رشته مدیریت

پایان نامه : بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی عوامل حیاتی موفقیت دور کاری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

عنوان :  بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی عوامل حیاتی موفقیت دور کاری

          دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد نراق

 پایان نامه کارشناسی ارشد

 رشته مدیریت بازرگانی

  عنوان پایان نامه

   بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی عوامل حیاتی موفقیت دور کاری در سطوح سازمانی/مدیریتی/کارمندی با معیارهای عملکرد سازمانی، سازمان امور مالیاتی کشور

استاد راهنما

دکتر محمد رضا مستوفی

استاد مشاور

دکتر محمد رضا مستوفی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

   فهرست مطالب

موضوع                                                                                                             صفحه

                             فصل اول : كلیات پژوهش

مقدمه :…………………………………………………………………………………………………… 2

 • 1- عنوان پژوهش …………………………………. ………………………………………..4
  • بیان مساله پژوهش …………………………………………………………………….. 4
  • اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………… 6
  • اهداف پژوهش ……………………………………………………….. ………………..7
  • قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………7
  • پرسش ها و فرضیه های پژوهش …………………………………………………… 8
  • متغیر های پژوهش …………………………………………………………………….. 9
  • تعریف واژه ها و اصطلاحات ……………………………………………………… 10

                            فصل دوم : پیشینه پژوهش

مقدمه :. ………………………………………………………………………………………………….. 13               

2-1- بخش اول : بررسی پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش……………14    

2-2- بخش دوم : مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………. 15      

2- 2– 1- فلسفه دوركاری………………………………………………………………………….16                                                                                   

2-2-2- واژه دوركاری……………………………………………………………………………….16

2-2- 3- تعریف دوركاری………………………………………………………………………….18

2- 2-4- اهمیت آموزش در دوركاری ………………………………………………………….19         

2- 2- 5- شیوه های دوركاری……………………………………………………………………20

2-2- 6- مزایای دوركاری………………………………………………………………………. 24

2-2-7- موانع دوركاری …………………………………………………………………………..35

2-2-8- عوامل تاثیر گذار در توسعه روش كار از راه دور…………………………………38

2-2-9- روش عوامل حیاتی موفقیت سیستم دوركاری…………………………………… 40

2-2-10- تجزیه و تحلیل عوامل حیاتی موفقیت سازمان …………………………………41

    2-2-10-1- حمایت ………………………………………………………………………. 42

    2-2-10-2- ارتباطات……………………………………………………………………… 44

    2-2-10-3- اعتماد ………………………………………………………………………… 46

2-2-11- عملكرد سازمانی ……………………………………………………………………. 47

   2-2-11-1- تعریف هدف سازمانی …………………………………………………………… 47

   2-2-11-2- كارایی و اثربخشی ………………………………………………………………… 48

2-2-12- معیارها و مقیاسهای اثربخشی سازمانی ……………………………………………… 51

2- 3- بخش سوم : مدل تحقیق……………………………………………………………………….56

2-3-1- بررسی مدل های اثربخشی سازمانی ……………………………………………………….. 58

     2-3-1-1- مدل هدف ………………………………………………………………………………… 59

     2-3-1-2- مدل سیستمی ……………………………………………………………………………  60

     2-3-1-3- مدل ذینفعان استراتژیک ……………………………………………………………..  60

     2-3-1-4- مدل ارزش های رقابتی ………………………………………………………………  62 

     2-3-1-5- مدل عدم اثربخشی …………………………………………………………………..   62

     2-3-1-6- مدل اثربخشی سازمانی استیرز …………………………………………………….. 64

     2-3-1-7- مدل مارك گراهام برون ……………………………………………………………..  65

2-3-2- ادغام معیارهی اثربخشی ………………………………………………………………………  66

2- 4- بخش چهارم : تاریخچه سازمان امور مالیاتی کشور………………………………………. 66

                         فصل سوم : روش پژوهش                                         

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………. 87

3-1 – جامعه آماری………………………………………………………………………………………… 87

3-2- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………. 87

3-3- حجم نمونه و روش تعیین آن……………………………………………………………………..88

3-4- ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………….89

3-5-  تنظیم و اجرای پرسشنامه………………………………………………………………………90

3 – 5- 1- اجزا اصلی پرسشنامه…………………………………………………………………… 90

3 – 5 – 2- طرح پرسشنامه……………………………………………………………………………..91

3-6- مقیاس بندی………………………………………………………………………………………… 92

3-6-1مقیاس لیکرت……………………………………………………………………………………… 92

3-6-2- شماره گذاری………………………………………………………………………………….. 92

3-7- قابلیت اعتماد پرسشنامه( Reliablity) ………………………………………………….. 93

3- 8- روایی پرسشنامه( Validity)……………………………………………………………….. 96

3-9- طرح پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده………………………………………………… 96

