مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه ارشد رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام : بررسی اثر سطوح مختلف ال- کارنیتین ، متیونین و لیزین

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام

با عنوان : بررسی اثر سطوح مختلف ال- کارنیتین ، متیونین و لیزین

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده علوم کشاورزی

گروه علوم دامی

پایان نامه جهت دریافت مدرك كارشناسی ارشد  (MSc)

در رشته علوم دامی- گرایش تغذیه دام

عنوان:

بررسی اثر سطوح مختلف ال- کارنیتین ، متیونین و لیزین بر عملکرد تولید مثلی اردک بومی گیلان

استاد راهنما

دکتر مهرداد بویه

استاد مشاور

دکتر افشین زاهدی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده فارسی

فصل اول: مقدمه

1-1- خصوصیات عمومی اردک

1-2- نژادهای اهلی اردک

1-3- جایگاه اردک

1-4- ضرورت تحقیق

1-5- اهداف تحقیق

فصل دوم: مرور منابع                                                                                                                                                      

2-1- خواص شیمیایی ال-کارنیتین

2-2- ال-کارنیتین در مواد غذایی

2-3- فرم های تجاری ال– کارنیتین

2-4-جذب، انتقال و دفع

2-4-1- جذب

2-4-2- انتقال

2-4-3- دفع

2-5- سنتزال– کارنیتین

2-6- متابولیسم ال– کارنیتین

2-7- محافظت و تنظیم تعادل غشای سلولی

2-8- ایمنی

2-8-1- ایمنی ذاتی

2-8-2-ایمنی اکتسابی

2-8-3- ایمنی هومورال                                                                                                                                                                                        

2-8-4- ایمنی سلولی                                                                                                          

2-9- اثرات ال-کارنیتین روی سیستم ایمنی

2-10- کمبود ال – کارنیتین

2-10-1- اختلالات اولیه

2-10-2- اختلالات ثانویه

2-11- اثرات جانبی ال– کارنیتین

2-12- فوائد استفاده از ال– کارنیتین در گونه های مختلف

2-12-1- نوزاد حیوانات

2 – 12 – 2 – نشخوار کنندگان

2-12-3-ماهی

2-12-4- انسان

2-13- ال- کارنیتین در تغذیه طیور

2-13-1 – ال– کارنیتین در تغذیه خروسها                                                                                                          

2 – 13 – 2 – ال -کارنیتین در تغذیه مرغان مادر گوشتی

2-13-3 – ال – کارنیتین در تغذیه مرغان تخمگذار

2-14- پروتئین و اسیدآمینه

2-14-1- تعریف

2-14-2- بیان حداقل احتیاجات اسیدآمینه­ها                                                                          

2-15- عوامل مؤثر بر نیاز طیور به اسیدآمینه­ها                                                                                                                                                      

2-15-1- عوامل مؤثر بر مصرف خوراک

2-15-1-1- تنش ایمونولوژیکی

2-15-1-2- دمای محیط

2-15-1-3- گونه طیور

2-15-1-4- جنس طیور

2-15-1-5- سن طیور

2-15-2-عوامل جیره­ای

2-15-2-1- سطح پروتئین جیره

2-15-2-2- سطح انرژی جیره

2-15-2-3- عدم توازن اسیدآمینه ها

2-15-2-4- اثرات ویتامین و کوکسیدیواستات­ها

2-15-2-5- آنتاگونیسم                                                                                                                                                              

