مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: ارزیابی میزان اثر بخشی درونی و بیرونی دوره‌های آموزشی بخش خصوصی در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه شیراز

دانشکده‌ی علوم تربیتی و روانشناسی

 

پایان‌نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته‌ مدیریت آموزشی

 

ارزیابی میزان اثر بخشی درونی و بیرونی دوره‌های آموزشی بخش خصوصی در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس

 

 

استاد راهنما

دکتر مهدی محمدی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1- کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

١-٢- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

١- ٣-  ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………… 8

١- ٤- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-4-1- هدف کلی………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-4-2- اهداف جزیی……………………………………………………………………………………………………… 11

١- ٥-  سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 12

١-  ٦- تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………. 13

1-6-1- ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-6-2- آموزش……………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-6-3- اثر‌بخشی…………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-6-4- اثر‌بخشی درونی آموزش……………………………………………………………………………………. 13

1-6-5- اثر‌بخشی بیرونی آموزش…………………………………………………………………………………… 14

١-  ٧- تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………… 14

1-7-1- ارزیابی اثربخشی درونی……………………………………………………………………………………. 14

1-7-2- ارزیابی اثربخشی بیرونی…………………………………………………………………………………… 14

1-7-3- دوره‌های آموزشی……………………………………………………………………………………………… 14

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه

الف- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………… 16

٢-١- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-2 – آموزش……………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-3 – تفاوت آموزش و پرورش عمومی و آموزش کارکنان در سازمان……………………………… 19