                      فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 105

4-2- بخش اول : آمار توصیفی………………………………………………………………………. 105

4-3- بخش دوم : آمار استنباطی………………………………………………………………….  110

                      فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………116

5-2- نتیجه پایایی و روایی ……………………………………………………………………………………….116

5-3- بررسی فرضیه ها …………………………………………………………………………………………. 118

5-4- پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده ……………………………………………………………… 123

5-5- محدودیت‌های پژوهش ………………………………………………………………………………..  124

منابع

 • منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………… 126
 • منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………….. 129
 • چكیده پژوهش :   در این تحقیق محقق به بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی عوامل حیاتی موفقیت دور کاری در سطوح سازمانی/مدیریتی / کارمندی با معیارهای عملکرد سازمانی، سازمان امور مالیاتی کشور کشور پرداخته شده است.

  فرضیه اصلی :

     متغیرهای اصلی عوامل حیاتی موفقیت با معیارهای عملکرد سازمانی در یک سیستم دور کاری رابطه معنی داری دارد

  فرضیه های فرعی :

  1- حمایت و پشتیبانی در سطوح سازمانی ، مدیریتی و کارمندی، با معیارهای عملکرد سازمان رابطه معنی داری دارد. 

  2- ارتباطات در سطوح سازمانی ، مدیریتی و کارمندی، با معیارهای عملکرد سازمان رابطه معنی داری دارد. 

  3- اعتماد  در سطوح سازمانی ، مدیریتی و کارمندی، با معیارهای عملکرد سازمان رابطه معنی داری دارد. 

  مقدمه :     هرچند مشکلات متعددی برای یک سیستم دورکاری می توان برشمرد اما به نظر می رسد دورکاری به دلیل نو بودن در ایران، هنوز مراحل اولیه خود را طی می کند بنابراین پیاده کردن آن نیاز به تحقیقات گسترده و الهام گرفتن از الگوهای کشورهای موفق در این زمینه است.  

        دورکاری نیاز به تامین زیرساخت های لازم دارد و تا زمانی که شرایط و زیرساخت ها برای پروژه دورکار در کشور فراهم نشود، نمی توان از دور کار توقع کارایی داشت. موضوع دورکاری نیاز به مدیریت دارد سوال این است اگر قرار است با پدیده دورکاری به همین سادگی برخورد شود یا این که باید از طریق پروژه «دورکاری» سازمان ها کارایی لازم را داشته باشندبا برنامه ریزی میان مدت در دورکاری شبکه ها و سیستم های اطلاع رسانی در سازمان ها شکل می گیرد و اطلاعات مورد نیاز از طریق سیستم اطلاع رسانی در اختیار افراد و واحدهای مختلف سازمانی گذاشته می شود و سازمان ها با توجه به زیرساخت های فراهم شده، با محیط خارج ارتباط برقرار می کنند و راه دیگر در توسعه زیرساخت ها، این است که با منطق مدیریت فرایندی عمل شود و سیستم جامع اطلاع رسانی در سازمان شکل بگیرد تا سازمان ها بتوانند در یک شبکه اطلاع رسانی بین المللی فعالیت کنند. این روند را در کارشرکت های بین المللی می بینیم. در این حالت است که فضای مجازی سازمان ها تقویت و معاونت مجازی هم در آن ها تعریف می شود. واقعیت این است که امکانات IT  سازمان های کشور، از نظر زیرساخت در سطح ساده است و بعضی از سازمان ها سیستم اطلاع رسانی درون سازمانی مناسبی ندارند و سرعت سیستم ها کند است و ضعف شبکه های الکترونیکی در سازمان ها باعث می شود که پروژه دورکاری به شکل مطلوب پیشرفت نکند. به عنوان مثال در کشور «کره جنوبی» همان امکانات شبکه ای و اینترنتی که در پایتخت این کشور وجود دارد، همان امکانات در دورترین روستاها هم وجود دارد. اما آیا این شرایط برای کشور ما هم در حال حاضر وجود دارد؟ به عبارت دیگر زیرساخت ها، امکانات و تجهیزات و کندی شبکه باعث خواهد شد که پروژه دورکاری به موقع اجرا نشود.از سوی دیگر آیا شرایط از نظر فرهنگی به گونه ای مهیا شده است که افراد خانواده، پذیرای انجام کار عضو خود در منزل باشند؟ آیا نهادینه کردن این باور یک کار زیربنایی نیست؟ آیا مدیران سازمان ها نسبت به این کار خوش بین هستند؟ و آیا راهکارهای قانونی برای این کار تعریف شده است؟ اگر این مسائل و موارد مشابه آن را درنظر نگیریم در عمل یا زیرساختی برای این کار تعریف نکرده ایم یا این موضوع مهم را با حداقل زیرساخت ها می خواهیم دنبال کنیم. به هر حال، کارشناسان از مزایای فردی، سازمانی و اجتماعی دورکاری سخن می گویند و توسعه پروژه دورکاری در شرایط کنونی به عنوان یک راهکار در کلان شهرها مورد توجه دولت قرار گرفته است اما این پروژه نیاز به برنامه ریزی و کارفرهنگی دارد و بنابراین ممکن است عجله و شتاب زدگی باعث شود که زیرساخت های این پروژه بزرگ آن طور که باید و شاید فراهم نشود.
  مدیریت و برنامه ریزی، شرط موفقیت در پروژه دور کاری