2-15-2-6- پراکسیداسیون اسید چرب

2-15-2-7- عوامل ضد تغذیه­ای

2-15-2-8- افزودنی­ها

2-16- اثرات کمبود پروتئین و اسیدآمینه­ها در طیور                                                                                                      

2-17- اثرات نامطلوب اسیدآمینه ها

2-17-1- اثرات متقابل اسیدآمینه­ها

2-17-2- عدم توازن اسیدآمینه­ها

2-17-3- سمیت اسیدآمینه­ها

2-18- ترتیب محدودیت اسیدآمینه ها

2-19- اسیدآمینه ها سنتتیک در تغذیه طیور

2-20- لیزین

2-21-1- لیزین مواد خوراکی

2 – 21 – 2 – قابلیت دسترسی لیزین مواد خوراکی مختلف

2 – 21 – 3 – عوامل مرثر بر قابلیت دسترسی لیزین

2-21-4-1– نحوه خوراک دادن

2-21-4-2– میزان حرارت خوراک در فرایند تولید

2-21-4-3– اثر مواد معدنی

2-21-4-4– استرس ایمنولوژیکی

2-21-4-5– دمای محیط                                                                                                                                        

2-21-4-6– جنس

2-22- متیونین

2-22-1- متیونین در جیره طیور

2-22-2- بررسی متابولیسم متیونین

2-22-3- اثر تغذیه اسیدآمینه ها گوگرددار بر عملکرد جوجه هایگوشتی                                                                                                      

2-22-3-1- اثر متیونین بر رشد و عملکرد

2-22-3-2- اثر متیونین روی ترکیب لاشه

2-22-3-3- اثر متیونین روی افزایش وزن

2-22-3-4- اثر متیونین روی مصرف غذا و ضریب تبدیل غذا

فصل سوم: مواد و روش ها                                                                                                                                                  

3-1- زمان، محل اجرای آزمایش

3-2- آماده سازی جایگاه

3-3- مدیریت پرورش اردک

3-3- 1- تهیه اردک مولد نر وماده واختصاص آنها به واحدهای آزمایشی

3-3- 2- کنترل روزانه

3-4- تهیه جیره های غذایی

3-5- صفات مورد اندازه گیری                                                                              

3-5-1- محاسبه درصد تولید تخم

3-5-2- محاسبه متوسط وزن تخم

3-5-3- اندازه گیری خوراک مصرفی                                                                                                                                

3-5-4- محاسبه ضریب تبدیل غذایی

3-5-5- تعیین باروری وخاصیت جوجه درآوری

3-5-6- محاسبه درصد تلفات

3-6-طرح آزمایشی،تیمارهاومدل آماری

فصل چهارم: نتایج

4-1- نتایج عملکرد وخصوصیات تخم اردک بومی

4-1-1- هفته اول                                                                                                                                                                                                    

4-1-2- هفته دوم                                            

4-1-3- هفته سوم

4-1-4- هفته چهارم

4-1- 5-هفته پنجم

4-1- 6-هفته ششم

4-1-7-هفته هفتم

4-1-8- کل دوره

4-1-9-باروری وجوجه درآوری

4-2- تأثیر ال­کارنتین وسطوح اضافی متیونین – لیزین جیره برفراسنجه های خونی

4-2-1- گلوکز

4-2- 2- اسیداوریک

4-2- 3- کلسترول

4-2- 4- تری گلیسرید                                                                                                                                                                                  

4-2-5- HDL

4-2- 6- LDL

4-2- 7- پروتئین

4-2-8- آلبومین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4-2-9-گلوبولین

