مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه ارشد رشته علوم دامی : اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام

با عنوان :  اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده علوم کشاورزی

گروه علوم دامی

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (MSc) در رشته علوم دامی- گرایش تغذیه دام

اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، سیستم ایمنی، وکمیّت و کیفیت لاشه جوجه‌های گوشتی

استاد راهنما

دکتر علیرضا صیداوی

استاد مشاور

دکتر محمد داداش بیکی

دکتر یداله اسدپور

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

به‌منظور بررسی اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، سیستم ایمنی، وکمیّت و کیفیت لاشه جوجه‌های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل انجام شد. برای این منظور 270 جوجه یک روزه نر، سویه راس 308 در نه تیمار قرار گرفتند: تیمار اول: بدون پودر رزماری و ویتامین E، تیمار دوم: بدون پودر رزماری به همراه صد میلی‌گرم در کیلوگرم ویتامین E، تیمار سوم: بدون پودر رزماری به همراه دویست میلی‌گرم در کیلوگرم ویتامین E، تیمار چهارم: نیم درصد پودر رزماری و بدون ویتامین E، تیمار پنجم: نیم درصد پودر رزماری به همراه صد میلی‌گرم در کیلوگرم ویتامین E، تیمار ششم: نیم درصد پودر رزماری به همراه دویست میلی‌گرم در کیلوگرم ویتامین E، تیمار هفتم: یک درصد پودر رزماری و بدون ویتامین E، تیمار هشتم: یک درصد پودر رزماری به همراه صد میلی‌گرم در کیلوگرم ویتامین E، تیمار نهم: یک درصد پودر رزماری به همراه دویست میلی‌گرم در کیلوگرم ویتامین E. نتایج نشان داد که پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد جوجه‌های گوشتی دوره آغازین اثری نداشتند (05/0<P)؛ اما سطح نیم درصد پودر رزماری و سطح دویست میلی‌گرم در کیلوگرم ویتامین E بر عملکرد جوجه‌های گوشتی دوره پایانی و پایان دوره موثر بودند (05/0<P). پودر رزماری بر عرض دوازدهه، وزن، وزن نسبی‌ و طول ژژنوم، طول و عرض کولون، وزن و وزن نسبی راست روده راست تاثیر معنی‌داری داشت (05/0≥P). ویتامین E بر عرض دوازدهه و طول راست روده راست تاثیر معنی‌داری داشت (05/0≥P). پودر رزماری بر وزن یک جوجه در مقایسه با شاهد تاثیری نداشت (05/0<P)، اما سطح نیم درصد پودر رزماری وزن یک جوجه را به‌طور معنی‌داری نسبت به سطح یک درصد پودر رزماری افزایش داد (05/0≥P). دویست میلی‌گرم در کیلوگرم ویتامین E به‌طور معنی‌داری وزن یک جوجه‌ را نسبت به شاهد افزایش داد (05/0≥P) رزماری بر پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تاثیری نداشت (05/0<P)؛ ولی ویتامین E بر پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی نسبت به SRBC موثر بود (05/0≥P). نتایج نشان داد که پودر رزماری و ویتامین E بر سطح اسید اوریک و آلبومین و گلوبولین سرم خون جوجه‌های گوشتی تاثیر داشتند (05/0≥P)؛ اما بر سطح کلسترول، تری‌گلیسیرید، VLDL، HDL، LDL، LDL/HDL، SGOT، SGPT، اسید اوریک، پروتیین کل، آلبومین و گلوبولین تاثیری نداشتند (05/0<P). اگرچه ویتامین E و پودر رزماری بر میزان تولید اسید تیوباربیتوریک در هفته اول تاثیری نداشتند (05/0<P)؛ اما سطوح نیم درصد پودر رزماری و دویست میلی‌گرم در کیلوگرم ویتامین E توانستند مقدار اکسیداسیون گوشت و تولید TBA را در روزهای صفر، چهارم و چهاردهم بطور معنی‌داری کاهش دهند (05/0≥P).

کلمات کلیدی: جوجه‌های گوشتی، پودر رزماری، ویتامین E، عملکرد، فراسنجه‌های خونی، سیستم ایمنی، کمیّت، کیفیّت