2-4- آموزش در سازمان‌ها……………………………………………………………………………………………………. 20

2-5-  انواع آموزش در سازمان‌ها…………………………………………………………………………………………. 21

2-5-1- آموزش قبل از خدمت………………………………………………………………………………………. 21

2-5-2- آموزش بدو خدمت……………………………………………………………………………………………. 22

2-5-3- آموزش ضمن خدمت……………………………………………………………………………………….. 22

2-5-4- آموزش بعد از خدمت……………………………………………………………………………………….. 23

2-6- آموزش ضمن خدمت………………………………………………………………………………………………….. 23

2-6-1- اهداف آموزش ضمن خدمت كاركنان……………………………………………………………… 24

2-7- مزایای آموزش كاركنان……………………………………………………………………………………………….. 25

2-8- جایگاه، فلسفه و ضرورت اثربخشی آموزشی در سازمان‌ها………………………………………….. 26

2-9- شاخص‌های اثربخشی آموزش……………………………………………………………………………………… 27

2-10- ضرورت تعیین اثر‌بخشی برنامه‌های آموزشی…………………………………………………………. 28

2-11- اثربخشی……………………………………………………………………………………………………………………. 29

2-11-1- تعریف اثر بخشی……………………………………………………………………………………………. 29

2-11-3- مفهوم اثربخشی آموزشی……………………………………………………………………………….. 31

2-11-4- ارزیابی اثربخشی درونی…………………………………………………………………………………. 33

2-11-5- ارزیابی اثربخشی بیرونی………………………………………………………………………………… 35

2-11-6- تعیین‌ بازده‌ آموزش………………………………………………………………………………………… 36

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

2-11-7- ارتقاء كیفیت‌ آموزش……………………………………………………………………………………… 37

2-11-8- ارزیابی اثر‌بخشی دوره‌های آموزشی………………………………………………………………. 39

2-11-10- عوامل مؤثر براثربخشی برنامه‌های آموزشی……………………………………………….. 41

2-11-11- مؤلفه‌های اثربخشی……………………………………………………………………………………… 42

2-11-12- دیدگاه‌های اثر بخشی………………………………………………………………………………….. 43

2-11-13- رویکردهای موجود به اثربخشی………………………………………………………………….. 44

2-11-13-1- رویکرد مبتنی بر تامین هدف…………………………………………………………… 44

2-11-13-2- رویکرد مبتنی بر تامین منابع سیستم…………………………………………….. 45

2-11-13-3- رویکرد مبتنی بر فرایند درونی………………………………………………………… 45

2-11-13-4- رویکرد عوامل استراتژیک………………………………………………………………….. 46

2-11-13-5- رویکرد ارزشهای رقابتی…………………………………………………………………….. 47

2-11-14- مدلهای اثربخشی آموزش…………………………………………………………………………….. 47

2-11-14-1- مدل فرایندی ارزیابی برنامه های آموزشی……………………………………….. 47

2-11-14-2- مدل هدف مدار تایلر…………………………………………………………………………. 48

2-11-14-3- روش ادیورنه………………………………………………………………………………………. 48

2-11-14-4- روش دفیلیپس………………………………………………………………………………….. 48

2-11-14-5- روش C.I.P.O…………………………………………………………………………………… 49

2-11-14-6- مدل آزمایش اجتماعی……………………………………………………………………… 50

2-11-14-7- روش T.V.S………………………………………………………………………………………. 50

2-11-14-8- روش كرك پاتریك……………………………………………………………………………. 50

2-11-14-8-1- سطح یک ـ واکنش………………………………………………………………… 51

2-11-14-8-2- سطح دوـ یادگیری………………………………………………………………….. 51

2-11-14-8-3- سطح سه ـ رفتار…………………………………………………………………….. 52

2-11-14-8-4- سطح چهارـ نتایج……………………………………………………………………. 53

عنوان …………………………………………………………………………………………………….. صفحه

 

2-11-14-9- مدل ارزشیابی مبتنی بر مدافعه………………………………………………………. 55

2-11-14-10- مدل ورودی ـ فرایند ـ خروجی……………………………………………………. 55

2-11-14- 11- مدل تلفیقی ارزیابی و اثربخشی آموزشی……………………………………. 55

2-11-14- 12- مدل انگیزشی اثربخشی آموزشی نئو…………………………………………… 56

2-11-14- 13- مدل انتقالی اثربخشی بالدوین و فورد…………………………………………. 57

2-11-14- 14- مدل اثربخشی آموزشی ماتیو و مارتین……………………………………….. 57

2-11-14- 15- مدل انتقال هولتون……………………………………………………………………….. 58

2-12- نقش منابع انسانی در صنعت گردشگری………………………………………………………………… 59

2-13- آموزش منابع انسانی در صنعت گردشگری…………………………………………………………….. 60

2-14- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 61

2-14-1- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………….. 62

2-14-2- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………. 63

2-15-  جمع‌بندی………………………………………………………………………………………………………………… 68

2-15-1- جمع‌بندی فصل………………………………………………………………………………………………. 68

 

فصل سوم: روش شناسی

1-3- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 71

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 71

3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………… 72

3 -4-روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………… 72

3-5- ابزارپژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 73

3-5-1- مقیاس اثربخشی درونی……………………………………………………………………………………. 73

3-5-2- مقیاس اثربخشی بیرونی…………………………………………………………………………………… 74

عنوان …………………………………………………………………………………………………….. صفحه

 

3-6- روایی و پایایی………………………………………………………………………………………………………………. 74

3-7- روش‌های جمع‌ آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….. 75

3 – 8 – روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………. 76

 

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 78

4-2- یافته‌های استنباطی…………………………………………………………………………………………………….. 78

4-2-1 سؤال اول……………………………………………………………………………………………………………… 78

4-2-2 سؤال دوم…………………………………………………………………………………………………………….. 79

4-2-3 سؤال سوم……………………………………………………………………………………………………………. 80

4-2-4 سؤال چهارم………………………………………………………………………………………………………… 81

4-2-5 سؤال پنجم………………………………………………………………………………………………………….. 82

4-2-6 سؤال ششم………………………………………………………………………………………………………….. 83

4-2-7 سؤال هفتم………………………………………………………………………………………………………….. 83

4-3- خلاصه­ی یافته­ ها…………………………………………………………………………………………………………. 84

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86

5-1 سؤال اول: اثربخشی درونی دوره‌های آموزشی بخش خصوصی ارائه شده

در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از دیدگاه کارکنان

آموزش دیده به چه میزان است؟………………………………………………………………………………………….. 86

5-2 سؤال دوم: اثربخشی بیرونی دوره‌های آموزشی  بخش خصوصی ارائه شده

در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از دیدگاه

مدیران به چه میزان است؟…………………………………………………………………………………………………… 87

 

