مهندسی صنایع

پایان نامه ارشد رشته صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری: ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی (با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران)

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

 

دانشکده صنایع

پایان نامه / سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc.”

(مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره ­وری)

 

عنوان :

ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی

(با مطالعه موردی پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور، و نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان مطالب شماره صفحه

                                                                                                      

چكیده 1
مقدمه 2
فصل اول : كلیات 4
°      1-1) مقدمه 5
°      1-2) بیان مسأله 5
°      1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق 6
°      1-4) متدولوژی انجام کار 7
°      1-5) سوالات تحقیق 9
°      1-6) نمونه و جامعه آماری تحقیق 9
°      1-7) سوابق تحقیق 10
°      1-8) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق 12
°      1-9) جمع‌بندی فصل 13
فصل دوم : ادبیات تحقیق 14
°      2-1) مقدمه 15
°      2-2) ارزیابی عملکرد 15
°                2-2-1) مفهوم ارزیابی عملكرد و تعاریف آن 16
°                2-2-2) تاریخچه ارزیابی 16
°                2-2-3) كاربرد روش‌های نوین ارزیابی عملكرد HSE در صنایع مختلف 17
°      2-3) سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست 19
°                2-3-1) کلیات 19
°                2-3-2) تعاریف 20
°                2-3-3) الزامات سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت محیط‌زیست 22
عنوان مطالب شماره صفحه
°                2-3-4) تکنیک‌ها، ابزارها و روش‌های مورد استفاده در مدیریت HSE 42
°                2-3-5) ملاحظات خاص ایمنی و بهداشتی و روش‏های کنترل آن در پروژه‌های عمرانی 55
°                2-3-6) ملاحظات خاص زیست محیطی و روش‏های کنترل آن در پروژه‌های عمرانی 72
°      2-4) ویژگی خبرگان HSE 86
°      2-5) جمع‌بندی فصل 86
فصل سوم : روش تحقیق 88
3-1) مقدمه 89
3-2) روش تحقیق 89
3-3) نمونه و جامعه آماری 90
3-4) روش جمع‌ آوری داده‌ها 91
3-5) ارائه مدل 93
°                3-5-1) تعیین شاخص‌ها و وزن‌دهی آنها 93
°                3-5-2) بررسی اعتبار معیارها و اوزان مربوط به آنها 99
°                3-5-3) انتخاب پیمانکار برتر در حوزه HSE از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی 101
3-6) جمع‌بندی فصل 103
فصل چهارم : مباحث آماری تحقیق 104
4-1) مقدمه 105
4-2) مطالعه موردی؛ ارزیابی عملکرد پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران 105
°                4-2-1) آشنایی با سازمان مهندسی و عمران شهر تهران 105
°                4-2-1) ارزیابی پیمانکاران 106
4-3) جمع‌بندی فصل 111
فصل پنجم : نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات 113
°      5-1) مقدمه 114
°      5-2) تحلیل نتایج 115
عنوان مطالب شماره صفحه
°      5-3) ارائه پیشنهادات 116
°                5-3-1) راهکارهای اجرایی 116
°                5-3-2) پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 117
°      5-4) جمع‌بندی فصل 119
پیوست ها 120
°      پیوست 1- چارچوب مصاحبه جهت تعیین شاخص 121
°      پیوست 2- چارچوب مصاحبه اعتبارسنجی 122
°      پیوست 3- چک لیست ارزیابی عملکرد 123

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان مطالب شماره صفحه

                                                                                                      

مراجع 136
فهرست منابع فارسی 137
فهرست منابع لاتین 139
سایت های اطلاع رسانی 140
چكیده انگلیسی 141
   

 

فهرست جدول ها

عنوان شماره صفحه

                                                                                                      

 

2-1. عوامل شكست و یا عوامل بروز حادثه 48
2-2. تعیین زاویه مناسب برای انواع حالات خاك 58
2-3. اقدامات ایمنی در ورود به فضاهای بسته 72
3-1 – اسامی خبرگان شرکت کننده در مصاحبه 91
3-2- گروه‌بندی شاخص‌ها، پس از طبقه‌بندی آنها 93
3-3- حوزه‌های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با سیستم‌ مدیریت  HSE 97
3-4- حوزه‌های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با ایمنی 97
3-5- حوزه‌های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص‌های بهداشتی 98
3-6- حوزه‌های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص‌های زیست محیطی 98
3-7- حوزه‌های شناسایی شده مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با منظر شهری 99
3-8 – نتایج حاصل از اعتبارسنجی معیارهای اصلی 99
3-9 – نتایج حاصل از اعتبارسنجی زیر معیارهای سیستم مدیریت HSE 100
3-10 – نتایج حاصل از اعتبارسنجی زیر معیارهای ملاحظات ایمنی 100
3-11 – نتایج حاصل از اعتبارسنجی زیر معیارهای ملاحظات بهداشتی 101
3-12 – نتایج حاصل از اعتبارسنجی زیر معیارهای ملاحظات زیست محیطی 101
3-13 – نتایج حاصل از اعتبارسنجی زیر معیارهای ملاحظات منظر شهری 101
4-1- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با سیستم‌ مدیریت  HSE با درنظر گرفتن اوزان 107
4-2- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با ایمنی درنظر گرفتن اوزان 108
4-3- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با موضوعات بهداشتی درنظر گرفتن اوزان 108

