رشته مدیریت

پایان نامه ارشد رشته مدیریت گردشگری : اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت گردشگری 

گرایش : بازاریابی

عنوان :  اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت گردشگری گرایش بازاریابی

عنوان

اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید

استاد راهنما

 دکتر حمید ضرغام

استاد مشاور

 دکتر محمود زاده

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این تحقیق ما به بررسی میزان تاثیر گذاری عوامل موثر بر انتخاب مقصد خرید بانه پرداخته ایم . بررسی میزان این اثر گذاری نقش و ضریب اثر گذاری هر کدام از سه عامل شکل دهنده مقصد های خرید یعنی کالا ، مزیت قیمتی و مقصد را در انتخاب این مقصد  تبیین می کند . با تبیین نقش این عوامل در انتخاب مقصد های خرید می توان به گونه ای جهت یافته و منطقی به برنامه ریزی برای این مقصد ها پرداخت و از توسعه پایدار انها بهره برد . در این راستا تعداد 384 نمونه از گردشگران ورودی به شهر بانه در فصل بهار انتخاب شد و به همین تعداد پرسشنامه در بین انها توزیع شد . داده های جمع اوری شده با امار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفتند و اثبات یا رد فرضیه ها نیز با بهره گرفتن از ازمون مقایسه میانگین مورد تحلیل قرار گرفت . نتایج حاکی از انست که مزیت قیمتی موثرترین عامل در جذب گردشگران به بانه شناخته شده و کالاها و خود مقصد کمترین اثر گذاری را بر جذب گردشگران داشته است . با تحلیل این نتایج می توان به این نکته دست یافت که حمل و نقل و اقامت از کمبود های اساسی این منطقه هستند که برای بهبود انها باید دست به جذب سرمایه های داخلی و خارجی زد و همچنین تمام تلاشها باید در حفظ و ثبات قیمتها انجام گردد . [1]

کلید واژ ه ها  : مقصد خرید[2] ، مزیت قیمتی[3] ، کالاها[4] ، بازارچه های مرزی[5] ، بانه [6]

فهرست مطالب

عنوان                              صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش 1

