مهندسی صنایع

پایان نامه ارشد رشته صنایع: یكپارچگی زنجیره تأمین با تأكید بر نقش باراندازهای میانی با فرض عدم قطعیت

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه‌ کردستان

دانشكده مهندسی

گروه صنایع

 

 عنوان:‌

یكپارچگی زنجیره تأمین با تأكید بر نقش باراندازهای میانی با فرض عدم قطعیت

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور، و نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكیده

در این تحقیق فرایند مدیریت زنجیره تأمین پنج سطحی، چند محصولی و چند دوره­ای با تأكید بر نقش استراتژی فرابارانداز و با فرض وجود عدم قطعیت مورد بررسی قرار می­گیرد. از این رو، به منظور یكپارچه كردن طرح­های تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع در یک افق زمانی میان مدت با در نظر گرفتن عرضه، تولید و تقاضای فازی با هدف حداقل كردن هزینه­ ها و طراحی یک سیستم توزیع به موقع یک مدل ریاضی توسعه داده می­ شود. در زنجیره تأمین مورد بررسی از استراتژی­ های فرابارانداز و ارسال مستقیم برای توزیع محصولات استفاده می­ شود. همچنین از اعداد فازی مثلثی برای بیان عدم قطعیت موجود در زنجیره و از برنامه­ ریزی محدودیت فازی مبتنی بر شانس و رویكرد حداكثر-حداقل برای تبدیل مدل دو هدفه فازی به یک مدل یک هدفه قطعی استفاده می­ شود. مدل یک هدفه قطعی حاصله به وسیله یک نرم افزار تجاری قابل حل می­باشد.

علاوه بر این، مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه ورودی و خروجی به منظور بهینه كردن عملیات استراتژی فرابارانداز امری ضروری است. اما از آن­جایی كه یكپارچه كردن مسیریابی و زمانبندی وسائل نقلیه و استراتژی فرابارانداز در مسئله مذكور باعث افزایش پیچیدگی خواهد شد، لذا به منظور كاهش پیچیدگی مسئله، زنجیره­ای با سه سطح مورد بررسی قرار می­گیرد. در مدلی که به این منظور ارائه می­ شود، مسیر و زمان حركت وسایل نقلیه ورودی از تأمین­كنندگان به باراندازهای میانی و همچنین وسایل نقلیه خروجی از باراندازهای میانی به خرده فروش­ها مشخص می­ شود. هدف، تخصیص محصولات به تأمین­كنندگان و باراندازهای میانی به منظور بهینه كردن مسیر و زمان حركت وسایل نقلیه ورودی و خروجی و عملیات دسته­بندی كردن محصولات در باراندازهای میانی بوده به طوریكه كل هزینه­ های خرید محصولات، حمل و نقل و نگهداری حداقل شود. همچنین به منظور حل مدل ارائه شده، یک الگوریتم ژنتیک تركیبی توسعه داده می­ شود.

كلمات كلیدی: مدیریت زنجیره تأمین، استراتژی فرابارانداز، مسیریابی وسیله نقلیه، اعداد فازی، برنامه­ ریزی محدودیت مبتنی بر شانس، الگوریتم ژنتیك


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

فصل اول (کلیات تحقیق) 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- مسأله اول.. 5

1-3- مسأله دوم. 6

1-4- ضرورت تحقیق.. 8

1-5- اهداف تحقیق.. 9

1-6- محدودیت­های تحقیق.. 9

فصل دوم (مروری بر ادبیات موضوع) 10

2-1- مقدمه. 11

2-2- کاربرد تئوری مجموعه ­های فازی در زنجیره تأمین.. 11

2-3- استفاده از استراتژی­ های فرابارانداز و ارسال مستقیم در زنجیره تأمین.. 15

2-4- یكپارچه كردن  مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه و استراتژی فرابارانداز 19

2-5-جمع بندی: خلاء در تحقیقات پیشین.. 21

فصل سوم (مدلسازی و ارائه راه حل) 23

3-1- مقدمه. 24

3-2- تئوری مجموعه ­های فازی.. 24

3-4- تعریف مسأله اول.. 26

3-4-1- مفروضات مسأله اول.. 27

3-4-2- مدل ریاضی مساله اول.. 28

3-5- رویكرد حل مسأله اول.. 34

3-5-1- پرداختن به محدودیت­های فازی.. 34

3-5-2- پرداختن به توابع هدف.. 40

3-6- ضرورت یكپارچه كردن مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه و استراتژی فرابارانداز 42

