مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: بررسی رابطه میان مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس دخترانه متوسطه منطقه 4 تهران

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دانشکده علوم تربیتی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (‌M.A)

رشته مدیریت آموزشی

 

عنوان:

بررسی رابطه میان مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس دخترانه متوسطه منطقه 4 تهران

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد حسن پرداختچی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر نادر سلیمانی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست

چکیده 1

فصل اول. 2

کلیات تحقیق. 2

1-1-مقدمه. 3

1-2-بیان مسأله. 4

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6

1-4-اهداف پژوهش8

اهداف اصلی.. 8

اهداف فرعی.. 8

فرضیات پژوهش9

سؤالات تحقیق. 10

سؤال اصلی.. 10

سؤالات فرعی.. 10

1-5-تعریف واژگان تحقیق. 11

1-5-1-تعاریف مفهومی.. 11

1-5-2-تعاریف عملیاتی.. 12

فصل دوم. 13

ادبیات و پیشینه پژوهش13

2-1-مقدمه. 14

قسمت اول. 15

2-2-مدیریت زمان. 15

2-2-1-اهمیت مدیریت زمان. 15

جدول (2-1) عوامل اتلاف وقت علل و راه های مقابله با آنها 18

2-2-4-هدف واقعی مدیریت زمان. 21

اصول مدیریت زمان. 25

نگاه به مدیریت زمان از منظر دین.. 27

قسمت دوم. 32

2-3- مدیریت و مهارتهای مدیران جهت عملکرد بهتر. 32

2-3-1 مفهوم مدیریت و مدیریت آموزشی.. 32

ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی.. 35

اهداف مدیریت آموزشی.. 35

2-3-4- وظایف مدیران آموزشی.. 36

2-3-5- ویژگی های شخصی مدیران. 39

6-3-2- ویژگی های مدیر آموزشی.. 40

2-3-7- مهارت های مورد نیاز مدیران. 42

8-3-2- مهارت فنی(عملکرد) مدیران. 45

2-3-9- مهارت انسانی(عملکرد) مدیران. 48

2-3-10- مهارت ادراکی(عملکرد) مدیران. 51

قسمت سوم. 54

مروری بر تحقیقات انجام شده 54

تحقیقات داخلی.. 54

تحقیقات خارجی.. 56

2-5 جمع بندی.. 60

فصل سوم. 62

فرایند پژوهش62

3-1-مقدمه. 63

نوع پژوهش بر اساس نوع هدف.. 64

روش های تحقیق. 64

واحد تحلیل. 65

جامعه آماری.. 65

ابزار اندازه‏گیری.. 65

بررسی پایایی و روایی ابزارپرسشنامه. 66

فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 67

تحلیل تک متغیره 67

تحلیل دو متغیره 67

تحلیل چند متغیره 67

تحلیل رگرسیون. 68

فصل چهارم. 69

یافته های تحقیق. 69

4-1- مقدمه. 70

توصیف گروه های نمونه براساس متغیرهای زمینه ای(جمعیتی) 71

4-2-1- نمونه مدیران. 71

4-2-2- نمونه معلمان. 76

4-3- توصیف داده‌های حاصل از پرسشنامه. 81

4-4- نتایج فرضیه‌های پژوهش95

فصل پنجم. 102

بحث و نتیجه‌گیری.. 102

5-1- مقدمه. 103

5-2-بحث و نتیجه‌گیری.. 104

5-3- محدودیت‌های پژوهش107

5-4- پیشنهادهای کاربردی پژوهش107

5-5- پیشنهاد پژوهشی.. 109

منابع ومآخذ. 110

 

فهرست جداول

جدول (2-1) عوامل اتلاف وقت علل و راه های مقابله با آنها

جدول(3-1) چگونگی توزیع گویه های پرسشنامه را بر اساس تقسیم بندی عملکرد فنی، انسانی و ادراکی نشان می دهد.

