رشته مدیریت

پایان نامه : تأثیر سرمایة فكری بر عملكرد شعب بانكهای استان گیلان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

گرایش مدیریت تحول

با عنوان : تأثیر سرمایة فكری بر عملكرد شعب بانكهای استان گیلان

دانشگــاه آزاد اسلامی

واحـد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان‎نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                        

رشته: مدیریت بازرگانی  

   گرایش: مدیریت تحول

  عنـــوان:

تأثیر سرمایة فكری بر عملكرد شعب بانكهای استان گیلان

 استاد راهـنما:

دکتر فرزین فرحبد

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                                      صفحه

چكیده فارسی

فصل اول: کلیات طرح

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
 • بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
 • اهمیت موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
 • چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….6
 • اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………6
 • فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………7
 • تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..7
 • قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………8

 فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینة تحقیق

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10
 • سرمایة فكــری………………………………………………………………………………………………………………………………………………13
 • سیر تاریخی توسعة مفهوم و کاربرد سرمایة فکری………………………………………………………………………………………………….15
 • تعاریف، مفاهیم و ابعاد كلیدی سرمایة فکری………………………………………………………………………………………………………..17
 • اندازه‌گیری سرمایة فكری: مدلها و روش های آن……………………………………………………………………………………………………..20
 • کاربرد سرمایة فکری در سازمانها……………………………………………………………………………………………………………………….23
 • دلایل سنجش سرمایة فکری توسط شرکتها…………………………………………………………………………………………………………..27
 • عملكرد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….30
 • عملكرد، تعاریف و مفاهیم آن…………………………………………………………………………………………………………………………….31
 • الگوها و مدلهای سنجش عملكرد و مدیریت عملكرد……………………………………………………………………………………………..34
 • دلایل بهبود عملكرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………38
 • نقش هدفگذاری در ارتقاء و بهبود عملكرد…………………………………………………………………………………………………………..41
 • استقرار مدیریت عملكرد در بهبود و ارتقاء عملكرد……………………………………………………………………………………………….42
 • شاخصهای اندازه‌گیری عملكرد…………………………………………………………………………………………………………………………..45
 • چالشها و موانع بهبود عملكرد…………………………………………………………………………………………………………………………….49
 • اصول و چارچوب عملكرد در ابعاد سازمانها………………………………………………………………………………………………………..51
 • پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..53

 فصل سوم: روش اجرای تحقیق

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..59
 • روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..59
 • جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………59
 • حجم نمونه و روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………………………60
 • روش و ابزار جمع‌ آوری داده‌ها……………………………………………………………………………………60
 • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………..61

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق  

 • مقدمه………………………………………………………………………………………………61
 • داده‌های اولیة مربوط به جامعه مورد مطالعه………………………………………………………………….62
 • تجـزیه و تحلیل استنباطی داده‌های آماری (آزمون فرضیه‌های تحقیق)………………………….71

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات  

 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………79
 • نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………79
 • پیشنهادات …………………………………………………………………………………80

-پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق………………………………………………………………….80

 • – محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………….82
 • پیشنهادات برای محققین بعدی………………………………………………………………………………83

 منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………….84

پیوست…………………………………………………………………………………………………………….

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………….

چـکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایة فكری بر عملكرد شعب بانكهای استان گیلان انجام پذیرفته است. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده كه در این راستا فرضیه‌هایی به صورت زیر تدوین گردید؛

فرضیه اصلی:

بین سرمایة فكری و عملكرد شعب بانكهای استان گیلان رابطة معنی‌داری وجود دارد.

فرضیه‌های فرعی:

 1. بین سرمایة ساختاری و عملكرد شعب بانكهای استان گیلان رابطة معنی‌داری وجود دارد.
 2. بین سرمایة انسانی و عملكرد شعب بانكهای استان گیلان رابطة معنی‌داری وجود دارد.
 3. بین سرمایة مشتری (رابطه‌ای) و عملكرد شعب بانكهای استان گیلان رابطة معنی‌داری وجود دارد.

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیة شعب بانكهای استان گیلان بوده كه نمونه‌ای به حجم 150 شعبه مطابق فرمول كوكران انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت كه نتایج حاصل از تحلیل همبستگی و الگوی معادلات ساختاری بین متغیرهای تحقیق نشان داد كه بین سرمایة فكری (سرمایة ساختاری، سرمایة انسانی و سرمایة مشتری (رابطه‌ای)) و عملكرد شعب بانكهای استان گیلان رابطة معنی‌داری وجود دارد.