1-1مقدمه. 2

2-1 اهمیت و ضرورت موضوع: 2

3-1گزاره های تحقیق: 3

1-3- 1پرسش های اصلی و فرعی: 3

2-3-1 فرضیه های تحقیق: 3

3-3-1هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار: 3

4-1 روش کلی تحقیق: 4

1-4-1قلمرو مکانی-جامعه تحقیق: 4

2-4-1 قلمرو زمانی تحقیق: 4

3-4-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه: 4

4-4-1 روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن: 4

5-4-1 روش های تحلیل داده ها: 4

5-1 موانع ومحدودیتهای تحقیق : 5

6-1چارچوب کلان نظری تحقیق: 5

7-1نقشه راه: 6

8-1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق: 6

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق.. 7

1-2مقدمه. 8

2-2گردشگری.. 8

3-2 مصرف گرایی.. 9

1-3-2خرید. 10

1-1-3-2فرایند خرید مصرف کننده 10

1-1-1-3-2 آگاهی و اطلاع. 11

2-1-1-3-2 پژوهش و درک… 11

3-1-1-3-2 بسط و توسعه نگرش… 11

4-1-1-3-2 ارزشیابی.. 11

5-1-1-3-2خرید. 11

6-1-1-3-2رفتار پس از خرید. 12

2-1-3-2 اهداف خرید مصرف کننده 12

1-2-1-3-2 گرایش به خرید یادگاری و یادبود. 13

2-2-1-3-2 در جستجوی اصالت.. 14

1-2-2-1-3-2 بی مانند بودن یک کالا. 15

2-2-2-1-3-2 پیوستگی فرهنگی و تاریخی.. 15

3-2-2-1-3-2 بعد زیبا شناختی.. 15

4-2-2-1-3-2 دست ساخت بودن کالا. 16

5-2-2-1-3-2 تجربه خرید. 16

6-2-2-1-3-2 کاربرد و سودمندی.. 16

7-2-2-1-3-2 تضمین اصالت.. 16

3-1-3-2  در جستجوی تازگی.. 17

4-1-3-2  گونه شناسی خریداران. 17

1-4-1-3-2 گونه شناسی استون. 18

2-4-1-3-2 گونه شناسی لسر و هیوگ… 18

3-4-1-3-2 گونه شناسی فین و همکاران. 19

4-4-1-3-2 گونه شناسی بلاچ و همکاران. 20

5-1-3-2 خرید کارکردی.. 20

6-1-3-2 خرید فراغتی.. 22

6-2 گردشگری خرید. 24

7-2 خرید در بازارچه های مرزی.. 26

8-2  مرز 26

1-8-2مرزها از نظر تعیین خط مرز : 27

2-8-2 مرزها از نظر شکل گیری.. 27

3-8-2مرزهای غربی.. 28

9-2 بازارچه های مرزی.. 28

1-9-2 اهداف تشکیل بازارچه های مرزی.. 31

2-9-2  مزایا بازارچه های مرزی.. 31

3-9-2  مشکلات تجارت خارجی از طریق بازارچه های مرزی.. 32

4-9-2 قوانین بازارچه های مرزی.. 32

10-2 اجزای گردشگری خرید. 33

1-10-2 کالا. 33

1-1-10-2 کالای گردشگری.. 34

1-1-1-10-2 کالا در گردشگری خرید. 34

1-1-1-1-10-2کالاهای خاص… 34

2-1-1-1-10-2سوغاتی / صنایع دستی.. 35

3-1-1-1-10-2 کالاهای معاف از مالیات 37

2-10-2 مقصد. 38

1-2-10-2 مقاصدی که دارای مناطق خرید معروفی هستند. 38

2-2-10-2مقاصد خرید موضوعی.. 39

3-2-10-2مراکز خرید معروف  بزرگ… 40

4-2-10-2جشنواره های خرید. 41

3-10-2 قیمت.. 42

11-2 انتخاب مقصد 43

12-2 منطقه مورد مطالعه. 43

1-12-2بازارچه مرزی سیران بند……….45

2-12-2 جمعیت شهر بانه. 44

3-12-2جاذبه های بانه. 45

4-12-2 اقامتگاه های شهر بانه. 46

1-4-12-2  متوسط مدت اقامت گردشگران در شهر بانه. 47

2-4-12-2 درصد اشغال واحدهای اقامتی.. 48

5-12-2امار ورودی گردشگران به شهر بانه طی سالهای 1384-1391. 48

13-2پیشینه تحقیق.. 49

1-13-2مطالعات داخلی : 49

2-13-2  مطالعات خارجی : 51

1-3 مقدمه: 55

1-2-3دسته بندی تحقیقات بر مبنای هدف.. 55

2-2-3دسته بندی تحقیقات بر مبنای نحوه گردآوری داده ها 55

3-3 متغیرهای تحقیق.. 55

4-3 جامعه اماری.. 56

1-4-3 روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه. 56

5-3 روش گرداوری داده ها 56

1-5-3 مطالعات کتابخانه ای.. 57

2-5-3 مطالعات میدانی.. 57

6-3 : روایی و پایایی پرسشنامه. 59

1-6-3 روایی پرسشنامه. 59

2-6-3 پایایی پرسشنامه. 59

7-3 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 61

1-4 مقدمه. 63

2-4 تحلیل‌های آماری توصیفی.. 63

1-2-4 اطلاعات دموگرافیک مربوط به افراد پاسخ دهنده 63

1-1-2-4 جنسیت.. 64

2-1-2-4 سن.. 65

3-2-1-4 درآمد. 66

4-2-1-4 تحصیلات.. 67

2-2-4 ویِژ گیهای رفتاری اعضای نمونه. 68

1-2 -2- 4 کالای خریداری شده 68

2-2-2-4 مبدأ افراد بازدید کننده از شهر بانه. 69

3-2-2-4 میزان رضایت از خرید در بانه. 71

4-2-2-4 تعداد شب‌های اقامت افراد در بانه. 72

5-2-2-4 متوسط هزینه اقامت.. 73

6-2-2-4 متوسط هزینه حمل و نقل.. 74

7-2-2-4 حساسیت نسبت به تغییر قیمتها 75

8-2-2-4 پیش بینی حداکثر هزینه برای خرید کالا. 76

9-2-2-4 پرداخت حداکثر هزینه برای خرید کالا. 77

3-4 تحلیل آماری متغیرهای پژوهش… 78

1-3-4 تحلیل آماری مربوط به سوالات انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید. 78

4-4 آمار استنباطی.. 79

1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن داده‌ها با بهره گرفتن از آزمون کولموگرف- اسمیرنوف (K- S) 79

5-4 بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق.. 80

1-5-4 وضعیت انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید و عوامل مؤثر در رونق شهر بانه. 80

6-4 آزمون فرض‌ها 81

1-6-4 فرضیات پژوهش… 81

1-1-6-4 فرضیه اصلی: 81

2-1-6-4 فرضیات فرعی: 82

1-2-1-6-4 فرضیه اول: مزیت قیمتی بازارچه‌های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید همبستگی مثبت دارد. 82