عنوان ………………………………………………………………………………………………… صفحه

5-3 سؤال سوم: آیا تفاوت معناداری بین اثربخشی درونی دوره‌های آموزشی

بخش خصوصی ارائه شده در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی

و گردشگری از دیدگاه کارکنان آموزش دیده بر حسب مدرک تحصیلی

آنان وجود دارد؟……………………………………………………………………………………………………………………. 89

5-4 سؤال چهارم: آیا تفاوت معناداری بین اثربخشی درونی دوره‌های آموزشی

بخش خصوصی ارائه شده در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

از دیدگاه کارکنان آموزش دیده وجود دارد؟………………………………………………………………………. 90

5-5 – سؤال پنجم: آیا تفاوت معناداری بین اثربخشی بیرونی دوره‌های آموزش

ی بخش خصوصی ارائه شده در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

کارکنان بر حسب مدرک تحصیلی آنان از دیدگاه مدیران وجود دارد؟……………………………. 91

5-6 سؤال ششم: آیا تفاوت معناداری بین اثربخشی بیرونی دوره‌های آموزشی

کارکنان زن و مرد بخش خصوصی ارائه شده در اداره کل میراث فرهنگی،

صنایع دستی و گردشگری کارکنان از دیدگاه مدیران وجود دارد؟……………………………………. 92

5-7 سؤال هفتم: آیا تفاوت معناداری بین اثربخشی درونی و بیرونی دوره‌های آموزشی

بخش خصوصی ارائه شده در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی

و گردشگری آموزش دیده وجود دارد؟…………………………………………………………………………………. 93

5-8-  نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 94

٥-9- محدودیت‌های پژوهشی………………………………………………………………………………………………. 95

٥-10- محدودیت اجرایی……………………………………………………………………………………………………… 96

٥-11- پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………….. 96

5-12- پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………….. 97

 

فهرست منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………. 98

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………….. 102

 

 

 

فهرست جدول ها

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول شماره 2-1:  وجود تمایزآموزش وپرورش عمومی و آموزش کارکنان………………………….. 20

جدول شماره 3-1. توزیع فراوانی کارکنان نمونه پژوهش بر حسب مدرك تحصیلی

به تفكیک جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………….. 72

جدول شماره 3-2: ارزش عددی گزینه‌های عبارات…………………………………………………………………. 73

جدول شماره 3-3: ارزش عددی گزینه‌های عبارات…………………………………………………………………. 74

جدول شماره 3-4 : طیف ضرایب همبستگی گویه‌ها با نمره كل

مقیاس‌های اثربخشی درونی و بیرونی………………………………………………………………………………………… 75

جدول شماره 3-5:  ضریب آلفای كرونباخ مقیاس‌های اثربخشی درونی و بیرونی…………………. 75

جدول شماره 1-4: مقایسه میانگین كل اثربخشی درونی دوره‌های آموزشی

با سطوح کفایت مطلوب (Q3) و قابل قبول (Q2)…………………………………………………………………….. 79

جدول شماره 2-4: مقایسه میانگین اثربخشی بیرونی دوره‌های آموزشی

با سطوح کفایت مطلوب (Q3) و قابل قبول (Q2)………………………………………………………………………. 80

جدول شماره 4-3: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه جهت مقایسه

اثربخشی درونی دوره‌های آموزشی از دیدگاه کارکنان بر حسب مدرک تحصیلی مختلف…… 81

جدول 4-4. نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه اثربخشی درونی

دوره‌های آموزشی از دیدگاه کارکنان زن و مرد……………………………………………………………………….. 81

جدول شماره 4-5: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه جهت مقایسه

اثربخشی بیرونی دوره‌های آموزشی از دیدگاه مدیران………………………………………………………………. 82

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول 4-6. نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه اثربخشی بیرونی

دوره‌های آموزشی از دیدگاه مدیران…………………………………………………………………………………………… 83

جدول 4-7. نتایج آزمون تی تست وابسته جهت مقایسه اثربخشی

درونی و بیرونی دوره‌های آموزشی……………………………………………………………………………………………… 84

 

 

فهرست شکل ها

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

شکل شماره 1، فرایند سیستمی آموزش. ………………………………………………………………………………… 26

شکل شماره 2، مفاهیم اثربخشی آموزش. ……………………………………………………………………………….. 32

شکل شماره 3. فراگرد آموزش. …………………………………………………………………………………………………. 39

شکل شماره، 4: مدل چهار سطحی کرک پاتریک……………………………………………………………………… 54

 

چکیده

 اهدف این پژوهش، ارزیابی میزان اثر بخشی درونی و بیرونی دوره‌های آموزشی بخش خصوصی در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شیراز آنان بود. روش تحقیق آن از نوع توصیفی ـ پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان و مدیران اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شیراز بود. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری خوشه ای مرحله ای بوده است. ابزار جمع‌ آوری اطلاعات، پرسش‌نامه محقق ساخته مشتمل بر دو بعد اثربخشی بیرونی و درونی بود، که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین افراد نمونه توزیع و جمع‌ آوری گردید. اطلاعات با بهره گرفتن از روش های آمار استنباطی (تی تست تک نمونه‌ای، تی تست مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه) و با کمک نرم افزار spss تحلیل شد. نتایج نشان داد که: 1) کارکنان اثربخشی درونی دوره‌های آموزشی را پایین‌تر از سطح کفایت مطلوب (Q3) ارزیابی نموده‌اند. 2) مدیران اثربخشی بیرونی دوره‌های آموزشی را پایین‌تر از سطح کفایت مطلوب (Q3) ارزیابی نموده‌اند. 3) بین میانگین اثربخشی درونی دوره‌های آموزشی از دیدگاه کارکنان با مدارک تحصیلی مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد. 4) بین میانگین اثربخشی درونی دوره‌های آموزشی از دیدگاه کارکنان زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد. 5) بین میانگین اثربخشی بیرونی دوره‌های آموزشی از دیدگاه مدیران تفاوت معناداری وجود ندارد. 6) بین اثربخشی درونی و بیرونی دوره‌های آموزشی تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

