حقوق

پایان نامه حقوق : سیاست كیفری ایران در قبال قاچاق كالا و ارز با تكیه بر لایحه جدید قاچاق

گرایش جزا و جرم شناسی

با عنوان : سیاست كیفری ایران در قبال قاچاق كالا و ارز با تكیه بر لایحه جدید قاچاق

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشكده حقوق

پایان‌نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش: جزا و جرم‌شناسی

 موضوع:

سیاست كیفری ایران در قبال قاچاق كالا و ارز با تكیه بر لایحه جدید قاچاق

استاد راهنما:

دكتر سید محمود مجیدی

 استاد مشاور:

دكتر محمدحسن حسنی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان         صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

ب) اهداف تحقیق.. 4

ج) پرسش‌های تحقیق.. 5

د) فرضیه‌های تحقیق.. 5

هـ) روش تحقیق.. 5

ی) سازماندهی تحقیق.. 5

فصل اول:مفاهیم، مبانی، پیشینه و درآمدی برآثار و انواع کالای قاچاق

مبحث نخست: مفاهیم ومبانی.. 7

گفتار نخست: مفاهیم. 7

الف) قاچاق.. 7

ب) کالا. 9

ج) ارز. 9

د) گمرک.. 12

گفتار دوم: مبانی.. 12

الف) لزوم ایجاد نظم اقتصادی در سطح جامعه. 12

ب) لزوم حمایت از تولید داخلی.. 14

ج) لزوم توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی کشور. 16

مبحث دوم: پیشینه تاریخی.. 18

گفتار نخست: سیر تاریخی، قانونگذاری قاچاق قبل از انجام اصلاحات گمرکی در ایران. 18

الف) گمرک در ایران باستان. 18

ب) گمرک ایران در دوره اسلامی.. 19

ج) گمرک ایران پس از مشروطیت… 22

گفتار دوم: سیر تاریخی و تقنینی قاچاق بعد از انجام اصلاحات گمرکی در ایران. 23

الف) تا قبل از تشکیل مجلس شورای ملی.. 23

ب) بعد از تشکیل مجلس شورای ملی.. 25

1- قوانین مصوب تا قبل از تصویب قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312. 27

2- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و قوانین بعد از آن. 30

2-1- قوانین مربوط به قاچاق ارز. 31

2-2- قوانین مربوط به قاچاق خاویار. 32

2-3- قوانین مربوط به قاچاق هیزم و ذغال. 32

2-4- قوانین مربوط به امور گمرکی.. 33

2-5- قوانین مربوط به نحوه جمع‌ آوری و فروش کالای قاچاق.. 33

مبحث سوم: آثار و انواع قاچاق کالا. 34

گفتار نخست: آثار قاچاق.. 34

الف) آثار اقتصادی قاچاق.. 34

1- اخلال در سیاستهای اقتصادی دولت… 34

2) افزایش فقر. 35

3- ایجاد اختلال و رکود در بخش تولید و کاهش فرصتهای شغلی.. 35

4- کاهش درآمد و عواید گمرکی دولت… 36

ب) آثار فرهنگی، اجتماعی قاچاق.. 36

1- قاچاق و تهاجم فرهنگی.. 37

2- افزایش ناهنجاریهای اجتماعی – فرهنگی.. 38

3- آثار سوء بهداشتی.. 38

گفتار دوم: انواع قاچاق.. 39

الف) قاچاق ارز. 39

ب) قاچاق کالای گمرکی و تجاری.. 41

ج) قاچاق سلاح و مهمات… 43

د) قاچاق آثار ملی و عتیقه‌جات… 45

هـ) قاچاق کالاهای دخانی.. 46

و) قاچاق مواد افیونی و مخدر. 47

فصل دوم:ارکان مجرمانه، راهکارها و درآمدی بر واكنش كیفری و مراجع صالح رسیدگی به قاچاق كالا و ارز

مبحث اول: اركان مجرمانه قاچاق، راهكارها و درآمدی بر نوآوری‌های لایحه جدید. 50

گفتار اول: بررسی ارکان و عناصر عمومی تشکیل دهنده جرایم قاچاق کالا و ارز. 50

الف) ركن قانونی.. 51

1- ركن قانونی در دوران قبل از انقلاب… 55

2- ركن قانونی قاچاق در دوران بعد از انقلاب… 56

ب) ركن مادی.. 57

1) رفتار مرتکب… 58

2) مرحله شروع به اجرا جرم. 60

3) نتیجه مجرمانه. 60

ج) رکن معنوی.. 61

1) سوء نیت عام. 62

2) سوء نیت خاص…. 62

گفتار دوم: راهكارهای اصلاحی و نوآوری‌های لایحه. 63

الف) راهکارهای اصلاحی.. 63

1) راهکارهای کوتاه مدت… 64

2) راهکارهای بلندمدت… 65

ب) نوآوری‌ها و ویژگی‌های لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز. 66

مبحث دوم: واكنش كیفری در قبال قاچاق كالا و ارز و درآمدی بر مراجع صالح رسیدگی.. 77

