حقوق

پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی


گرایش :حقوق خصوصی 

عنوان : بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل خلیج فارس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

 

عنوان:

بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر فیصل سعیدی

پاییز  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

«فهرست مطالب»

چکیده:. 2

الف- بیان مسئله:. 3

ب- اهمیت موضوع. 5

ج- سوالات تحقیق. 5

د- اهداف تحقیق. 6

ر- فرضیات تحقیق. 7

ز- پیشینه تحقیق. 7

فصل اول: بررسی جراحی زیبایی در ایران.. 10

1-1مقدمه. 10

1-2 جایگاه  عملیات جراحی زیبایی. 13

1-2-1 مفهوم عملیات جراحی زیبایی. 13

1-2-2 تاریخچه عملیات جراحی زیبایی. 15

1-2-3 انگیزه های اقدام به جراحی زیبایی. 16

1-3 انواع جراحی زیبایی. 18

1-3-1 انواع جراحی های زیبایی صورت. 18

1-3-2 انواع جراحی های زیبایی دیگر نواحی بدن. 19

1-4 تجویز جراحی های زیبایی و ترمیمی در گستره حقوق. 20

1-4-1 ادله تجویز انجام عملیات پزشكی. 23

1-4-2 نقد دلایل در جراحی های زیبایی و ترمیمی. 24

1-4-2-1قابل استناد نبودن عرف. 24

1-4-2-2فقدان اصل ضرورت. 25

1-4-2-3 تشكیک در جریان قاعده احسان. 26

1-4-2-4 انتقاد از اختیار مطلق فرد. 27

1-4-2-5 سكوت قانونگذار. 28

1-4-2-6 عدم وجود مصالح اجتماعی. 29

1-4-3 ادله نوظهور در توجیه جراحی های زیبایی و ترمیمی. 30

1-4-3-1 ادله روانشناختی. 30

1-4-3-2 ادله جامعه شناختی. 31

1-5 جراحی های زیبایی و ترمیمی از منظر فقها. 32

1-5-1 نظر مخالفین. 36

1-5-2 نظر موافقین. 37

1-5-3 نظر میانه (قائلین به تفكیك). 38

فصل دوم: تحلیل و بررسی تدلیس در قراردادها.. 42

2-1 مقدمه. 42

2-2 مفهوم تدلیس. 42

2-2-2 تعریف فقهی و حقوقی تدلیس. 44

2-3 تدلیس در شریعت اسلام. 48

2-4 مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، اسلام، فرانسه و  انگلیس. 50

