زیست شناسی

پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : ارتباط پلی مورفیسم TaqI گیرنده ویتامین D با سرطان پستان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش علوم جانوری

با عنوان : ارتباط پلی مورفیسم TaqI گیرنده ویتامین D  با سرطان پستان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشكده علوم پایه

 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.sc) رشته زیست شناسی علوم جانوری

گرایش فیزیولوژی جانوری  

 عنوان:

ارتباط پلی مورفیسم TaqI گیرنده ویتامین D  با سرطان پستان در شمال ایران

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر غلامحسن واعظی

 استاد مشاور:

جناب آقای دكتر سهراب حلال‌خور

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مقدمه: سرطان پستان شایع ترین سرطان در بین زنان است که هزینه‌های سنگینی را به بیمار و جامعه تحمیل می‌کند.بنابراین بررسی فاکتورهایی که ما را در پیش‌آگاهی و تشخیص کمک کند، بسیار ارزنده خواهد بود. از جمله این فاکتورها بررسی‌های ژنتیکی می‌باشد. وپژوهش های زیادی نشان داده اند که سطح ویتامینD رابطه معکوس با میزان ابتلا و پیشرفت بیماری دارد و از آنجا که گیرنده ویتامین Dیعنی VDR واسطه اثرات ضد سرطانی ویتامینD می‌باشد، لذا بررسی پلی‌مورفیسم‌ های ژن گیرنده می‌تواند کمک زیادی در شناسایی ارتباط میان این ژن و سرطان پستان بنماید.

مواد و روش کار: در این مطالعه اثر پلی‌مورفیسمTaqI ژن VDR در احتمال بروز بیماری در میان جمعیت زنان مازندرانی بررسی شده و همچنین سطح سرمی ویتامینD در این جمعیت اندازه‌گیری شد.در این مطالعه مورد – شاهدی دو گروه از زنان شامل گروه مبتلا به سرطان پستان و گروه سالم انتخاب شدند واز آنها دو نمونه شامل خون تام (جهت استخراج DNA) و سرم (برای اندازه‌گیری سطح ویتامینD ) تهیه شد. ابتدا سطح سرمی ویتامینD باروش کمی لومینسانس اندازه‌گیری شد و سپس قطعات ژنی مربوط به پلی‌مورفیسم TaqI بر روی ژن VDR با روش PCR تکثیر شد و ژنوتیپ آن ها تعیین گردید.

نتایج:میانگین سطح سرمی ویتامینD در افراد بیمار4814/1±412/13میکروگرم بر دسی لیتر و در افراد کنترل 8780/1±771/19میکروگرم بر دسی لیترتعیین شد وبین سطح سرمی ویتامینD با بیماری ارتباط معنا دار دیده شد (01/0=P).فراوانی الل های t وT در هر دو گروه تقریبا یكسان بوده است مقدار P برای الل Tو t 634/0 اندازه گیری شد . بررسی نسبت شانس نشان داد که احتمال ابتلا به سرطان پستان در افراد با ژنوتیپ tt تقریباً 18/1 برابر می‌باشد.

نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که ارتباط بین پلی‌مورفیسم TaqIبا بروز سرطان پستان معنی‌دار نیست ولی ارتباط کاهش سطح ویتامینD با افزایش احتمال ابتلا به این سرطان کاملاً معنی‌دار است.

كلید واژه :

سرطان پستان ، پلی‌مورفیسمTaqI ، ژن گیرنده ویتامینD (VDR) ، ویتامینD

مقدمه:

سرطان پستان بیماری شایعی است كه حدود10% کل انواع سرطان ها را در جمعیت زنان ومردان تشکیل می دهد و دومین سرطان شایع پس از سرطان ریه می باشدو22% انواع سرطان را دربین زنان شامل می شود   ) آسوس و دلگادو1 ،2005; حمیدی و همکاران2،2003).

