رشته مدیریت

پایان نامه : تاثیر فناوری اطلاعات در توانمند سازی کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی 

گرایش : بازاریابی

عنوان : تاثیر فناوری اطلاعات در توانمند سازی کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد در

رشته :مدیریت بازرگانی   گرایش:بازاریابی

موضوع

تاثیر فناوری اطلاعات در توانمند سازی کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما

جناب آقای دکتر حسین ایزدی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  • فهرست مطالب

چکیده……………………………………. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه………………………………….. . 4

1-1- بیان مسأله ………………………….. 5

1-2- اهمیت  تحقیق…………………………. 9

1-3- پیشینه تحقیق………………………… 10

1-4- اهداف  تحقیق………………………… 12

1-5- فرضیه های  تحقیق…………………….. 12

1-6- روش تحقیق…………………………… 13

1-7- جامعه آماری…………………………. 13

1-8- قلمرو موضوعی تحقیق…………………… 14

1-9- قلمرو مکانی تحقیق……………………. 14

1-10- قلمرو زمانی تحقیق…………………… 14

1-11- تعاریف واژه گان…………………….. 14

1-12- مشکلات و تنگناهای تحقیق………………. 16

1-13- خلاصه فصل…………………………… 16

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

مقدمه…………………………………… 18

2-1- بخش اول: تشریح فناوری اطلاعات و انواع سیستمهای اطلاعاتی   18

2-1-1- داده……………………………… 18

2-1-2- اطلاعات……………………………. 19

2-1-2-1-ویژگیهای اطلاعات مناسب و مربوط………. 22

2-1-3- دانش……………………………… 24

2-1-4- تگنولوژی………………………….. 25

2-1-5- فناوری اطلاعات……………………… 26

2-1-6- انواع سیستمهای اطلاعاتی……………… 29

2-1-6-1-سیستم پردازش تعاملات……………….. 29

2-1-6-2-سیستم اطلاعات مدیریت……………….. 30

2-1-6-3- سیستم پشتیبانی تصمیم……………… 31

2-1-6-3-1- ویژگیهای سیستم پشتیبانی تصمیم……. 31

2-1-6-4-سیتم پشتیبانی تصمیمات گروهی………… 32

2-1-6-5- هوش مصنوعی………………………. 33

2-1-6-6- سیتم های خبره یا هوشمند…………… 34

2-1-6-6-1- ویژگیهای سیستمهای خبره …………. 35

2-1-6-7- سیستم اتوماسیون اداری…………….. 35

2-1-6-7-1- مزایای اتوماسیون اداری………….. 36

2-1-6-8- سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد(اجرایی) 36

2-1-6-8-1-ویژگیهای سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد(اجرایی) 36