فصل اول. 1

مقدمه. 1

1-1 اهمیّت دامپروری در ایران و جهان. 2

1-2 اهمیّت طیور در زندگی بشر. 2

1-3 اهمیّت، جایگاه و آمار صنعت طیور در ایران و جهان. 2

1-4 جایگاه رزماری و ویتامین E در تغذیه طیور. 3

1-5 بیان مساله. 4

1-6 اهداف تحقیق. 5

فصل دوم. 6

بررسی منابع. 6

2-1 کیفیّت گوشت.. 7

2-2 پراکسیداسیون چربی. 8

2-2-1 مرحله آغازین. 8

2-2-2 مرحله انتشار. 9

2-2-3 مرحله پایانی. 9

2-3 فاکتورهای موثر در پراکسیداسیون گوشت و فرآورده‌های گوشت.. 10

2-3-1 نقش آهن در پراکسیداسیون چربی. 11

2-3-2 اکسیداسیون میوگلوبین در غذاهای گوشتی. 12

2-3-3 نقش اکسی‌میوگلوبین در اکسیداسیون چربی. 13

2-3-4 نقش مت‌میوگلوبین در اکسیداسیون چربی. 13

2-3-5 نقش فریل‌میوگلوبین در اکسیداسیون چربی. 13

2-4 آنتی‌اکسیدان‌ها 14

2-5 آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی. 14

2-5-1 اکلیل کوهی (رزماری) 15

2-5-1-1 اثرات سیتو توکسیک رزماری.. 16

2-5-1-2 اثر رزماری بر کیفیّت میکروبی گوشت.. 16

2-5-1-3 اثر آنتیاکسیدانی رزماری.. 16

2-5-2 ویتامین E. 17

2-5-2-1 اثرات ویتامین E. 17

2-6 اثر رزماری و ویتامین E بر کیفیّت و اکسیداسیون گوشت.. 18

2-7 اثر فارماکولوژیک رزماری.. 21

2-8 اثر رزماری بر عملکرد جوجه‌های گوشتی. 21

2-9 اثر ویتامین E بر سیستم ایمنی و عملکرد جوجه‌های گوشتی. 22

2-10 صفات مورد مطالعه در این طرح. 23

2-10-1 سیستم ایمنی. 23

2-10-1-1 ایمنی ذاتی. 24

2-10-1-1-1 ژنتیک… 24

2-10-1-1-2 جمعیت میکروبی. 24

2-10-1-1-3 مژه های سیستم تنفسی. 24

2-10-1-2 ایمنی اکتسابی. 25

2-10-1-2-1 ایمنی هومورال. 25

2-10-1-2-2 ایمنی سلولی. 25

2-10-1-3 ویژگی‌های سیستم ایمنی پرندگان. 26

2-10-1-4 بورس فابریسیوس.. 26

2-10-1-5 تیموس.. 27

2-10-1-6 مکانیسم پاسخ ایمنی. 27

2-10-1-7 آنتی بادی.. 28

2-10-1-8 انواع ایمونوگلوبولین. 28

2-10-1-8-1 ایمونوگلوبولین Y. 28

2-10-1-8-2 ایمونوگلوبولین M.. 29

2-10-1-8-3 ایمونوگلوبولین A. 29

2-10-1-9 ساختمان ایمونوگلوبولینها 29

2-10-2 کیفیّت لاشه جوجه‌های گوشتی. 30

2-10-3 فراسنجه‌های خونی. 30

فصل سوم. 32

مواد و روش‌ها 32

3-1 مکان و موقعیت انجام تحقیق. 33

3-2 مراحل آماده‌سازی سالن پرورش پیش از آغاز دوره پرورش.. 33

3-3 شرایط محیطی پرورش.. 33

3-3-1 دما 33

3-3-2 رطوبت.. 34

3-3-3 نور. 34

3-4 دانخوری و آبخوری.. 34

3-5 برنامه بهداشتی و واکسیناسیون. 34

3-6 تزریق محلول SRBC. 36

3-7 نمونه‌گیری.. 36

3-8 مدیریت دوره پرورش.. 36

3-9 تیمارهای آزمایشی. 37

3-10 طرح آماری آزمایش… 37

3-11 ترکیب مواد خوراکی و مغذی جیره‌های مورد استفاده در پرورش.. 38

3-12 ترکیب مواد پودر رزماری.. 43

3-13 فراسنجه‌های مورد آزمایش و روش اندازه‌گیری آن‌ ها 43

3-13-1 صفات مورد رکورد‌گیری و روش اندازه‌گیری عملکرد و تفکیک لاشه. 43

3-13-1-1 افزایش وزن. 43

3-13-1-2 مصرف خوراک… 43

3-13-1-3 ضریب تبدیل خوراک… 44

3-13-1-4 انرژی متابولیسمی مصرفی. 44

3-13-1-5 ضریب تبدیل انرژی متابولیسمی. 44

3-13-1-6 پروتئین مصرفی. 44

3-13-1-7 ضریب تبدیل پروتئین مصرفی. 44

3-13-1-8 هزینه خوراک لازم برای هر کیلوگرم افزایش وزن زنده 44

3-13-1-9 شاخص تولید. 44

3-13-2 تفکیک لاشه. 45

3-13-3 اندازه‌گیری فراسنجه‌های خونی. 45

3-13-3-1 اندازه‌گیری اسید اوریک… 46

3-13-3-2 اندازه‌گیری کلسترول کل. 46

3-13-3-3 اندازه‌گیری تری‌گلیسیرید. 46

3-13-3-4 اندازه‌گیری لیپوپروتئین با تراکم بسیارکم. 47

3-13-3-5 اندازه‌گیری لیپوپروتئین با تراکم بالا. 47

3-13-3-6 اندازه‌گیری لیپوپروتئین با تراکم کم. 47

3-13-3-7 اندازه‌گیری AST. 47

3-13-3-8 اندازه‌گیری ALT. 48

3-13-3-9 اندازه‌گیری پروتئین کل. 48

3-13-3-10 اندازه‌گیری آلبومین. 49

3-13-3-11 اندازه‌گیری گلوبولین. 49

3-13-4 اندازه‌گیری سیستم ایمنی. 49

3-13-4-1 آزمایش HI 49

3-13-4-2 روش انجام آزمایش HA. 49

3-13-4-3 روش انجام آزمایش HI 50

3-13-4-4 روش انجام آزمایش الایزا 50

3-13-4-5 روش انجام آزمایش SRBC. 51

3-13-5 کیفیّت گوشت.. 52

3-13-5-1 روش اندازه‌گیری TBA. 52

فصل چهارم. 53

نتایج. 53

4-1 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد جوجه‌های گوشتی. 54

4-1-1 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته اول. 54

4-1-1-1 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر خوراک مصرفی هفته اول. 54

4-1-1-2 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر افزایش وزن هفته اول. 54

4-1-1-3 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل خوراک هفته اول. 54

4-1-1-4 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر میزان انرژی متابولیسمی دریافتی هفته اول. 55

4-1-1-5 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل انرژی هفته اول. 55