 

 

 

 

  فهرست جدول ها

عنوان شماره صفحه

                                                                                                      

 

4-4- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با موضوعات زیست محیطی درنظر گرفتن اوزان 109
4-5- نتایج ارزیابی پیمانکاران مربوط به گروه شاخص‌های مرتبط با موضوعات منظر شهری  درنظر گرفتن اوزان 109
4-6- نتایج محاسبه شده برای هر یک از گروه‌های اصلی که مورد ارزیابی 110
4-7- امتیاز موزون محاسبه شده برای هر یک از معیارهای اصلی 110
4-8- رتبه‌بندی پروژه‌ها بر اساس ارزیابی انجام شده 111
4-9 آمارهای موجود برای هر یک از سه پروژه 111
 
   

 

 

   فهرست شكل‌ها

عنوان شماره صفحه

                                                                                                      

 

2-1- مدل اجرایی HSE-MS 20
2-2- گام‌های ضروری مدیریت خطرات 29
2-3. نحوه شیب‌دارسازی 58
2-4 . جعبه‌های ترانشه 59
2-5 . پله‌بندی 60
2-6- تهویه تونل و محیط‌های سربسته 70
2-7.  نحوه مهار تأسیسات برقی 71
2-8. نمونه‌ای از آلودگی زیست‌محیطی در پروژه‌های شهری 74
3-1 – مدل تحلیل سلسله مراتبی انتخاب پیمانکار برتر در حوزه  HSE 102

 

چکیده:

دستیابی به معیارها و مولفه‌های ارزیابی عملکرد پیمانکاران در حوزه HSE یکی از مهمترین دغدغه‌های سازمان‌های پیشرو است که منجر به کاهش هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم سازمان می‌گردد. در این تحقیق سعی شده تا با شناخت شاخصه‌هایی برای ارزیابی عملکرد پیمانکاران فعال در حوزه‌های عمرانی- شهری از دیدگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، مدلی ارائه گردد تا به کمک آن بتوان پیمانکاران را با یک سنگ محک ارزیابی و رتبه‌بندی نمود.

این تحقیق به دنبال آن است تا به سازمان‌های پیشرو که موضوعاتی همچون بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) را جزء اولویت‌های کاری خود در پروژه‌ها برمی‌شمارند، این پیام را برساند تا با شناخت شاخصه‌های مناسب در حوزه HSE و ارزیابی مناسب پیمانکاران خود نه تنها می‌توانند در کاهش هزینه‌های مشهود و غیر مشهود ناشی از عدم رعایت اصول HSE در فعالیت‌های برون‌سپاری شده به غیر، اقدامی اثربخش و کارا انجام دهند بلکه معیاری مناسب برای انتخاب‌های آتی پیمانکاران به دست خواهد آورد.

این تحقیق از لحاظ نوع هدف، كاربردی و از لحاظ نوع روش توصیفی- کیفی است. ابزارهای این تحقیق در بخش جمع‏آوری اطلاعات جهت تعیین ویژگی‏های مدل ارزیابی، نظرسنجی (از طریق انجام مصاحبه ‏های آزاد با خبرگان) و مطالعات میدانی است. برای تحلیل اطلاعات از روش امتیازدهی (توسط خبرگان) و جهت تست مدل از مطالعه موردی استفاده شده است. در ابتدای تحقیق، به وسیله پرسشنامه‌های بازی که در اختیار خبرگان در حوزه‌ HSE قرار می‌گیرد و همچنین با انجام مطالعات کتابخانه‌ای، ویژگی‌های یک مدل مناسب برای ازریابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی شهری شناسایی می‌گردد. پس از اعتبارسنجی نتایج اولیه به دست آمده، با بهره گرفتن از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، به این شاخص‌های به دست آمده با توجه به درجه اهمیت‌شان وزن اختصاص می‌یابد. شاخص‌های شناسایی شده و اوزان اختصاص یافته با بهره گرفتن از پرسشنامه‌هایی که در اختیار خبرگان قرار خواهد گرفت، اعتبارشان سنجیده می‌گردد. در پایان نیز ساختار طراحی شده را برای گروهی از پیمانکاران سازمان مهندسی و عمران شهر تهران اجرایی می‌نماییم تا روایی مدل طراحی شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

