مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: بررسی رابطه بین کیفیت خدمات آموزشی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های مهندسی معدن و صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی گروه مدیریت آموزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش مدیریت آموزشی

 

عنوان

بررسی رابطه بین کیفیت خدمات آموزشی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های مهندسی معدن و صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود

استاد راهنما

دکتر حمید شفیع زاده

استاد مشاور:

دکتر نادر سلیمانی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………   1

فصل اول:کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………..  2

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………  3

بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………..4

اهمیت وضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………7

بیان اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….8

فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….9

تعریف واژه ها واصطلاحات………………………………………………………………………………………………..10

فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق………………………………………………………………………………11

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..12

مدیریت کیفیت…………………………………………………………………………………………………………………..14

-سیر تحولات مدیریت کیفیت…………………………………………………………………………………………….15

-رویکردهائی به مدیریت کیفیت خدمات………………………………………………………………………………17

کیفیت وتعاریف آن…………………………………………………………………………………………………………….18

تاریخچه کیفیت…………………………………………………………………………………………………………………21

تعریف مشتری از کیفیت…………………………………………………………………………………………………….22

کیفیت درآموزش عالی ونقش اساتید……………………………………………………………………………………23

مشتریان آموزش……………………………………………………………………………………………………………….26

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..26

مدیریت خدمت…………………………………………………………………………………………………………….27

اصول مدیریت خدمت…………………………………………………………………………………………………..27.

صنایع خدماتی……………………………………………………………………………………………………………..29

تعریف خدمت………………………………………………………………………………………………………………30

-ویژگی ها ومشخصه های خدمات………………………………………………………………………………….32

کیفیت خدمات………………………………………………………………………………………………………………33

-تعریف کیفیت خدمات………………………………………………………………………………………………….33

-ابعاد کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………….34

-کیفیت خدمات در آموزش…………………………………………………………………………………………….34

-نیاز به کیفیت خدمات در آموزش عالی…………………………………………………………………………..35

-کیفیت خدمات درآموزش عالی………………………………………………………………………………………37

-اداره کردن کیفیت خدمات در آموزش عالی………………………………………………………………………39

تفاوت کیفیت خدمات وکیفیت کالا……………………………………………………………………………………40

کیفیت خدمات رضایت مشتری………………………………………………………………………………………….41

موانع دستیابی به بهبودهای کیفیت خدمات…………………………………………………………………………..42

چگونگی ارزیابی کیفیت خدمات توسط مشتریان…………………………………………………………………..42

مدل های کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………….43

-مدل تجزیه وتحلیل شکاف کیفیت……………………………………………………………………………………..46

-مدل سروکوال………………………………………………………………………………………………………………….47

-اندازه گیری کیفیت خدمات در آموزش عالی…………………………………………………………………………..54

پیامدهای کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………………56

نقش مشتری(دانشجو)در ارائه خدمات………………………………………………………………………………………57

-نحوه شکل گیری انتظارات…………………………………………………………………………………………………….58

-عدم تایید،رضایت یا عدم رضایت مصرف کننده وکیفیت خدمات ادراکی……………………………………59

بخش دوم(مقدمه)………………………………………………………………………………………………………………….60

تعریف عملکرد تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………60

شناسائی عوامل موثر برعملکرد تحصیلی……………………………………………………………………………………61

عوامل فردی موثر برپیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………64

-هوش…………………………………………………………………………………………………………………………………64

-جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………65

-سلامت جسمی دانشجو………………………………………………………………………………………………………..66

-سن…………………………………………………………………………………………………………………………………….66

-انگیزش پیشرفت………………………………………………………………………………………………………………….66

عوامل خانوادگی…………………………………………………………………………………………………………………….67

عوامل آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………….68

-کلاس…………………………………………………………………………………………………………………………………68

-کتب وموادآموزشی……………………………………………………………………………………………………………….69

-روش تدریس………………………………………………………………………………………………………………………70

-تکنولوژی واستفاده از کامپیوتر……………………………………………………………………………………………….70

-اساتید……………………………………………………………………………………………………………………………………71

-مدیریت…………………………………………………………………………………………………………………………………72

بررسی پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………73

چهار چوب مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..79

فصل سوم:روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………80

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………81

نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..81.