واژه‌های كلیدی: سرمایة انسانی، سرمایة مشتری (رابطه‌ای)، سرمایة ساختار، عملكرد

ـ 1) مقدمه

با مروری بر گذشته این نكته قابل اذعان است كه در قرن بیستم، اقتصاد مبتنی بر صنعت بود. در این قرن هر شرکتی و هر کشوری که دارایی‌های فیزیکی و سرمایه‌های مادی و مشهود بیشتری داشت ثروت بیشتری تولید می‌کرد. اما قرن 21 اقتصاد مبتنی بر دانش است. به عنوان نمونه ستارامن[1] و همکاران (2002) به نقل از کندریک یکی از اقتصاددانان آمریکایی بیان می‌کند که در سال 1925 نسبت دارایی‌های نامشهود به دارایی‌های مشهود 30 به 70 بود. اما در دهة 1990 به نسبت 63 به 37 افزایش یافت. استیوارت[2] (1997) سرمایة انسانی را مهمترین دارایی سازمان تلقی می‌كند. بنابراین انتظار می‌رود شرکت‌هایی که از سرمایه فکری و انسانی بالاتری برخوردارند عملکرد مالی آن‌ ها نیز بالاتر باشد. آثار سرمایه انسانی بر عملکرد واحد تجاری در شرکتهای خدماتی بسیار مهم تلقی می‌شود زیرا این شرکتها بیشتر بر ظرفیتها و منابع نامشهود متکی هستند (منشن و بنتیس[3]، 2013). از طرفی در طی دو دهة اخیر، افزایش رقابت تجاری و ظهور فن‌آوری‌های جدید اطلاعاتی، منجر به پررنگتر شدن اهمیت دارایی‌های نامشهود به عنوان مهمترین عامل در ارزش‌گذاری شرکتها شده است (لو[4]، 2001). اندازه‌گیری و گزارشگری دارایی‌های نامشهود یکی از موضوعات جذاب برای محققان حسابداری است و این جذابیت با افزایش تفاوت بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکتها بیشتر شده است (بیاتی[5]، 2005). نگرانی‌ها در مورد عدم شناسایی دارایی‌های نامشهود، در حال افزایش است. این نگرانی ناشی از ماهیت محافظه‌کارانه معیارهای شناسایی دارایی و نگرانی‌ها در مورد قابلیت اتکا استانداردهای اخیر حسابداری است (الیوییرا[6] و همکاران، 2010). بنابراین سطوح بالای عدم‌اطمینان، توانایی شناسایی برخی دارایی‌های نامشهود را در واحدهای تجاری که در دارایی‌های نامشهود سرمایه‌گذاری می‌کنند، محدود می‌کند و این موضوع باعث می‌شود که اطلاعات صحیح به اشخاص برون‌سازمانی انتقال نیابد. این مشکل برای شرکتهایی که متکی بر دانش هستند، بیشتر نمود پیدا می‌کند. با این وجود می‌توان گفت اطلاعات سرمایة انسانی دارای محتوای اطلاعاتی است. اطلاعاتی که راجع به شایستگی و صلاحیت کارکنان منتشر می‌شود با ارزش شرکت رابطة مثبت و معنی‌دار دارد. افشای این اطلاعات منجر به تغییرات کوتاه‌مدت در ارزش بازار نمی‌شود (گامرسچلاگ[7]، 2013). سرمایة فکری سرمایه‌ای فراتر از دارایی‌های فیزیکی و دارایی‌های مشهود است. امروزه سهم سرمایة فکری به دلیل دانش و اطلاعات و در نتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می‌تواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد. به همین دلیل در سطح بنگاه‌های اقتصادی نیز عملکرد شرکت‌ها می‌تواند تحت ‌تأثیردارایی‌های فکری و سرمایة انسانی قرار گیرد. با این تفاسیر در این فصل به بیان مقدمه‌ای در خصوص موضوع تحقیق اشاره گردید. در ادامه فصل به مباحثی پیرامون بیان مسأله اصلی و اساسی تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق و اهداف پژوهشگر اشاره شده و فرضیه‌‌ها و چارچوب نظری تحقیق به تفصیل بیان شده و در نهایت تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق و قلمرو تحقیق تشریح می‌گردد.

