حقوق

پایان نامه حقوق : مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

استاد راهنما:

دکتر مظفر باشکوه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 2

الف) بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………… 3

ب) سئوا لات………………………………………………………………………………………………………….. 3

ج) فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 3

د) پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 4

ه)اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 4

و) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 4

ز) ساماندهی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 4

فصل اول: کلیات

1-1- مربیان ورزشی در نگاه کلی ………………………………………………………………………………… 5

1-1-1- مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………….. 5

1-1-1-1- ورزش ……………………………………………………………………………………………………. 6

1-1-1-2- مربی ورزشی…………………………………………………………………………………………….. 6

1-1-1-3- تقصیر……………………………………………………………………………………………………… 6

1-1-1-4- خطای ورزشی…………………………………………………………………………………………… 7

1-1- 2-سابقه فقهی ،اجتماعی،و تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی ………………………………… 8

1-1-2-1- سابقه فقهی حقوق ورزش و مربیان ورزشی……………………………………………………… 8

1-1-2-2- سابقه اجتماعی حقوق ورزش و مربیان ورزشی ………………………………………………… 11

1-1-2-3 -سابقه تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی…………………………………………………….. 14

1-1-3- وظیفه مربیان ورزشی …………………………………………………………………………………….. 16

1-1-4- ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ……………………………………………………… 19

1-2- مفهوم مسئولیت مدنی و مقایسه آن با انواع مسئولیت …………………………………………………. 22

1-2-1- مفهوم مسئولیت مدنی …………………………………………………………………………………….. 23

1-2-2- مقایسه مسئولیت مدنی با انواع مسئولیت …………………………………………………………….. 24

1-2-2-1- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی ……………………………………………………… 24

1-2-2-2- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری………………………………………………………… 25

1-2-2-3- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی ……………………………………………………. 25

1-2-3- مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق ایران ………………………………………………………… 26

فصل دوم: مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی و شرایط تحقق آن

2-1- مبنای فلسفی مسئولیت مدنی و مربیان ورزشی ………………………………………………………… 28

2-1-1- نظریه تقصیر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی………………………………………………………. 28

2-1-1-1- مفهوم نظریه تقصیر……………………………………………………………………………………. 28

2-1-1-2- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تقصیر…………………………………. 29

2-1-2- نظریه خطر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی……………………………………………………….. 31

2-1-2-1- مفهوم نظریه خطر……………………………………………………………………………………… 31

2-1-2-2-توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه خطر …………………………………… 32

2-1-3- نظریه تضمین حق و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق …………… 33

2-1-3- 1- مفهوم نظریه تضمین حق ……………………………………………………………………………. 33

2-1-3-2- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق ………………………….. 34

2-2- مبنای مسئولیت مدنی مربیان ورزشی در حقوق ایران………………………………………………….. 35

2-2-1- مبنای مسئولیت مدنی در قانون مدنی ………………………………………………………………… 35

2-2-2- مبنای مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی………………………………………………………. 36

2-2-3- مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ………………………………………………………. 37

2-2-4- نوع مسئولیت و تعهد مربیان ورزشی …………………………………………………………………. 38

2-2-4-1- نوع مسئولیت مربیان ورزشی ………………………………………………………………………… 38

2-2-4-2- نوع تعهد مربیان ورزشی ……………………………………………………………………………… 39

2-3- شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ……………………………………………………………. 40

2-3-1- شرایط عمومی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی……………………………………………….. 41

2-3-1-1- ضرر………………………………………………………………………………………………………. 41

2-3-2-2- فعل زیان بار و ضرورت وجود آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ……………………. 51

2-3-1-3- رابطه سببیت و نقش آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی……………………………………. 57

2-3-2- شرایط اختصاصی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ………………………………………… 60

2-3-2-1- مربی ورزش بودن عامل ورود زیان………………………………………………………………… 60

2-3-2-2- ضرورت وجود تقصیر در مسئولیت شناختن مربیان ورزشی…………………………………. 62

2-3-3- انواع تقصیر مربیان ورزشی………………………………………………………………………………. 65

2-3-3-1- تقصیر ناشی از نظارت……………………………………………………………………………….. 65

2-3-3-2- تقصیر ناشی از آموزش ……………………………………………………………………………… 67

2-3-3-3- تقصیر ناشی از سلامت و بهداشت ………………………………………………………………… 70

2-3-4-چگونگی تشخیص تقصیر(خطا)مربیان ورزشی……………………………………………………….. 73

فصل سوم: نحوه جبران خسارت وارده از طرف مربیان ورزشی و موارد معافیت از مسئولیت

3-1- نحوه جبران خسارت وارده …………………………………………………………………………………. 78

3-1-1- نحوه جبران خسارت وارده در زمانیکه مربی مسئول است. ………………………………………. 79

3-1-1-1- جبران خسارت بدنی (دیه) ………………………………………………………………………….. 79

3-1-1-2- جبران خسارت مادی(مالی)………………………………………………………………………….. 80

3-1-1-3- جبران خسارت معنوی…………………………………………………………………………………. 81

3-1-2- نحوه جبران خسارت وارده در زمانیکه باشگاه مسئول است. …………………………………….. 84

3-2- موارد معافیت از مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ……………………………………………………….. 88