4-2-10- SGOT

4-2-11- SGPT

فصل پنجم: بحث

5-1- عملکرد وخصوصیات تخم اردک

5-1-1- متوسط خوراک مصرفی هفته های مختلف وکل دوره

5-1- 2- تعداد تخم

5-1-3- وزن تخم                                                                                                                                                                                

5-1-4- درصد تولید تخم

5-1-5- متوسط وزن تخم

5-1-6- ضریب تبدیل

5-2- خصوصیات تولید مثلی تخم اردک

5- 2- 1- باروری

5-2- 2- جوجه درآوری

5-3- متابولیت های خونی

5-3-1- گلوکز                                                                                                                                                                                

5-3-2- کلسترول

5-3-3- تری گلیسرید

5-3-4- لیپوپروتئین های خونی

5-4- نتیجه گیری

5-5- پیشنهادات  

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف ال­کارنتین ،متیونین ولیزین بر عملکرد تولید مثلی اردک بومی گیلان انجام گرفت ، در این آزمایش از 180 قطعه اردک مولد بومی از هر دو جنس در قالب طرح کاملا” تصادفی به روش فاکتوریل 3×3 شامل ( سه سطح ال­ کارنتین × سه سطح متیونین ولیزین ) با 4 تکرار و 5 قطعه اردک در هر تکرار استفاده شد مصرف خوراک تیمارهای آزمایشی در طول هفته ثبت گردید ونیز تخم اردک به صورت هفتگی جمع و وزن می شد . هفته پایانی تخم ها جمع و برای محاسبه میزان جوجه درآوری و نیز باروری در دستگاه گذاشته شد. برای اندازه گیری فراسنجه های خونی در پایان دوره از ورید بال نمونه گیری خون بعمل آمد.نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد سطوح ال کارنتین و افزایش متیونین ولیزین تاثیر معنی داری برروی دان مصرفی نداشت(p>0/05)، اما تأثیر تیمارها باعث تفاوت معنی داری در کل دوره شد (p<0/05).این دو عامل تأثیر معنی داری برروی تعداد تخم در کل دوره گذاشتند بطوریکه با افزایش ال کارنتین و متیونین- لیزین تعداد تخم افزایش یافت(p<0/05). ال­­کارنتین و متیونین ولیزین تأثیر معنی داری بر روی ضریب تبدیل نداشت (p>0/05).در بررسی وزن تخم افزایش متیونین ولیزین باعث بروز اختلاف معنی داری گردید بطوریکه در سطح 20 درصد وزن بیشتر افزایش نشان داد (p<0/05) ، در بررسی تیمارها نیز تیمار 9 اختلاف معنی داری با شاهد داشته و بالاترین عدد را به خود اختصاص داده است.

واژگان کلیدی: ال-کارنیتین، لیزین- متیونین، اردک بومی

مقدمه:

     امروزه باگسترش صنعت پرورش طیور، اردک جایگاه ویژه ای در این میان داشته و هم اکنون نیز نگرش خاصی به این مقوله وجود دارد. پرورش آسان ، مقاومت نسبی این پرنده به شرایط متغیر و متفاوت آب وهوایی و برخی بیماریهای خاص و از همه مهم تر عدم نیاز به بررسی جیره ای که البته بیشتر در بحث پرورش سنتی به آن توجه می شود ، از جمله مواردی است که رغبت به نگهداری سنتی و صنعتی اردک را با دیدگاهی خاص مواجه میسازد . درصنعت تولید گوشت طیور ، گوشت اردک حدود 7/1 درصد تولید را به خود اختصاص داده است(مجله دنیای کشت و صنعت ، 1390 ) که عمدتا” در آسیای شرقی ( چین، تایوان و ویتنام) تولید می شود . از اردک به غیر از گوشت محصولات دیگر هم مانند تخم های خوراکی ، کبد چرب ، کرک و پر بدست می آید که از نظر اقتصادی مهم هستند.

خصوصیات عمومی اردک: -1-1

     اردک پرنده ای با بدن کشیده وپاهای کوتاه است،که باعث می شود بدنش نزدیک زمین قرار گیرد . اردک از پرندگان نوک پهنی است که در جانور شناسی به آن ها لامیلورستر 1 می گویند درازا وحجم بال اردک نسبت به سایر طیور متوسط است واردک اهلی بدین دلیل به خوبی نمی تواند پرواز کند . حرارت طبیعی بدن اردک 7/40درجه سانتی گراد وتعداد نبض به طور متوسط ۳۱۲ دفعه در دقیقه وتعداد تنفس ۱۶ – ۲۸ بار در دقیقه می باشد . سر بزرگ وقطر منقار آن در بالا وپایین کم است . بدنی ترتیب از اتصال منقار به یکدیگر برجستگی خاصی از نیمرخ در آن ها دیده نمی شود . حجم منقار در اردک ها نسبت به سایر طیور وبخصوص غاز زیادتر بوده وسطح بیشتری را نسبت به سر وجثه حیوان اشغال می کند . منقار در محل اتصال به سر نازک تر از قسمت آزاد است . از این رو تقریباً به صورت یک بیلچه در آمده است . منقار از غشای صاف وهمواره پوشیده شده است که لبه آن از یک قسمت شاخی پوشیده می شود . زبان در اردک قوی وعضلانی است وغدد چشائی فراوانی دارد که به وسیله آن ها تا اندازه ای طعم مواد غذائی را حس می کند . گردن اردک کوتاه وقطر آن متوسط است . پرها تمام بدن اردک ها را پوشانیده وغشای ضخیمی را در روی پوست تشکیل می دهد . این پرها به خوبی روغنی شده اند واین امر مانع از رسیدن آب ورطوبت به بدن می گردد