  بحث ضرورت دور کاری کارمندان دولت مدت هاست که به ویژه در پایتخت مطرح می شود و طرح دور کاری کارکنان دولت هم به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است با توجه به این که با تاکید هیئت دولت دستگاه های دولتی باید حداقل ۸۰ درصد از وظایف و کارهای خود را به صورت دورکاری تعریف کنند و عملیاتی شدن آن از چندی قبل در برخی از سازمان های دولتی به نظر می رسد اما برخی از کارشناسان معتقدند که هنوز زیرساخت های تحقق این پروژه در کشور ما فراهم نیست. بنابراین در کنار عجله مسئولان، کارشناسان نگران پیامدهای شتاب زدگی در این کار هستند.از سوی دیگر، کارمندان دولت هم نگران کاهش حقوق و مزایای دریافتی و کسری درآمد خود هستند، بنابراین باید به گونه ای این طرح مدیریت و برنامه ریزی شود که با فراهم شدن سازوکار، دغدغه های کارکنان و مدیران هم به حداقل رسیده و خدشه ای در خدمات رسانی به مردم به وجود نیاید

  1- 1     عنوان پژوهش            «   بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی عوامل حیاتی موفقیت دور کاری در سطوح سازمانی/مدیریتی / کارمندی با معیارهای عملکرد سازمانی ، سازمان امور مالیاتی کشور »

  1-2   بیان مساله پژوهش

      بعد از گذشت یکسال از آغاز طرح دور کاری کشور ، این روزها شواهد موجود از موج تازه اشتیاق کارمندان برای دور شدن ، در مقابل بی رغبتی مدیران برای وارد شدن به این طرح حکایت دارد. اجرای دور کاری در کشور به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی سابق در دستور کار قرار گرفت بلافاصله و پس از تصویب طرح توسط دولت در مهرماه سال گذشته،  دستگاه های مختلف دولت موظف به اجرای این طرح شدند ، در این راستا بعضی از دستگاه ها بدون توجه به زیر ساختها، اقدام به دورکاری برای کارمندان نمودند واین عمل باعث پیامد های منفی ودر نتیجه افت عملکرد سازمان را به همراه داشت.

  چالش های که اخیرا ساز مان مالیاتی با آن مواجه است در سه دسته کلی می توان تقسیم نمود :

  • چالش های فردی ناشی از اجرای دور کاری

        چالش های فردی اشاره به مسایل، مشکلات و تهدیدهای است که متوجه کارمندان دورکار است و به عبارتی جنبه شخصی  داشته و کارمندان دورکار باید با کمک سازمان و یا بدون بهره گیری از کمک آن نسبت به حل آن اقدام نمایند. موارد زیر عمده ترین چالش های مرتبط با افراد دور کار می باشند:

  • عدم وجود امکانات مناسب ( امکانات سخت افزاری – نرم افزاری مناسب – اینترنت پرسرعت – تجهیزات جانبی – فضای کاری مناسب ..)
  • کاهش ارتباطات اجتماعی
  • انزوای اجتماعی ( روابط غیر رسمی و حالت کوشه گیری ..)
  • چالشهای سازمانی
  • امنیت اطلاعات ( عدم وجود امنیت و وجود ضعف در شبکه های ارتباطی، امکان به مخاطه افتادن اطلاعات و به مخاطه افتادن حیات سازمان )
  • مدیریت کارمندان دور کار از طریق مدیران، نبود شیوه مناسب برای مدیریت کارکنان دور کار یک معضل سازمان است چون مدیرا ن در این حالت باید کار محور و نیجه محوری را جایگزین وقت محوری نمایند که این تغییر نگرشی زمان بر و باز حمت خواهد بود برخی از مدیران به دنبال چنین مطلبی نیستند.
  • مشکل شناسایی نیروهای مناسب برای دورکاری
  • هزینه های مربوط به بستر سازی و پیاده سازی سیستم دور کاری ( مانند رایانه، سیستم شبکه ای، بسته های نرم افزاری و …)
  • عدم امکان بعضی از کارها و وظایف به شکل دور کاری
  • عدم وجود حمایت از سوی مدیریت عالی سازمان
  • عدم وجو اعتماد به کارمندان دور کار در انجام وظایف شان
  • عدم وجود ارتباطات موثر و مشتمر با مدیر ، ارباب رجوع یا مشتری
  • چالش های اجتماعی
  • جنسیت
  • سبک زندگی