2-4-1 روش نظامهای حقوقی نسبت به تدلیس. 50

2-4-1-1 تعریف تدلیس. 54

2-4-1-2 عنصر مادی تدلیس. 56

2-4-1-2-1 گفتار (تدلیس قولی). 59

2-4-1-2-2 حفظ سکوت. 61

2-4-1-3 عنصر روانی تدلیس. 66

2-4-1-3-1قصد مدلس. 67

2-4-1-4 تاثیر تدلیس و مدلس. 72

2-4-1-5 تدلیس ثالث. 76

2-4-1-6 اثر حقوقی تدلیس : ضمانت اجرا، نتیجه. 84

فصل سوم: تحلیل و بررسی تدلیس در ازدواج.. 98

3-1 مقدمه. 98

3-2 تعریف خانواده :. 101

3-3 اهمیت خانواده. 103

3-3-1 اهمیت خانواده از لحاظ  اجتماعی. 103

3-4 تعریف ازدواج. 104

3-5 مفهوم تدلیس در ازدواج. 105

3-6 صور اظهار تدلیس. 108

3-6-1 صور اثباتی. 108

3-6-2صورت سلبی. 109

3-6-3 صورت تردید و ابهام. 110

3-7 انواع تدلیس. 110

3-7-1 تدلیس در شخص طرف قرارداد. 111

3-7-2 تدلیس در ویژگی های فیزیکی. 112

3-7-3 تدلیس در ویژگی روحی روانی. 113

3-7-4 تدلیس در ویژگی های تربیتی و اخلاقی. 113

3-7-5 تدلیس در هویت تاریخی. 114

3-7-6 تدلیس در وضعیت فرهنگی. 114

3-7- 7تدلیس در وضعیت اجتماعی. 114

3-7-8 تدلیس در وضعیت اقتصادی. 115

3-7-9 تدلیس در وضعیت سیاسی. 115

3-8 عیوب موجب فسخ نکاح. 115

3-8-1 عیوب مخصوص مرد، عبارتند از:. 116

3-8-2 عیوب مخصوص زن، عبارتند از:. 116

3-8-3 عیوب مشترک میان زن و مرد:. 117

3-8-3-1 کفر و ارتداد و تغییر دین. 117

3-9 مهفوم شرط ضمن عقد. 119

3-10 شروط عمومی صحت شرط ضمن عقد. 119

3-11 اقسام شرط ضمن عقد نکاح:. 120

3-11-1 شرطی که فاسد و مفسد عقد است. 120

3-11-2 شرطی که فاسد است، اما مفسد عقد نیست :. 121

3-11-3 شرطی که صحیح است، و عدم آن موجب حق خیار برای مشروط له می شود:. 121

3-11-3-1 اقسام شرط صحیح:. 122

3-11-3-1-1  شرط صفت:. 122

3-11-3-1-2  شرط فعل:. 123

3-11-3-1-3  شرط نتیجه:. 124

3-11-4شرط نداشتن روابط زناشویی برای مدت معین یا همیشه :. 125

3-11-5 شرط بچه دار نشدن از طرف هر یک از زوج و یا زوجه : 126

3-11-6 شرط عدم ازدواج مجدد از طرف زوجه علیه زوج :. 126

3-11-7 شرط خیار در عقد نکاح :. 127

3-11-8 شرط خارج نکردن زوجه از شهر خودش توسط زوج و سکنی در شهر معیّن :. 128

3-11-9شرط خیار در مهر :. 128

3-11-10شرط عدم مهر از طرف زوج یا زوجه:. 129

3-11-11شرط توارث در ازدواج موقت :. 129

3-12 بررسی آثار تدلیس در ازدواج از منظر فقه و حقوق ایران. 130

3-12-1دیدگاه فقها در خصوص فسخ نکاح. 131

3-12-1-1دیدگاه اول: فسخ نکاح به طور مطلق. 131

3-12-1-1 دیدگاه دوم: فسخ نکاح در صورت تخلف از شرط صفت. 132

3-12-1-1-1 تدلیس از جانب زن. 132

3-12-1-1-2 تدلیس از جانب مرد. 133

3-12-2تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت. 134

3-13 آثار فقهی و حقوقی فسخ نکاح به جهت تدلیس. 136

3-13-1مهریه. 136

3-13-1-1 حکم مهریه از دیدگاه فقیهان. 136

3-13-1-2 حکم مهریه از دیدگاه حقوقدانان. 139

3-13-1-2-1 فسخ نکاح قبل از نزدیکی. 139

3-13-1-2-2 فسخ نکاح پس از نزدیکی. 140

3-13-2نفقه. 141

3-13-3ارث. 142

3-14 عده فسخ نکاح. 142

3-15 خسارات ناشی از تدلیس. 144

3-16جرم فریب در ازدواج( موضوع ماده 873 قانون مجازات اسلامی 1392).. 145

3-16-1عنصر قانونی. 146

3-16-2عنصر مادی. 149

3-16-2-1 رفتار مجرمانه. 149

3-16-2-2 شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم. 152

3-16-2-2 -1مرتکب جرم. 152

3-16-2-2-2مجنی علیه جرم. 154

3-16-2-2 -3واهی بودن امور مورد ادعای زوجین. 155

3-16-2-2 -4عدم اگاهی هر یک از زوجین نسبت به واهی بودن امور مورد ادعای طرف مقابل. 156

3-16-2-3  نتیجه مجرمانه. 157

3-16-2-4 رابطه علیت. 158

3-16-3عنصر معنوی. 160

3-17علل‌ و زمینه‌های‌ فردی و اجـتماعی تدلیس. 161

3-17-1ضعف جامعه‌پذیری مطلوب. 161

3-17-2ضـعف تعلقات دینی. 163

3-17-3 عدم توجه به کارکرد‌ ارزش‌ها. 165

3-17-4شر و شور جوانی. 166

3-17-5خودگرایی و جامعه‌گریزی. 167

3-17-6آموزش و یادگیری. 168

3-17-7 توهم محمل‌های توجیهی. 170

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات . 171

4-1-نتیجه گیری . 171

4-2-پیشنهادها . 177

منابع. 181

 

 

چکیده:

