مهندسی معدن

پایان نامه ارشد رشته معدن:بررسی تأثیرآب برروی طراحی ونتایج انفجاردرمعدن سنگ آهن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  معدن با عنوان : بررسی تأثیرآب برروی طراحی ونتایج انفجاردرمعدن سنگ آهن

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاداسلامی
واحد جنوب تهران
دانشكده تحصیلات تكمیلی

 ” M.SC”پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد
مهندسی معدن استخراج

عنوان:
بررسی تأثیرآب برروی طراحی ونتایج انفجار درمعدن سنگ آهن چغارت

 

برای رعایت حریم خصوصی اسامیاستاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

دراین پایان نامه،تاثیر وجود آب درعملیات انفجار مورد بررسی قرارگرفته ونشانداده شده كه با تغییر ارتفـاع آب داخـل
چال ها،طراحی ونتایج كلیه مراحل نیز تغییر میكند. پیت معدن سنگ آهن چغارت به عنوان مطالعه موردی موردبررسـی
قرارگرفته است. مدل های مختلف ارائه شده دردنیا باتوجه به شرایط موجود درمعدن چغارت و شرایط موجود در كشور بـه
لحاظ كیفیت ونوع مواد منفجره تولیدی ارزیابی شده است . تعدادی از بلوك های انفجاری آبدار وبدون آب درمعدن چغـارت
انتخاب ومیزان آب داخل این بلوكها،پارامترهای طراحی ونتایج حاصل ازعملیات انفجار موردبررسی، تجزیه وتحلیل قـرار
گرفته است. دراین تحقیق با بهره گرفتن از روش ها،داده های عملی ونتایج حاصـل از عملیـات حفـاری وانفجـار بلـوكهـای
استخراجی آب داروبدون آب،تأثیرآب بر پارامترهای اصلی الگوهای حفاری وانفجار مورد بررسی قرارگرفته و راهكارهـای  ارائـه
شده كه علاوه بركاهش هزینه، نتایج حاصل از انفجار را نیز بهبودبخـشد . درنهایـت بـاتوجـه بـه وضـعیت زمـین شناسـی،
هیدرولوژیوسیستم های درزه و شكاف هادرمعدن چغارت بهترین طرح حفاری و انفجار ارائه شده كـه عـلاوه بـر كـاهش
هزینه های عملیات حفاری و انفجار(حفاری ویژه،خرج ویژه و استفاده از آن فوبه جای ماده منفجـره دوغـابی ) دربلـوكهـای
آبدار،نتایج حاصل ازانفجار(میزان خردایش سنگ وپاشنه پله) را نیزبهبود میبخشد.
طرح ارائه شده در این پایان نامه را میتوان با تغییراتی كه بستگی به  شرایط زمینشناسی،هیدرولوژیو سیـستمهـای
درزه و شكافهادارد،درمعادن دیگرنیزبه كاربرد.
مقدمه
موادمعدنی مختلف طی میلیونها سال توسط فرایند های كانی سازی ایجاد شده و انسان باتوجه بـه نیازهـای خـود در
طول سالی ان زیاد آنها را كشفو استخراج كردهاست . برای استخراج موادمعدنی به صورت روبازیا زرزمی نی باید یـكسـری
عملیات پایه ای انجام شود كه خرج گذاری و انفجار چال های حفرشده،یكیاز بارزترین آنها است . هدف از انفجار، تنهـا خـرد
كردن بخشی ازسنگ وجابه جاشدن آن نیست، بلكه انفجار باید باكمترین هزینه انجام شود . انفجاریک یازمهمترین مراحل
درعملیات استخراج است وبرتمامی مراحل بعدی شامل بارگیری،حمل،سنگ شكنی،آماده سازی وعملیات انفجار بلـوك
های پیرامون، به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیر مـیگـذارد . وجـودآب، تمـامی پارامترهـای طراحـی را درعملیـات
استخراج تحت تأثیر قرارمیدهد، به گونهای كه میزان وجودآبدرفضایداخلچالهایانفجاریحتیدرنحـوهطراحـی
عملیات حفاری وانفجارنیزتاثیرمیگذارد. وجودآب معمولاً عملیات معدن كاری را بامشكل مواجه مـیكنـدودرمـواقعی
حت باعث عطیلیم عادنمیشود. هزینه عملیات انفجار درمعادنی كه بامشكلآت مواجه هستند بالااستودرصورتیكه
قیمت ماده معدنی كم باشد،ممكن است عملیات استخراج توجیه اقتصادی نداشته باشـد . درحـال حاضـربـه دلیـل تولیـد
ماشین آلات باقدرتوظرفیت بالاتروهمچنین نیازروبه رشدبازارجهانی به مواداولیه،عمق معادن روبازافزایش یافته وهـر
چه این عمق بیشترشود احتمال برخورد باآبدر بلوكها ویاافزایش میزان آب موجود در معدن بیشتر میشود . بنـابرایـن
بررسی وضعیت آب موجود درمعادن بویژه دربلوك های استخراجی اهمیت زیادی دارد . دربلوكهای استخراجی بدونآب
طراحی الگوهای حفاری وانفجارتغییرات زیادی ندارد ولی دربلوكهای آبدار باتو جه به میزان آب داخل هربلـوك طراحـی
الگوی حفاریوانفجارمتفاوت میباشد.

تعداد صفحه :154

قیمت14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.