2-1-7- کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان………. 37

2-2- بخش دوم: بررسی توانمند سازی…………… 41

2-2-1- تاریخچه و مبانی توانمند سازی………… 41

2-2-2- تعاریف توانمند سازی………………… 45

2-2-2-1-توانمند سازی بعنوان یک عنصر ارتباطی…. 45

2-2-2-2-توانمند سازی بعنوان یک مفهوم انگیزشی… 46

2-2-3- دلایل توانمند سازی………………….. 48

2-2-4- مدلهای توانمند سازی………………… 51

2-2-4-1- مدلهای عام………………………. 51

2-2-4-2- مدلهای اقتضایی…………………… 56

2-2-5- منافع و موانع توانمند سازی………….. 60

2-2-6- فراهم آوردن اطلاعات درباره عملکرد و نقش آن در توانمد سازی کارکنان…… 62

2-2-7- تصمیم گیری درباره عملکرد و نقش آن در توانمند سازی     64

2-2-8- دانش درباره عملکرد و نقش آن در توانمند سازی.. 66

2-2-9- پیشینه تحقیق………………………. 67

2-3- بخش سوم: تاثیر فناوری اطلاعات در توانمند سازی منابع انسانی……. 71

2-4- نتیجه گیری………………………….. 76

2-5- خلاصه فصل…………………………… .78

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه…………………………………… 80

3-1- روش تحقیق…………………………… 80

3-2- متغییرهای تحقیق…………………….. .81

3-2-1- متغییر مستقل……………………… .82

3-2-2- متغییر وابسته………………….. ….82

3-3- قلمرو تحقیق…………………………. 83

3-3-1- قلمرو موضوعی تحقیق…………………. 83

3-3-2- قلمرو مکانی تحقیق………………….. 83

3-3-3- قلمرو زمانی تحقیق………………….. 83

3-4- جامعه آماری…………………………. 84

3-5- نمونه و روش تعیین حجم نمونه…………… 84

3-6- روش های جمع آوری اطلاعات……………….. 86

3-7- تحلیل پرسشنامه………………………. 88

3-8- روایی و پایایی پرسشنامه………………. 88

3-8-1- روایی…………………………….. 89

3-8-2- پایایی………………………… ….89

3-9- فرایند عملیاتی شدن مفاهیم…………….. 91

3-10- آزمون فرضیات……………………….. 94

3-11- آمار توصیفی………………………… 95

3-12- آمار استنباطی………………………. 95

3-13- آزمون دو جمله ای……………………. 98

3-14- آزمون فرید من برای اولویت بندی گزینه ها.. 99

3- 15- خلاصه فصل…………………………. 100

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل

مقدمه………………………………….. 102

4-1- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها…………. 102

4-1-1- جنسیت……………………………. 103

4-1-2- سن………………………………. 103

4-1-3- سابقه خدمت……………………….. 104

4-1-4- سطح تحصیلات……………………….. 105

4-2- تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها………. .107

4-2-1- آزمون کای – دو و آزمون دو جمله ای…… 107

4-3- آزمون فرید من………………………. 114

4-3-1- رتبه بندی فرضیه ها………………… 114

4-3-2- درک معنی دار بودن اختلاف بین رتبه ها…. 117

4-4- تلخیص و نتیجه گیری………………….. 119

فصل پنجم:نتیجه گیری

5-1- خلاصه فرایند تحقیق…………………… 121

5-2- نتایج فرضیات……………………….. 122

5-2-1- نتیجه فرضیه اول…………………… 122

5-2-2- نتیجه فرضیه دوم…………………… 123

5-2-3- نتیجه فرضیه سوم…………………… 123

5-2-4- نتیجه فرضیه چهارم…………………. 124

5-3- پیشنهادهای تحقیق……………………. 124

5-4- محدودیتهای تحقیق……………………. 129

5-5- پیشنهاد برای محقق آینده……………… 129

پیوستها

پرسشنامه………………………………….. .130

منابع     

فارسی………..132

خارجی………..

  • چکیده

خلاصه: این تحقیق در جهت بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر توانمندسازی كاركنان در سازمان می پردازد .به منظور انجام تحقیق ابتدا به مطالعه مبانی نظری تحقیق پرداخته شد. از این رو بسیاری از منابع در اختیار اعم از فارسی و لاتین و همچنین تحقیقات قبلی كه در این زمینه صورت گرفته بود مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت . در این راستا یكسری مصاحبه های اكتشافی با برخی از كارشناسان سازمان به عمل آمد.در مرحله بعد پس از جمع بندی مطالب نسبت به تدوین فرضیات تحقیق اقدام شد. در مرحله بعد مبانی نظری تحقیق گردآوری شد كه در ادامه به مدل تحلیلی تحقیق رسیدیم. در ادامه روند تحقیق پرسشنامه به عنوان كاراترین ابزار گردآوری اطلاعات تعیین شد. محقق به منظور طراحی پرسشنامه روا و پایا انجام مطالعات بیشتر در مبانی نظری و نظر سنجی های كارشناسانه را سرلوحه خود قرار داد.بر این اساس و با توجه به شاخصهای موجود ،پرسشنامه ای مشتمل بر 20 سؤال طراحی شد و پس از بررسی و رفع نواقص آن به تأیید اساتید محترم راهنما و مشاور رسید و روایی آن مورد تأیید قرار گرفت .در مرحله بعد به منظور سنجش پایایی پرسشنامه تعداد 20 پرسشنامه در جامعه آماری توزیع شد و پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل آن پایایی پرسشنامه با ضریب 8/80 درصد مورد تأیید قرار گرفت .در ادامه نیز پرسشنامه ها در بین نمونه آماری كه بالغ بر 120 نفر بودند توزیع و سپس جمع آوری شد و جهت تجزیه تحلیل اقدام گردید .به این ترتیب فعالیت میدانی تحقیق با توزیع پرسشنامه در جامعه آماری شروع و با جمع آوری آنها خاتمه یافت.در نهایت به منظور تجزیه تحلیل داده ها از آزمون كای دو تك متغیره و آزمون دو جمله ای  با كمك نرم افزار spss استفاده شده است و برای رتبه بندی ابعاد از آزمون فریدمن استفاده شده است .نتایج حاصل از تجزیه تحلیل اطلاعات كلی حاكی از تأیید فرضیات پژوهش حاضر می باشد.