4-1-1-6 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر میزان پروتئین دریافتی هفته اول. 56

4-1-1-7 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل پروتئین دریافتی هفته اول. 56

4-1-2 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته دوم. 57

4-1-2-1 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر خوراک مصرفی هفته دوم. 57

4-1-2-2 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر افزایش وزن هفته دوم. 58

4-1-2-3 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل خوراک هفته دوم. 58

4-1-2-4 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر انرژی دریافتی هفته دوم. 58

4-1-2-5 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل انرژی هفته دوم. 59

4-1-2-6 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر پروتئین دریافتی هفته دوم. 59

4-1-2-7 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل پروتئین هفته دوم. 59

4-1-3 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته سوم. 60

4-1-3-1 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر خوراک مصرفی هفته سوم. 61

4-1-3-2 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر افزایش وزن هفته سوم. 61

4-1-3-3 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل خوراک هفته سوم. 61

4-1-3-4 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر انرژی دریافتی هفته سوم. 62

4-1-3-5 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل انرژی هفته سوم. 62

4-1-3-6 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر پروتئین دریافتی هفته سوم. 62

4-1-3-7 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل پروتئین هفته سوم. 63

4-1-4 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته چهارم. 64

4-1-4-1 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر خوراک مصرفی هفته چهارم. 64

4-1-4-2 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر افزایش وزن هفته چهارم. 65

4-1-4-3 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل خوراک هفته چهارم. 65

4-1-4-4 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر انرژی دریافتی هفته چهارم. 66

4-1-4-5ا ثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل انرژی هفته چهارم. 66

4-1-4-6 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر پروتئین دریافتی هفته چهارم. 66

4-1-4-7 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل پروتئین هفته چهارم. 67

4-1-5 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته پنجم. 68

4-1-5-1 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر خوراک مصرفی هفته پنجم. 68

4-1-5-2 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر افزایش وزن هفته پنجم. 69

4-1-5-3 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل خوراک هفته پنجم. 69

4-1-5-4 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر انرژی دریافتی هفته پنجم. 69

4-1-5-5 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل انرژی هفته پنجم. 70

4-1-5-6 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر پروتئین دریافتی هفته پنجم. 70

4-1-5-7 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل پروتئین هفته پنجم. 71

4-1-6 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در هفته ششم. 72

4-1-6-1 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر خوراک مصرفی هفته ششم. 72

4-1-6-2 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر افزایش وزن هفته ششم. 73

4-1-6-3 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل خوراک هفته ششم. 73

4-1-6-4 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر انرژی دریافتی هفته ششم. 73

4-1-6-5 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل انرژی هفته ششم. 74

4-1-6-6 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر پروتئین دریافتی هفته ششم. 74

4-1-6-7 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل پروتئین هفته ششم. 75

4-1-7 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در دوره آغازین. 76

4-1-7-1 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر خوراک مصرفی دوره آغازین. 76

4-1-7-2 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر افزایش وزن دوره آغازین. 76

4-1-7-3 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل خوراک مصرفی دوره آغازین. 76

4-1-7-4 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر انرژی دریافتی دوره آغازین. 77

4-1-7-5 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل انرژی دوره آغازین. 77

