مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: بررسی انطباق عملكرد جاری مدیران بر وظایف مدیران آموزشی دوره ابتدایی شهرستان پاكدشت با رویكرد مدیریت زمان

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

 

پایان‌نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد

در رشته علوم تربیتی (مدیریت آموزشی)

 

 موضوع تحقیق :

بررسی انطباق عملكرد جاری مدیران بر وظایف مدیران آموزشی دوره ابتدایی شهرستان پاكدشت با رویكرد مدیریت زمان

 

 استاد راهنما :

دكتر محمود ابوالقاسمی

 

استاد مشاور :

دكتر رضا ساكی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چكیده…………………………………………………………………………………………………………. ‌أ

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- بیان مسأله………………………………………………………………………………………… 4

1-3- اهمیت وضرورت مسأله……………………………………………………………………… 7

1-4- اهداف تحقیق: (به تفكیک هدف كلی و هدف های جزئی)………………………….. 10

1-5- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………… 12

1-6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها………………………………………………………… 14

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 18

2-1- بخش اول: ادبیات تحقیق…………………………………………………………………….. 18

2-1-1- مدیریت……………………………………………………………………………….. 18

2-1-1-1- نظری اجمالی بر مدیریت و تاریخچه آن در ایران و جهان… 18

2-1-1-2- نظری اجمالی به مدیریت آموزشی…………………………………. 20

2-1-1-3- مدیریت آموزشی در ایران……………………………………………. 22

2-1-1-4- وظایف مدیران از دیدگاه‌های مختلف……………………………… 22

2-1-2- ارزیابی عملكرد……………………………………………………………………. 35

2-1-2-1- عملكرد مطلوب چیست؟………………………………………………… 35

2-1-2-2- دلایل ارزیابی عملكرد…………………………………………………… 36

2-1-2-3- چه كسی باید به ارزشیابی بپردازد؟………………………………. 37

2-1-2-4- شیوه‌های ارزیابی عملكرد…………………………………………….. 39

2-1-2-5- مسائل متداول ارزیابی…………………………………………………. 44

2-1-2-6- بازخورد نمودن نتیجه عملكرد………………………………………. 47

2-1-2-7- سنجش ارزش اجتماعی عملكرد در سازمان‌ها و افراد…….. 48

2-1-3- مدیریت زمان……………………………………………………………………….. 49

2-1-3-1- تعریف مدیریت زمان……………………………………………………. 49

2-1-3-2- اهمیت مدیریت زمان…………………………………………………….. 51

2-1-3-3- مراحل مدیریت زمان……………………………………………………. 53

2-1-3-4- مهمترین عوامل اتلاف وقت…………………………………………… 55

2-1-3-5- از نظر مدیریت زمان كارها به چند دسته تقسیم می‌شوند…. 57

2-1-3-6- راه‌های ایجاد وقت……………………………………………………….. 58

2-2- بخش دوم: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………. 59

2-2-1- الف:  تحقیقات داخلی…………………………………………………………….. 59

2-2-2- ب : تحقیقات خارجی……………………………………………………………… 67

جمع‌بندی…………………………………………………………………………………………………… 72

 

فصل سوم: روش تحقیق و جمع‌ آوری اطلاعات

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 75

3-1- روش تحقیق……………………………………………………………………………………… 76

3-2- جامعه آماری و روش انتخاب نمونه آماری:…………………………………………. 77

3-3- ابزار جمع‌ آوری اطلاعات:…………………………………………………………………… 77

3-4- اعتبار ابزار سنجش:………………………………………………………………………….. 80

3-5- روایی ابزار سنجش:………………………………………………………………………….. 80

3-6- شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها:………………………………………………………………. 80

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 82

4-1-  توصیف داده ها……………………………………………………………………………….. 82

4-2-  تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………… 87

فصل پنجم: نتیجه‌گیری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 112

5-1- گزارش نتایج……………………………………………………………………………………. 113

5-2- بحث و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………. 121

5-3- پیشنهادها………………………………………………………………………………………… 123

5-4- محدودیت‌ها……………………………………………………………………………………… 123

منابع………………………………………………………………………………………………………… 126

ضمیمه

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول (3-1): توزیع سوال‌های بخش اول پرسشنامه براساس سوالات تحقیق……. 79