 

 

مقدمه:

دستیابی به معیارها و مولفه‌های ارزیابی عملکرد پیمانکاران در حوزه HSE یکی از مهمترین دغدغه‌های سازمان‌های پیشرو است که منجر به کاهش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم سازمان می‌گردد. از آنجا که فعالیت پیمانکاران در محیط‌های پروژه رافع مسئولیت کارفرما نمی‌گردد، سازمان موظف است کنترل‌های شایسته و مناسبی از نظر HSE در سطح فعالیت‌های پروژه به اجرا رساند. از طرف دیگر بروز حوادث در سطح پروژه نه تنها فعالیت پیمانکار آسیب دیده را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند تاثیر نامطلوبی بر روند فعالیت‌‌های سایر پیمانکاران، افراد سازمان و سایر طرف‌های ذینفع ایجاد نماید. عدم رعایت ملاحظات HSE، به خصوص در كشورهای در حال توسعه، همه ساله حوادث جانی، مالی و زیست‌محیطی فراوان برای این كشورها به ارمغان می‌آورد. از طرف دیگر ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران، می‌تواند معیار مناسبی برای کارنامه عملکرد پیمانکار در انتخاب‌های آتی ایشان باشد، به شرط آنکه کلیه پیمانکاران با یک سنجه ارزیابی شوند.  (بشیری نسب, 1387)

هر چند كه در حال حاضر اطلاعات عمومی زیادی در زمینه اندازه‌گیری عملكرد وجود دارد ولی این دانش در زمینه عملكرد اختصاصی سیستم‌های ایمنی هنوز اندك می‌باشد. به‌عنوان مثال امروزه مدیران می‌توانند به‌راحتی با بكارگیری الگوهای مختلف به ارزیابی عملكرد عمومی سازمان‌های خود با بهره گرفتن از شاخص‌های مثبت بپردازند ولی در زمینه اندازه‌گیری عملكرد ایمنی، هنوز هم در اغلب سازمان‌های داخلی تنها بر روی شاخص‌های واكنشی و منفی‌نگر نظیر شاخص فراوانی حادثه، شدت حادثه، تعداد مرگ‌های شغلی و مواردمشابه تاكید می‌شود.

استفاده از شاخص‌های واكنشی برای ارزیابی ایمنی سازمان‌ها با وجود مزایای خود، می‌توانند بسیار هزینه‌بر و گران باشند. در دنیای امروز تبدیل شدن خطرات به حوادث كه زمینه را برای اندازه‌گیری شاخص‌های واكنشی عملكرد سیستم ایمنی سازمان مهیا می‌كند، می‌تواند به قیمت مرگ انسان‌ها، خسارات شدید اقتصادی، آسیب‌های جبران ناپذیر زیست محیطی و خدشه دار شدن اعتبار تجاری سازمان تمام شود.  (محمدفام وهمکاران،  1389)

در راستای مطالب یاد شده در این تحقیق به منظور شناسایی بهترین تركیب شركت‌های پیمانكاری در سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در صدد شناسایی شاخص‌های مناسبی جهت ارزیابی عملکرد ایشان برآمدیم. مطالعات انجام شده مختلف نشان می‌دهد كه رفتارهای ناایمن عامل اصلی بروز حوادث ناشی از كار می‌باشد، بطوریكه در مطالعات مختلف نسبت مستقیم بین نرخ بروز رفتارهای ناایمن با بروز حوادث مورد تاكید قرار گرفته است. [(Mohamad fam & etc 2008) &  (Andrew 2010)]

در همین راستا در رویكرد پیشگیرانه ایمنی، شناسایی، ارزیابی و كنترل اینگونه شاخص‌ها که سازنده رفتارهای ناایمن است قبل از تبدیل آنها به حوادث فاجعه بار به‌عنوان یكی از استراتژی‌های اصلی ارتقاء ایمنی قلمداد شده است. بدیهی است با ارزیابی اینگونه شاخص‌ها در بین شركت‌های پیمانكاری می‌توان از شركت‌های مستعد حوادث شغلی را شناسایی و بر اساس یافته‌های موجود اقدامات كنترلی را پی‌ریزی نمود.  (محمدفام و همکاران 1389)

 

 

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 157

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.