4-1-7-6 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر پروتئین دریافتی دوره آغازین. 78

4-1-7-7 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل پروتئین دوره آغازین. 78

4-1-8 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در دوره پایانی. 79

4-1-8-1 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر خوراک مصرفی دوره پایانی. 79

4-1-8-2 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر افزایش وزن دوره پایانی. 80

4-1-8-3 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل خوراک دوره پایانی. 80

4-1-8-4 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر انرژی دریافتی دوره پایانی. 81

4-1-8-5 اثر پودر رزماری و ویتامین E برضریب تبدیل انرژی دوره پایانی. 81

4-1-8-6 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر پروتئین دریافتی دوره پایانی. 81

4-1-8-7 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل پروتئین دوره پایانی. 82

4-1-9 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد کل دوره پرورش جوجه‌های گوشتی. 83

4-1-9-1 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر خوراک مصرفی کل دوره پرورش جوجه‌های گوشتی. 83

4-1-9-2 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر افزایش وزن کل دوره پرورش جوجه‌های گوشتی. 84

4-1-9-3 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل خوراک کل دوره پرورش جوجه‌های گوشتی. 84

4-1-9-4 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر انرژی دریافتی کل دوره پرورش جوجه‌های گوشتی. 85

4-1-9-5 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل انرژی کل دوره پرورش جوجه‌های گوشتی. 85

4-1-9-6 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر پروتئین دریافتی کل دوره پرورش جوجه‌های گوشتی. 85

4-1-9-7 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر ضریب تبدیل پروتئین کل دوره پرورش جوجه‌های گوشتی. 86

4-1-10 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عملکرد اقتصادی جوجه‌های گوشتی. 87

4-1-10-1 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن یک جوجه در 42 روزگی. 87

4-1-10-2 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر هزینه خوراک به‌ازای هر کیلوگرم وزن زنده 88

4-1-10-3 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر شاخص تولید. 88

4-1-11 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر مشخصات لاشه جوجه‌های گوشتی. 89

4-1-11-1 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن زنده بدن. 89

4-1-11-2 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن پرکنده بدن. 90

4-1-11-3 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن لاشه شکم پُر. 90

4-1-11-4 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن لاشه شکم خالی. 91

4-1-11-5 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد لاشه شکم خالی. 91

4-1-11-6 اثر پودر رزماری و ویتامین E بروزن سر. 91

4-1-11-7 اثر پودر رزماری و ویتامین E بردرصد وزنی سر. 92

4-1-11-8 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن سینه. 92

4-1-11-9 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی سینه. 93

4-1-11-10 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن ران‌ها 93

4-1-11-11 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی ران‌ها 94

4-1-11-12 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن بال‌ها 94

4-1-11-13 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی بال‌ها 94

4-1-11-14 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن چربی محوطه بطنی. 95

4-1-11-15 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی چربی محوطه بطنی. 95

4-1-11-16 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن لوزالمعده 96

4-1-11-17 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی لوزالمعده 96

4-1-11-18 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن سنگدان. 97

4-1-11-19 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی سنگدان. 97

4-1-11-20 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن ریه‌ها 97

4-1-11-21 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی ریه‌ها 98

4-1-11-22 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن قلب.. 98

4-1-11-23 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی قلب.. 99

4-1-11-24 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن کلیه‌ها 99

4-1-11-25 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی کلیه‌ها 99

4-1-11-26 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن مغز. 100

4-1-11-27 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی مغز. 100

4-1-11-28 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن بیضه‌ها 101

4-1-11-29 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی بیضه‌ها 101

4-1-11-30 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن تیره پشت گردن. 101

4-1-11-31 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی تیره پشت گردن. 102

4-1-11-32 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن پیش معده 102

4-1-11-33 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی پیش معده 103

4-1-11-34 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن گردن. 103

4-1-11-35 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی گردن. 104

4-1-11-36 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن چینه‌دان. 104

4-1-11-37 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی چینه‌دان. 104

4-1-11-38 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن دوازده لاشه جوجه‌های گوشتی. 111

4-1-11-39 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی دوازده لاشه جوجه‌های گوشتی. 111

4-1-11-40 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر طول دوازده لاشه جوجه‌های گوشتی. 111

4-1-11-41 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عرض دوازدهه لاشه جوجه‌های گوشتی. 112

4-1-11-42 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر طول قطر دوازدهه لاشه جوجه‌های گوشتی. 112

4-1-11-43 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن ژژنوم لاشه جوجه‌های گوشتی. 113

4-1-11-44 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی ژژنوم لاشه جوجه‌های گوشتی. 114