روش های اجرا:  در این پژوهش از نظر تحقیق، یعنی از لحاظ نحوه گردآوری   داده ها، روش تحقیق ما روش تحقیق توصیفی می باشد. در بین انواع مختلف روش های تحقیق توصیفی نیز این تحقیق از نوع پیمایشی است. در تحقیق حاضر از هر دو روش کتابخانه ای و میدانی جهت گرد آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق استفاده گردید.در این تحقیق محقق با پرسشنامه بسته كه برای اندازه گیری آن از طیف لیكرت استفاده شده داده های مورد نیاز را گردآوری کرد . به منظور تجزیه تحلیل داده ها از آزمون كای دو تك متغیره و آزمون دو جمله ای  با كمك نرم افزار spss استفاده گردید

اهداف: هدف اصلی تحقیق حاضر برسی تاثیر فناوری اطلاعات در توانمندسازی كاركنان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران می باشد.

از دیگر اهداف این پژوهش عبارتست از اولویت بندی میزان این تاثیر بر اساس فرضیات تحقیق و نیز ارائه پیشنهاداتی در خصوص استفاده و به كارگیری مؤثر فناوری اطلاعات در توانمندسازی هر چه بیشتر كاركنان می باشد

نتایج بدست آمده: با توجه به تایید کلیه فروض می توان بیان كرد که فناوری اطلاعات در توانمندسازی كاركنان شرکت راه آهن ج.ا.ا تاثیر معنا دار  دارد.به عبارت دیگر نتایج تحلیلهای انجام شده حكایت از این امر دارد كه توانمندسازی كاركنان متأثر از به كارگیری فناوری اطلاعات در سازمان مورد نظر می باشد

مقدمه

اطلاعات یکی از ارزشمندترین ورودیهای سازمان است. اطلاعات باارزش باعث افزایش اطمینان و ثبات منابع انسانی می شود و کمبود آنها سبب بی اطمینانی و بی ثباتی آنان در سازمان می گردد. امروزه اطلاعات در سازمانها از طریق فناوری اطلاعات جمع آوری ، پردازش و نگهداری می شود.همر،چمپی (1378)

 از آنجایی که عملکرد موفقیت آمیز سازمانها در گرو وظایف مدیریتی یعنی برنامه ریزی ،سازماندهی ،رهبری و کنترل است و انجام اینگونه وظایف نیز در گرو اطلاع رسانی مدیریت است از این رو پیشرفت سازمانها بدون  برخورداری از ابزارهای اطلاع رسانی و کسب مهارتهای لازم در زمینه کاربرد فناوری اطلاعات و همچنین اطلاع رسانی به کارکنان و مدیران برای توانمند کردن آنها در كارهایشان امری غیر ممكن است. استونر و فریمن(1375). دانشمندان و نظریه پردازان مدیریت بر این موضوع توافق دارند که کاربرد صحیح و مناسب فناوری  اطلاعات موجب افزایش اثربخشی کارکنان و مدیریت در سازمان می شود در نتیجه سبب شفافتر شدن مسئولیت و پاسخگو کردن کارکنان و مدیران برای تسهیل ارائه خدمات بهتر می شود. تغییر و تحولات بنیادینی که در ماهیت و به کارگیری فناوری اطلاعات در برخی از کشورهای جهان در حال شکل گیری است باعث تغییر نگرش و افزایش توان و مهارتهای شغلی آنان شده است .از سوی دیگر ، توانمند سازی نیروی انسانی یکی از اعجازآورترین رویکردهای توسعه منابع انسانی می باشد که منجر به بالندگی نیروی انسانی در سازمان می شود .توانمند سازی یک حرکت دائمی است و اهمیت آن همواره رو به افزایش است چرا که اساس توسعه در کسب و کار امروز ، همگام بودن با تغییرات اجتماعی ، دستاوردهای تکنولوژی و تقاضای محیط رقابتی می باشد . سازمانها نیازمند افرادی هستند که بتوانند بهترین استفاده از تکنولوژی پیشرفته را ارائه دهند و نوآوریها را بیابند و بتوانند محصولات و خدمات خود را بهبود بخشند.  محرکهای محیطی متعددی وجود دارند که  سازمانها را به توانمندسازی کارکنانشان ترغیب کرده اند .در این میان از جمله مهمترین این محرکها اثرات فناوری اطلاعات در محیطهای کاری می باشد چرا که رشد سریع فناوری ، تمامی جوانب سازمانها را به نوعی تحت تأثیر قرار داده است .تغییرات سریع فناوری باعث تغییر ماهیت کارها شده و رایانه ها و رباتها و دستگاه های خودکار جایگزین مشاغل روتین شده اند . این ابزار تغییرات شدیدی در نوع  مهارتها مورد نیاز افراد و اعضای سازمان ایجاد كرده اندرابینز(1374). بدیهی است برای رویارویی با چنین چالشی كاركنان باید توانمند شوند یعنی در تمامی جهات رشد كنند.