در حدود پنج تا ده درصد از سرطان ها به طور كامل ارثی هستند.سرطان را می توان باروش های متعددی ، از جمله حضور علائم خاص و آزمایش های غربالگری، یا تصویربرداری پزشکی تشخیص داد،هنگامی سرطان قابل تشخیص است که با بررسی میکروسکوپی از نمونه بافت تشخیص داده شود.سرطان معمولا با شیمی درمانی، پرتو درمانی و عمل جراحی درمان می شود .اماشانس زنده ماندن در این بیماری بسیار متفاوت است .نوع ، محل سرطان و میزان بیماری در شروع درمان مهم است.با وجود این سرطان می تواند افراد را در همه سنین تحت تاثیر قرار دهد ،اما خطر ابتلا به سرطان به طور کلی، با بالا رفتن سن افزایش می یابد.

در سال 2007 سرطان عامل مرگ ومیر13 درصد از بشربوده است و در سرتاسر جهان نرخ سرطان به خصوص دركشورهای در حال توسعه وابسته به سن و تغییر در شیوه زندگی جمعی روبه افزایش است (جمال و همکاران3،2011).

به دلیل فراگیربودن این بیمارى تحقیقات زیادى براى شناسایى علت ایجاد این بیمارى صورت گرفته است كه براساس آنها از جمله عواملى كه باایجادسرطان پستان می تواند مرتبط باشد عبارتست از:

افزایش سن، بروز اولین دوره قاعدگى قبل از 13 سالگی و یائسگى پس از 51 سالگی ،زادوولد و شیر دهی ،اشعه به قفسه سینه و یا صورت قبل از سن 30 سالگی،داشتن اضافه وزن، نوشیدن الكل، عدم ورزش، استعمال دخانیات ، نسبت قد به وزن (BMI)، استفاده از منابع خارجى استروژنى، سطح برخى هورمون هاى آندوژن،عوامل ژنتیكی، سابقه خانوادگى سرطان پستان وسابقه بیماری هاى خوش- خیم پستان را می توان نام برد. همچنین مصرف مواد غذایی گیاهی و حیوانی) خن و همکاران4،2010).

ویتامین D علاوه بر نقشش در هموستازی كلسیم و سلامتی استخوان به عنوان یک عامل ضدسرطانی نیز شناخته شده است.كه در مقابله با بسیاری از سرطان ها از جمله سرطان پستان فعالانه عمل می كند ( شاو و همکاران5،2012).

ویتامین D اثرات ضدسرطانی خود را با واسطه گیرنده اش VDRو رونویسی از ژن های هدف (مانند BRCA1 ، P53 و غیره ) اعمال می کند( آنگ و همکاران1 ،2009).

بنابراین بررسی ویتامین D به عنوان یک عامل بالقوه موثر در کاهش ابتلا و نیز درمان سرطان پستان ضروری به نظر می رسد.

بیان مسأله:

سرطان پستان جزء ژنتیکی  قوی دارد،بطوریکه خطر بروز سرطان پستان برای خانمی با یک ویا بیش از یک خویشاوند درجه یک  مبتلا به این سرطان،به ترتیب سه و ده برابر می باشد(نوسبایوم و همکاران2 ،2001).

بر اساس رفرنس دیگری خطر بروز سرطان  پستان برای زنان تا سن 80 سالگی نداشتن هیچ خویشاوند درجه یک مبتلا به این سرطان 8/7%و برای زنان بایک و یا دو خویشاوند درجه یک مبتلا ، به ترتیب 13%و 21%خواهدبود ( حمیدی و همکاران،2003).