واژگان کلیدی: ارزیابی، آموزش، اثربخشی درونی، اثربخشی بیرونی

 

مقدمه

 

 

1-1- کلیات

 

در محیط متغیر امروزی، موفقیت هر سازمانی مستلزم در اختیار داشتن منابع انسانی ماهر و کارآمد است. رقابت، ساختارهای سازمانی، بازارهای امروزی و بازار نیروی کار به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری بر روی منابع انسانی را به عنوان یک راهبرد ضروری برای مدیران و سازمان، مطرح ساخته است (رینبیرد[1]، 2006).

از جمله مهم‌ترین زمینه‌های سرمایه‌گذاری بر روی منابع انسانی، آموزش است (رای[2]، 2006). با توجه به این مطالب، بیشتر سازمان‌ها، پیش از پیش توجه خود را به دوره‌های آموزشی به منظور بهسازی منابع انسانی خویش معطوف داشته‌اند. نقش آموزش و بازآموزی در سازمان به حدی حائز اهمیت است؛ که آموزش یکی از مهم‌ترین دل مشغولی‌های مدیران و سیاست‌گذاران سازمان‌های اثربخش را تشکیل می‌دهند. از آن جایی که سازمان‌ها، سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای را در زمینه‌ی آموزش انجام می‌دهند، انتظار دارند منافع و دستاوردهای ملموسی به دست آورند. از این رو اهمیت و ضرورت طراحی و اجرای آموزش‌های ضمن خدمت در سازمان‌ها (آموزش کارکنان) به صورت یک امر طبیعی در آمده است، به طوری که همگان بر آن اتفاق نظر دارند. آموزش كاركنان، فرایندی است كه انطباق و سازگاری كاركنان را با محیط متحول سازمان و انطباق بهتر سازمان را با محیط بیرون فراهم می‌آورد. بنابراین سازمان به منظور رسیدن به حد مطلوب اقتصادی و صنعتی، بایستی آموزش نیروی انسانی را در صدر اولویت‌های خود قرار داده و در زمینه تربیت مغزهای متفكر و مبتكر سرمایه‌گذاری كند. از این رو برنامه‌ریزی‌های بزرگ و فراگیر را باید بر پایه اندیشه‌های نو، آفریننده، پویا، پر توان و نگرش‌های سازنده، دیدگاه‌های تازه و تعهد و دلبستگی ژرف منابع انسانی در سازمان‌ها بنا نهاد (جعفری، 1380). با وجود این، آن چه در طراحی و اجرای آموزش اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند، ارزیابی این نوع آموزش‌هاست؛ تا بتوان از نتایج به دست آمده، آموزش‌های تکمیلی و جهت‌داری را در اثربخشی سازمانی طراحی کرد. از این رو فعالیت‌های آموزشی باید به عنوان بخشی جدا نا‌شدنی از هر برنامه‌ی سازمانی، در جهت سازگاری موفقیت آمیز آن سازمان با تحولات آینده باشد. توسعه‌ی انسانی از طریق آموزش به عنوان فرایندی برای بهبود و اعتلای قابلیت و توانایی‌ها، افزایش دانش و آگاهی، و تغییر گرایش و نگرش انسان‌ها، اساسی‌ترین نقش را در بهسازی و توسعه‌ی سرمایه‌های انسانی در سازمان ایفا می‌کند (سید جوادین، 1387).

می‌توان اذعان داشت که از جمله سازمان‌هایی که می‌تواند  نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشورهای مختلف جهان داشته باشد، سازمان گردشگری است که با رشد صنعت گردشگری مکان‌های دیدنی برای مسافران به سرعت در حال افزایش است. لذا ضرورت آموزش به صورت یک امر طبیعی و حیاتی برای صنعت جهانگردی درآمده است. بنابراین، ارزیابی اثربخشی سیستم آموزش در این صنعت از ابعاد مختلف می‌تواند به عنوان گامی مؤثر در جهت تضمین و توسعه اثربخشی آن به حساب آید.

 

[1] Rainbird

[2] Rea

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 121

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.