مهندسی فناوری اطلاعات

پایان نامه ارشد رشته فناوری اطلاعات : امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات 

گرایش : تجارت الکترونیک

عنوان : امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران 

دانشكده آموزشهای الکترونیکی 

پایان نامه كارشناسی ارشد در رشته مهندسی فناوری اطلاعات

(تجارت الکترونیک)

 

امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران 

استاد راهنما:

دكتر فریدون شعبانی نیا

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف كلی این تحقیق بررسی امكان كاربرد یادگیری سیار در مدارس در مقطع ابتدایی می باشد. این تحقیق برمبنای هدف، كاربردی و از نوع توسعه ای، از نوع توصیفی- پیمایشی است. در بخش امکان سنجی، امکان استفاده از اینترنت سیار و سیم کارت های برندهای مختلف بررسی گردید که شرکت مبین نت با ضریب نفوذ 70% و شرکت ایرانسل به دلیل قیمت و آنتن دهی مناسب، بهترین نتیجه را کسب نموند. در بخش ارائه مدل، جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسانی است كه در رشته مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده اند و در سال 92-1391 در آموزش و پرورش مشغول به خدمت بوده اند. برای گردآوری داده ها از بررسی اسنادی، پرسشنامه و مصاحبه، و برای مطالعه جامعه از سرشماری استفاده شد. حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران 65 محاسبه شد. ضریب آلفای كرونباخ برای قسمتهای مختلف پرسشنامه با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS Win19 درحدود 74 % به دست آمد. آزمون ناپارامتریک فریدمن برای مقایسه و رتبه بندی سیستم های آموزشی سنتی و هوشمند و مدرسه هوشمند سامسونگ که از یادگیری سیار در آن استفاده شده است، انتخاب گردید. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون مولفه های سیستم سامسونگ رتبه بهتری را نسبت به دو سیستم دیگر کسب نموند و در نتیجه از این سیستم در طراحی مدل پیشنهادی استفاده گردید. در نهایت از آزمون دوجمله ای برای مقایسه مدل پیشنهادی با استاندارد ها استفاده شد که با توجه به نتایج حاصله فرضیه “مولفه های مدل پیشنهادی در سطح مطلوب است” تایید شد.