   اهمیت و ضرورت پژوهش

  دورکاری می تواند یکی از راهکارهای برقراری عدالت اجتماعی بین کارکنان باشد. چرا که در این طرح به علت حضور فیزیکی کمتر کارکنان ، سنجش عملکرد آنها از طریق کیفیت کار با توجه به حجم کار واگذار شده که به نحو بهینه ، در زمان مناسب و با کمترین هزینه انجام شده باشد امکان پذیر است. پس این اولین گام در راستای تایید ضرورت طرح دورکاری در جوامع امروزین است. امروزه برای افراد نیازهای انگیزشی ضرورت بیشتری یافته و لذا برآورده سازی این احتیاجات خود یکی از راهکارهای پیشرفت مدیریت و اعمال کنترل مدیریتی بهینه و شایسته است تا در این راستا از طریق جلب مشارکت و رضایتمندی کارکنان، بدنه کارشناسی سازمانها تقویت شده  ، روند انجام امور منطقی و عادلانه گردیده و فرایندهای کاری تسهیل یابند .

  پس به طور خلاصه می توان گفت دورکاری با توجه به فلسفه وجودی اش در عصر حاضر، راهکاری جهت تامین رضایتمندی و ارتقاء انگیزش کاری آنها و نهایتا بهبود مدیریت مشارکتی و کل نگر در دوران معاصر است.

       بنابراین در این پژوهش می خواهیم بررسی کنیم که دورکاری مقوله مدیریتی ظریف وبسیار مهمی است که می توان با نظارت و برنامه ریزی دقیق از افراط و تفریط آن جلوگیری نمود، و بر دانش آن افزود. در این راستا ، تحقیق فوق به منزله قطره کوچکی از دریای بیکران دانش ، قصد دارد بعضی از مسایلی را که از دید طراحان و محققان دیگر، مخفی بوده و یا  فرصتی برای پژوهش آن نبوده به بررسی و کارشکافی آن از منظر دیگر بپردازد.

  1-4   اهداف پژوهش

            سیستم دورکاری در سازمان از آن رو مهم است که دستیابی به چندین مقصود را امکان پذیر می سازد. مقصود عمده آن است که با در نظر گرفتن بهترین منافع فرد و سازمان، نیازهای آینده طراحی یک سیستم مناسب دورکاری مشخص شود  و برنامه های برای از میان برداشتن ناهمخوانی ها ناشی از آن فراهم گردد.

  1-5      قلمرو پژوهش

  الف قلمرو موضوعی : موضوع اصل این رساله رابطه بین متغیرهای اصلی عوامل حیاتی موفقیت دور کاری در سطوح سازمانی/مدیریتی / کارمندی با معیارهای عملکرد سازمانی ، سازمان امور مالیاتی کشور می باشد . در مراحل پژوهش، متغیرها مورد بررسی قرار می گیرند . و در پایان راهکارهای مناسبی برای تبیین سیاست درست به کارگیری نیروی انسانی از طریق دورکاری پیشنهاد می شود.

  ب- قلمرو مکانی : مطالعات و بررسی این پژوهش در محدوده اداره سازمان مالیاتی کشور است.

  ج-  قلمرو زمانی : محدوده زمانی این تحقیق سالهای 90- 91 می باشد.

  1-6  فرضیه های پژوهش

  فرضیه اصلی :

     متغیرهای اصلی عوامل حیاتی موفقیت با معیارهای عملکرد سازمانی در یک سیستم دور کاری رابطه معنی داری دارد

  فرضیه های فرعی :

  1- حمایت و پشتیبانی در سطوح سازمانی ، مدیریتی و کارمندی، با معیارهای عملکرد سازمان رابطه معنی داری دارد. 

  2- ارتباطات در سطوح سازمانی ، مدیریتی و کارمندی، با معیارهای عملکرد سازمان رابطه معنی داری دارد. 

  3- اعتماد  در سطوح سازمانی ، مدیریتی و کارمندی، با معیارهای عملکرد سازمان رابطه معنی داری دارد. 

تعداد صفحه :156

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.