از قدیم الایام تاكنون موضوع زیبایی و جوانی مدنظر بشریت بوده است و با ورود این ایده به علم طب، جراحی و اعمال زیبایی را جزء یكی از پیچیده ترین رشته های طبی قرار داد. پزشكی یا طب، علم تشخیص، درمان و پیشگیری از امراض است، اما شاید امروز دیگر این تعریف در برخی حوزه های پزشكی صدق ننماید. امروزه گونه ای از کارکرد جراحی زیبایی نمایان شده است. اینکه افراد برای جلب توجه طرف موردنظر خود دست به جراحی زیبایی می زندد و با مخفی کردن عیوب خود یا آشکار نمودن برخی از جلوه‌ها باعث می شوند که فریب و تدلیس شکل گیرد. «فریب در ازدواج» تدلیس، خدعه، دروغ، شگردها و اعمال غیرمتعارف، نابهنجار و گاه مجرمانه ای است که با هدف مخفی ساختن عیوب و نقایص موجود یا ابراز دروغین اوصاف و کمالات مفقود یکی از متقاضیان ازدواج علیه طرف مقابل در اوان شکل گیری خانواده صورت می گیرد. این پنهانکاری و خلاف واقع نمایی، اعم از این که از سوی یکی از طرفین یا هر دو یا از نا حیه شخص واسطی باشد، به گو نه ای خلاف انتظار، غیرمتعارف و مسامحه ناپذیر و در جهت گیری ارادی فرد به ازدواج تأثیرگذار است و فضای کنش را چنا ن غبارآلود و مشتبه می کند که امکان تشخیص واقع از غیر آن میسر نیست. که این امر ضمانت های کیفریی را به دنبال خواهد داشت.

واژه‌های کلیدی: ازدواج، نکاح، تدلیس،زیبایی، فریب، مهریه، جراحی.

 

الف- بیان مسئله:

شرایط و ویژگیهای موضوع قرارداد همواره قابل مشاهده نیست و طرفین براساس اعتمادی که به طرف مقابل دارند یا به اعتبار حمایتی که قانونگذار از آنها نموده اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند. خریداری که به قصد خرید نشای برنج خاصی با اعتماد با بایع اقدام به خرید می نماید، یا طرفین عقد ازدواجی که به ظاهر یکدیگر اعتماد نموده و راضی به ازدواج می شوند و موارد بیشمار دیگر، موضوعاتی هستند که نیمی از رضایت طرفین برای اقدام به قرارداد به خاطر اعتماد به طرف مقابل است. قانونگذار بنابر حمایتی که از اشخاص و اراده آنها داشته است برای تخطی از این اعتماد ضمانت اجرایی در نظر گرفته که در ماده 428 قانون مدنی از آن تحت عنوان تدلیس یاد کرده و آن را این گونه تعریف کرده است: «تدلیس عبارت از عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود». در عقد ازدواج هم معنای تدلیس از این معنای عام دور نیفتاده و چنین تعریف شده است: «تدلیس در نکاح آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در زوجین هست پنهان دارند، یا او را دارای صفت کمالی معرفی نمایند که فاقد آن است (امامی، سید حسن، 1378، ص 214) و شامل استفاده از مو مصنوعی، جراحی پلاستیک و … می باشد (شرف الدین، حسین، 1388، ص 5)

یکی از عقودی که اعتماد نقش عمده ای در آن ایفا می کند، ازدواج است. به واسطه پیچیدگی ها و نهفتگی های شخصیت انسان، در بسیاری از زمینه ها طرفین در عقد ازدواج چاره ای جز اعتماد ندارند. این زمینه ها بسیار گسترده اند و حمایت قانونگذار معطوف همۀ آنها نمی شود و خیلی از آنها ضمانت اجرای اخلاقی دارند. در بعضی موارد که اهمیّت آن برای طرفین ویژه بوده، مانند عیب قبل از ازدواج، قانونگذار جدای از ضمانت اجرای اخلاقی، ضمانت اجرای حقوقی هم برای آن در نظر گرفته و به متضرر حق جبران خسارت و انحلال قرارداد را داده است. یکی از مسایل نو که باعث شده طرفین در عقد ازدواج بتوانند عیوب خود را مخفی نمایند یا ظاهر خود را مطابق با خواست طرف مقابل به گونه ای جلوه دهند که اگر طرف مقابل واقعیت را بداند ممکن است راضی به ازدواج نشود یا با شرایط دیگر آن را بپذیرد (شهیدی، مهدی، 1390، ص 69) استفاده از علم پزشکی به منظور جراحی و اصلاح عیوب ظاهری، زیباسازی و … است. سابقه موضوع را به نحوی می توان در فقه اسلامی دید. چنان که یکی از موارد تدلیس، تدلیس ماشطه (آرایشگر) است. به این معنی که زنی که قصد ازدواج دارد نیکوتر از آنچه که هست جلوه داده شود (محمد بن مکی (شهید ثانی)، 1377، ص 177). در علوم نوین پزشکی این مسئله را می توان تحت عنوان جراحی پلاستیک مورد مطالعه قرارداد. جراحی پلاستیک از آنجا که قابلیّت مخفی نمودن عیوب یا جلوه نیکوتر ظاهر را دارد از اسباب تدلیس است ولی صراحتاً نباید آن را مصداق تدلیس دانست. براساس مطالب فوق مسئله تحقیق حاضر عبارت است از: «تأخیر جراحی پلاستیک در عقد ازدواج» به این شرح که اگر یکی از طرفین قبل از ازدواج و قبل از حصول علم برای طرف مقابل با بهره گرفتن از جراحی پلاستیک، عیوب، اعم از عیوب این که ظاهر یا مخفی باشد، خود را به گونه ای نشان دهد یا اندام ظاهری یا مخفی خود را به گونه ای تغییر دهد، یا قیافه خود را به گونه ای تبدیل نماید و … که طرف مقابل را راضی به ازدواج نماید چه حقّی برای طرف مقابل ایجاد می شود؟ آیا اثری ندارد؟ او همسری با خصوصیات بعد از جراحی پلاستیک طرف مقابل می خواسته که به آن رسیده. لذا دیگر حقی برای او از این جهت حاصل نمی شود. یا نه او می خواسته با شخصی ازدواج نماید که براساس خلقت طبیعی صاحب آن ویژگی‌های بوده. حال که طرف مقابل چنین نیست می تواند عقد را فسخ و خسارات خود را نیز مطالبه نماید؟ در نتیجه، کاربرد این تحقیق در تبیین ضمانت اجرای جراحی هایی است که بدون اشاره و عدم امکان آگاهی طرف مقابل نسبت به آن نکاحی صورت می گیرد.