4-1-11-45 اثرپودر رزماری و ویتامین E بر طول ژژنوم لاشه جوجه‌های گوشتی. 114

4-1-11-47 اثرپودر رزماری و ویتامین E بر عرض ژژنوم لاشه جوجه‌های گوشتی. 114

4-1-11-47 اثرپودر رزماری و ویتامین E بر قطر ژژنوم لاشه جوجه‌های گوشتی. 115

4-1-11-48 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن ایلئوم لاشه جوجه‌های گوشتی. 116

4-1-11-49 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی ایلئوم لاشه جوجه‌های گوشتی. 117

4-1-11-50 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر طول ایلئوم لاشه جوجه‌های گوشتی. 117

4-1-11-51 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عرض ایلئوم لاشه جوجه‌های گوشتی. 117

4-1-11-52 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر قطر ایلئوم لاشه جوجه‌های گوشتی. 118

4-1-11-53 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن کولون لاشه جوجه‌های گوشتی. 119

4-1-11-54 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی کولون لاشه جوجه‌های گوشتی. 120

4-1-11-55 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر طول کولون لاشه جوجه‌های گوشتی. 120

4-1-11-56 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عرض کولون لاشه جوجه‌های گوشتی. 120

4-1-11-57 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر قطر کولون لاشه جوجه‌های گوشتی. 121

4-1-11-58 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن روده کور چپ لاشه جوجه‌های گوشتی. 122

4-1-11-59 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی روده کور چپ لاشه جوجه‌های گوشتی. 123

4-1-11-60 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر طول روده کور چپ لاشه جوجه‌های گوشتی. 123

4-1-11-61 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عرض روده کور چپ لاشه جوجه‌های گوشتی. 124

4-1-11-62 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر قطر روده کور چپ لاشه جوجه‌های گوشتی. 124

4-1-11-63 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن روده کور راست لاشه جوجه‌های گوشتی. 125

4-1-11-64 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی روده کور راست لاشه جوجه‌های گوشتی. 126

4-1-11-65 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر طول روده کور راست لاشه جوجه‌های گوشتی. 126

4-1-11-66 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر عرض روده کور راست لاشه جوجه‌های گوشتی. 126

4-1-11-67 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر قطر روده کور راست لاشه جوجه‌های گوشتی. 127

4-2 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی. 128

4-2-1 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر مقدار اسید اوریک خون جوجه‌های گوشتی. 128

4-2-2 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر مقدار کلسترول خون جوجه‌های گوشتی. 129

4-2-3 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر مقدار تری‌گلیسیرید خون جوجه‌های گوشتی. 129

4-2-4 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر مقدار لیپوپروتئین با تراکم بسیار کم خون جوجه‌های گوشتی. 130

4-2-5 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر مقدار لیپوپروتئین با تراکم زیاد خون جوجه‌های گوشتی. 130

4-2-6 اثرپودر رزماری و ویتامین E بر مقدار لیپوپروتئین با تراکم کم خون جوجه‌های گوشتی. 130

4-2-7 اثرپودر رزماری و ویتامین E بر نسبت لیپوپروتئین با تراکم کم به لیپوپروتئین با تراکم زیاد خون جوجه‌های گوشتی. 131

4-2-8 اثرپودر رزماری و ویتامین E بر مقدار آنزیم SGOT کبد جوجه‌های گوشتی. 131

4-2-9 اثرپودر رزماری و ویتامین E بر مقدار آنزیم SGPT کبد جوجه‌های گوشتی. 131

4-2-10 اثرپودر رزماری و ویتامین E بر مقدار پروتئین کل خون جوجه‌های گوشتی. 132

4-2-11 اثرپودر رزماری و ویتامین E بر مقدار آلبومین خون جوجه‌های گوشتی. 132

4-2-12 اثرپودر رزماری و ویتامین E بر مقدار گلوبولین خون جوجه‌های گوشتی. 132

4-3 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر پاسخ سیستم ایمنی طیور. 135

4-3-1 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر میزان عیار پادتن تولید شده علیه واکسن نیوکاسل (هفت روز پس از تزریق اول) 135

4-3-2 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر میزان عیار پادتن تولید شده علیه واکسن نیوکاسل (هفت روز پس از تزریق دوم) 135

4-3-3 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر میزان عیار پادتن تولید شده علیه واکسن آنفلوآنزا (21 روز پس از تزریق) 136

4-3-4 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر میزان عیار پادتن تولید شده علیه واکسن آنفلوآنزا ( سی روز پس از تزریق) 136

4-3-5 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر میزان عیار پادتن کل تولید شده علیه گلبول قرمز گوسفند هفت روز پس از تزریق. 136

4-3-6 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر میزان عیار پادتن کل (تولید شده علیه گلبول قرمز گوسفند چهارده روز پس از تزریق. 137

4-3-7 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر میزان عیار پادتن تولید شده علیه واکسن برونشیت (هفت روز پس از تزریق) 137

4-4 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر اندام های مرتبط با سیستم ایمنی. 138