جدول (3-2): توزیع سوال‌های بخش دوم پرسشنامه براساس سوالات تحقیق…… 79

جدول (4-1): بررسی متغیر مدیریت زمان و مؤلفه‌های آن …………………………….. 82

جدول (4-2): بررسی متغیر شرح وظایف مدیران و مؤلفه‌های آن……………………. 85

جدول (4-3): ضریب همبستگی ساده بین مولفه های مدیریت زمان و عملکرد جاری مدیران بر وظایف مدیران آموزشی……………………………………………………………………………………………………. 88

جدول(4-4): مدل به دست آمده از رگرسیون گام به گام با توجه به بیشترین تاثیر متغیرها         89

جدول(4-5): خلاصه تحلیل واریانس در مورد هریک از مولفه های مدیریت زمان 92

جدول(4-6): ضرایب معادله رگرسیون گام به گام (مدل باقی مانده)………………… 94

جدول(4-7): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون انطباق عملكرد مدیران دوره ابتدایی در زمینه كیفیت بخشی به آموزش با شرح وظایف…………………………………………………………………. 97

جدول(4-8): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون عملكرد مدیران دوره ابتدایی در زمینه تحكیم باورهای دینی با شرح وظایف آنان…………………………………………………………………………….. 98

جدول(4-9): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون انطباق عملكرد مدیران دوره ابتدایی در زمینه ارتقاء كارآمدی و اثربخشی فعالیت مدیران و معلمان با شرح وظایف آنان………………….. 99

جدول(4-10): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون انطباق عملكرد مدیران دوره ابتدایی در زمینه تقویت انگیزه تحصیلی و ایجاد رقابت سالم بین دانش‌آموزان با شرح وظایف……………… 101

جدول(4-11): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون انطباق عملكرد مدیران دوره ابتدایی در زمینه عدالت آموزشی و ایجاد فرصت آموزشی مناسب با شرح وظایف آنان………………………. 102

جدول(4-12): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون میزان تناسب زمان اختصاص یافته از سوی مدیران در زمینه كیفیت بخشی به آموزش……………………………………………………………………. 104

جدول(4-13): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون میزان تناسب زمان اختصاص یافته از سوی مدیران در زمینه تحكیم باورهای دینی…………………………………………………………………………. 105

جدول(4-14): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون میزان تناسب زمان اختصاص یافته از سوی مدیران در زمینه ارتقاء كارآمدی و اثربخش فعالیت مدیران و معلمان……………………………… 106

جدول(4-15): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون میزان تناسب زمان اختصاص یافته از سوی مدیران در زمینه تقویت انگیزه تحصیلی و ایجاد رقابت سالم بین دانش‌آموزان…………………. 107

جدول(4-16): نتایج آزمون t تک گروه پیرامون میزان تناسب زمان اختصاص یافته از سوی مدیران در زمینه عدالت آموزشی و ایجاد فرصت آموزشی مناسب………………………………………….. 109

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                              صفحه

2-1 نمودار انگیزش……………………………………………………………………………………. 31

 

چكیده

هدف از این پژوهش، بررسی انطباق عملكرد جاری مدیران بر وظایف مدیران آموزشی در مدارس ابتدایی شهرستان پاكدشت با رویكرد: مدیریت زمان است. روش این پژوهش، توصیفی پیمایشی می‌باشد و جامعه آماری آن كلیه مدیران دوره ابتدایی شهرستان پاكدشت می‌باشد كه شامل 107 مدیر است. برای برآورد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است كه از جامعه آماری 107 نفری 76 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند ابزار اندازه‌گیری اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته، با ضریب پایایی 72/0 و 75/0 آلفای كرانباخ است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (فراوانی، میانه، میانگین، مد، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون t تك گروهی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) استفاده شده است.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد كه:

طبق نظرات معلمان، مدیران وظایف خود را طبق شرح وظایف انجام می‌دهند و در انجام این وظایف زمان مناسب را برای آنها اختصاص می‌دهند.

واژه‌های كلیدی: عملكرد مدیران، شرح وظایف، مدیریت زمان


1-1- مقدمه:

انسان به عنوان اشرف مخلوقات همواره در عرصه گیتی شگفتی آفرین و خلاق بوده است و با قدرت تفکر و اندیشه­ای که خداوند به او ارزانی داشته و با کسب علم و معرفت می ­تواند در طول حیاتش منشأ اثرات مفید برای جامعه و مردم در سازمانها باشد.