گفتار اول: واکنش کیفری در قبال قاچاق کالا و ارز. 77

الف) ‌مجازاتهای اصلی.. 77

1) مجازاتهای محاربه و افساد فی‌الارض…. 77

2) مجازات سالب آزادی.. 78

2-1- مجازات حبس… 78

2-2- بازداشت بدل از جزای نقدی.. 79

3- مجازاتهای مالی.. 80

3-1- مجازات نقدی.. 80

3-2- ضبط و مصادره اموال. 82

4) مجازاتهای بدنی.. 83

ب) مجازات شروع به جرم قاچاق، معاونت و شرکت در قاچاق کالا و ارز. 83

1) مجازات شروع به جرم قاچاق.. 83

1-1) مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهای معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن. 83

1-2) مجازات شروع به جرم قاچاق کالا با بهای بیش از ده میلیون ریال. 84

2) مجازات معاونت در قاچاق کالا. 84

3) مشارکت در جرم قاچاق.. 86

ج) قواعد ناظر بر تعدد و تکرار قاچاق کالا و ارز. 88

1) تعدد جرم قاچاق کالا و ارز. 88

2) تکرار جرم قاچاق کالا و ارز. 92

گفتار دوم: مراجع صالح به رسیدگی.. 92

الف) مراجع اداری (ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت) 93

1) در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن باشد: 94

2) در صورتی که بهای کالا یا ارز قاچاق بیشتر از ده میلیون ریال باشد. 96

2-1- متهم حاضر به پرداخت جریمه می‌باشد. 97

2-2- متهم حاضر به پرداخت جریمه نمی باشد. 98

2-3- متهم امکان پرداخت فوری جریمه را ندارد. 99

ب) مراجع قضایی (دادگاه های عمومی و انقلاب) 100

1) صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی.. 102

2) صلاحیت دادگاه های عمومی 104

ج) صلاحیت مراجع شبه قضایی (سازمان تعزیرات حکومتی) 106

1) صلاحیت اولیه. 107

2) صلاحیت ثانویه. 108

نتیجه‌‌گیری.. 112

پیشنهادات… 114

منابع و مآخذ. 115

چکیده

پدیده قاچاق از دیرباز تاکنون همواره به عنوان یک حرفه کاذب و پردرآمد در عین حال کم هزینه برای عده‌ای ازافراد مطرح بوده، بالاخص در شرایط کنونی جهانی، سازمان های تبهکار بین‌المللی و بنگاه های چند ملیتی اقتصادی، قاچاق کالا و ارز را به عنوان حرفه‌ای کارساز در راستای اهداف مالی خود در کشورهای جهان سوم به کار گرفته‌اند. قاچاق کالا و ارز پدیده‌ای است ماهیتاً اقتصادی که از دیرباز وجود داشته و دولتها همواره و به غلط، صرفا و منحصرا با دیده بزه به آن نگریسته و بیش از آنکه به فکر حل ریشه‌ای آن از طریق اصلاح سیستم اقتصادی خود با اقداماتی نظیر پیوستن به بازار جهانی و کاهش یا حذف تعرفه های گمرکی باشند فقط به شکل مبارزه با آن به عنوان یک جرم همانند دیگر جرایم پرداخته و در واقع به مبارزه با معلول به جای علت پرداختند غافل از آنکه نمی‌توان فقط از طریق سیاست کیفری وبا دیده جرم انگاری به مبارزه با آن پرداخت وبه نتیجه مطلوب رسید.

سیاست جنایی ایران در قبال مرتکبین قاچاق کالا و ارز دارای اشکالات متعدد است و همین موجب عدم توفیق در ریشه کن شدن بزه مذکور شده است.

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که آخرین اراده قانونگذار در مبارزه با امر قاچاق کالا و ارز می‌باشد در ابتدا برخلاف اصول مسلم حقوقی و قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که دارای ایرادات متعدد شکلی و ماهوی می‌باشد.

اکنون نیز لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حال تصویب شدن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌باشد بسیاری از این ایرادات را مرتفع نموده که تصویب هرچه سریعتر آن کمک شایانی به همه عوامل اجرایی و اقتصاد کشور می کند.

کلید واژگان: سیاست كیفری، قاچاق، كالا، ارز، لایحه جدید قاچاق

مقدمه

با به وجود آمدن جوامع اولیه و بدوی انسانی، داد و ستد پایاپای اشیای موردنیاز و کالاهای ضروری برای بقای حیات معمول گردید. چه اینکه همکاری و تعاون اجتماعی و ضرورت تقسیم کالا در جوامع، چنین امری را اجتناب ناپذیر می‌نمود. بعدها مبادله کالا با نمادهایی که دارای ارزش اقتصادی معینی بودند (طلا و نقره) رواج یافت، ولی به جهت کوچک بودن حیطه‌های اجتماعی و محدود بودن مبادلات، همچنین عدم تشکیل نظامها و هیأت‌هایی که حاکم بر جامعه بوده و پدیده‌ها و نظامات آن را کنترل نمایند، ایجاد محدودیت و نظارت بر داد و ستد ما معنایی نداشت.