1 ـ 2) بیان مساله

در دو دهة اخیر، عملكرد و مدیریت راهبردی آن به یكی از موضوعهای مورد توجه و جذاب تبدیل شده است كه در این راستا مدیریت عملكرد اقدامی است مستمر و همه جانبه‌نگر در زمینة تعامل آموزش، ارزشیابی و عملكرد كه سه فلسفه مدیریتی زیر در آن اعمال می‌شود: فلسفه مدیریت بر مبنای نتیجة كار؛ فلسفه مدیریت مشاركتی؛ فلسفه مدیریت كیفیت جامع. در راستای به كارگیری این سه فلسفه مدیریتی، توجه به توسعة فردی، توسعة گروهی و تیمی و توسعة سازمانی، هم در مفهوم بالندگی سازمان و هم عملكرد اقتصادی سازمان، همچنین به میزان اهمیت مشاغل گوناگون در سازمان نیز توجه دارد و چون این فرایند به طور مداوم در حال تكامل است، منجر به توسعة مستمر و پایدار منابع انسانی و سرمایة فكری در سازمانها و در نهایت توسعة منابع انسانی ملی می‌شود. بدون تردید اگر فلسفه مدیریت عملكرد به طور مؤثر در سازمان اعمال شود، باعث توسعة پایدار منابع انسانی می‌شود و پایداری توسعة منابع انسانی نیز به اجرای منظم و بهبود فرایند كمك خواهد كرد (مجتهدزاده و همكاران، 1389). كه در این بین عملكرد عبارت است از سمت‌دهی صحیح و مؤثر به عوامل مؤثر و اثرگذار بر عملكرد هر سازمان (منابع انسانی، فرایندهای سازمانی، مدیران، مشتریان) به منظور اثرگذاری بر خط‌مشی فعلی یا مسیر برنامه به منظور دستیابی به آن اهداف و تسهیم و در میان‌گذاری نتایج عملكرد در ترغیب آن اهداف (منشن و بنتیس[8]، 2013). از طرفی تمامی رویكردهای مدیریتی در اجرا اهدافی را به دنبال دارند كه معمولاً اساسی‌ترین هدف رسیدن به نتــایج دلخواه براسـاس برنامه‌ریزیهای قبلی برنامه‌ریزان در سازمان و عملكرد آنهاست. طبق گزارشات سازمان ملی بهره‌وری در پایان سال 1391 عواملی چون رضایتمندی مشتریان، رضایتمندی كاركنان، برنامه‌ریزی استراتژیک مؤثر، فرایندهای روان كاری و عملكرد كاری مدیران عواملی هستند كه بر عملكرد سازمان های ایرانی به شدت تأثیر گذارده و موجب تأكید بیشتر آنها بر بهبود عملكرد شده است كه در این راستا تعریفی كه از عملكرد ارائه گردیده عبارت است از مجموعه‌ای از اقدامات به هم پیوسته‌ای از سیاستها و رویه‌ها و اقداماتی كه روی دستیابی اهداف از طریق تمركز روی عملكرد ابعاد سازمانی تأكید دارد. به بیان بهتر فرایندی است مبتنی بر یک سری فعالیتها و به نحوی بنا شده است كه باید از طریق تضمین بهبود مستمر عملكرد افراد و گروه های كاری در جهت اهداف راهبردی و اثربخشی سازمانی طراحی شود (حبیبی، 1392). مطابق گزارشات صندوق بین‌المللی پول و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در پایان شهریور ماه 1392 بانكهای ایران به دلیل پایین بودن رقابت میان کارکنان، عدم امکان اِعمال مدیریت به دلیل شرایط و متغیرهای از پیش تعیین شده، ثابت بودن نرخ تسهیلات اعطایی و وجود تورم بیش از آن، مشکلات موجود در اعطای تسهیلات و عدم فرایند ساده‌سازی ارائه تسهیلات در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا، پرداخت تسهیلات تکلیفی و عدم افزایش سرمایة بانکها به وسیله دولت کارا عمل نمی‌کنند. به عبارت دیگر بانکها با بهره گرفتن از نهاده‌های موجود نمی‌توانند حداکثر ستاده را داشته باشند (محبوبی، 1392) كه بانكهای استان گیلان (جامعه آماری این تحقیق) نیز از این قاعده مستثنی نیستند. نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات دربارة نقش و اهمیت سرمایة فكری در رشد و توسعة سازمانها و بعضاً رشد جوامع بشری، بر این نكته تأكید دارد كه هیچ جامعه‌ای توسعه نیافته است، مگر آنكه به توسعة سرمایه‌های فكری خود پرداخته باشد. امروزه محققان پی برده‌اند كه سرمایة فكری جزء ضرورتهای انكارناپذیر هر سازمانی تلقی شده و سرمایه‌ای بی‌پایان در جهت رشد و توسعة سازمانها و كشورها هستند طوری كه طی نیم قرن گذشته بخش قابل توجهی از پیشرفت كشورهای توسعه یافته مرهون تحول در سرمایة فكری آنها بوده است. اگر در گذشته كار، سرمایه و زمین عوامل اصلی تولید به حساب می‌آمدند، امروز تغییرات فناوریها، فاكتورهای نیروی انسانی و ارتقاء سطح سرمایة فكری به عنوان عوامل رشد تلقی می‌شوند (نوروزی، 1384). در این اثنا سرمایة فكری عبارتست از تمام منابع دانش‌محوری که برای سازمان ارزش تولید می‌کنند ولی در صورتهای مالی وارد نمی‌شوند و شامل ابعادی همچون سرمایة ساختاری، انسانی و مشتری می‌باشد (صالحی‌نژاد، 1392). به علاوه تجارب ارزندة سازمان های موفق و پیشرو دربارة ارزش سرمایة فكری، مبین اهمیت آن در سازمانهاست. آنها عظمت و بزرگی سازمان خود را به اندازة كسانی می‌دانند كه برایشان كار می‌كنند، محور اصلی رشد كسب و كار خود را بر مبنای كاركنان خود بنا نهاده‌اند، انسان را ســـرچشمة تمامی خلاقیتها، نوآوریها، تواناییها و زیباییها می‌دانند و معتقدند چنانچه فضا و شرایط برای انسان شاغل در سازمان فراهم شود، توانایی های او شكوفاتر و متجلی می‌شود این گونه سازمانها كامیابی یا شكست سازمان یا مؤسسه خود را به میزان وفاداری و شایستگی نیروی انسانی، مشتریان و ساختار سازمانی خود نسبت می‌دهند و در نهایت بر این اعتقادند كه اگر سازمانی شایستگی حفظ سرمایه‌های فكری خود را نداشته باشد، به آرامی به افول كشیده خواهد شد (چانگ و یانگ، 2013). با توجه به الزامات اشاره شده در بالا، در این تحقیق محقق به دنبال یافتن پاسخ مناسبی به این سؤال است كه آیا بین سرمایة فكری و عملكرد شعب بانكهای استان گیلان رابطه وجود دارد؟