 فهرست مطالب

عنوان                                                            صفحه

فصل اول: مقدمه و طرح مسئله

1-1مقدمه                                                                  1

1-2بیان مسئله و ضرورت تحقیق                                       2

1-3اهداف تحقیق        3

1-4سوالات یا فرضیه های تحقیق                                        4

1-5کلمات کلیدی        4

1-5-1یادگیری الکترونیکی                                              4

2-5-1مدرسه هوشمند      4

3-5-1یادگیری سیار    5

4-5-1مدل هدف مدار تایلر                                              6

6-1سازماندهی پایان نامه                                                  7

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

1-2مقدمه        9

2-2یادگیری الکترونیکی                                                  9

3-2استانداردهای یادگیری الکترونیکی                                 10

1-3-2کمیته صنعت حمل و نقل هوایی (AICC)              11

2-3-2مدل مرجع شیء محتوای قابل اشتراک      11

3-3-2كنسرسیوم جهانی آی ام اس           12

2-4ابزارهای یادگیری الکترونیکی        12

2-4-1 نرم افزارهای یادگیری الکترونیکی         13

2-4-2 سخت افزارهای یادگیری الکترونیکی         15

5-2 شبکه های رایانه ای        16

عنوان                                               صفحه

2-6 محتوای آموزشی        16

2-6-1 اشیای آموزشی        16

2-6-2 ابر داده    17

2-7 عناصر، مولفه های اصلی یادگیری سیار 18

2-7-1 سخت افزار یادگیری سیار 18

2-7-2 نرم افزار یادگیری سیار 19

2-7-3شبکه های مورد نیاز در یادگیری سیار 19

8-2نسل های تکنولوژی سیار 20

2-9عبارات یادگیری سیار 21

2-10انواع مدل های اجرایی برنامه های یادگیری سیار…….. 27

2-10-1مدل دستگاه شخصی خود را بیاورید. 27

2-10-2یک لپ تاپ برای هر کودک      27

2-11وضعیت یادگیری سیار در کشورهای مختلف جهان. 30

2-11-1یادگیری سیار در امریکای لاتین      31

2-11-2یادگیری سیار در آفریقا و خاور میانه. 31

2-11-3یادگیری سیار در اروپا 31

2-11-4یادگیری سیار در شمال امریکا          32

2-11-5یادگیری سیار در آسیا 33

12-2نمونه های پروژه های یادگیری سیار  33

2-12-1پروژه ممث برای آموزش ریاضیات در افریقای جنوبی برای گروه سنی دبستان. 33

2-12-2پروژه یوزا در زمینه ادبیات داستانی در افریقای جنوبی برای گروه سنی جوانان و نوجوانان. 33

2-12-3پروژه بریج آی تی  و امیا-اسمایل در امریکای لاتین.. 34

4-12-2پروژه مبل 21 در امریکای شمالی         35

2-12-5پروژه متن به درس در کشور فیلیپین برای آموزش کودکان خردسال. 35

2-12-6مدارس هوشمند سامسونگ        36

2-12-7آموزش و پرورش کره جنوبی      38

2-13معماری سیستم یادگیری سیار                39

2-13-1معماری سه لایه ای      39

عنوان                                       صفحه

2-13-2یادگیری سیار و سیستم چند عامله  41

3-13-2یادگیری سیار با تاکید بر سطح دشواری محتوای آموزشی…….. 43

فصل سوم: روش تحقیق، بررسی و ارائه مدل پیشنهادی

3-1مقدمه        47

3-2روش تجزیه و تحلیل داده ها                                       47

3-3فراوانی پاسخگویان       48

3-4اطلاعات پرسشنامه      50

3-5بررسی نرمال بودن داده ها   51

3-6سیستم پیشنهادی        53

3-7اهدف آموزشی سیستم یادگیری سیار                             53

3-8وضعیت و موقعیت دستیابی به اهداف                             55

3-8-1محدوده جغرافیایی      55

3-8-2معماری سیستم              56

3-9محتوای آموزشی                                                      60

3-9-1ایجاد محتوای آموزشی……………………….. 60

3-9-2ارائه محتوای آموزشی      61

3-9-3                          تمارین.. 61

3-10شیوه ارزشیابی        62

فصل چهارم: امکان سنجی

4-1مقدمه        65

4-2امکان سنجی        65

4-3نتایج امکان سنجی        ….73

4-4پرسشنامه سیستم پیشنهادی        73

4-5فرضیات           74

4-6روش تجزیه و تحلیل داده ها   74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1مقدمه        77

عنوان                       صفحه

 5-2آموزش و پرورش ایران       77

5-3مقایسه سیستم پیشنهادی با با سایر سیستم ها      ….. 77

5-4مشکلات پیاده سازی یادگیری سیار                               78

5-5نتیجه گیری        79

5-6پیشنهادات            79

فهرست منابع فارسی        81

پیوست 1پرسشنامه میزان موفقیت سیستم آموزشی.. 90

1-1        مقدمه

امروزه روش سنتی آموزش و پرورش در بسیاری از کشور های پیشرفته جای خود را به آموزش و پرورش نوین داده است. روش سنتی آموزش و پرورش معایب و مشکلاتی به همراه داشت. در آموزش سنتی بیشتر بار آموزش به عهده معلم بود که علاوه بر خستگی و فشار زیاد به معلم، باعث می شود که دانش آموز نقش فعالی در کلاس نداشته باشد. در آموزش سنتی معلم آموزشی یکسان را به همه مخاطبین ارائه می کند، در حالی که تمام دانش آموزان در یک سطح قرار ندارند و از نظر سطح توانایی و دانش با هم متفاوت هستند. محتوای آموزشی روی کتاب به صورت متن با تصاویری محدود توجه همه دانش آموزان را جلب نمی کرد و پس از مدتی باعث خستگی دانش آموز می گشت. تعامل و همکاری بین دانش آموزان اندک بود و دانش آموزان سر کلاس درس بیشتر نقش مستمع و شنونده را دارند. انجام تکالیف و تمارین به صورت فردی بود و مشارکتی در بین نبود.