3-2-1- قوه قاهره ……………………………………………………………………………………………………. 88

3-2-1-1-تعریف قوه قاهره………………………………………………………………………………………… 88

3-2-1-2- تأثیر قوه قاهره در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ………………………………………………. 90

3-2-2- قبول خطر …………………………………………………………………………………………………… 91

3-2-3- تقصیر زیان دیده …………………………………………………………………………………………… 92

3-2-4- تقصیر شخص ثالث ………………………………………………………………………………………. 93

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………….. 95

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………. 96

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………. 97

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………. 100

چکیده

امروزه ورزش به پدیده‌ای مبدل شده است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست و تقریباً بخش بزرگی از مردم به شیوه‌های گوناگون با آن سر وکار دارند نکته‌ای که در این خصوص دارای اهمیت است این که ورزش کردن چه در سطح حرفه‌ای و چه در سطح آماتور جدای از خطرات و آسیب‌ها نمی‌باشد. تحقیق حاضر به بررسی میزان و نحوه مسئولیت مربیان ورزش در به وجود آمدن این خطرات پرداخته است. در خصوص این مطلب باید اینگونه بیان داشت که ورزشکاران و مربیان در بین خود یک قرارداد دارند یعنی ورزشکار و مربی خطرها و آسیب‌های متعارف ورزشی مورد نظر خود را قبول میکنند و نیز وظایف و مسئولیتی بر عهده دارند حال اگر از این وظایف قصور نمایند مسئول شناخته می‌شوند. همانطور که گفته شد سند مبنای این مسئولیت بر پایه تقصیر و از روی قرارداد (مسئولیت قرار دادن) است. در حقوق ایران نسبت به مسئولیت مدنی مربیان ورزشی حکم روشنی دیده نمی شود. این وضعیت موجب گردیده که قضات دادگاه ها نیز در برخورد با قضیه دچار سرگردانی شده و نتوانند به راه حل واحدی دست یابند. در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی از آنجا که قانون خاصی در این مورد وجود ندارد بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین تکلیف می شود و تنها استثنا مسئولیت مربیان شنا می باشد که بر اساس اصل167قانون اساسی به فقه رجوع می گردد. در هر حال مسئولیت مدنی مربیان ورزشی مبتنی بر تقصیر است و تقصیر آن ها عبارت است از عدم نظارت بر امکانات، وسایل آموزشی و پزشکی که ناشی از تعهدشان می باشد. تعهد مربیان در مورد افراد مبتدی به نتیجه و در مورد افرادی که دوره اول را گذراندن به وسیله می باشد.

مقدمه

در زمان ارتباطات و فن آوری و عرصه رویدادهای عظیم ملی و بین المللی به خصوص در ورزش که در تمام دنیا نقش اول را در جامعه ایفا می نماید بدون شک موفقیت و رسیدن به هدف در این دنیای پرهیاهو نیازبه آگاهی داشتن و به کارگیری اصول و قواعد علمی در ارتباط با ورزش، اصول مربیگری، اصول مدیریت باشگاه ها.. . و نیز مسئولیت آنهاست.

در کشور ایران با توجه به انبوه میلیونی دانش آموزان ودانشجویان، ورزش یکی از ضرورتهای زندگی است و از وسایل تربیتی وآموزشی مهم است و دانشجویان ودانش آموزان ما علاقمند هستند که در میدانهای ورزشی زور آزمایی کنند و شهامت و قدرت خود را به کار برند و این مسئله مفید را نمی توان از آنها دریغ کرد.

در این قسمت است که سخن از مسئولیت ورزشکار، مربی.. . به میان می آید و علم حقوق هم باید در راستای همان هدف تربیت ورزشکاران پا به میدان ورزش کشور گذارد و در جهت حفظ و حمایت از حقوق این جوانان که با حوادث ناشی از ورزش درگیر هستند سهم خود را ایفا کند. در حوادث ورزشی از سویی اباحه ارتکاب و از سوی دیگر جبران ضرر ناشی از آن وجود دارد که موجب میشود این سوال مطرح گردد که چه کسی مسئول حوادث حین ورزش است ورزشکار، مربی و.. . این تحقیق سعی بر آن دارد که میزان مسئولیت مدنی مربیان ورزشی را در حوادث ورزشی در سه فصل مورد بررسی قرار دهد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 110

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.