1-2- نژادهای اهلی اردک:

نژادهای متعددی از اردک اهلی در جهان وجود دارد که این نژادها به گروه های گوشتی ، تخمگذار ، دو منظوره وتزیینی تقسیم می شوند ودر این جا به معرفی این نژادها می پردازیم

1) نژادپکین1: اولین بار در سال ۱۸۷۳ به عنوان یک نژاد مشخص معرفی شده است منشا این نژاد کشور چین است در حال حاضر بیشتر مزارع پرورش اردک گوشتی در آمریکا از این نژاد استفاده می کنند . وزن اردک نر بالغ در حدود ۴ تا 5/4 کیلوگرم واردک ماده بالغ 6/3 تا ۴ کیلو گرم است . این نژاد تخمگذار خوبی نیز هست به طوری که سالیانه بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ عدد تخم می گذارد ووزن هر یک عدد تخم آن در حدود ۸۵ گرم بوده ورنگ پوسته آن سفید کرمی ویا سبز فام است . این نژاد دارای بدنی کشیده وسینه ای پهن بوده ورنگ آن سفید کرمی ورنگ پوست آن زرد ورنگ منقار وپاها پرتقالی است . وجه تمایز اردک نر از ماده ، وجود دو پر کوچک تابیده در منتهای الیه دم است . امتداد بدن از شانه به طرف پشت ، شیب دار بوده ودر حقیقت قسمت انتهایی بدن ودم نزدیک زمین قرار گرفته است . این طرز ساختمان بدن وهمچنین طرز راه رفتن ،پرنده را شبیه به پنگوئن ها می سازد . طرز ساختمان بدن سبب شده است که حیوان نتواند به آسانی بر روی زمین جفتگیری کند از این رو برای جفتگیری باید در آب برود.. بهترین سن برای عرضه در بازار سن ۸ تا ۱۲ هفتگی است ودر این سن وزن اردک بین ۲ تا ۳ کیلوگرم خواهد بود ، وپس ازآن بتدریج از کیفیت گوشت کاسته می شود .این نژاد آرام بوده وشرایط محیطی را بخوبی تحمل می کند، ودر مقایسه با سایر نژادها از بال کوچک تری برخوردار است وزیباتر به نظر می رسد اردک ماده آن علاقه چندانی به خوابیدن بر روی تخم ندارد.

2) نژاد روئن2 : منشا این نژاد شهر روئن درایالت نرماندی فرانسه است که نام نژاد نیز از نام آن گرفته شده است واین نژاد تا حدودی شبیه نژاد پکین است . این نژاد در اصل از نژاد اردک وحشی مالارد منشعب شده واردک نر آن دارای بال وپرهای زیبای آبی وسبز وسیاه است ودر لابلای آن خطوطی سفید قرار دارند . وزن اردک نر در حدود 5/4 کیلوگرم ووزن اردک ماده ۴ کیلو گرم است . از نظر رنگ ، نر وماده در این نژاد اختلاف دارند ورنگ نرها زیباتر از رنگ ماده ها می باشد . جثه نرها نیز از جثه ماده ها بزرگ تر است .رنگ اردک ماده سفید وقهوه ای روشن است وپاها ومنقار به رنگ پرتقالی وپوست به رنگ زرد است واردک ماده آن علاقه چندانی به خوابیدن بر روی تخم ندارد .ماده اردک ها سالیانه ۸۰ عدد تخم می گذارند که رنگ پوسته تخم خاکستری آبی فام تا سبز می باشد . گوشت شان بسیار لذیذ وخوش خوراک است  

1- Peck

2- Rouen

3) نژاد ایلسبوری1: اردکی تنبل وسنگین وزن از اردک های نژاد گوشتی است که منشا آن دره ایلسبوری در حومه شهر لندن در انگلیس است ، ووزن اردک نر آن در حدود 5/4 کیلوگرم ووزن اردک ماده در حدود ۴ کیلوگرم است این نژاد برای تولید گوشت مناسب است . اردک ایلسبوری منقاری بلند ، راست وبه رنگ سفید صورتی فام ، وپاهای پرتقالی رنگ دارد و برخلاف رنگ پوست سایر نژادهای اردک که معمولاً زرد است رنگ پوست اردک ایلسبوری سفید است میزان تولید تخم آن سالیانه در حدود یکصد عدد تخم است