3-7- تعریف مسأله دوم. 43

3-7-1- مفروضات مسأله دوم. 45

3-7-2- مدل ریاضی مسأله دوم. 46

3-8- رویكرد حل مسأله دوم. 53

3-8-1- نحوه نمایش جواب و تولید جمعیت اولیه. 54

3-8-2- ارزیابی میزان برازندگی كروموزوم­ها 58

3-8-3- عملگر انتخاب.. 60

3-7-4- عملگر همگذری.. 61

3-7-5- عملگر جهش…. 62

3-7-6- نحوه اصلاح كروموزوم­های نامعتبر. 63

3-7-7- روش جستجوی محلی.. 65

فصل چهارم (نتایج محاسباتی و تحلیل) 66

4-1- نتایج محاسباتی مسأله اول.. 67

4-2- نتایج محاسباتی مسأله دوم. 72

4-2-1- تولید مسائل نمونه و تنظیم پارامترهای الگوریتم. 73

4-2-2- تحلیل نتایج.. 75

فصل پنجم (جمع بندی و تحقیقات آتی) 82

4-1- جمع بندی.. 83

5-2- تحقیقات آتی.. 85

منابع.. 86

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                                       صفحه

جدول 2-1: مطالعات صورت گرفته در ارتباط با بهره گرفتن از تئوری مجموعه ­های فازی در برنامه­ ریزی زنجیره تأمین.. 15

جدول 3-1: شاخص محصولات مختلف خرده فروش­ها 56

جدول 4-1: ابعاد اولین مسأله نمونه. 68

جدول 4-2: حداقل و بزرگترین مقدار توابع هدف برای اولین مسأله نمونه. 68

جدول 4-3: نتایج اولین مسأله نمونه. 69

جدول 4-4: ابعاد دومین مسأله نمونه. 70

جدول 4-5: حداقل و بزرگترین مقدار توابع هدف برای دومین مسأله نمونه. 71

جدول 4-6: نتایج دومین مسأله نمونه. 71

جدول 4-7: ابعاد مسائل نمونه تولید شده 73

جدول 4-8: توزیع­های یكنواخت به منظور تولید پارامترهای مورد نیاز 74

جدول 4-9: ارزیابی عملكرد در ارتباط با  اولین مسأله نمونه. 77

جدول 4-10: ارزیابی عملكرد در ارتباط با دومین مسأله نمونه. 77

جدول 4-11: ارزیابی عملكرد در ارتباط با سومین مسأله نمونه. 78

جدول 4-12: ارزیابی عملكرد در ارتباط با  چهارمین مسأله نمونه. 78

جدول 4-13: ارزیابی عملكرد در ارتباط با پنجمین مسأله نمونه. 79

جدول 4-14: ارزیابی عملكرد در ارتباط با ششمین مسأله نمونه. 79

 

 

فهرست شكل­ها

عنوان                                                                                                                                       صفحه

شكل 2-1: عملیات استراتژی فرابارانداز 17

شكل 3-1: نمودار عدد فازی مثلثی.. 26

شكل 3-2: شبكه زنجیره تأمین مورد بررسی.. 27

شكل 3-3: نمودار معیار امكان.. 36

شكل 3-4: نمودار معیار الزام. 36

شكل 3-5: نمودار معیار اعتبار 37

شكل 3-6: نمودار معیار درستنمایی.. 39

شكل 3-7: نمایش شماتیک از شبكه زنجیره تأمین مورد بررسی.. 45

شكل 3-8: نمایش ساختار كروموزوم برای مثال (3-3) 56

شكل 3-9: روش اصلاح چرخهای.. 64

شكل 4-1: اختلاف بین مقدار تابع هدف اول در حداقل سطح رضایت­مندی و مقدار بهینه با توجه به سطوح اطمینان مختلف برای اولین مسأله نمونه  69

شكل 4-2: اختلاف بین مقدار تابع هدف دوم در حداقل سطح رضایت­مندی و مقدار بهینه با توجه به سطوح اطمینان مختلف برای اولین مسأله نمونه. 70

شكل 4-3: اختلاف بین مقدار تابع هدف اول در حداقل سطح رضایت­مندی و مقدار بهینه با توجه به سطوح اطمینان مختلف برای دومین مسأله نمونه. 72

شكل 4-4: اختلاف بین مقدار تابع هدف دوم در حداقل سطح رضایت­مندی و مقدار بهینه با توجه به سطوح اطمینان مختلف برای دومین مسأله نمونه. 72