رفته رفته با متشکل شدن جمعیت‌های انسانی و قرارگرفتن حکومت‌ها یا دوات‌های مستقل در رأس آنها، پدیده‌ای که ناشی از ورود مصنوعات جامعه‌ای دیگر به یک جامعه یا خروج سرمایه و مواد اولیه از آن بود نظر حاکمان را به خود جلب نمود و کنترل مرزها و نظارت بر ورود و خروج کالاها معمول گردید. به طوریکه باتوسعه و رشد روزافزون فن‌آوری و ارتباط و افزایش مبادلات اقتصادی، این نظارت برای کشورها به عنوان امری حیاتی جهت بقای سیاسی اجتماعی تبدیل شد. دولتها رفته رفته با اعمال قانون و مقررات در مبادی ورودی و خروجی تجارت و مبادلات کالا اقدام به اخذ عوارض گمرکی نموده و به همین علت همیشه قاچاق کالا و ارز به علت سوددهی بالا و هزینه کم برای برخی افراد مطرح بوده است.

قاچاق کالا و ارز همیشه آثار مخربی را به دنبال دارد که یکی از ابعاد بسیار مهم قاچاق کالا تأثیر منفی آن در امنیت ملی است. قاچاق کالا به طرق مستقیم و غیرمستقیم امنیت ملی کشورها را تهدید می‌کند. زیرا اصولاً بیشترین هدف و انگیزه قاچاق همان سودآوری است (عاملی که گروه مافیای اقتصادی را شکل می‌دهد) و برای رسیدن به این هدف تمامی اصول اخلاقی، ملی، فرهنگی و مذهبی را زیرپا می‌گذارند. از طرف دیگر قاچاق کالا را زیر یکی از مهمترین راه های ورود کالاهای ضد فرهنگی و به بیان دیگر ابزارهای تهاجم فرهنگی به داخل کشور است که از این طریق نسل جوان جامعه و فرهنگ کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهند قاچاقچیان کالا سلامت و بهداشت عموم مردم را قربانی زیاده‌خواهی‌های خود نموده و به دلیل رعایت نشدن ضوابط قانونی و بهداشتی جامعه را آماج تهدید قرار می‌دهند که این امر موجب بروز بیماری‌های فراگیر در میان مردم و گاه مرگ افراد می‌گردد.

عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از: عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیری رقابت تجاری سالم، تأثیر منفی بر کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاق نیاز به جامع‌نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده كه اگر به درستی شناسایی، ارزیابی و تحلیل نشود و برپایه آن سیاست جنایی تدوین نگردد، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه‌های هنگفت موفقیتی بدست نیاید.

الف) اهمیت و ضرورت تحقیق

قاچاق کالا یکی از پدیده‌های شوم اجتماعی، اقتصادی است که اکثر کشورهای جهان به نوعی از آن رنج می‌برند. ایران نیز از این موضوع بی‌نصیب نبوده و سالانه لطمات جبران ناپذیری را از این بابت متحمل می‌شود.

در حال حاضر نیز با توجه به اینکه تحریم‌های ظالمانه‌ای علیه کشورمان اعمال شده قاچاق کالا بزرگترین خطری است که بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی کشور را تهدید می‌کند. در شرایط کنونی قاچاق از جمله مهمترین عوامل بحران سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور محسوب می‌شود که باید برای مبارزه با آن اقدام اساسی صورت گیرد.

اهمیت تحقیق و تفحص در مسأله قاچاق کالا و ارز آنگاه روشن می‌شود که بدانیم تجار شمال عراق و ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، با قاچاق کالاهایی نظیر پارچه و لوازم خانگی و الکتریکی و لوازم و قطعات یدکی و. . . و کالاهای غیرمجاز همانند مشروبات الکلی، فیلم‌های مبتذل، ورقهای بازی، تجهیزات دریافت از ماهواره و. . . . ایران به ثروت هنگفتی رسیدند.

در کنار این مسایل، ناکارآمدی قوانین و مقررات موجود و عدم تبیین واقعی مسأله قاچاق، عدم ارائه تعریف جامع و مانع از قاچاق و مشخص نبودن تلقی کارگزاران از قاچاق، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و عدم هماهنگی بین مراجع مجری قانون و لزوم ارائه راهکارهایی برای رفع این موانع ضرورت بحث و بررسی پیرامون مسأله قاچاق را روشن می‌سازد.

 ب) اهداف تحقیق

هدف این تحقیق بررسی همه جانبه مسئله قاچاق کالا و ارز و ارائه راهکارهای مفید و کارآمد جهت رفع مشکلات موجود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بیان نقاط ضعف قوانین موجود و بیان نوآوری‌های لایحه جدید قاچاق کالا و ارز و بیان سیاست کلی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز می‌باشد.

ج) پرسش‌های تحقیق

(1) مهمترین نوآوری‌های لایحه جدید ناظر بر قاچاق كالا و ارز كدام است؟

(2) راهکارهای اصلاحی برای بهبودسیاست کیفری درقبال مبارزه با قاچاق کالا و ارز شامل چه مواردی می تواند باشد؟

تعداد صفحه :132

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.