2-2-1-6-4 فرضیه دوم: کالاهای بازارچه‌های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید همبستگی مثبت دارد. 83

3-2-1-6-4 فرضیه سوم: مقصدهای شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه‌های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید همبستگی مثبت دارد. 84

7-4 مقایسه متغیرهای پژوهش بر اساس اطلاعات دموگرافیک… 86

1-7-4 مقایسه انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید و دلایل رونق شهر بانه بر اساس اطلاعات دموگرافیک… 86

1-1-7-4 بررسی وجود تفاوت در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس جنسیت.. 86

2-1-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس سن.. 87

3-1-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس درآمد. 88

4-1-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید بر اساس تحصیلات.. 89

2-7-4 مقایسه میزان رضایت از خرید در بانه بر اساس اطلاعات دموگرافیک… 91

1-2-7-4 بررسی وجود تفاوت در رضایت از خرید در بانه بر اساس جنسیت.. 91

2-2-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در رضایت از خرید در بانه بر اساس سن.. 91

3-2-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در رضایت از خرید در بانه بر اساس درآمد. 92

4-2-7-4 بررسی وجود تفاوت دیدگاه پاسخگویان در رضایت از خرید در بانه بر اساس تحصیلات.. 93

1-5 مقدمه. 95

2-5 نتایج یافته های تحقیق.. 95

3-5 نتایج استنباطی.. 97

1-3-5 نتایج فرضیه اصلی.. 97

2-3–5 نتایج فرضیه فرعی 1. 98

3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2. 98

4-3-5 نتایج فرضیه فرعی 3. 98

4-2-5 نتایج کاربردی.. 99

1-2-4-5مستقیم. 99

2-2-4-5غیر مستقیم. 99

5-2-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات اینده 100

6-2-5 محدودیتهای تحقیق.. 100

فهرست منابع: 101

منابع فارسی.. 101

منابع لاتین.. 103

منابع الکترونیکی.. 106

 

1مقدمه

مرزها[1] نقاط حساس و استراتژیک یک کشور و دروازه ارتباط آن با کشورهای هم جوار هستند  . امنیت تضمین حیات بشری و ضامن توسعه پایدار است . امنیت مرزها تاثیری فزاینده در امنیت مرکز و کل کشور دارد ازین رو ارتقای امنیت مرزها امری حیاتی و اساسی به شمار می اید . یکی از بهترین راه های ارتقای امنیت در این مناطق مرزی ایجاد و بهره برداری از بازارچه های مرزی است . بازارچه هایی که امکان مبادله و تجارت کالاها را برای مرزنشینان و هموطنان فراهم می کنند و در عین حال باعث رونق و اشتغال ساکنان ان می گردند .  این مبادله به دلیل مزیت قیمتی و کالاهای خاص و منحصر به فردی که برای هم وطنان فراهم می کند باعث تشکیل نوعی از گردشگری می شود که به گردشگری خرید در مناطق مرزی[2] معروف است .  این نوع از گردشگری در دنیا اکثر ا به شکل خرید در مناطق مرزی دو کشور همسایه[3] اتفاق می افتد .  خرید از رایج ترین و محبوب ترین فعالیتهای گردشگری است که عمده ترین اقلام هزینه گردشگر را به خود اختصاص می دهد . سه عامل کلیدی که در رونق  گردشگری خرید موثر است مزیت قیمتی ، کالاها و مقصد است .

. شهر مرزی بانه و بازارچه آن سیران بند با پتانسیل بالایی که برای گردشگری خرید در خود ایجاد کرده ، به یکی از جذاب ترین مقصدهای گردشگری خرید در تمام کشور تبدیل شده است . گردشگری خرید در این شهر مقیاس داخلی داشته و در نزدیکی مرزهای سرزمینی با عراق اتفاق می افتد و منجر به عبور هموطنان از مرز نمی گردد اما با باز شدن بازارچه سیران بند و به دلیل نزدیکی ان با شهر سلیمانیه در کردستان عراق این اتفاق یعنی عبور گردشگران از مرز محتمل است . با این وجود نقش و میزان نفوذ و تاثیر سه عامل کلیدی در انتخاب یک مقصد خرید[4] شامل کالا ، قیمت و مقصد در بانه هنوز به درستی مشخص نشده است. شناخت این عوامل کمک قابل توجهی به تدوین راهکارهایی برای توسعه بهینه گردشگری منطقه می کند. ازین رو این پژوهش به دنبال شناخت نقش سه عامل مذکور ـ در حوزه بازارچه های مرزی ـ بر گردشگری خرید در بانه است.