1-1)بیان مسئله

چالشهای محیطی عصر حاضر از نظر پیشرفت سریع فناوری اطلاعات ، افزایش انتظارات مشتریان و ضرورت انعطاف پذیری ، سازمانها را به جستجوی راهی برای تداوم خود وادار کرده است .در این میان بسیاری از سازمانها راه حل را اجرای برنامه های توانمند سازی تشخیص داده و تلاش کرده اند با اجرای این برنامه ها ضمن اصلاح متغیرهای مؤثر بر احساس افراد از توانمندسازی فرد ، بر موانع درونی و بیرونی غلبه کرده و زمینه لازم را برای پرورش کارکنان به وجود آورند .توانمند سازی کارکنان پی آمدهای نگرشی و رفتاری خاص را برای سازمانها به همراه داشته و بر توان آنها در عرصه رقابت خارجی می افزاید . توانمند سازی راهبردی مهم برای توسعه سازمان های مختلف برای تطابق با تغییرات خارجی و یکی از مسائل اصلی سازمانهاست . در عصر حاضر توانمندسازی به عنوان ابزاری شناخته شده که مدیران به وسیله آن قادر خواهند بود سازمان های امروزی را كه دارای ویژگیهایی چون تنوع شبكه های نفوذ ،رشد ،اتكا به ساختارهای افقی و شبكه ای ،حداقل شدن فاصله كاركنان از مدیران ،كاهش تعلقات سازمانی و به كارگیری فناوری اطلاعات می باشد به طور كارامد اداره كنند بالو و ترکمن[1](2004).

مفهوم توانمندسازی در سالهای اخیر مورد توجه همه دست اندركاران امور سازمانها قرار گرفته و آن را در بخشهای عمومی و خصوصی بكار گرفته اند. به نظر راپیلی توانمندسازی یک مفهوم ،یک فلسفه ،یک مجموعه از سلوك رفتاری و یک برنامه سازمانی است . مفهوم توانمند سازی عبارتست از سلوك رفتاری به معنای سهیم نمودن گروه های خود گردان و افراد در تعیین سرنوشت حرفه ای خود.توانمندسازی به عنوان یک برنامه سازمانی به كل نیروی كار فرصت بیشتری برای آزادی ،بهبود مهارتها ، دانش و غنی تر كردن پتانسیل شان در جهت خیر و صلاح خود و سازمانشان اعطا می كند.بسیاری از كارشناسان عقیده دارند كه سازمانها قادرند بهره وری را از طریق فرایند توانمندسازی كاركنانشان ارتقا بخشند.توانمند سازی برای افراد مختلف معانی متفاوتی را تداعی می نماید و چند دهه از كاربرد آن می گذرد اما آنچه جدید است نقشی است كه فناوری اطلاعات در امكان پذیر ساختن توانمندسازی منسجم و جامع ایفا می نماید توربان[2](2000).