جدول 3-2- مقدار آلفای متغیرهای اصلی تحقیق

جدول(4-1)توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس سن

جدول(4-2) توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس رشته تحصیلی

جدول(4-3) توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس سابقه مدیریت

جدول(4-4) توزیع نمونه مدیران براساس میزان تحصیلات

جدول(4-7)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس سابقه

جدول(4-8)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس تحصیلات

(4-12) توزیع فراوانی داده های مدیریت زمان

جدول شماره (4-9)، توزیع فراوانی، درصد و میانگین پاسخ‌های مدیران نسبت به گزینه‌های سوالات مربوط به پرسشنامه مدیریت زمان

جدول شماره (4-10)، توزیع فراوانی، درصد و میانگین پاسخ‌های معلمان نسبت به گزینه‌های سوالات مربوط به پرسشنامه عملکرد مدیر (عملکرد فنی مدیر در مدرسه)

جدول شماره (4-11)، توزیع فراوانی، درصد و میانگین پاسخ‌های معلمان نسبت به گزینه‌های سوالات مربوط به پرسشنامه عملکرد مدیر (عملکرد انسانی مدیر در مدرسه)

جدول شماره (4-12)، توزیع فراوانی، درصد و میانگین پاسخ‌های معلمان نسبت به گزینه‌های سوالات مربوط به پرسشنامه عملکرد مدیر (عملکرد ادارکی مدیر در مدرسه)

جدول (4-13) شاخص‌های مربوط به رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد فنی مدیران مدارس

جدول (4-14) شاخص‌های مربوط به رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد انسانی مدیران مدارس

جدول (4-15) شاخص‌های مربوط به رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد ادراكی مدیران مدارس

جدول (4-16) رگرسیون چندگانه برای تبیین مدیریت زمان مدیران مدارس و ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان

جدول (4-17) رگرسیون ساده برای تبیین مدیریت زمان مدیران مدارس و ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان

جدول (4-18) رگرسیون چند گانه برای تبیین نظرات معلمان در خصوص عملکرد فنی مدیران با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان

جدول (4-19) رگرسیون ساده برای تبیین نظرات معلمان در خصوص عملکرد فنی مدیران با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان

جدول (4-20) رگرسیون چند گانه برای تبیین نظرات معلمان در خصوص عملکرد انسانی مدیران با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان

جدول (4-21) رگرسیون ساده برای تبیین نظرات معلمان در خصوص عملکرد انسانی مدیران با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان

جدول (4-22) رگرسیون چندگانه برای تبیین نظرات معلمان در خصوص عملکرد ادراكی مدیران با ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان

جدول (4-23) رگرسیون ساده برای تبیین نظرات معلمان در خصوص عملکرد ادراكی مدیران با ویژگی ‌های جمعیت شناختی آنان

 

فهرست نمودار

نمودار(4-1)توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس سن

نمودار(4-2) توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس رشته تحصیلی

نمودار (4-3) توزیع فراوانی نمونه مدیران براساس سابقه مدیریت

نمودار(4-4)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس رشته تحصیلی

نمودار(4-5)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس تحصیلات

نمودار (4-6)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس سابقه

نمودار(4-7)توزیع فراوانی نمونه معلمان براساس تحصیلات

نمودار(4-8)توزیع فراوانی داده های عملكرد فنی

نمودار(4-9) توزیع فراوانی داده های عملكرد انسانی

 