2-1 اهمیت و ضرورت موضوع:

تبیین نقش و میزان اثر گذاری بازارچه های مرزی باعث شناسایی نقش و میزان تاثیر سه عامل قیمت ، کالاها و مقصد در انتخاب این مقصد خرید شده و به مدیریت بهینه مقصد و برنامه ریزی درست ان کمک شایانی می کند . فعالیت بازارچه های مرزی و اثار جانبی ان که رونق گردشگری خرید یکی از انهاست موجب جلوگیری از مهاجرت بومیان ، از بین رفتن قاچاق و فقر از طریق اشتغال زایی و درامد زایی قابل توجه گردشگری و ایجاد امنیت در مرزها و اثار تکاثری ان در کل کشور می گردد .

باز شدن مرز سیران بند و فعالیت ان در مرزهای زمینی عراق بستگی به وضعیت سیاسی و اقتصادی کردستان عراق و بالطبع کل کشور عراق دارد و از انجا که شهر بانه به سلیمانیه عراق نزدیکی مرزی دارد فعالیت بازارچه سیران بند می تواند به ایجاد خرید میان مرزی[5] ما بین بانه و سلیمانیه در کردستان عراق منجر شود . از انجا که گردشگری خرید رایج در بانه تنها به مقیاس داخلی محدود شده و دارای حداقل ارتباط با خارج از مرزهاست با انجام چنین مطالعاتی می توان زمینه را برای بروز چنین فعالیتهایی فراهم کرد و از اثار سیاسی و اقتصادی ان بهره برد .

3-1گزاره های تحقیق:

3-1- 1پرسش های اصلی و فرعی:

 • پرسش اصلی :

نقش بازارچه مرزی بر انتخاب مقصد خرید بانه  چیست ؟

 • پرسشهای فرعی :

مزیت قیمتی بازارچه های مرزی بر  انتخاب بانه به عنوان یک مقصد خرید چه اثری دارد؟

کالاهای بازارچه های مرزی بر انتخاب بانه به عنوان یک مقصد خرید چه اثری دارد؟

مقصد شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه های  مرزی بر انتخاب بانه به عنوان یک مقصد خرید  چه اثری دارد؟

3-2-1 فرضیه های تحقیق:

 • فرضیه اصلی : رونق بازارچه های مرزی باانتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید رابطه مستقیم دارد.
 • فرضیه فرعی 1:مزیت قیمتی بازارچه های مرزیبا انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید رابطه مستقیم دارد .
 • فرضیه فرعی 2 : کالاهای بازارچه های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید رابطه مستقیم  دارد .
 • فرضیه فرعی 4 : مقصد های شکل گرفته ناشی از فعالیت بازارچه های مرزی با انتخاب شهر بانه به عنوان یک مقصد خرید رابطه مستقیم دارد .

3-3-1هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار:

هدف اصلی :

شناخت نقش بازارچه های مرزی بر انتخاب مقصد های خرید به طور عام و بانه به طور خاص

اهداف فرعی :

 • شناخت نقش بازارچه های مرزی در عرضه کالاهای متنوع و با کیفیت به گردشگران
 • شناخت نقش بازارچه های مرزی در ایجاد مزیت قیمتی در مقصدهای گردشگری
 • شناخت نقش بازارچه های مرزی در ایجاد یک مقصد جذاب و محبوب برای گردشگران

4-1 روش کلی تحقیق:

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از جهت روش پیمایشی است.

4-1-1قلمرو مکانی-جامعه تحقیق:

قلمرو مکانی ، شهر بانه و بازارچه مرزی سیران بند است.

4-2-1 قلمرو زمانی تحقیق:

قلمرو زمانی تحقیق، از اول فروردین تا اخر خرداد ماه 1393 است و به دلیل تراکم بالای مسافران در نیمه اول فروردین غالب تمرکز ما بر این 15 روز اول سال است.

4-3-1 روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه:

جامعه آماری تمام مسافران ورودی به شهر بانه در فصل بهار سال 1393 می باشند. روش نمونه گیری در دسترس می باشد. از انجا که توزیع جامعه و واریانس جامعه مشخص نیست برای اطمینان از کفایت داده ها از جدول مورگان استفاده می کنیم . بر اساس جدول مورگان برای اطمینان از کفایت داده ها در جامعه با تعداد بیشتر از 100000 و در سطح معنا داری 5% به تعداد 384 نمونه احتیاج داریم (حسن زاده، 1385 :ص134 )

4-4-1 روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن:

 در جمع اوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته  استفاده می شود و با بهره گرفتن از الفای کرونباخ و روش های روایی سنجی مورد تایید قرار می گیرد .

