند .
پترولیوم (petroleum) واژه ای لاتین هم ارز نفت است که از دو کلمه پترا (petra) بـه مع نـی
سنگ و (oleum) به معنی روغن گرفته شده است.

قیمت 7500 تومان

—-

*       parsavahedi.t@gmail.com

7,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.

دیدگاهتان را بنویسید