4-4-1 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن تیموس.. 138

4-4-2 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی تیموس.. 138

4-4-3 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن کبد. 138

4-4-4 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی کبد. 139

4-4-5 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن طحال. 139

4-4-6 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی طحال. 139

4-4-7 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر وزن بورس فابریسیوس.. 140

4-4-8 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر درصد وزنی بورس فابریسیوس.. 140

4-5 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر کیفیّت گوشت.. 143

4-5-1 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر تولید اسید تیوباربیتوریک در گوشت (روز صفر – دمای C˚4) 143

4-5-2 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر تولید اسید تیوباربیتوریک در گوشت (روز چهارم – دمای C˚4) 143

4-5-3 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر تولید اسید تیوباربیتوریک در گوشت (روز هفتم – دمای C˚4) 144

4-5-4 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر تولید اسید تیوباربیتوریک در گوشت (روز چهاردهم – دمای C˚4) 144

4-6 مروری کلی بر نتایج به‌دست آمده 146

فصل پنجم. 148

بحث.. 148

5-1 عملکرد جوجه‌های گوشتی. 149

5-1-1 رزماری.. 149

5-1-2 ویتامین E. 151

5-2 عملکرد اقتصادی.. 152

5-2-1 وزن یک جوجه در روز 42. 152

5-2-1-1 رزماری.. 152

5-2-1-2 ویتامین E. 152

5-2-2 شاخص تولید. 153

5-3 مشخصات لاشه. 152

5-4 اثر پودر رزماری و ویتامین E براندام‌های مرتبط با سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی. 154

5-5 اثر پودر رزماری و ویتامین E بر پاسخ سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی. 154

5-6 اثرپودر رزماری و ویتامین E بر فراسنجه‌های خونی. 156

5-7 اثرپودر رزماری و ویتامین E برکیفیّت گوشت.. 159

5-8 اهمیّت نتایج به‌دست آمده 160

5-9 نتیجه‌گیری.. 161

5-9 پیششنهادات.. 161

فصل ششم. 162

منابع. 162

1 اهمیّت دامپروری در ایران و جهان

کشاورزی وسیله معاش غالب مردم را در مقایسه با صنایع دیگر فراهم می‌کند. دام‌های اهلی بیش از نیمی از کل مقادیر خروجی بخش کشاورزی را تشکیل می‌دهد ( کمال زاده[1] و همکاران، 2008) و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از اهمیّت برخوردار است. حیوانات اهلی و فرآورده‌های آن در کشورهای توسعه یافته به‌سرعت گسترش و رشد یافته است (آپون[2]، 2004). در ایران دام‌های اهلی منبع مهم ملّی بوده و بیش از نیمی از جمعیت روستایی به دام‌های اهلی برای زندگی خود وابسته هستند؛ و دام‌ها نقش مهمی در تامین زندگی روستاییان فقیر و ایجاد اشتغال دارند (کمال زاده و همکاران، 2008).

1-2 اهمیّت طیور در زندگی بشر

طیور یا پرندگان اهلی به‌خاطر گوشت و تخم‌شان اهمّیت داشته و منبع مهمی از پروتئین حیوانی هستند. گوشت طیور از لحاظ پروتئین غنی بوده ومنبع مناسبی از فسفر و دیگر مواد معدنی، ویتامین‌های گروه B است. گوشت طیور چربی کمتری (5/3-5 درصد) نسبت به گوشت گاو دارد و کبد مرغ غنی از ویتامین A است. نسبت اسیدهای چرب غیر اشباع آن نسبت به اسیدهای چرب اشباع بیشتر است و این میزان اسیدهای چرب دلالت بر سالم‌تر بودن گوشت طیور نسبت به گوشت قرمز دارد. در نتیجه، این عوامل باعث توسعه تولید جوجه‌گوشتی شده است. همگام با رشد اقتصادی، تقاضا برای پروتئین در کشورهای توسعه یافته مخصوصاً غذای با منشاء طیور افزایش یافته‌است. تقاضا برای غذای کم کالری و تغییر در شیوه زندگی باعث صرف زمان کمتری برای تهیه غذا جهت مصرف کنندگان می‌شود. گوشت طیور درخواست مصرف کنندگان را در پختن آسان غذا پاسخ می‌دهد. پنج فاکتور که باعث افزایش محبوبیّت گوشت مرغ شده است عبارتست از: 1- قیمت مناسب آن در مقایسه با غذاهای دیگر؛ 2- محتوی مناسب تغذیه ای (پایین بودن چربی)؛ 3- راحت برای آماده سازی؛ 4- تنوع پذیری؛ 5- راحت و آسان بودن برای سرویس دهی جهت تغذیه (فائو[3]، 2010؛ اسلاومایر[4] و همکاران، 2008؛ اسپرناکووا[5] و همکاران، 2007).