تاثیر ویتامین D وگیرنده اش (VDR) بر عملكرد چرخه سلولی تا حدودی نشان داده که فرم فعال ویتامین  D   یعنی 1,25(OH)2 D3 تنظیم کننده بالقوه ای در کنترل رشد و تمایز سلولی می باشدو شواهد اخیر نشان می دهند که در مرگ سلولی،تهاجم توموری و رگ زایی نیز نقش بسزائی دارد، طوری که می توان گفت در تنظیم بروز و  پیشرفت سرطان نقش دارد. مسیر کلاسیک سنتز 1,25(OH)2D3 شامل هیدروکسیلاسیون موقعیت های 1و 25 ویتامین D3 جذب شده از طریق روده و یا ساخته شده در پوست،به ترتیب به کبد و کلیه منتقل و تبدیل به فرم فعال D3 می شود.اما اخیراًً کنترل متابولیسم موضعی 1,25(OH)2D3در بافت ها توسط هیدروکسیلازهای بافتی به خصوص در ﺁنزیم  کاتابولیزه کننده اصلی یعنی24- هیدروکسیلاز مورد توجه قرارگرفته است.مسیر کلاسیک سیگنالینگ1,25(OH)2D3  باواسطه VDR که نوعی فاکتور نسخه برداری برای ژن های هدف 1,25(OH)2D3 است، صورت می  گیرد.

اثرات این مسیر شامل مهار رشد سلولی و نیز مهار تهاجم توموری است . مسیر های سیگنالینگ  سیتوپلاسمی که به طور روز افزونی در حال شناسایی هستند نیز احتمالا در کنترل رشد و تمایز سلولی نقش  دارند،اما این مسیرها در مرگ سلولی نیز نقش دارند. 1,25(OH)2D3 دارای اثرات مهار کنندگی مهمی بر  G1/S Checkpoint سیکل سلولی با افزایش بیان مهار کننده های کینازی وابسته به سایکلین های P27 و  P21 و نیز با مهار سیکلین D1 است.

ممکن است که موجب القا مرگ سلولی یا به طور غیر مستقیم از طریق اثر بر روی گیرنده رشد شبه انسولینی و فاکتور آلفای نکروز توموری و یا به طور مستقیم از طریق سیستم خانواده Bcl-2 ، مسیر سرﺁمید،گیرنده های مرگ(به عنوان مثال Fas ) و مسیر های پروتیین کینازی فعال شده توسط استرس(P38 و کیناز N ترمینال Jun) شود. اثر مهارکننده گی 1,25(OH)2D3 بر تهاجم و متاستاز توموری نشان داده شده و مکانیسم آن شامل مهار سرین پروتئیناز ها،متالو پروتئینازها و رگ زایی است. مدارک دال بر اثر ویتامین D3 بر سرطان شامل شواهدآزمایشگاهی  مبنی بر تاثیر ویتامین D3 بر رشد سلولی،تمایز سلولی،مرگ سلولی،تهاجم ومتاستاز توموری، و نیز شواهد اپیدمیولوژیکی درارتباط با همبستگی بین وقوع و میزان پیشرفت سرطان با اختلال در متابولیسم ویتامین D3 و برخی از پلی مورفیسم های ژن VDR است.ضمنا آنالوگ هایی از ویتامین D3 به عنوان عوامل شیمی درمانی سرطان معرفی شده اند (داسو و همکاران1،2005 ;اوسبورن و هاچنسن2،2002). مطالعات نشان می دهند که 1,25(OH)2D3موجب مهار رشد سلولی و نیز القاء مرگ سلولی در سلول های سرطانی پستان هم در In vitro و هم در In vivo می شود( والرانس و ولش3 ،2004).

VDR درغدد پستان طبیعی بیان می شود، یعنی جایی که به عنوان عامل مهار تکثیر و القاء کننده تمایز  سلولی عمل می کند و این نشان می دهد که 1,25(OH)2D3 در تنظیم مهار رشد سلول های اپی تلیال پستان نقش دارد(ولش و همکاران4 ،2003).