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………….81

تعیین حجم نمونه وروش نمونه گیری………………………………………………………………………………………….81

روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………….81

ابزارگردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………….81

-اجزای پرسش نامه…………………………………………………………………………………………………………………..82

روائی وپایائی پرسش نامه…………………………………………………………………………………………………………..83

روش آماری تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………84

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………85

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..86

یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………87

جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………………..87

سن………………………………………………………………………………………………………………………………………..87

تاهل……………………………………………………………………………………………………………………………………….88

مقطع…………………………………………………………………………………………………………………………………….88

رشته تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………………..90

توصیف متغیرهای اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………91

آزمون طبیعی بودن توزیع داده ها……………………………………………………………………………………………….92

یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………94

فرضیه اول تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………94

فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………97

فرضیه سوم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..98

فصل پنجم:خلاصه،نتیجه گیری وپیشنهادات……………………………………………………………………101

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..102

خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………102

بحث ونتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..104

محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….106

پیشنهادات برخواسته از تحقیق……………………………………………………………………………………………….106

پیشنهادات برای سایر محققان………………………………………………………………………………………………..107

ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………..108

پرسش نامه…………………………………………………………………………………………………………………………109

فهرست منابع وماخذ…………………………………………………………………………………………………………..112

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….124

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                               صفحه

جدول 2-1ویژگی کالا وخدمات                                                                                 33

جدول 2-2 مدل کیفیت خدمات از دید زیلستو                                                                45

جدول 3-1ساختار پرسش نامه                                                                                   86

جدول3-2شکل پرسش نامه                                                                                      86

جدول 4-1توزیع فراوانی ودرصد فراوانی برحسب جنسیت                                                89

جدول 4-2جدول آماره های مربوط به سن به سال در نمونه تحت بررسی                              89

جدول 4-3توزیع فراوانی ودرصد فراوانی برحسب سن به سال                                           89

جدول 4-4توزیع فراوانی ودرصد فراوانی برحسب وضعیت تاهل                                         90

جدول 4-5 توزیع فراوانی ودرصد فراوانی براساس مقطع تحصیلی                                       90

جدول 4-6توزیع فراوانی ودرصد فراوانی براساس رشته تحصیلی                                         91

جدول 4-7توزیع فراوانی براساس دانشکده تحصیل                                                          92

جدول4-8آمار توصیفی کیفیت خدمات آموزشی ادراک شده ومود انتظار ومولفه های آن             93

جدول 4-9آماره های مربوط به معدل در دانشجویان                                                        94

جدول 4-10آماره های آزمون کولموگراف اسمرینف جهت طبیعی بودن توزیع داده ها ادراک شده   95

جدول 4-11آماره های آزمون کولموگراف اسمرینف جهت طبیعی بودن توزیع داده ها مورد انتظار   95

جدول 4-12آماره های آزمون کولموگروف اسمرینف جهت طبیعی بودن توزیع داده های

کیفیت خدمات  اموزشی مورد انتظار                                                                           96

جدول 4-13نتایج همبستگی بین کیفیت خدمات آموزش ادراک شده وعملکرد تحصیلی              97

جدول 4-14نتایج آزمونfبه منظور بررسی مدل رگرسیونی تحقیق                                       97

جدول 4-15نتایج تحلیل رگرسیون بین کیفیت خدمات آموزشی ادراک شده وعملکرد تحصیلی     98

جدول4-16 نتایج همبستگی بین کیفیت خدمات آموزشی مورد انتظار وعملکرد تحصیلی             99

جدول 4-17نتایج آزمون ویلکاکسون برای کیفیت ادراک شده ومورد انتظار                            100

جدول 4-18تفاوت عوامل مربوط به کیفیت درک شده ومورد انتظار                                    101

جدول 4-19تفکیک عوامل مربوط به کیفیت درک شده ومورد انتظار به تفکیک دانشکده           101

جدول 4-20تفاوت کیفیت ادراک شده ومورد انتظار به تفکیک دانشکده                              102

 

 

فهرست شکلها ونمودارها

 