چکیده

موضوع تحقیق حاضر بررسی رابطه مدیریت زمان[1] و عملکرد مدیران[2] می باشد. اهمیت مدیریت زمان در اثربخشی و بهره وری نظام آموزشی مخصوصاً مدیران آموزشی به عنوان یکی از ارکان اصلی آن و نیز نقش آن در رشد و توسعه هر چه بیشتر نیروی انسانی، باعث شد تا بررسی رابطه مدیریت زمان و عملکرد مدیران آموزشی مقطع متوسطه موضوع این تحقیق قرار گیرد. در بخش ادبیات تحقیق به تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق اشاره شده است. در این تحقیق از روش های کتابخانه ای و میدانی(پیمایش) استفاده شده است.  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان و مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه می باشند.که شامل 64 نفر مدیر و 103 نفر از معلمان مدارس متوسط دخترانه منطقه 4 تهران می باشد. که  برای نمونه‏گیری با توجه به اهداف تحقیق و ویژگیهای جامعه آماری، از تمام شماری مدیران و روش تصادفی ساده برای معلمان استفاده شده است. جمع آوری داده های کمی با بهره گرفتن از  دو ابزار پرسشنامه مدیریت زمان و عملکرد مدیران انجام گردید. در نهایت با بهره گرفتن از برنامه آماری spss  ابتدا  توصیف جامعه آماری انجام شده و سپس از آماره های متناسب و آزمون هایی نظیر ضریب همبستگی پیرسون و همینطور رگرسیون چند متغیره برای سنجش  و ارزیابی چگونگی روابط بین متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از سنجش رابطه بین متغیرهای مدیریت زمان و عملکرد مدیران در سه سطح عملکرد فنی، انسانی و ادراکی نشان می دهد، بین مدیریت زمان و هر سه متغیر وابسته رابطه وجود دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت زمان – عملکرد مدیران- اثربخشی- بهره وری

 

 

 

1-1-مقدمه

در عصر حاضر آموزش و پرورش از بزرگترین و پیچیده ترین نظامهای اجتماعی رسمی محسوب می شود. سازمانی که از دیرباز نقشی سازنده و اساسی در بقاء و تداوم فرهنگ و تمدن بشری داشته، امروز نیز سنگ زیربنای توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه ای است. چنانکه رجبی نژاد(1371) معتقد است: «قرن اخیر شاهد پیشرفتهای بزرگ علمی و فنی بوده است. این پیشرفتها موجب پیدایش آگاهی روز افزون مبنی بر لزوم تعیین هدفهایی برای بکارگیری نیروی انسانی و کمال بخشیدن به آن و اجرای برنامه های قوی و مبتکرانه برای نیل به این اهداف می باشد»(ص9). سازمان های آموزشی و پرورشی نیاز به مدیریت سنجیده و هوشمندانه دارند و بایستی مدیران تحصیل کرده و مجرب که از استعداد و توانایی لازم برخوردارند، مسئولیت اداره این گونه سازمانها را برعهده داشته باشند تا با بهره گرفتن از علم و هنر مدیریت، مسائل و مشکلات را کاهش داده و نظام تعلیم و تربیت کشور را به سوی پیشرفت و تعالی سوق دهند. چراکه اصولاً ترقی هرجامعه ای در گرو فعالیتهایی است که در مدارس انجام می گیرد و اثر مدیریت به عنوان رهبر آموزشی در مدرسه را نمی توان نادیده و حتی دست کم گرفت(میرکمالی،1375،ص15).

تنوع و پیچیدگی وظایف مدیران آموزشی آنچنان است که تنها افراد مطلع، مجرب و آموزش دیده قادر به انجام وظایف محوله خواهند بود(پرداختچی،1374،ص53). اگر مدیران بخواهند با این وظیفه سنگین که بر عهده دارند اثربخش و کارامد باشندو عملکرد مثبتی داشته باشند، باید به مدیریت زمان به عنوان مقوله ای مهم و اثرگذار توجه داشته باشند. زیرا مدیریت زمان مبنایی برای برنامه ریزی اصولی است. الکاک(1380) معتقد است:« مدیریت زمان، عامل اساسی در موفقیت هر سازمان محسوب می شود، چیزی که تا کنون توجه چندانی به آن مبذول نشده است. مدیریت زمان و مدیریت کار، اساساً معطوف به انضباط فردی است، نظامی که انتخاب می کنیم تا مارا در استفاده بهتر از زمان یاری کند»(ص6). اهمیت مدیریت زمان در اثربخشی و بهره وری نظام آموزشی مخصوصاً مدیران آموزشی به عنوان یکی از ارکان اصلی آن و نیز نقش آن در رشد و توسعه هر چه بیشتر نیروی انسانی، باعث شد تا بررسی رابطه مدیریت زمان و عملکرد مدیران آموزشی مقطع متوسطه موضوع این تحقیق قرار گیرد.

[1] -Time Management

[2]-Manager Performance

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 148

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.