 1 ـ 3) اهمیت و ضرورت پژوهش

تحولات نوین در عرصة اقتصادی، جهانی شده و پیامدهای آن موجب شده تا عملکرد بانكها بیشتر از گذشته مورد توجه ذینفعان قرار گیرد. سهامداران، سرمایه‌گذاران، مشتریان، مدیران، کارکنان، عرضه‌کنندگان مواد اولیه، توزیع‌کنندگان، نهادهای دولتی و به نوعی همة کسانی که با مؤسسات مختلف درگیر هستند همواره بانكها را ارزیابی می‌کنند. بهبود عملكرد تکنیکی نوین و مؤثر در جهت ارتقاء بهره‌وری بانك، افزایش توان رقابتی بانك، پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان، ارتقاء سطح انعطاف‌پذیری و انطباق‌پذیری بانك به وسیله بهره‌گیری از ابعاد بانك است (محبوبی، 1392). از سویی نزول عملكرد در بانكها منجر به بوجود آمدن مشكلاتی همچون ریزش مشتریان بعد از اخذ وام، بوجود آمدن محدودیتهای در باب حفظ و نگهداری مشتریان، عدم رسوب سپرده‌های مشتریان هدف و فرار سپرده‌گذاری و پس‌اندازهای مشتریان به سوی بانكهای رقیب و در نتیجه افزایش منابع سپرده‌گذاری بانكهای رقیب و در نهایت بوجود آمدن یک ساختار بوفالویی شكل در بانكها می‌گردد. به همین دلیل بررسی چنین مفهوم با ارزشی در نظام بانكی و مالی و علی‌الخصوص بانكهای جامعه مورد مطالعه بسیار ضروری و انجام چنین تحقیقی به شدت احساس می‌شود.

تعداد صفحه :113

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.