1-3 اهمیّت، جایگاه و آمار صنعت طیور در ایران و جهان

پرورش طیور در ایران تاریخچه طولانی دارد و زمان آن به ایران باستان و زمانی‌که مرغ توسط مردان آریایی از شبه قاره هند (حدود 2500-2000 سال قبل از میلاد مسیح) به ایران آورده شد بر می‌گردد. در چهار دهه گذشته سرمایه‌گذاری زیادی در این بخش به‌عمل آمده است ( اصفهانی[6] و همکاران، 2012). بر اساس آمار منتشره سهم گوشت، شیر و تخم مرغ در تامین کل غذای مردم ایران در سال 2009 میلادی 5 و 6/4 درصد بوده و تولید سالیانه گوشت جهان 281482 هزارتن بود؛ که سهم ایران در این میان 2541 هزار تن بوده است. هم‌چنین تولید گوشت طیور در سال 2009 میلادی در جهان 92325 هزار تن بوده است؛ که سهم ایران 1622 هزار تن بود. مصرف سرانه گوشت طیور و تخم مرغ در ایران 2/22 و 7/7 کیلوگرم است و پیش‌بینی می‌شود که سرانه مصرف گوشت در سال 2030 میلادی در جهان 3/45 کیلو‌گرم در سال باشد که انتظار رشدی بالغ بر 11 درصد را در مقایسه با سال 1999 میلادی خواهیم داشت (فائو، 2009؛ سازمان بهداشت جهانی[7]). دست یافتن به چنین چشم اندازی در سایه اطمینان از عملکرد مناسب حیوانات مزرعه‌ای، کوشش و اهتمام برای حفظ سلامتی حیوانات در جهت تولید فرآورده‌های دامی با کیفّیت عالی امکان‌پذیر است.

1-4 جایگاه رزماری[8] و ویتامین E در تغذیه طیور

استفاده از آنتی‌بیوتیک به‌عنوان محرک رشد، نقش اساسی در صنعت طیور داشته‌است. اما استفاده از آن به‌علت باقیمانده دارویی و مقاومت باکتریایی موجب کاهش اعتماد جامعه وممنوعیّت استفاده از آن به‌عنوان محرک رشد شده است ( پولات[9] و همکاران، 2011). ممنوعیت استفاده از آنتی بیوتیک منجر به این شد که کارشناسان علوم تغذیه دام جهت تولید غذاهای طبیعی و فرآورده‌های دامی با کیفّیت بالا به فکر چاره‌ای باشند. بر همین اساس بسیاری از محققین بر استفاده از چاشنی‌های غذایی مانند پروبیوتیک‌ها[10]، پری‌بیوتیک‌ها[11]، اسیدهای‌آلی، عصاره‌های گیاهی و آنتی‌‌اکسیدان‌ها تمرکز کردند (اسپرناکووا و همکاران، 2007؛ فرانکیک[12] و همکاران، 2009). چاشنی‌های غذایی طبیعی با منشاء گیاهی سالم‌تر و ایمن‌تر بوده و به‌عنوان مقاصد دارویی برای قرن‌ها استفاده می‌شد؛ و برخی از آنها برای مدت‌ها نقش مهمی را در حفظ سلامتی و بهبود زندگی انسان ایفا می‌کردند (عثمان[13] و همکاران، 2005؛ قزاله[14] و علی[15]، 2008). از جمله گیاهان دارویی اکلیل کوهی یا رزماری است که منبع مناسبی از ترکیبات ضد میکروبی، محرک دستگاه گوارش و آنتی‌اکسیدان است. اثر مفید گیاهان دارویی و فرآورده‌های آنها از جمله عصاره‌ها، روغن‌ها به‌عنوان چاشنی‌های گیاهی مورد تایید قرار گرفته است (سلطان[16] و همکاران، 2008؛ خلیق[17] و همکاران، 2011). این ترکیبات در تولید و سلامتی طیور از طریق تثبیت میکروفلور دستگاه گوارش، جلوگیری از کلونیزاسیون پاتوژن‌ها (تکلی[18] و همکاران، 2006) وتولید آنزیم‌های گوارشی (لی[19] و همکاران، 2004) اثر می‌گذارد. به‌خوبی معلوم شده است که ترکیبات فنولیک موجود در گیاهان و عصاره‌های آن دارای فعالیت آنتی‌اکسیدان در سیستم‌های لیپیدی است (فراگ[20] و همکاران، 1989؛ دیقتون[21] و همکاران، 1993). مکمل‌سازی جیره طیور با روغن‌های گیاهی منجر به افزایش وزن، بهبود کیفیّت لاشه و کاهش مرگ و میر می‌شود (مندل[22] و همکاران، 2000؛ هرترمف[23]، 2001؛ ویلیامز[24] و لوزا[25]، 2001). وجود ویتامین E در اندام‌های جوجه‌ها و مرغ‌های تخمگذار برای حفظ سلامتی مهم است (کوئتزی[26] و هکاران، 2001؛ بوو[27] و همکاران، 2004). وجود ویتامین E در خون، نشان‌گری، مهم به‌ خصوص در طب پیشگیری[28]، سندرم سوء جذب[29]، درماتیت نکروتیک[30] است. به‌علاوه ویتامین E یک آنتی‌اکسیدان موثر بوده که باعث کاهش اکسیداسیون غشاء سلولی عضله می‌شود. افزایش غلظت آلفا توکوفرول باعث افزایش ضریب تبدیل غذایی، افزایش وزن، کاهش مصرف غذا (کندی[31] و همکاران، 1992؛ کوئتزی و همکاران، 2001 ) و بهبود عملکرد سیستم ایمنی می‌شود.