ضمناً میزان بیان ژن VDR یعنی سطح mRNA این ژن در سرطان پستان همانند سرطان های  کولون و ریه کاهش و در سرطان تخمدان شدیداًً افزایش می یابد ( اندرسون و همکاران5،2005). ژن VDR با طولی بالغ بر Kb 75 درمنطقه كروموزوم14-12q12 قرار داشته ودارای پلی مورفیسم های مختلفی است كه ارتباط برخی از آن ها با بعضی از بیماری ها بررسی شده است. پلی مورفیسم FokI  كه در سمت′ 5  ژن VDR در اگزون 2 قرار دارد ، موجب كوتاهتر شدن محصول پروتئینی این ژن می شود BsmI  و TaqI اثری بر محصول پروتئینی حاصل ندارند،زیرا جایگاه پلی مورفیک BsmI در  اینترون 8 قرار دارد وجایگاه پلی مورفیک TaqI واقع در اگزون 9 به گونه ای است كه هر دو الل آن همان اسید آمینه یعنی ایزولوسین را كد می كنند. مكانیسمی كه از طریق آن این پلی مورفیسم ها ممكن است بر روی  عملكردمحصول ژن VDR تاثیر بگذارند، مشخص نیست، اما احتمالا ازطریق تاثیر بر روی پایداری mRNA ، تنظیم فعالیت

نسخه برداری وكارایی ترجمه موجب تغییر عملكرد این ژن می شوند ( ماکیشیما و همکاران1،2002; گوی و همکاران2 ،2003; داردن و همکاران3،2003(.

تاكنون تحقیقات مختلفی در ارتباط با بررسی همبستگی بین پلی مورفیسم های مختلف ژن VDR با سرطان  پستان در برخی جمعیت های انسانی انجام شده است.نتایج بدست آمده از این تحقیقات بسته به نوع جمعیت مورد  مطالعه و نیز نوع جایگاه های پلی مورفیک بررسی شده متفاوت بوده، به طوری كه برخی به وجود همبستگی و بعضی دیگر به عدم وجود همبستگی اشاره كرده اند. بنابراین انجام تحقیقات در جمعیت های دیگر از جمله جمعیت كشورمان برای نتیجه گیری هر چه صحیح تر در مورد همبستگی بین جایگاه های پلی مورفیک  مختلف ژن VDR با سرطان پستان الزامی است.

هدف اصلی این پژوهش تعیین همبستگی بین الل‌ها و ژنوتیپ ‌های پلی‌مورفیسم TaqI ژن VDR با سرطان پستان و بررسی اثر کاهش سطح ویتامینD بر روی بروز این نوع سرطان می باشد.

ضرورت انجام تحقیق:

در این زمینه مطالعات و تحقیقات زیادی در نقاط مختلف دنیا و در میان جمعیت‌های مختلف قومی و نژادی انجام گرفته است و نتایج حاصله ضد و نقیض بوده بطوریکه نتایج قطعی تاکنون به دست نیامده است. با توجه به اهمیت موضوع و افزایش روز افزون شیوع بیماری و اختلاف نظر‌ها و خلاء ‌های تحقیقاتی که وجود دارد و نظر به اینکه نتایج تحقیق فواید احتمالی نظری و عملی زیادی در پیشگیری، تشخیص و حتی احتمالاً درمان آن خواهد داشت، ما را بر آن داشت که تحقیق حاضر را بر پایه تحقیقات گذشته در میان جمعیت زنان استان مازندران انجام دهیم، تا شاید نتایج حاصله ما را یک گام به اهداف مان نزدیک‌تر کند.

اهداف پژوهش:

اهداف اصلی:

-1تعیین همبستگی بین الل ها، ژنوتیپ ها و جایگاه پلی مورفیک ژن گیرنده ویتامین (VDR)D یعنی جایگاه هایTaqI با بروز سرطان پستان

-2بررسی اثر ویتامین D بر بروز سرطان پستان

اهداف فرعی :

1- تعیین فراوانی الل ها و ژ نو تایپ های مختلف پلی مورفیسم TaqI ژن گیرنده ویتامین D (VDR) در گروه بیماران وگروه کنترل

2- تعیین همبستگی بین الل ها و ژنوتا یپ های مختلف پلی مورفیسمTaqI ژن گیرنده ویتامین (VDR)D با سرطان پستان

3- بررسی ارتباط سرطان پستان با سطح سرمی ویتامین D

تعداد صفحه :77

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.