لازم به ذکر است که جامعه امروز، جامعه سازمانی است. کودکان در سازمان هایی به نام زایشگاه به دنیا می­آیند، بیشتر سالها رشد و پرورش خود را درسازمان هایی به نام مدرسه می­گذرانند، و پس از فراغت از مدرسه اغلب آنان به نحوی در سازمان های دولتی، صنعتی، تجاری یا آموزشی مشغل کار می­شوند. امروزه، بخش عمده زندگی ما در سازمانها یا در ارتباط با سازمانها سپری می­ شود. در یکی کار می­کنیم و از خدمات و تولیدات سازمان های دیگر بهره مند می­شویم بعضی از آنها بزرگ و پیچیده­اند نظیر سازمان های دولتی و صنعتی، دانشگاه­ها و بعضی دیگر کوچک و ساده­اند نظیر شرکتهای خصوصی و مدارس (علاقه­‌بند 1382، ص 3)

همچنین مدیران، به عنوان گردانندگان اصلی سازمانها، نقش مهمی در بهسازی فعالیتهای سازمانی ایفا می­ کنند. به دلیل اهمیت این نقش، امروزه، مدیریت به عنوان کار و حرفه­ای تلقی می­ شود که اشتغال به آن مستلزم پیش آمادگی و آموزش است (علاقه بند 1382، ص 1)

بنابراین آموزش مدیران و آماده ساختن آنان برای ایفای نقش مدیریت ضروری است، مدیریت آموزشی در مقایسه با سایر مدیریتها از لحاظ تأثیری که در جریان و گردش فعالیتهای آموزشی بر کیفیت فارغ التحصیلانی که وارد دوره­ های آموزشی مدیریت می­شوند از اهمیت بیشتری برخوردار است و توجه به مدیریت آموزشی در بردارنده نتیجه آنی و آتی است. نتیجه آنی حاصل از مدیریت کسانی که شرایط و صلاحیت کار در سازمان آموزشی را کسب کرده باشند، بهبود شرایط کار، افزایش رضایت و ایمنی خاطر کارکنان از مدیر و کار و هماهنگ ساختن تلاشها در شکل دهی به امکانات و منابع موجود جهت تحقق اهداف سازمان و در نتیجه تقویت روحیه کارکنان آمادگی بار شکوفایی و خلاقیت، نوآوری و تحرک کارکنان است. نتایج آتی توجه به مدیریت آموزشی تاثیر بسزایی است كه مدیران آموزشی می‌توانند در رشد ذهنی، شناخت، درك و فهم مدیران دیگر داشته باشند بنابراین با تربیت مدیران شایسته برای سازمان‌های آموزشی می­توان کیفیت تمام حرف موجود در جامعه را رشد داد و در صورت انتخاب مدیران ناشایست در مراکز آموزشی باید سقوط کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش و در نتیجه همه رشته­ های آموزشی عالی و بالاخره جامعه و تمامی حرف موجود در آن را پیش ­بینی نمود (بهرنگی، 1374، ص 11).

مدیران باید سازمان خود را به سوی آینده­ای ناشناخته هدایت کنند که کامیابی در آن را پر تلاطم نیز به توانمندی آنها در تجسم و درک دنیای پیچیده و انباشته از ظرافت­ها، ناپایداری­ها، و موانع و واقعیت­های انکارناپذیر بستگی دارد (اسفندیاری – 1383)

امروزه اساس مدیریت زمان به صرف اثربخشی اوقات استوار است و تسلط بر زمان تنها رمز موفقیت آدمی به شمار می ­آید در مدیریت زمان از فنونی استفاده می­ شود که افراد می­توانند با صرف حداقل زمان بیشترین نتایج را بدست آورند . مدیران باید از هر چیزی که مانع انجام به موقع کارهای مهم می­گردد دوری کنند مدیریت زمان به مدیران شهامت تفویض اختیار را می­دهد و بدین ترتیب می­توانند بهره­وری خود را به حداکثر برسانند (رضائیان، 1380)

هدف اصلی مدیریت زمان کار هوشمندانه و زیرکانه به جای کار سخت است زیرکی به این معنی است که بتوانیم کارها را اولویت بندی کرده و از مهمترین كارها آغاز کنیم برای بالا بردن کارایی و بهره­وری سازمان (جسمی 1379). مدیریت زمان یعنی چه طور از زمان استفاده کنیم نه این که چه طور در وقت صرفه­جویی کنیم.

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 147

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.