استفاده آموزش و پرورش از فناوری همیشه صورت می گرفته است ولی در چند سال اخیر سرعت بیشتری گرفته است. کشور ما در حال گذر از آموزش و پرورش سنتی مبتنی بر کتاب های چاپی به سمت استفاده از یادگیری الکترونیکی می باشد. در روش نوین آموزش و پرورش، از تکنولوژی و فناوری در امر آموزش استفاده می شود. استفاده از امکاناتی که تکنولوژی در اختیار دانش آموز و معلم قرار می دهد کارایی یادگیری را بالا می برد. با توجه به ویژگی های سیستم های سیار دانش آموزان مشارکت بیشتری در یادگیری دارند و نقش آنها از منفعل به فعال تغییر می کند.

1-2        بیان مسئله و ضرورت تحقیق

دانش  به صورت مستقل ایجاد نمی شود بلکه با ارتباط و تعامل تولید می شود. یادگیری سیار امکان تعامل و ارتباط بین یادگیرنده ها را افزایش می دهد. نیاز محیطهای آموزشی در به روز بودن و از دست ندادن فرصت های ارتقا و پیشرفت از ضروریات می باشد . از این رو توجه به روش های نوین آموزش مهم و قابل توجه می باشد.

آموزش از راه دور، آموزش الکترونیک و یادگیری سیار مزایا و ویژگی هایی دارند که محدودیت های آموزش حضوری را کاهش می دهد. یادگیری الکترونیکی دروازه ورود به یادگیری سیار می باشد. گستردگی دسترسی به وسایل سیار را می توان به عنوان یکی از دلایل استفاده از یادگیری سیار دانست. یادگیری سیار یک روش جدید برای یادگیری است. تمام افراد صرف نظر از اینکه کجا زندگی می کنند و وضعیت و فرهنگ آنها چگونه است حق دارند برای بهبود کیفیت زندگی خود به مواد آموزشی و اطلاعات دسترسی داشته باشند. یادگیری سیار از طریق به کارگیری تکنولوژی های سیار شهروندان سراسر جهان را قادر می سازد تا به اطلاعات مور نیاز خود در هر مکان و زمانی دسترسی داشته باشند.

بعد از روش های حضوری آموزش، استفاده از تکنیکهای یادگیری الکترونیک مورد توجه قرار گرفت ولی با پیشرفت تکنولوژی اینترنت، جهت حرکت به سمت یادگیری سیار با بهره گرفتن از اینترنت برای ایجاد یک شبکه گسترده تر در کلاس و خارج از کلاس بوده است تا یک شبکه گسترده تر از فرصت های آموزشی را بوجود آورد. امروزه بیشتر مردم تلفن همراه خود را به وسیله ای برای پیدا کردن جواب ، جستجو برای اطلاعات ، مطالعه  کتاب الکترونیکی تبدیل کرده اند.

در این تحقیق با ارائه مفاهیم بنیادین یادگیری سیار و شناسایی ملزومات و مزایای یادگیری سیار به منزله ی مرحله ای جدید از آموزش از راه دور و آموزش الکترونیک پرداخته می شود. همچنین به جستجو و بررسی وضعیت یادگیری سیار در جهان و در ادامه در شهر بندر عباس می پردازیم.

1-3        اهداف تحقیق

هدف ما در این تحقیق بررسی موفقیت یا عدم موفقیت سبک جدیدی از آموزش به نام یادگیری سیار به عنوان زیر مجموعه ای از یادگیری الکترونیکی می باشد. استفاده از فناوری نقش زیادی در بهبود و بالا بردن کیفیت آموزش ارائه شده توسط معلم و پیشرفت تحصیلی و عمیق تر شدن یادگیری دانش آموزان داشته است. کشور ما گام های آغازین را در استفاده از فناوری در آموزش کودکان بر می دارد و انتخاب های مختلفی پیش روی خود دارد. روش های مختلف یادگیری الکترونیکی برای نمونه در مدارس هوشمند شهر بندر عباس به کار گرفته شده اند. ما با بهره گرفتن از پرسش نامه موفقیت هر یک از این روش ها را بررسی کردیم و آن را با یادگیری سیار در مدرسه هوشمند سامسونگ مقایسه کرده ایم. در این راستا، ما در این مطالعه هدف زیر را دنبال می کنیم :