شکل 2-3 مدل مفهومی کیفیت خدمات                                                                   52

شکل 2-4 خلاصه از نسخه مدل بیتنر درمورد ارزیابی رویاروئی خدمت                            62

نمودار4-1توزیع درصد فراوانی نمونه تحت بررسی براساس رشته تحصیلی                        92

 

چکیده پژوهش

این مطالعه با هدف تعیین رابطه کیفیت خدمات آموزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های مهندسی معدن ومدیریت دانشگاه شاهرود انجام شده است .وبدنبال  پاسخگوئی به سه فرضیه است 1– بین کیفیت خدمات آموزشی ادراک شده و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های معدن و مدیریت رابطه وجود دارد 2-بین کیفیت خدمات آموزشی مورد انتظار و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های معدن و مدیریت رابطه وجود دارد  3-بین کیفیت خدمات آموزشی ادراکات درک شده و مورد انتظار دانشجویان دانشکده معدن و مدیریت تفاوت وجود دارد.

روش تحقیق به کار رفته توصیفی از نوع کاربردی  می باشد جامعه آماری این تحقیق برابر با1100 نفر که از این تعداد براساس جدول مورگان 285 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب که از این تعداد 143نفر مربوط به دانشکده معدن و142 نفر مربوط به دانشکده مدیریت که ورودی های 92-91 می باشند.جهت گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای ومیدانی استفاده شده است.ابزار مورد استفاده درمطالعات میدانی پرسش نامه پاراسومان که توسط کبریائی وهمکاران (1384)که گویه های آن متناسب با آموزش عالی تغییر پیدا کرده استفاده شده است. جهت تعیین روائی ابزار از پرسش نامه  وبرای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است،که میزان ضریب آلفای کرنباخ برای پرسشنامه 89/0 محاسبه گردیده است اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و با توجه به سطح سنجش متغیرهای مورد بررسی در آمار توصیفی از جداول، درصد فراوانی نسبی، میانگین و انحراف معیار و در آمار استنباطی از روش آماری رگرسیون جهت تعیین ارتباط و آزمون­های ویلکاکسون جهت مقایسه بین ادراکات و انتظارات بهره گرفته شده است نتایج تحقیق مشخص است که بیشترین شکاف بین تضمین درک شده و تضمین مورد انتظار وکمترین شکاف بین ملموس بودن درک شده و ملموس بودن مورد انتظار می باشد درضمن دراین تحقیق نشان می دهد که به طور کلی شکاف بین کیفیت درک شده و کیفیت مورد انتظار در دانشکده معدن کمی بیشتر از دانشکده مدیریت است.

کلید واژه:کیفیت خدمات آموزشی،عملکردتحصیلی،دانشجویان دانشکده مهندسی معدن،دانشکده مدیریت

 

 

1-1مقدمه:

انسانِ دارای دانش،مهارت وتخصص مهمترین سرمایه برای رشد وتوسعه جامعه است وسرمایه گذاری برای آموزش اونوید آینده ای روشن است.

نظام آموزش عالی، عهده دار وظایف و مسؤولیت های مهمی در زمینه رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تربیتی جوامع است . در كشور ما نیز آموزش عالی وظیفه مهم تربیت نیروی انسانی متخصص موردنیاز بخش های مختلف را، برای تأمین خودكفایی در علوم و فنون، صنعت، كشاورزی و … به عهده دارد .نگاهی به روند تحولات جاری نظام آموزش عالی، حاكی از آن است كه آموزش عالی باید ضمن توجه به بحران افزایش كمی وتنگناهای مالی، به حفظ، بهبود و ارتقا ی كیفیت بپردازدشواهد گوناگون نیز حاكی از آن است كه این نظام درصورتی از عهده وظایف و اهداف خود بر می آید كه از نظركیفیت آموزشی در وضعیت مطلوبی باشد(کبریایی ورودباری،1384)

اولین گام اساسی درتدوین برنامه های بهبود کیفیت،شناسائی ادراک وانتظارات دریافت کنندگان خدمات یا کالاها از کیفیت آنهاست.امروزه بسیاری از سازمان های پیشرو به اهمیت نقش مشتری درکار آمد واثربخش بودن کسب وکار خود پی برده اند براین اساس مشتری محوری اصلی است که به طور روزمره درسازمانها بدان توجه می شود ،به گونه ای که هرروزه برتعداد شرکتهائی که رضایت مشتری را به عنوان شاخص اصلی عملکرد خود انتخاب کرده اند افزوده می شود(گریگوریادیس[1] به نقل از شفیعی ومیرغفوری،1386).