4) نژاد آنکونا2: این اردک جزو نژادهای گوشتی است ومعمولاً جوجه های آن به رنگ شوکولاتی وسفید واردک های بالغ به رنگ سیاه وسفید اند . سر وگردن وسینه معمولاً به رنگ سفید وباقی اجزای بدن به رنگ سیاه است .

5) نژاد خالدار استرالیایی: این نژاد در سال ۱۹۲۰ میلادی در آمریکا بوجود آمد ودر سال ۱۹۲۸ برای اولین بار به نمایش گذاشته شد ، این نژاد از تلاقی نژادهای مالارد ، دم دراز وکال وبرخی نژادهای خالدار از گله های اردک وحشی استرالیایی بوجود آمد . اندازه جثه این اردک ها حد واسطی بین گونه مالارد نوک دراز وگونه کال نوک کوتاه می باشد . وزن اردک نر آن یک کیلو تا 2/1 کیلوگرم واردک ماده بین ۸۷۰ گرم تا ۱۰۵۷ گرم می باشد . این نژاد از لحاظ رنگ واریته های مختلفی نظیر : سرسبز ، سر آبی وسر نقره ای دارد . اردک خالدار استرالیایی تخمگذار خوب ومادری ممتازاست جوجه اردک های بسیار فرز وچالاکی دارد واز لحاظ قدرت پرواز همانند نژاد کال پرندگانی توانا هستند.      

1ـ3 ـ جایگاه اردک:

     اردک از حیواناتی به شمار می رود که علاقه زیادی به آب دارد وبسیاری گمان می کنند که زندگی در خشکی برای حیوان با لذت ورضایت همراه نیست . ولی باید دانست که برخلاف تصور ، تجربه نشان داده است که اردک خیلی زود به تغییر محیط ووضع موجود عادت کرده وبه آسانی قادر است کمبود آب ودریاچه وامثال آن را با مراتع وعلف زارهای سبز وخرم جبران نموده وحتی پرورش به طریقه بسته را به نحوی که در مویر سایر طیور اهلی جریان دارد به آسانی وخوبی تحمل نماید . در مورد ساختمان جایگاه ولانه اردک ها شرایط واصولی که برای مرغداری ها باید در نظر گرفته شود عیناً جهت لانه های اردک قابل اجرا می باشد ، منتهی باید در نظر داشت ، چون اردک ها عادت دارند تمام مدت شب وروز را در هوای آزاد زندگی کنند ودائماً در حال حرکت وفعالیت باشند لذا باید سعی شود تا حد امکان محوطه های محصور ووسیع وبزرگی را در جلوی هر لانه برای اردک ها اختصاص داد که حیوانات بتوانند در مواقع لزوم از جایگاه های خود خارج شده ودر آن قسمت به جست وخیز بپردازند

1-4- ضرورت تحقیق:

از آنجا که تحقیقات کافی تغذیه ای به منظور افزایش عملکرد وبازده تولید مثلی اردک بومی ایران صورت نگرفته است ، در این تحقیق دو آمینو اسید اصلی محدود کننده جیره های طیور یعنی متیونین ولیزین وهمچنین ال کارنتین به عنوان بهبود دهنده متابولیزم انرژی در جیره اردکهای بومی مورد بررسی قرار گرفته واثر آنها برصفات عملکردی وبه ویژه تولید مثلی وهمچنین تأثیر بربرخی فراسنجه های خونی ارزیابی گردیده است.

1-5- اهداف تحقیق:

1 بررسی تاثیراستفاده ازسطوح مختلف ال کارنتین ومتیونین ولیزین بروزن بدن ، نطفه داری، جوجه درآوری ووزن جوجه یکروزه اردک بومی گیلان

2- انتخاب وتعیین مناسب ترین سطح استفاده از الکارنتین ومتیونین ولیزین در جیره اردک های بومی گیلان

تعداد صفحه :130

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.