ارائه مدل و امکان سنجی کاربرد یادگیری سیار در ایران

1-4        سوالات یا فرضیه­های تحقیق

مزایای یادگیری سیار در مقایسه با دیگر روش های یادگیری چیست؟

چه آثار و پیامدهایی در پی به کارگیری یادگیری سیار به وقوع می پیوندد؟

زیر ساخت های لازم برای تبدیل آموزش سنتی به یادگیری سیار چیست ؟

عوامل موفقیت یادگیری سیار چیست ؟

آیا از نظر اقتصادی ، پیاده سازی یادگیری سیار مقرون به صرفه است ؟

1-5        کلمات کلیدی

1-5-1یادگیری الکترونیکی [1]

یادگیری الکترونیکی اشاره به استفاده از رسانه های الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی سی تی)  در آموزش و پرورش دارد. آموزش الکترونیکی گستره ای شامل تمام اشکال تکنولوژی آموزشی در یادگیری و تدریس است. و به طور کلی شامل آموزش به کمک کامپیوتر، آموزش مجازی، آموزش چند رسانه ای، آموزش مبتنی بر اینترنت و وب ، آموزش آنلاین و … می شود (توانگریان و همکاران، 2004).

1-5-2مدرسه هوشمند[2]

مدرسه هوشمند مدرسه ای است که در آن روند اجرای کلیه فرایند ها اعم از مدیریت، نظارت، کنترل، آموزش، ارزشیابی، اسناد و امور دفتری و ارتباطات مبتنی بر استفاده از فناوری اطلاعات می باشد. این مدرسه دانش آموز محور است و دانش آموز در مدرسه هوشمند نقش یاد گیرنده و یاد دهنده دارد. تاکید بر فراهم ساختن محیط یاد دهی- یادگیری از راهبرد ها و خط مشی های مدرسه هوشمند است.(الگوی سخت افزاری مدارس هوشمند، 1390)

اصول ومبانی هوشمند سازی مدارس ، توسط دیوید پرکینز و همکارانش درپروژه زرو[3] که از سال 1967 در دانشگاه هاروارد برای آموزش بهتر آغاز شد، بر اساس دو اعتقاد زیر بنا شده است:

1- یادگیری نتیجه تفکر است و تفکر خوب از طریق هوشمند سازی مدارس توسط همه دانش ­آموزان قابل آموختن است.

2- آموزش باید شامل درک عمیق باشد و درک عمیق یعنی انعطاف پذیری و استفاده فعال از دانش با کمک فرایند هوشمند سازی مدارس.

این مبانی و اصول، ساختاری برای مدرسه هوشمند ایجاد می­ کند(وب سایت پروژه زرو).

1-5-3یادگیری سیار[4]

یادگیری سیار یک شاخه توسعه یافته از آموزش الکترونیکی است که نسبت به سایر انواع این یادگیری امکان دسترسی به محتوای الکترونیکی و تعامل با سایر افراد حاضر در محیط یادگیری را با سهولت بیشتری برای فراگیران فراهم می سازد (سعیدی پور و همکاران، 1390).

یادگیری سیار عبارت است از آن نوع یادگیری که در هر زمان و مکانی به کمک وسایل رایانه ای و سیار اتفاق بیافتد(احمدی و همکاران، 1391). یادگیری سیار را می توان ترکیبی از دو شکل آموزش “الکترونیک” و “از راه دور” دانست، زیرا در این نوع آموزش همانند آموزش از راه دور میان دانش پژوهان و اساتید فاصله وجود دارد و از سوی دیگر، این آموزش نیز همانند آموزش الکترونیک از طریق فناوری پیشرفته تر و با بهره گرفتن از ابزار های الکترونیکی همراه می شود(یعقوبی و همکاران، 1389).