ب- اهمیت موضوع

با توجه به پیشرفت های چشمگیر علم پزشکی در زمینه جراحی پزشکی و شیوع چشمگیر آن در جامعه که در مقایسه با کشورهای دیگر همواره نگران کننده است و مبنای عقد ازدواج که عقدی شخصی است و مانند سایر عقود و شاید بیشتر از آنها اتکا طرفین بر اعتماد به طرف مقابل است. در این زمینه 2 نکته حائز اهمیت است : 1- لزوم بررسی این نوع خاص از تدلیس بر عقد ازدواج 2- فقدان اثر حقوقی متناسب با موضوع تحقیق، ایجاب می نمایند که در این باره تحقیقی شایسته صورت گیرد. موضوعی که تاکنون به شکل جامع صورت نگرفته و نتیجه آن می تواند در رفتار اشخاص قبل از اقدام به جراحی، قبل از مذاکره راجع به ازدواج و بعد از ازدواج مؤثر باشد.

ج- سوالات تحقیق

سؤالهای اصلی:

1- آیا جراحی پلاستیک ابزار درمانی است یا راه پنهانکاری و فریب؟ آیا تدلیس در ازدواج از طریق جراحی پلاستیک ممکن است؟

2- مسئولیت ناشی از تدلیس مشروط به عمد و اطلاع است یا کتمان جراحی زیبایی قبل از ازدواج از مصادیق تدلیس است؟ نحوه برخورد با انکار این قضیه چیست؟

3- در صورت رابطه بین جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح سرنوشت نکاح و خسارات طرف مقابل چگونه خواهد بود؟

سؤالهای فرعی:

1- تفاوت نوع درمانی جراحی پلاستیک از انواع دیگر آن کدام است؟

2- آیا طرفین عقد ازدواج ملزم به دادن اطلاعات به طرف مقابل هستند یا طرف مقابل خودش مسئول عدم به موضوع است؟

د- اهداف تحقیق

اهدافی را که در انجام این پژوهش دنبال می کنیم می توان در دو دسته تقسیم بندی مود که عبارت انداز:

1- اهداف کلّی: تبیین چگونی ارتباط جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح

2- اهداف جزیی:

الف- شناسایی حقوق طرفین به ویژه زیان دیده در فرض تدلیس به واسطه جراحی زیبایی

ب- شناسایی مسئولیت یا عدم مسئولیت پزشک به عنوان مباشر در فرض تدلیس به واسطه جراحی زیبایی

ت- شناسایی مسئولیت اشخاص دیگر (معرف) در صورتی که در تدلیس نقش داشته باشند.

 

 

 

ر- فرضیات تحقیق

فرضیه های این پژوهش در قالب موارد ذیل ارائه می‌گردد:

1- جراحی زیبایی به طور مطلق موجب وقوع تدلیس در نکاح نیست و نوعی که برای درمان است همواره مشمول عنوان تدلیس نمی شود. در صورتی جراحی پلاستیک منجر به تدلیس در ازدواج می شود که باعث فریب طرف مقابل شود.

2- در مواردی که طرف عقد، یا شخص دیگر با علم و عمده اطلاع و کتمان حقیقت و انکار باعث به اشتباه افتاده طرف مقابل شود تدلیس محقق خواهد شد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 217

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.