نگاهی به روند تحولات جاری نظام آموزش عالی، حاكی از آن است كه آموزش عالی باید  ضمن توجه به بحران افزایش كمی وتنگناهای مالی، به حفظ، بهبود و ارتقا ی كیفیت بپردازد(هاشمی گلپایگانی،1372) شواهد گوناگون نیز حاكی از آن  است كه این نظام درصورتی از عهده وظایف و اهداف خود بر می آید كه از نظركیفیت آموزشی در وضعیت مطلوبی باشد . با توجه به این موضوع، ضرورت  یافتن راه هایی كه بتوان كیفیت آموزشی راافزایش داد، روشن می شود(پاکاریان،1369)

اخیراً علاقه مندی به کیفیت در آموزش عالی و دانشگاه ها به  طور چشمگیری افزایش یافته ودر تحقیقات آموزشی مورد توجه قرار گرفته است بررسی کیفیت خدمات، مقایسه انتظارات مشتری (آنچه احساس می کند که باید باشد)با اداراک او(آنچه که دریافت داشته است)است. اگرانتظارات بیش از ادراکات باشد، از دید مشتری کیفیت خدمات دریافت شده،  کم است و نارضایتی وی را به دنبال دارددانشجویان، کارکنان و مدرسان(هیات علمی) مشتریان عمده آموزش عالی هستنددر این بین، دانشجویان به  عنوان اصلی ترین مشتریان آموزش عالی بیشترین توجه را به خود جلب کرده اند و در طول دوران تحصیل، خدمات آموزشی متنوعی از جمله؛ ثبت  نام، انتخاب واحد وسایر خدمات مرتبط را دریافت می کننداز آنجایی كه یكی ازمشخصه های کیفیت در دانشگاه، برآورده شدن انتظارات دانشجویان  ازفرایند خدمات آموزشی است، با بررسی شكاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان، می توان کیفیت این فرایند را تعیین نمود. كم بودن شكاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان، نشان دهنده كیفیت مطلوب خدمات آموزشی ارائه شده است. گام اساسی برای جبران این شكاف شناخت  ادراكات و انتظارات دانشجویان از كیفیت خدمات آموزشی،تعیین نقاط قوت و ضعف و در پی آن، اتخاذ استراتژی هایی برای كاهش شكاف و تامین  نظر دانشجویان است(توفیقی و همکاران،1390).

از آنجا که دانشجویان هرکشوری از سرمایه های فکری ومعنوی آن کشور به شمار می روند بررسی مسائل ومشکلات خاص دانشجویان ،تحصیل موفق تامین سلامت جسمی وروانی آنها از مهمترین اهداف برنامه ریزی دولتها باید باشد.از سوی دیگر بررسی موفقیت وعملکرد تحصیلی دانشجویان یکی از جنبه های مورد مطالعه بررسی کیفیت وبررسی درآموزش عالی است  تحلیل کارآیی درونی نظام آموزش عالی،به منظور پی بردن به وضع موجود وتسهیل در امر تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد(بازرگان،1372،به نقل از فاتحی خشکناب،1382).

بدون تردید یکی از عناصر اساسی تکوین وتوسعه فرهنگی ،اقتصادی واجتماعی یک جامعه نظام آموزش وپرورش کارآمد است.تحلیل وبررسی عوامل موثر برعملکرد تحصیلی می تواند زمینه ساز اخذ تصمیماتی شود که دارائی این نظام را بهبود بخشد ومتعاقبا زمینه های رشد همه جانبه آن رافراهم سازد واینکه کیفیت خدمات آموزشی ونحوه رائه آن به صورت هرچه صحیح ممکن است باعث بالارفتن عملکرد تحصیلی دانشجویان می شود یا نه هنوز به طور واضح مشخص نشده است.

grigorioudis [1]

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 137

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.