1-5-4مدل هدف مدار تایلر

رالف تایلر[5] یکی از صاحب نظران برجسته مدل­های تکنیکی، علمی است. تایلر در سال 1949 کتاب اصول اساسی برنامه درسی و آموزشی[6] را منتشر کرد که در آن برای بررسی مسایل برنامه درسی و آموزشی منطقی را ارائه نمود. او یادآور شد که برنامه‌ریزان درسی باید این مراحل را انجام دهند.

  • تعیین اهداف کلی و طبقه بندی اهداف به اهداف جزئی و بیان آنها به گونه ای که قابل اندازه گیری باشند.
  • تعیین موقعیت ها و وضعیت های تحقق اهداف
  • ارزشیابی

 تایلر یادآوری کرد که باید برنامه‌ریزان درسی هدف­های کلی را بر اساس گردآوری اطلاعات از سه منبع: ماده درسی، یاد گیرنده و جامعه تعیین کنند.

در این الگو فرایند ارزشیابی، فرایند تعیین میزان تحقق هدف های آموزشی است و اساس این نظر آن است که هدف ‌های آموزشی در واقع بیانگر تغییراتی هستند که باید در رفتار یاد گیرنده به وجود آید.

ارزشیابی در این مدل با مقایسه ‌ نتایج مورد انتظار و نتایج واقعی انجام می گیرد . در واقع در این روش كوشش می شود تا نشان داده شود مقاصد تا چه اندازه تحقق یافته اند. نتایج بدست آمده از ارزشیابی مبتنی بر هدف را می توان برای اصلاح و تجدید نظر در مقاصد یا هدفهای فعالیت آموزشی ، یا روش و تدابیری كه برای سنجش تحقق مقاصد یا هدف ها بكار رفته اند مورد استفاده قرار داد. با بهره گرفتن از مدل تایلر به بیان اهداف کلی و جزئی و رفتاری می پردازد. سپس موقعیت ها و چگونگی پیاده سازی سیستم را برای نائل شدن به اهداف بیان می کند. سپس شیوه ارزشیابی را بیان می شود.( نوبخت، 1391)

1-6        سازماندهی پایان­نامه

فصل دوم   ابتدا درباره یادگیری الکترونیکی و استانداردهای آن صحبت می کنیم. سپس به ابزارها  و اجزا و عناصر آن می پردازیم. در ادامه یادگیری سیار و مولفه ها و عبارات آن شرح داده می شود. سپس خلاصه­ای از وضعیت یادگیری سیار در مدارس کشور ها و قاره های مختلف بیان می شود. انواع مدل های پیاده سازی سیستم یادگیری سیار در مدارس بیان می شود. سپس نمونه های موفق پروژه های یادگیری سیار را که به اجرا در آمده است، معرفی می کنیم. در ادامه معمای های مختلف ارائه شده برای سیستم یادگیری سیار معرفی می شوند.

فصل سوم    روش تحقیق و جامعه آماری ، نمونه ی مورد نظر در این تحقیق ، ابزار و موارد مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات مستند و در انتها روش آماری که برای پاسخ گویی به سؤالات تحقیق انتخاب نموده ایم ارائه می شود.

فصل چهارم    نتایج عملیات آماری و اطلاعات استخراج و جمع آوری شده و ارائه ی طبقه بندی شده و ارائه جدول هل و نمودار ها همه به منظور پاسخ صریح و مشخص به سئوال پژوهش

فصل پنجم   نتایج حاصله را به صورت مستند با سایر نتایج موجود در فصل دوم و ادبیات ایجاد شده توسط سایر محققین مقایسه و نتیجه گری لازم در امکان سنجی اقدامات و الگوی پیشنهادی یادگیری سیار در ایران را مورد بحث قرار می دهیم و سپس مشکلات و محدودیت های انجام پژوهش حاضر را بیان می کنیم و در پایان هم پیشنهادات کاربردی و پژوهشی برگرفته از نتایج  تحقیق را می آوریم.

تعداد صفحه :113

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.