توانمندسازی بدین معنی است كه برای افراد آزادی و اطلاعات لازم را فراهم آوریم تا آنان آنچه را كه خود می خواهند به گونه ای موفقیت آمیز انجام دهند به جای اینكه آنان را وادار كنیم كه آنچه را ما می خواهیم انجام دهند .بنابراین روال بر این اعتقاد است كه كاركنان با اطلاعات توانمند می شوند .هر چقدر اطلاعات در اختیار كاركنان قرار گیرد به همان نسبت بر میزان توانمندیشان افزوده می شود .توانمند سازی حاصل نخواهد شد مگر در پرتو تعهد مدیران به آموزش و تبادل اطلاعات با كاركنانی كه تا به امروز توجهی به آنها نداشتند . دسترسی به اطلاعات این امكان را برای افراد سازمان به وجود می آورد كه كل سازمان را ببینند و از نقش خود در عملیات سازمان آگاه گردند.

در خصوص اطلاعات و اهمیت آن مسائلی بیان شد در ادامه نیز باید اظهار داشت كه مدت زمان زیادی بود كه سازمانها بر اساس نظریه تاریكخانه مدیریت عمل می كردند .بر اساس این نظریه ،مدیران باید كاركنانشان را در تاریكی نگه داشته و آنها را با اطلاعات بی اهمیت تغذیه كنند .اما امروزه ارتباط بین دسترسی به اطلاعات و توانمندسازی در تحقیقات دانشگاهی و نیز در عمل به اثبات رسیده است .به اعتقاد “وییك”[3] دسترسی به اطلاعات فهم افراد را از مشكلات پیچیده افزایش خواهد داد . “نوناك”[4] نیز بر این باور بود كه تبادل اطلاعات جزء مهم در استقلال عمل افراد به شمار می آید .البته باید اطلاعاتی در اختیار افراد قرار گیرد كه منجر به افزایش كاراییشان گردد نه اطلاعاتی كه سردرگمی آنها را در پی خواهد داشت.

توانمندسازی كاركنان مستلزم تضمین دسترسی آنها بر فرایند تصمیم گیری است كه تاكنون به آنها دسترسی نداشته اند.برنامه های توانمندسازی می تواند به كاركنان استقلال عمل بخشیده ، برای آنان تنوع و چالش را به ارمغان آورده ، كنترل را سهل تر نموده ،فرصت ابتكار عملهای فردی را افزایش داده ،نسبت به اهداف گروهی تعلق ایجاد كرده و منجر به ایجاد مهم بودن و وجود داشتن در آنها می گردد. منظور از توانمندسازی اعطاء قدرت تصمیم گیری و تفویض اختیار است .اساس تصمیم گیری کارکنان در خصوص عملکرد سازمان ،اعطای این حق از سوی مدیران و تفویض اختیار از سوی آنان است .به عبارتی اگر قرار است که زیردستان در تصمیم گیری خود در خصوص عملکرد سازمان موفق باشند باید به اندازه لازم برای انجام دادن وظایف واگذار شده اختیار داشته باشند .تفویض اختیار می تواند برای نشان دادن اعتماد و اطمینان به فردی که کار را می پذیرد بکار رود.در حقیقت توانمندسازی نوعی از ترتیبات سازمانی است که سبب افزایش استقلال و قدرت تصمیم گیری و مسئولیت تصمیم گیری کارکنان می گردد اندرو و اسکوسی[5](2003).

در مبحث توانمندسازی کارکنان تفویض مسئولیتها امری بدیهی است ولی این امراز طریق مهارت و دانش است .به یقین توانمندسازی در سازمانها تنها در دادن حق رأی خلاصه نمی شود بلکه هدف اصلی توانمندسازی تقویت عملکرد سازمان از طریق استفاده کاملتر از دانش ،مهارت ،تجربه و خرد کارکنان سازمان می باشدکینلا(1383).در حقیقت توانمندسازی به عنوان یک برنامه سازمانی ،اجازه دادن به نیروی کار برای آزاد کردن ،توسعه دادن و به کارگیری مهارتها ،تجربیات ،ادراک و دانایی های بالقوه خود در جهت عملکرد سازمان می باشد توربان[6](2000).

با توجه به توضیحات فوق در خصوص اهمیت توانمندسازی ،در این پژوهش فرضیات تحقیق ازمدل باون و لاولر[7](1992) استخراج شده است .در این مدل توانمندی سازمانی از چهار مؤلفه بررسی می شود كه در این میان دسترسی به اطلاعات نقش مهمی را در تصمیم گیری ایفا می كند و موجب توانمندی می شود . بر این اساس مدل مفهومی این تحقیق را می توان بدین شكل ترسیم نمود:

تعداد صفحه :164

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.