حقوق

پایان نامه حقوق : حمایت حقوقی و قضائی از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

حمایت حقوقی و قضائی از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

استاد راهنما:

دکتر حمید‌رضا جاویدزاده

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه 3

‌أ-بیان مسئله…… 3

‌ب-سؤالات تحقیق…… 8

‌ج-فرضیه ‏های تحقیق.. 8

‌د-پیشینه تحقیق.. 8

1- تحقیقات داخلی. 8

2- تحقیقات خارجی. 12

ه- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 13

‌و-اهداف تحقیق……… 15

‌ز-روش تحقیق……… 16

‌ح-محدوده زمانی و مکانی تحقیق.. 17

‌ط-ساماندهی تحقیق.. 17

بخش اول: کلیات و مفاهیم. 18

فصل اول- تعاریف و مفاهیم. 18

مبحث اول- تعاریف.. 18

گفتار اول- تعریف معلول و معلولیت.. 19

بند اول- انواع معلولیت‌ها: 22

‌أ-معلولیت‌های جسمی. 23

‌ب-معلولیت ذهنی(حسی) 23

‌ج-معلولیت اجتماعی. 24

بند دوم- تعاریف مرتبط با معلولیت.. 26

‌أ-توان‌بخشی……  26

‌ب-برابر سازی فرصت‌ها.. 27

‌ج-توان‌بخشی مبتنی بر جامعه. 27

‌د-خشونت.. 27

‌ه-اهلیت جزائی. 27

‌و-مسئولیت کیفری. 28

‌ز-فرایند دادرسی. 28

‌ح-جرم و یا سوءاستفاده 28

‌ط-جرم در رابطه با معلولیت.. 30

‌ی-حمایت حقوقی از افراد معلول. 30

‌ک-حمایت قضائی از افراد معلول. 31

‌گفتار دوم- ابهامات حقوقی  معلولان. 31

مبحث دوم- ماهیت حقوق معلولان و تغییر نگرش‌ها 33

گفتار اول- تاریخچه نقض حقوق معلولان. 34

گفتار دوم-ماهیت حقوق ذاتی معلولان. 37

فصل دوم- خاستگاه حمایت حقوقی و قضائی از معلولان. 43

مبحث اول- حقوق معلولان در نظام‌های دادرسی. 47

گفتار اول- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله پیش از محاکمه. 48

بند اول- اصول ناظر بر تأمین آزادی متهم. 49

بند دوم- حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه. 53

‌أ-معیارهای بین‌المللی ناظر بر حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه….. 54

‌ب-معیارهای داخلی ناظر بر حق رهایی از بازداشت غیرقانونی و خودسرانه…. 59

بند سوم – حق برقراری ارتباط با خارج از محیط بازداشت.. 64

‌أ-ارزیابی مقررات بین‌المللی در زمینه حق برقراری ارتباط…….. 65

‌ب-ارزیابی مقررات داخلی در زمینه حق برقراری ارتباط……. 69

بند چهارم-ممنوعیت شکنجه و حق برخورداری از رفتار و شرایط انسانی در طول بازداشت پیش از محاکمه. 71

‌أ-ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر‌آمیز در قوانین بین‌المللی……. 73

ب-حق برخورداری از شرایط و رفتار انسانی در طول بازداشت: 77

بند پنجم- ضرورت پایان یافتن تحقیقات مقدماتی و شروع رسیدگی در مهلت معقول. 80

گفتار دوم- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله دادرسی.. 82

بند اول- اصل حق برائت متهم. 93

بند دوم- حق حضور متهم و رسیدگی حضوری.. 97

‌أ-حق متهم بر حضور فوری در برابر مقام قضایی….. 100

‌ب-تکلبف یا اختیاری بودن حضور متهم برای آخرین دفاع…….. 104

مبحث دوم- وضعیت حمایت حقوقی وقضائی از افراد معلول در ایران. 112

گفتار اول- وضعیت حمایت حقوقی از افراد معلول. 113

گفتاردوم –حمایت قضائی از افراد معلول. 115

بند اول- قیمومت افراد معلول. 116

بند دوم – تعیین وکیل برای معلولان. 116

بند سوم- نمایندگی معلولان بی‌سرپرست در دادگاه 117

بند چهارم- رسیدگی به درخواست حمایت معلولان. 117

بخش‌دوم:حمایت‌های حقوقی و قضائی ازمعلولان. 119

فصل اول- حمایت حقوقی از افراد معلول.. 121

مبحث اول- بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی.. 123

گفتار اول – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی کنوانسیون سی.آر.پی.دی.. 124

گفتار دوم – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی حقوقی معلولان در ایران. 130

مبحث دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول. 135

گفتار اول- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در کنوانسیون سی.آر.پی.دی.. 136