4-5-1 روش های تحلیل داده ها:

اعتبار(Validity) ابزار این تحقیق محتوایی است یعنی از نظر متخصصان برای طراحی گویه های آن استفاده می شود ، پایایی(Reliability) ابزار نیز با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ محاسبه می شود که مقدار 70/ و بیشتر مورد قبول است . در این تحقیق به منظور بررسی فرضیه ها از تحلیل توصیفی در قالب جداول و نمودارهای فراوانی ، ،سنجش اماره های متمایل به مرکز(میانگین و مد و …)و اماره های توزیعی (واریانس و انحراف معیار و …) و برای تحلیل رابطه متغیرها از روش مقایسه میانگین و واریانس و همچنین مقایسه نمونه های مستقل استفاده می شود . نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل داده ها SPSS است .برای تعیین نرمال بودن توزیع داده ها نیز از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (کای دو)استفاده می کنیم .

5-1 موانع ومحدودیتهای تحقیق :

 • این پژوهش در سال 1393 انجام شده و شاید در برهه های زمانی دیگر قابل استفاده نباشد .
 • این پژوهش در بازارچه مرزی بانه استفاده شده و شاید در جا های دیگر نتوان از ان بهره برد .
 • دسترسی سخت به اطلاعات و امار دولتی از محدودیتهای است که می تواند پژوهش را بهرورتر کند .

6-1چارچوب کلان نظری تحقیق:

در این پژوهش انتخاب مقصد های خرید متغیری وابسته است که تحت تاثیر متغیری مستقل به نام بازارچه های مرزی است  . رونق و شکل گیری بازارچه های مرزی نیز تحت تاثیر سه عامل مزیت قیمتی ، کالاها و مقاصد است که این سه عامل نیز خود متغیر های مستقلی به حساب می ایند .  این مدل برگرفته از مدل تیموتی (2005) است که عوامل اثر گذار بر خرید در بازار چه های مرزی را مزیتهای قیمتی ، مقاصد و کالاهای مورد نظر می داند .

پیشینه مصرف[10] به ابتدای تاریخ بشری بر می گردد، زمانی که انسان اولیه برای تامین نیازهای خود به جمع اوری غذا از راه صید ماهی و شکار می پرداخت . در گذر زمان انسان برای تامین ما یحتاج خود به مبادلات “کالا به کالا “روی اورد .7-1نقشه راه:

نقشه راه ما راهنمای عمل ما  در این پژوهش به صورت زیر است :

 • بیان مسئله و ضروت تحقیق
 • ارائه یک مدل مفهومی مناسب
 • طرح سوالات
 • فرضیه سازی بر اساس سوالات
 • طراحی پرسشنامه
 • گرداوری داده ها
 • تحلیل نتایج و ازمون فرضیات
 • نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

8-1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق:

در این پژوهش ذکر اصطلاحات تخصصی زیر لازم می نماید :

 • بازارچه مرزی (border market): محوطه ای محصور در نقاط صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالاها یا مکانهایی که طبق تفاهم نامه منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تعیین می شود و اهالی دو طرف مرز می توانند محصولات محلی خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات جهت داد و ستد در این بازارچه ها عرضه کنند (،معاونت اقتصادی و برنامه ریزی پاییز 1380). 
 • گردشگری خرید(shopping tourism):کمیته اجرایی گردشگری خرید [6](1990) گردشگری خرید را هزینه کرد گردشگران برای کالاهای محسوسی دانسته اند (بجز غذا و نوشیدنی) که یا در خود مقصد مورد استفاده قرار می گیرد یا به مبدا زندگی گردشگران منتقل می شود
 • خرید از بیرون (out shopping): خرید مردم بیرون ازمحیط یا جامعه معمول خود (تیموتی 2005 . ص 53)
 • خرید در بازارچه های مرزی (cross-border shopping): نوعی از گردشگری که در نزدیک مرزهای بین المللی اتفاق می افتد و تحت تاثیر سه عامل کالا ، مزیت قیمتی ومقصد است(تیموتی 2005 . ص53) .
 • مزیت قیمتی (price advantage) : قیمتهای نسبی یک عامل موثر در ایجاد مقاصد گردشگری خرید هستند ، قیمتهای ارزان تر باعث محبوبیت بیشتر مقاصد خرید می شوند (کوهن 1989) .
 • مقصد خرید : مکانی که گردشگران برای خرید کالاهای خاصی به انجا می روند که علاوه بر مزیت قیمتی نسبت به مبدا ، دارای امکانات تفریحی و تسهیلاتی برای ورود گردشگران است .

تعداد صفحه :164

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.