شكل 4-5: تعداد جواب­های غیرموجه موجود در هر نسل.. 76

شكل 4-6: تاثیر نگهداری موقت در باراندازهای میانی بر هزینه­ های زنجیره تأمین.. 80

 

 

1-1- مقدمه

رقابتی بودن بازارها، معرفی و وجود محصولاتی با عمر کوتاه و بالا بودن انتظارات مشتریان در ارتباط با کیفیت و زمان تحویل محصولات، ایجاب می­كنند كه محصولات در مقدار، مكان، زمان و قیمت مناسب عرضه شوند كه این خود ضرورت ایجاد هماهنگی تولید­کنندگان با تأمین­کنندگان مواد اولیه و توزیع­کنندگان محصولات را ایجاب می­ کند.

زنجیره تأمین به عنوان یک ساختار یکپارچه شامل تعدادی از فعالیت­ها به طور مثال فعالیت خرید، تولید، نگهداری و توزیع می­ شود. این فعالیت­ها به منظور تهیه مواد ­اولیه، تبدیل مواد ­اولیه به محصولات نهایی و تحویل محصولات به مشتریان انجام می­شوند. مدیریت صحیح این فعالیت­ها موجب بهبود عملكرد زنجیره خواهد شد از این­ رو مدیریت زنجیره تأمین را می­توان به عنوان مدیریت جریان اطلاعات، محصولات و منابع مالی در زنجیره تعریف کرد [1].  فرایند برنامه­ ریزی زنجیره تأمین به عنوان یكی از مهمترین فرایندهای مدیریت زنجیره تأمین به منظور یكپارچه و هماهنگ كردن فعالیت­های مذكور در بین اعضای مختلف زنجیره انجام می­ شود [2]. برنامه­ ریزی زنجیره تأمین بسته به افق برنامه­ ریزی به سه دسته تقسیم ­بندی می­ شود:

  • برنامه­ ریزی استراتژیک: این فاز از برنامه­ ریزی به طراحی ساختار زنجیره تأمین مربوط بوده و افق زمانی مورد بررسی در این فاز بین پنج تا ده سال می­باشد.
  • برنامه­ ریزی تاکتیکی (افق زمانی میان مدت): در این سطح از برنامه­ ریزی در ارتباط با استفاده بهینه از ظرفیت منابع مختلف از جمله تأمین­کنندگان، تولیدکنندگان و مراکز­ توزیع
    تصمیم ­گیری می­ شود. افق زمانی مورد بررسی در برنامه­ ریزی تاكتیكی یک تا دو سال است.
  • برنامه­ ریزی عملیاتی: افق زمانی مربوط به این سطح از برنامه­ ریزی هفتگی بوده و در ارتباط با مسائلی از قبیل مسیریابی وسایل نقلیه، برنامه­ ریزی تولید و توزیع روزانه تصمیم ­گیری می­ شود [1].

هدف هر زنجیره تأمین افزایش سودآوری زنجیره از طریق كاهش هزینه­ ها و افزایش سطح
خدمت­دهی است. طرح توزیع به عنوان یكی از عوامل ایجاد هزینه در زنجیره تأمین، عملكرد زنجیره را تحت تأثیر قرار داده و تقریبا 30 درصد از قیمت محصول نهایی را شامل می­ شود [3]. بنابراین استفاده از استراتژی­ های مناسب توزیع به منظور كاهش هزینه­ های حمل­ و نقل و افزایش سطح
خدمت­دهی می ­تواند باعث افزایش سودآوری زنجیره شود. در میان استراتژی­ های مختلف توزیع استراتژی فرابارانداز[1] به عنوان یک تكنیک لجستیک موثر محصولات ارسال شده از تأمین­كنندگان مختلف را دریافت کرده و بدون نگهداری موجودی آنها را مطابق با مقصدهایشان به گروه­ های مشخصی دسته­بندی و ارسال می­ کند. این استراتژی با دسته­بندی كردن محصولات و در نتیجه تكمیل ظرفیت وسایل نقلیه باعث كاهش هزینه­ های حمل و نقل می­ شود.

از آن­جایی­كه قرار دادن محصولات مختلف در یک گروه مشخص مستلزم ورود همزمان آن­ها به بارانداز میانی و منتج به ملاقات مشتری­های مختلف (سفارش دهندگان محصولات) می­ شود، لذا مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه ورودی و خروجی به منظور بهینه كردن عملیات استراتژی فرابارانداز ضروری است.