1-5 بیان مساله

گوشت طیور مزیت‌هایی از لحاظ تغذیه‌ای مانند پروتئین بالا، اسیدهای چرب ضروری خیلی اشباع، مواد معدنی و چربی پائین (5/3 تا 5 درصد) دارد (اسلاومایر و همکاران، 2008)؛ و افزایش مصرف آن منجر به توسعه تولید جوجه‌های گوشتی و کوشش‌هایی جهت تولید هیبریدهای موثر برای بهبود ضریب تبدیل غذایی و کم کردن مدت زمان غذا دادن شده است (اسپرناکووا و همکاران، 2007). سه خصوصیت مهم که مصرف کننده برای قضاوت در مورد گوشت از آنها استفاده می‌کند عبارتند از: ظاهر، بافت و طعم گوشت. استفاده از استراتژی‌های تغذیه‌ای جهت بهبود کیفّیت عضله روشی نسبتاً جدید است که در رابطه با علوم دامی و غذایی به‌وجود آمده‌است و نشان‌دهنده تنها تکنولوژی قابل دسترس برای تغییر در کیفیّت گوشت سالم است. استفاده از آنتی‌بیوتیک به‌عنوان عاملی برای بهبود رشد در غذای با منشاء حیوانی باعث کاهش اعتماد جامعه به‌علّت وجود باقیمانده دارویی و مقاومت علیه گونه‌های باکتریایی شده است؛ به‌طوری‌که استفاده از آنها از ژانویه 2006 به‌عنوان مکمل رشد در اروپا ممنوع شده است (پولات و همکاران، 2011). روش‌های تغذیه‌ای برای بهبود کیفیّت گوشت اغلب نسبت به افزودن ماده افزودنی به غذای عضله موثرتراست. ممنوعیت استفاده از آنتی‌بیوتیک منجر شده تا کارشناسان در تغذیه دام برای تولید غذاهای طبیعی و تولیدات دامی با کیفیّت بالا به فکر چاره‌ای باشند (اسپرناکووا و همکاران، 2007)؛ که یکی از آنها استفاده از آنتی‌اکسیدان‌هاست. آنتی‌اکسیدان‌ها به چند دلیل به غذا افزوده می‌شوند: برای حفاظت غذا از اکسیداسیون[32] و بهبود بخشیدن به وضعیت آنتی‌اکسیدانت بافت حیوان و در نتیجه پیشگیری یا کاهش اکسیداسیون در هنگام حیات و مرگ حیوان. اکسیداسیون یکی از ابتدایی‌ترین مکانیسم‌هایی است که منجر به زوال کیفیّت گوشت و فرآورده‌های گوشتی و در نتیجه از بین رفتن طعم، رنگ، ارزش غذایی و کاهش مدت نگهداری آنها می‌شود. آنتی‌اکسیدان‌هایی مانند [33]BHT و[34]BHA می‌توانند خواص سمّی داشته باشند و قوانین و دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه‌ای برای مصرف‌شان در غذا وجود دارد. این یافته‌ها همراه با افزایش مخالفت در مصرف‌کنندگان برای استفاده از آنتی‌بیوتیک وآنتی‌اکسیدان‌های مصنوعی باعث افزایش تمایل بر استفاده از آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی مانند رزماری و آلفا توکوفرول شده است؛ که منشاء گیاهی دارند، سالم‌تر، بی خطر‌تر بوده و برای انسان و حیوانات دارای خطر کمتری هستند (پولات و همکاران، 2001؛ هاک[35] و همکاران، 2008).

1-6 اهداف تحقیق

1- بهبود تولید گوشت طیور با توجه به کاهش اکسیداسیون و افزایش زمان ماندگاری.

2- بروز پتانسیل‌های ژنتیکی طیور از لحاظ افزایش رشد، بهبود سیستم ایمنی با بهره گرفتن از دوزهای بالای ویتامین E و رزماری.

3- استفاده از گیاهان دارویی و آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی به‌عنوان محرک رشد، بهبود کیفیّت گوشت و تولیدات دامی.

تعداد صفحه :197

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.