بند اول-کارایی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت.. 136

بند دوم- ابعاد گسترده 138

بند سوم- قابلیت اجرا 141

بند چهارم- ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی. 144

گفتار دوم- بررسی جامعیت قوانین حمایتی حقوقی از افراد معلول در ایران. 146

بند اول-کارایی قوانین حمایت از افراد دارای معلولیت در ایران. 147

بند دوم- ابعاد گسترده 149

بند سوم- قابلیت اجرا 150

بند چهارم- ویژگی‌های پیشگیرانه و حفاظتی. 152

مبحث سوم- بررسی نوع اثرپذیری قوانین حمایتی حقوقی ایران از کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت… 155

گفتار اول-اثر پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون افراد دارای معلولیت از جنبه حفاظت حقوقی.. 157

گفتار دوم-اثر پذیری حقوق داخلی از کنوانسیون افراد دارای معلولیت از جنبه حمایت حقوقی.. 158

فصل دوم- حمایت قضائی از افراد معلول. 160

مبحث اول- بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی. 167

گفتار اول – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی.. 168

گفتار دوم – بررسی گرایش سیاست‌های حمایتی قضائی ایران. 175

مبحث دوم – بررسی جنبه‌های حمایت قضائی کنوانسیون سی.آر.پی.دی. 181

گفتار اول- آموزش و توانمند‌سازی افراد معلول. 182

گفتار دوم- تسهیل دسترسی.. 183

گفتار سوم- آموزش کارکنان. 186

گفتار چهارم- حضور موثر در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی.. 189

گفتار پنجم – حفاظت از افراد معلول. 190

مبحث سوم – بررسی جنبه‌ها و اثرپذیری سیاست‌های حمایت قضائی از معلولان، در ایران. 193

گفتار اول- جنبه ساختاری.. 194

گفتار دوم- جنبه رویه‌ای.. 197

گفتار سوم- جنبه نگرشی: 200

گفتار چهارم- ویژگی قوانین.. 202

نتیجه 206

پیشنهادها 211

فهرست منابع و مآخذ. 213

 

چکیده
حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول اشاره به حقوق افراد معلول در بهره‌مند شدن از تمامی امکانات قانونی و قضائی، باتوجه به نوع و شدت معلولیت، بدون هیچ‌گونه تبعیض، برای دست‌یابی به عدالت، به شکل مستقیم و غیرمستقیم، دارد.

معلولیت از دید تاریخی برای جوامع به عنوان یک چالش به حساب می‌آمده است و همواره سیاست‌ها و رفتار‌ها با این اقشار، بسته به دوره‌ها و سلایق اصحاب قدرت متغیر بوده است، امروزه نهاد‌های بین‌المللی و اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حمایت از افراد معلول فضای قبلی را تغییر داده و اکثر کشورها تحت تاثیر این کنوانسیون‌ها تغییراتی را در رویکرد‌های خود ایجاد کرده‌اند.‌

در این پژوهش، ماهیت حقوق افراد معلول از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و قوانین حمایتی از افراد معلول، با تکیه بر کنوانسیون‌ حمایت از افراد معلول و اعلامیه حقوق بشر و در راستای آن، نوع اثرگذاری قوانین فوق بر سیاست‌ها و قوانین داخلی مدنظر قرار گرفته است.

منابع مورد بررسی در این پایان‌نامه شامل کنوانسیون‌های حقوق بشر، کنوانسیون حمایت از افراد معلول(سی. آر. پی. دی)، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و مدنی و در نهایت قانون جامع حمایت از افراد معلول که به عنوان اصلی‌ترین قانون در جهت حمایت از افراد معلول در سال 83 مورد تصویب قرار گرفته است، خواهند بود. در این پایان‌نامه بررسی حمایت حقوقی- قضائی مد‌نظر بوده و همواره اهداف مشخص تحقیق شامل بررسی نزدیکی سیاست‌های تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان و بررسی اثرگذاری سیاست‌های تقنینی کنوانسیون‌های سی. ار. پی. دی بر ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان می‌باشد.

عمده موانع سیاست‌های حمایتی کنوانسیون، به عدم شفافیت برخی قوانین و عدم الزام‌آور بودن آن می‌باشد، این درحالی است که عامل ناکامی سیاست‌ها و قوانین داخلی، به دلیل عدم شناسایی افراد معلول، در تمامی قوانین و به دنبال آن، عدم تدوین قوانین و بکارگیری سیاست‌های نظامند و یکپارچه با بهره گرفتن از تمامی منابع جامعه می‌باشد.

رویکردهای تحلیلی در این پایان‌نامه، مقایسه مقررات کنوانسیون حمایت از افراد معلول با قوانین حمایتی و بررسی خلاء‌ها، انطباق‌ها و نوع تاثیر‌پذیری قوانین داخلی از کنوانسیون‌های حمایت از افراد معلول می‌باشد.

نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌های تقنینی ایران در حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول، انطباقی با کنوانسیون بین‌المللی حمایت از افراد معلول و اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد، رویکرد سیاست‎‌های حمایتی ایران بر مبنای روش‌های سنتی و به شکل جسته و گریخته می‌باشد، این در حالی است که کنوانسیون روال‌های سنتی و مدرن را به شکل همزمان در قالب یک سیاست هدفمند و یکپارچه عرضه کرده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 236

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.