از طرفی دیگر، در نظر گرفتن شرایط دنیای واقعی از جمله غیر قابل پیش ­بینی بودن انتظارات مشتریان و همچنین وجود روابط پیچیده بین اعضای زنجیره، باعث ایجاد یک درجه مهمی از عدم قطعیت در زنجیره تأمین می­ شود. نادیده گرفتن عدم قطعیت موجود در زنجیره تأمین باعث ضعف در عملكرد زنجیره خواهد شد. بنابراین شناخت منابع ایجاد عدم قطعیت و استفاده از رویكردهای مناسب برای برطرف كردن این عدم قطعیت به منظور افزایش سودآوری زنجیره ضروری است. سه منبع ایجاد عدم قطعیت در زنجیره تامین عبارتند از:

  • عدم قطعیت در عرضه: این عدم قطعیت در اثر تغییر در عملکرد تأمین­کنندگان به علت تأخیر در تحویل­ها به وجود می­آید.
  • عدم قطعیت در فرایند: این عدم قطعیت از غیر قابل اعتماد بودن فرایند تولید به دلیل خرابی ناگهانی ماشین آلات، تغییر در عملکرد نیروی انسانی و غیره ناشی می­ شود.
  • عدم قطعیت در تقاضا: این عدم قطعیت مهمترین عامل ایجاد عدم قطعیت در زنجیره تأمین بوده و از نوسانات موجود در تقاضا و پیش ­بینی نادرست ناشی می­ شود [4].

رویكردهای  تحلیلی (احتمالی)، رویکردهای شبیه­سازی و رویکردهای پیوندی بر اساس ترکیبی از مدل­های تحلیلی و شبیه­سازی، از جمله رویكردهای مورد استفاده برای برطرف كردن عدم قطعیت­ موجود در زنجیره تأمین می­باشند. مدل­های تعیین شده در این رویکردها، عدم قطعیت موجود در زنجیره تأمین را به وسیله توزیع­های احتمالی به دست آمده از داده ­های آماری نمایش می­ دهند. از آن­جایی كه استفاده از این رویكردها با مشكلاتی نظیر عدم دسترسی به داده ­های آماری قابل اعتماد همراه است استفاده از رویكردهای دیگر ضروری به نظر می­رسد. یكی دیگر از رویكردهای مورد استفاده برای برطرف كردن عدم قطعیت موجود در زنجیره تأمین، استفاده از تئوری
مجموعه ­های فازی است [5]. قابل ذكر است كه تئوری مجموعه ­های فازی علاوه بر برطرف كردن مشكل فوق، دارای تطابق بیشتری با مسائل دنیای واقعی است.

با توجه به توضیحات بالا، واضح است كه یكپارچه و هماهنگ كردن طرح­های تهیه­­ مواد اولیه، تولید و توزیع، بررسی منابع ایجاد عدم قطعیت در زنجیره تأمین و استفاده از یک رویكرد مناسب برای برطرف كردن این منابع و همچنین انتخاب استراتژی­ های مناسب برای توزیع محصولات از عوامل مهم بقای زنجیره تأمین در بازارهای امروزی هستند.

از این رو در این تحقیق ، یكپارچه كردن طرح­های تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع در یک افق زمانی میان مدت در یک زنجیره تأمین پنج سطحی، چند محصولی و چند دوره­ای با در نظر گرفتن عرضه، تولید و تقاضای فازی با هدف حداقل كردن هزینه­ ها و طراحی یک سیستم توزیع به موقع مورد بررسی قرار می­گیرد. در زنجیره تأمین مورد بررسی از استراتژی­ های فرابارانداز و ارسال مستقیم برای توزیع محصولات استفاده می­ شود. استفاده از استراتژی فرابارانداز مستلزم بررسی همزمان مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه ورودی و خروجی می­باشد. اما از آن­جایی كه یكپارچه كردن مسیریابی و زمانبندی وسائل نقلیه و استراتژی فرابارانداز در مسئله مذكور باعث افزایش پیچیدگی خواهد شد، لذا به منظور كاهش پیچیدگی مسئله، زنجیره­ای با سطوح کمتر مورد بررسی قرار می­گیرد. بنابراین، در این تحقیق دو مسأله مذكور یعنی یكپارچه كردن طرح­های تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع و یكپارچه كردن مسیریابی و زمانبندی وسائل نقلیه و استراتژی فرابارانداز به ترتیب تحت عنوان­های مسأله اول و مسأله دوم مورد بررسی قرار می­ گیرند.

[1] Cross docking

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 106

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.